Categorie archief: Horsterwold

Buitenplaats Horsterwold en de spelregels.

De berichtgeving rondom de Buitenplaats Horsterwold is goed op gang.

De discussie over wat er mag en niet mag wordt echter nogal verschillend uitgelegd.

Waar het om gaat is wat er oorspronkelijk in de koopovereenkomst in 2002 is vastgelegd tussen de 3 betrokken partijen in een zgn. ABC constructie.

  • De Staat der Nederlanden- de eigenaar van de grond, oppervlakte – 22.63.45 ha
  • De Gemeente Zeewolde- als tussenpersoon.
  • Laurens Peter’s Holidays B.V- of wel Lisman B.V – de projectontwikkelaar van  Buitenplaats Horsterwold .

De Staat de Nederlanden wil af van niet renderende gronden en vraagt Lisman B.V om het te kopen.

De Staat, Lisman BV en de Gemeente Zeewolde raken in overleg over de mogelijkheden en bezoeken o.a Port Zeelandia in Zeeland.

De Gemeente Zeewolde stelt voorwaarden aan het gebruik en de afmetingen van de kavels en de woningen .

Die voorwaarden zijn – en ik citeer uit die koopovereenkomst – :

Over het gebruik :

  1.  Koper verklaart zich ermee bekend, dat de eerder genoemde recreatiewoningen niet voor permanente-bewoning bestemd zijn.
  2. Koper zal jegens nieuwe verkrijgers van de recreatiewoningen alsmede, voor zover van toepassing, jegens eventuele huurders, ten behoeve van de gemeente bedingen dat zij en hun inwonende gezinsleden of zakelijk gerechtigden, ten minste 12weken per jaar de betreffende woningen niet zelf zullen bewonen (de 40/12 regeling).
  3. Koopprijs. De koopprijs welke door de de Staat van de Gemeente is bedongen bedraagt TWEE MILJOEN NEGENHONDERD DRIE EN TACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EEN EN ZEVENTIG GULDEN  ( f 2.983.871,00)en de koopsom welke door de Gemeente van de koper is bedongen bedraagt eveneens twee miljoen negenhonderd drie en tachtig duizend achthonderd een en zeventig gulden.( f 2.983.871,00) beide bedragen exclusief  eventueel verschuldigde omzetbelasting, welk bedrag door de koper enz. Einde citaat.

Er worden in eerste instantie ca 10 kleine woningen gebouwd.( 80 m2) De verkoop loopt voor geen meter en Lisman B.V treed opnieuw in overleg  met de gemeente Zeewolde in het zgn. Bouwberaad.

Uit die verslagen blijkt , dat er wordt afgesproken dat 12 % van het totale oppervlakte van het terrein van  ca 22 ha mag worden bebouwd om het recreatieve karakter van het terrein te behouden .

Dit resulteert in een “footprint” voor de woning van 134 m2 op de begane grond en 268 m2 voor een woning met 2 verdiepingen , bouwhoogte max 6.5 m met een inhoud max 750 m3.

Grote woningen waarvoor de gemeente Zeewolde inmiddels  ca 150 bouwvergunningen heeft afgegeven. 50 kavels zijn nooit bebouwd en de projectontwikkelaar Lisman is inmiddels ook failliet.

Uit de koopovereenkomst blijkt ook, dat de gemeente Zeewolde  niets aan de de grondtransactie heeft verdiend . Behalve dan de bouwleges.

Lisman B.V was verantwoordelijk voor de volledige gebiedsontwikkeling , riolering , wegen, groen enz. De Vereniging Van Eigenaren is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en onderhoud.

Bron: Koopovereenkomst Staat der Nederlanden (zie onderstaande passage).

Wordt vervolgd

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde hangt claim van 25 miljoen boven het hoofd

Handhavers van de gemeente Zeewolde verzegelen de voordeur van een bungalow op Buitenplaats Horsterwold. © Bram van de Biezen

De situatie op en rond de Bosruiterweg in Zeewolde is al langere tijd een terugkerend onderwerp. Niet alleen op deze website, maar ook op lokale, regionale en de laatste tijd helaas ook landelijke media.

Het reilen en zeilen daar – en daarmee ook de rol van de Gemeente Zeewolde en haar Burgervader Gorter – is de bron voor een inmiddels omvangrijk en duur hoofdpijndossier.

Hoofdpijn voor bewoners en eigenaren, de Gemeente Zeewolde en inmiddels ook voor een aantal landelijke politieke partijen die Kamervragen stellen.

Zaterdag 24 augustus verscheen het bericht in de Stentor met een claim van € 25.000.000,- namens De Vereniging Van Eigenaren van recreatiepark Buitenplaats Horsterwold.

Afgelopen weken verschenen er meerdere artikelen over het onderwerp in De Stentor: Klik hier

Denken en mogelijkheden
Naast dergelijke ellende en megahoge claims ten koste van bewoners en burgers van Zeewolde, wordt er echter ook gedacht in mogelijkheden: En, haalbaar of niet, is de suggestie om alsnog een woonbestemming toe te kennen daar een mooi voorbeeld van.
Zie het stuk hierover in ‘Blik op Zeewolde’.

Wordt vervolgd.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Permanent wonen of recreëren?

De gemeente Zeewolde verliest opnieuw een hoger beroep zaak bij de Raad van State als het gaat over permanent wonen of recreëren op Buitenplaats Horsterwold.

In dit geval betreft het een mevrouw met een hoofdwoning in Almere, die jarenlang is gevolgd en beschuldigd van permanent wonen in haar recreatiewoning op Buitenplaats Horsterwold in Zeewolde. Deze woning is 2 jaar intensief gecontroleerd, maar zij werd er slechts 1 keer aangetroffen.

Lees hier deze uitspraak van de Raad van State.

Brief van een 80 jarige bezorgde Nederlander
Een ander, schrijnend verhaal rond de vraag ‘Permanent wonen of recreëren’ leest u op de website Buitenplaats-Horsterwold.nl. In deze ‘noodkreet’ van november 2017, worden de ervaringen uitgebreid en objectief beschreven door een bezorgde 80-jarige.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Handhaven?

Er komt geen onderzoek van de gemeente naar de berichtgeving op Ons Zeewolde omtrent de jarenlange vrijstelling van een pandjesbaas op het Recreatiepark Horsterwold.

Dat is opvallend. Maar de reacties van o.a  de burgemeester schetsen meteen een goed beeld van lokale bestuurders in het nauw gedreven.

De feiten waar het om gaat liegen er niet om. Het is een publiek geheim dat er op het Recreatiepark Horsterwold maar ook bij het “Polenhotel” met 2 maten wordt gemeten . Of met 3,4 of meer.

Feitelijk moeten we constateren , dat de situatie aan de Bosruiterweg volkomen uit de hand is gelopen en dat het de gemeenschap van Zeewolde nog wel eens veel geld en narigheid kan gaan kosten.

Hoeveel ? € 25 miljoen, 40 miljoen ? Aan claims.

Er zijn vergunningen verleend en er zou moeten worden gecontroleerd en gehandhaafd, maar dat is bij het “ Polenhotel” nog nooit gebeurd.

Daar zijn nu wel opeens 1200 arbeidsmigranten gehuisvest.

Ons  Zeewolde gaat nu eerst eens kijken wie waren nu feitelijk die handhavers ?

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Burgemeester Gorter ontkent deal met pandjesbaas.

Burgemeester Gorter ontkent de inhoud van het bericht op Ons Zeewolde over de deal met de pandjesbaas op het recreatiepark Horsterwold. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 april deed hij het bericht op Ons Zeewolde af als zijnde “een fabeltje”.

Gemeenteraadsleden van VVD en Leefbaar Zeewolde vonden dat er zelfs sprake was van smaad  en laster.

En toch komt er geen nader onderzoek naar de inhoud van het artikel, besliste B&W. Daarvoor was het artikel “net niet ernstig genoeg”.

Dat antwoord is wel volgens onze verwachting. De dief ontkent ook altijd de diefstal. Al is er in dit geval meer dan genoeg bewijs voorhanden.

Het originele bewijsstuk geven we (nog) niet ter inzage. Maar we kunnen al wel een stukje uit die bewuste brief van 2017 citeren:

“-Geachte  heer …

…hebben wij een gesprek gehad over de handhaving op park Horsterwold.

Tijdens dit gesprek hebben we afgesproken dat de gemeente de huisjes die  bij u in de verhuur zijn niet (meer) zal controleren.-“ einde citaat.

Het bewijs dat de Gemeente Zeewolde 100% betrokken is bij de deal met de pandjesbaas is daarmee geleverd. Handhaving valt direct onder verantwoording van burgemeester Gorter.

Nu burgemeester Gorter de zaak in de raadsvergadering als een “fabeltje” wenste af te doen, heeft hij daarmee ook de volledige gemeenteraad voorgelogen.

Opvallend detail: afgelopen dagen is er door de politie 1 leegstaande woning  van de pandjesbaas “ontruimd” en verzegeld. Ook opvallend: de inventaris is ook na de ontruiming nog volledig aanwezig en de tafels staan keurig gedekt!

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde houdt pandjesbaas 3 jaar lang bewust buiten de controle.

Gemeente Zeewolde blijkt in 2017 geheime afspraken te hebben gemaakt met een pandjesbaas op het recreatiepark Horsterwold aan de Bosruiterweg in Zeewolde.

Deze ondernemer kon zo gedurende 3 jaar recreatiebungalows aan arbeidsmigranten verhuren, zonder dat zijn ca. 20 recreatiebungalows gecontroleerd werden op permanente bewoning of verhuring.

De betreffende bungalows waren voorzien van een speciaal merkteken, zodat de controleurs van de gemeente vooraf wisten welke woningen zij niet mochten controleren.

Intussen werden ca. 120 andere bungalows wél door BOA’s aan intensieve controle op permanent wonen of permanent recreëren onderworpen.

Deze opmerkelijke en ongelijke behandeling kwam aan het licht, nadat de correspondentie tussen de Gemeente Zeewolde en de betreffende ondernemer hierover in een geheime overeenkomst is gevonden.

Recent stapte een eigenaar naar de Raad van State in verband met ten onrechte opgelegde dwangsommen. In dit geval ging het om recreatief gebruik van haar bungalow (zie hierover het recente bericht op Omroep Flevoland).

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen