Buitenplaats Horsterwold en de spelregels.

De berichtgeving rondom de Buitenplaats Horsterwold is goed op gang.

De discussie over wat er mag en niet mag wordt echter nogal verschillend uitgelegd.

Waar het om gaat is wat er oorspronkelijk in de koopovereenkomst in 2002 is vastgelegd tussen de 3 betrokken partijen in een zgn. ABC constructie.

  • De Staat der Nederlanden- de eigenaar van de grond, oppervlakte – 22.63.45 ha
  • De Gemeente Zeewolde- als tussenpersoon.
  • Laurens Peter’s Holidays B.V- of wel Lisman B.V – de projectontwikkelaar van  Buitenplaats Horsterwold .

De Staat de Nederlanden wil af van niet renderende gronden en vraagt Lisman B.V om het te kopen.

De Staat, Lisman BV en de Gemeente Zeewolde raken in overleg over de mogelijkheden en bezoeken o.a Port Zeelandia in Zeeland.

De Gemeente Zeewolde stelt voorwaarden aan het gebruik en de afmetingen van de kavels en de woningen .

Die voorwaarden zijn – en ik citeer uit die koopovereenkomst – :

Over het gebruik :

  1.  Koper verklaart zich ermee bekend, dat de eerder genoemde recreatiewoningen niet voor permanente-bewoning bestemd zijn.
  2. Koper zal jegens nieuwe verkrijgers van de recreatiewoningen alsmede, voor zover van toepassing, jegens eventuele huurders, ten behoeve van de gemeente bedingen dat zij en hun inwonende gezinsleden of zakelijk gerechtigden, ten minste 12weken per jaar de betreffende woningen niet zelf zullen bewonen (de 40/12 regeling).
  3. Koopprijs. De koopprijs welke door de de Staat van de Gemeente is bedongen bedraagt TWEE MILJOEN NEGENHONDERD DRIE EN TACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EEN EN ZEVENTIG GULDEN  ( f 2.983.871,00)en de koopsom welke door de Gemeente van de koper is bedongen bedraagt eveneens twee miljoen negenhonderd drie en tachtig duizend achthonderd een en zeventig gulden.( f 2.983.871,00) beide bedragen exclusief  eventueel verschuldigde omzetbelasting, welk bedrag door de koper enz. Einde citaat.

Er worden in eerste instantie ca 10 kleine woningen gebouwd.( 80 m2) De verkoop loopt voor geen meter en Lisman B.V treed opnieuw in overleg  met de gemeente Zeewolde in het zgn. Bouwberaad.

Uit die verslagen blijkt , dat er wordt afgesproken dat 12 % van het totale oppervlakte van het terrein van  ca 22 ha mag worden bebouwd om het recreatieve karakter van het terrein te behouden .

Dit resulteert in een “footprint” voor de woning van 134 m2 op de begane grond en 268 m2 voor een woning met 2 verdiepingen , bouwhoogte max 6.5 m met een inhoud max 750 m3.

Grote woningen waarvoor de gemeente Zeewolde inmiddels  ca 150 bouwvergunningen heeft afgegeven. 50 kavels zijn nooit bebouwd en de projectontwikkelaar Lisman is inmiddels ook failliet.

Uit de koopovereenkomst blijkt ook, dat de gemeente Zeewolde  niets aan de de grondtransactie heeft verdiend . Behalve dan de bouwleges.

Lisman B.V was verantwoordelijk voor de volledige gebiedsontwikkeling , riolering , wegen, groen enz. De Vereniging Van Eigenaren is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en onderhoud.

Bron: Koopovereenkomst Staat der Nederlanden (zie onderstaande passage).

Wordt vervolgd

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *