Provincie Flevoland / Appelman : XXL Datacenter – Daar gaan wij niet over ! Nationale ombudsman kijkt mee.

Update 03/10/2021 :

De druk en de geheimzinnigheid rondom de datacenterperikelen zijn alleen nog maar groter geworden :

Raadslid Rob Smeets heeft zijn ontslag ingediend.

De nieuwe partij in oprichting , Actief Zeewolde , heeft Smeets woensdag j.l uit de partij gezet en Steijger van Liberaal Zeewolde heeft Smeets om onduidelijke redenen geroyeerd.

Steijger vergeleek Rob Smeets  in een bericht op omroep Flevoland cynisch met Pieter Omzigt.

Steijger heeft al in 2020 politiek afscheid genomen vanwege  zijn zakelijke belangen met de gemeente Zeewolde. 

Dat spitwerk van Smeets maakt bepaalde bestuurders blijkbaar steeds zenuwachtiger.

Smeets moest daarom gecensibiliseerd worden en weigerde een”functie elders”.

Smeets twijfelde in het proces naar de besluitvorming over o.a het datacenter en  het grondbedrijf en stond  in de weg.

De verhitte discussie over de woontoren op de plaats van paal 11 is  een goede afspiegeling van wat heet belangenverstrengeling en hoe de verhoudingen erbij liggen.

Speets blijft nog aan tot dat op 4 november dhr.Henk Parisius mogelijk wordt benoemd.

Met Update 29/09/’21

Dankzij de inspanningen van Zeewoldernaar  Gert Jan Ranzijn van de politieke partij Ja 21 , kwam het onderwerp  Hyperscale Datacenter Zeewolde woensdag 22 september middels een spoedeisende vergadering op de agenda.

Op de agenda van de Provinciale Staten . En dat koste moeite heb ik begrepen.

Ik ben niet tegen een datacenter , maar dan wel passend bij de schaal van Zeewolde.

Nederlands kent inmiddels 189 datacenters met een oppervlakte van 378.000 m2.

Dat is gemiddeld 2000 m2 per stuk.

Het hyperscale datacenter staat in de planning voor ca 250.000 m2 met vergunning voor 200.000 m2 extra bijgebouwen..

De gemeente Zeewolde heeft inmiddels bericht gestuurd, dat de reeds geplande commissievergadering van 13 oktober verplaatst wordt naar een nog te bepalen datum in december 2021.

De reden waarom is niet bekend gemaakt.

De vraag die nu na 22 september opnieuw aan de orde is :

Wie is nu feitelijk bevoegd gezag voor het afgeven van de vergunningen. 

De gemeente of toch de provincie Flevoland en wie controleert de Omgevingsdienst ( OFGV)?

Omroep Flevoland verzorgde de rechtstreekse tv -uitzending met hier in de link de beelden van de vergadering , in 2 delen , incl insprekers en uitvoerige discussie .

Stateninformatie.flevoland.nl
Bekijk hier de beelden van beeldvormende sessie met/bij de Provincie Flevoland.

Het inspreek- document treft u op de pagina met de verwijzing naar uitzending.

Er waren 2 insprekers . Mevr. Schaap van de Stichting Datatruc Zeewolde en ikzelf als bezwaarmaker tegen de plannen.

Naar de insprekers toe namen de commissieleden  uitvoerig de tijd om uitgebreide vragen te stellen en zich te verdiepen in de materie als landschappelijke impact , verkeersveiligheid , stikstofperikelen , milieuschade, restwarmte , om tot de conclusie te komen  dat ze als publiek ( de Provincie)langs de kant staan.

Verschillende statenleden maken daar ernstig bezwaar tegen , maar troffen gedeputeerde Appelman als hindernis op hun pad.

Via mijn beknopte versie van het bestemmingsplan ( 40 blz.) in plaats van de meer dan 4000 waren we al snel bij de knelpunten :

Wie is feitelijk bevoegd gezag als het gaat over het verlenen van de vergunningen:

De gemeente Zeewolde of de Provincie Flevoland en in welke mate.

Na een heftige discussie  gaf gedeputeerde Appelman zijn visie : Daar gaan wij niet over !

In zijn opinie is de gemeente bevoegd gezag over de bestemmingsplanwijziging en de Omgevingsdienst Flevoland ( OFGV)over het verlenen van de  ontgrondingsvergunning .

De omgevingsdienst is door de provincie Flevoland aangesteld als uitvoerend gezag , maar de provincie heeft er geen zeggenschap over?

Alle politieke partijen waren het er over eens dat de beslissingsbevoegdheid van een mega- industrieproject (bijna de grootste ter wereld ) niet bij een kleine gemeente thuis hoort.

De provincie Flevoland was bij monde van gedeputeerde Appelman echter niet van zins om de gemandateerde omgevingsdienst te controleren en zeker niet van plan om op de beslis stoel van de gemeente Zeewolde te gaan zitten .

Een hyperscale XXL Datacenter in Zeewolde : Daar gaan wij niet over .

Ondanks het feit dat de gemeente door de provincie onder verscherpt toezicht is geplaatst.

Gedeputeerde Appelman deed wel de toezegging om inhoudelijk binnen 2 maanden met een reactie gekomen op de in gebrachte feiten en documenten.

Tijd rekken heet dat.

Mijn inbreng is 5 minuten tekst en 30 fotokopieën uit het bestemmingsplan.

15 minuten leesvoer en 30 onweerlegbare cijfers en tekeningen , vrij beschikbaar.

De provincie ontwikkeld nieuw beleid , voordat er zich nog meer datacenters in Flevoland kunnen vestigen .

En Zeewolde hoort daar niet bij vanwege een reeds lopende procedure ? 

Diep triest en onverantwoordelijk.

Gelukkig kon ik vandaag ook het Zwartboek (inspreeknotitie) aanbieden aan de nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

 

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra.

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Datacentrum wil eerste 10 jaar geen zonnepanelen op het terrein.

Plattegrond datacentrum met ontwerp ruimte voor zonnepanelen.

De grijze vlakken zijn de datahallen van 169.000 m2 , de witte strepen zijn de condensors/generators van 78.000 m2

 

Uit een bijlage van de adviescommissie Mer , www.commissiemer.nl/adviezen/3471 , blijkt dat het Datacentrum de eerst 10 jaar geen zonnepanelen op haar terrein wenst te plaatsen.

Plannenmaker Arcadis schrijft dat in een bijlage van de commissie Mer.
Ook andere vormen van energie opwekking op het eigen terrein zijn niet mogelijk of ongewenst.

Eerder werd er geroepen, dat er 53,6 ha zonneparken konden worden gerealiseerd .

Maar in de bijlage bij het Mer rapport valt te lezen , dat het reserveterrein van ruim 30 ha en de terreinen tussen de gebouwen tenminste 10 jr vrij moeten blijven vanwege bouwactiviteiten en “flexabiliteit”

Het betreft het reservedeelgebied 1 van 30,8 ha en deelgebied 2 van 5 ha tussen de gebouwen.
Samen 35,8 ha minder duurzame energieproductie.

Maar ook deelgebied 3 van 3,4 ha langs de Gooiseweg en deelgebied 5 van 6,4 ha langs de Knardijk staan ter discussie , vanwege ernstige aantasting van het polderlandschap door zonnepanelen.

Al met al betekend dat een vermindering van 46.000 Mwh “groene stroom” ten opzichte van de eerdere verwachtingen van 70.000 Mwh .

Wat dan maximaal overblijft is 24.000 Mwh ofwel 2 % van de benodigde 1380 Mw.

2 % en alleen als de zon schijnt .

Wat wordt het ? 500-1500 Windmolens elders en/of 1350 ha zonneparken elders ?

Dat is net zoveel als het lage aantal geschatte arbeidsplaatsen per ha. ( 166 ha x2,47 )

Mogelijk 210 Fte’s over 10 jaar ( 2035 !) en 160 “contractanten”. Dat zijn onderaannemers voor de beveiliging en om het gras te maaien.

Het datacentrum krijgt in de verdringingsreeks geen voorrang op agrariërs omtrent waterrechten.

Voor de uitbreiding van het Trekkersveld IV moet de stikstofdepositie gelijk zijn aan 0,00 mol/ha of leiden tot een totale afname . Dat is niet gebleken.
Er wordt nu onderzoek gedaan naar de stikstof en Co2 gevolgen voor het Natura 2000 gebied en de Veluwe.

Om aan de geluidseisen voor de omgeving te kunnen voldoen , hebben de plannenmakers 3 geluidsgevoelige objecten= woningen) aan de Ossenkampweg aangemerkt in de categorie 51-55 dB.

De geplande geluidsschermen tot 25 m1 hoog staan er dus niets voor niets. 73000 m2 condensors maken echt wel een beetje geluid.

De nieuw geplande woongebieden voor 1200-2000 woningen aan de Ossenkampweg zijn gemakshalve maar buiten beschouwing gelaten .
Wettelijk is max 45 dB op de gevel toegestaan.

Dat wordt dus voor de gemeente Zeewolde hogere kosten door extra geluidsvoorzieningen of uit kijken naar ander woningbouwlokaties.

In het G gebied bouwen misschien , maar ja waarvan betalen we dan die sluis van 20 miljoen .

Tot zover.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Radio en TV uitzending raadsvergadering 2 september “De Lux”

Verslag radio uitzending 8 september en tv uitzending raadsvergadering 2 september in de Lux.

Veel Zeewoldenaren hebben deze uitzendingen gemist.

In deze tv opnames het intervieuw met tegenstander Gerrit van der Heide en voorstander Steijger . Let u daarbij even goed op alle niet onderbouwde uitspaken van Steijger in deze.
Steijger roept dat we hyperscale datacenters nodig zijn , alleen al om alle bijstandsuitkeringen op een rijtje te hebben.

Op de Lokale Omroep Zeewolde ,de LOZ, zijn in de radio uitzending van 8 september de plannen te beluisteren over o.a nog een datacenter van 150 ha in de oksel van de A27/A6.

De gemeenteraad van Almere vergaderd op 22 september samen met de gemeenteraad van Zeewolde over de plannen.
Op de agenda staan misschien de gevolgen voor ruimtelijke ordening , het energieverbruik ( vanaf de aanwezige hoogspanningslijn van Tennet) , het waterverbruik ( vanuit de Lage Vaart) en de gevolgen voor de nieuwe woonwijk Oostvaarderswold ?

Allemaal zaken die we 1 op 1 kunnen spiegelen met 166 ha Datacentrum Zeewolde .

Maar Almere ontwikkeld tenminste eerst een visie en dan mogelijk een plan.

In de flyer van Leefbaar Zeewolde treft u een plattegrond met de nieuwe woningbouwzoeklocatie A voor 1200- 2000 woningen aan de Ossenkampweg.
Deze plattegrond geeft pijnlijk weer , de geringe afstand ( minder dan 800 m)van het woningbouwgebied tot het hyperdatacentrum in Zeewolde .

Bouwen in het G gebied dan maar ?

In de MRA regio Amsterdam ( 21 gemeentes om/en Amsterdam) geldt een bouwstop voor datacenters vanwege gebrek aan stroom/energie, vandaar de uitwijk naar Flevoland ?.( Gratis grond, stroom en water)

De 150 ha landbouwgrond langs de A27/A6 is eigendom van een projectontwikkelaar die er een hyperconnectiviteitshub wil realiseren.

In gewoon Nederlands is dat een bedrijventerrein voor een verzameling kleinere datacenters van verschillende bedrijven .

In tegenstelling tot het hyperscale datacentrum in Zeewolde . Volgens de gemeente is dat bedoeld voor 1 technoreus .
Maar waar de stroman van Polder Networks voor staat blijft onbekend.
Wethouder de Jonge bevestigt , dat zijn ambtenaar destijds afgereisd is naar Amsterdam.

Daar lagen de plannen voor Zeewolde al helemaal klaar….

Nu nog de vergunning.

Maar als deze beelden de weergave zijn van het bevoegd gezag …

Als ik de TV beelden bekijk , dan zou je denken , die zijn kralen en spiegeltjes beloofd.

Behalve de Christen Unie , die hebben het boekwerk gelezen en begrepen.

Zeewolde is het bevoegd gezag voor de bestemmingsplanwijziging , de Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het afgeven van de ontgrondingsvergunning.

De OFGV – de Omgevingsdienst Flevoland , Gooiland en Omstreken hebben nog een lange weg te gaan.

De commissie Mer , de stikstof en de CO2 laten niet met zich sollen.

We zijn het in Zeewolde inmiddels wel gewend.

Slechte plannen bestaan niet , slechte plannenmakers helaas wel.

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

316 ha hyperscale datacenters in Zeewolde . Bent u daarmee akkoord ?

Tijdens een extra raadsvergadering van 2 september j.l. kon er door de raadsleden gesproken worden over de komst van 2 hyperscale datacenters naar Zeewolde.

De eerste staat gepland op een terrein van 166 ha en een lengte van 2000 m1 langs de Gooiseweg / Knardijk onder het mom van Trekkersveld 4

Projectontwikkelaars hebben ook plannen voor een 2e hyperscale datacentrum in de oksel van de A6/A26 ter hoogte van de Wulpweg/Ibisweg.

Over beide “gevallen” konden de raadsleden informeel met elkaar van gedachten wisselen.

De insprekers mochten geen vragen beantwoorden , dat was volgens voorzitter Gorter een andere procedure..

Besluiten werden er ook niet genomen

Er waren 3 insprekers, waaronder ik zelf, de Stichting Datatruc Zeewolde en nog een ondernemer die hun zegje in 5 minuten  mochten geven.

Voor het eerst na 22 maanden, 19 december 2019, waren raadsleden bereid of in staat om iets van een mening te geven.

Dankzij de inzet van de Christen Unie en Zeewolde Liberaal .

Veel verontschuldigende woorden , openheid ja misschien , transparanter misschien , volgende keer beter misschien , het had misschien eerder gemoeten enz.

14 oktober is er een officiele raadsvergadering over het bestemmingsplan Trekkersveld 4, waarna op 4 november een besluit wordt genomen.

Tot die tijd wordt het hard werken.

Hier leest u de tekst, zoals ik die heb ingesproken.

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad van Zeewolde.

Ik ben Sipke Veenstra en sta hier als inwoner en ondernemer. Ik ben belanghebbende en maakte bezwaar tegen de plannen.

Ik ben terreininrichter (aannemer) in Zeewolde sinds 1975. Als u aan Zeewolde of het Trekkersveld prutst , dan komt u aan mij.

Ik ben niet tegen de komst van een datacentrum, maar dan wel passend bij de schaal van Zeewolde met uniforme uitgifte voorwaarden.

Nederland heeft inmiddels 189 kleinere datacenters, daarover hoor je niemand.

Maar de aanhoudende schandalen, de narigheid en de fraude met hyperscale datacenters in Middenmeer en Eemshaven moet genoeg zijn om de plannen hier te stoppen.

Dergelijke misstanden moeten we in een duurzaam dorp als Zeewolde niet willen!

Bovendien rechtvaardige de aanslag op het polderlandschap, de enorme waterbehoefte van 2,5 miljoen m3, het enorme stroomverbruik van 1380 MWh, alle niet berekende risico’s, de geringe werkgelegenheid, 1350 ha extra zonnepanelen, 500-1500 extra windmolens , nooit de geldhonger om de gemeentelijke begroting te stabiliseren.

Vanavond is aan de orde de komst van 2 datacenters met een oppervlakte van 166 en 150 ha.

Projektontwikkelaars met snode plannen hebben de gemeente Zeewolde ontdekt.

Over die plannen in Zeewolde schrijven de [plannenmakers zelf, dat die ook zouden passen op 55 ha.

Dus waarom 166 ha? Ruimtelijke wanorde blijft ruimtelijke wanorde.

Trap niet in hun mooie praatjes!

Maar trap ook niet in de sprookjes van projectwethouder de Jonge.

Waarom Zeewolde ?

Die vraag stellen nu niet alleen de commissie MER ( milieu-effect -reportage) maar ook 160 bezwaarmakers en inmiddels een paar duizend Zeewoldenaren.

Waarom Zeewolde,

De plannenmakers verwoorden hun selectie en keuze als volgt :

” We zochten een terrein met veel ruimte, schoon water en groene stroom van 50-100 ha in een gemeente met weinig weerstand en een gemeentebestuur dat mee wilde werken.”

En toen werd het Zeewolde ..

Hun keuze voor Zeewolde is nu al strijdig met de wet Wro (Wet ruimtelijke ordening) en de Ruimtelijke Strategie Datacenters van de landelijke overheid .

Daarin worden juist zoekgebieden in Noord- Holland en Groningen aangewezen voor hyperscale datacenters.

U bent als gemeenteraad al op 19 december 2019 door het college van B&W in een besloten vergadering van de plannen op de hoogte gesteld . Vanaf toen is u geheimhouding als gemeenteraad opgelegd.

Er is geen verslag van die vergadering gemaakt en er is ook geen voorbereidingskrediet afgesproken.

Met de komst van projektontwikkelaar Polder Networks is meteen de democratie uit Zeewolde verdwenen.

Alle vergaderingen zijn geheim, op WOB verzoeken wordt niet gereageerd en de gemeentelijke voorlichting is meer propaganda dan voorlichting.

Projektontwikkelaars nemen in Zeewolde de regie over.

Waarom Zeewolde?

” Vanwege de maatschappelijke meerwaarde van de aanwezigheid van een datacentrum behoeft het grondbedrijf geen winst te maken op de grond “

Wat blijkt, de “winst” voor het grondbedrijf van Zeewolde is slechts € 1,12 /m2 excl. B.T.W.

Wat blijkt ook :

Het exploitatieverlies voor de gemeente sluit nu al op € 7 MILJOEN NEGATIEF, oplopend naar tenminste € 10 miljoen negatief en mogelijk zelfs € 20- 25 miljoen als gevolg van de kosten voor het hergebruik van de restwarmte.

De voorgespiegelde grondprijs voor nieuwe bedrijven van € 115,-/m2 is niet meer haalbaar en moet naar minstens € 150,-/m2 om het plan kostendekkend te maken .

Het hyperscale datacentrum behoud echter wel haar “gratis grond” met een korting van minstens € 75 miljoen op de grondprijs.

De gemeente sluit een anterieure overeenkomst met Polder Networks voor de realisatie en het bouwrijp maken van het hele terrein.

Ik moet u teleurstellen. Het terrein is nu eigendom van de Staat, de Provincie en de gemeente en daarvoor gelden de aanbestedingsvoorwaarden en de Aanbestedingswet.

Van “werk met werk” maken zal geen sprake zijn.

Tot slot :

De provincie Flevoland heeft in juni in een extra vergadering besloten, dat er eerst beleid en voorschriften moeten worden gemaakt, voor dat vergunning voor de vestiging van datacenters kunnen worden afgegeven. Dat kan op zijn vroegst in 2023,

De commissie MER heeft 2 zeer negatieve beoordelingen en een negatief advies afgegeven.

Dat advies luidt: Provincie Flevoland en Gemeente Zeewolde wacht met het afgeven van vergunningen totdat alle risico’s beter in beeld zijn gebracht.

Mijn advies: Zeg nee tegen dit plan en kom met een passend plan wat kan rekenen op draagvlak.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

Einde inspreeknotitie.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Datacentrum vindt geen ” Groene Stroom”

Update 27 augustus.

De onafhankelijke commissie MER heeft opnieuw een negatief advies uitgebracht op de aanvullingen /aanpassingen in het MER rapport van het Datacentrum.

De projectontwikkelaar Polder Networks ziet opnieuw geen kans om zelf op het terrein voldoende duurzame energie op te wekken .

In plaatst van de gewenste 1.380 Gwh duurzame energie , komt het bedrijf niet verder dan max. 70.000 Mwh . Dat is de energie -opbrengst van  53,6 ha zonnepanelen op de gekste plekken.  1 ha zonnepanelen leveren ca 1 MWh groene stroom , als de zon schijnt ..

Deze duurzame energie  uit zonnepanelen voorziet  in  5 % van de totale energiebehoefte van ca 1.380 GWh.

70.000 MWh is het verbruik van 20.000 huishoudens .

Zeewolde kent ca 9000 huishoudens.

Het bedrijf geeft zelf aan 1.380 GWh te gaan gebruiken .

Dat is 56 x het aantal huishoudens in Zeewolde  en vergelijkbaar met het verbruik van 1.200.000 inwoners van Amsterdam en Utrecht samen.

Het bedrijf wil geen zonnepanelen op de datagebouwen zelf vanwege  brandgevaar.

In het “aangepaste” plan van 166 ha is nu werkelijk elk beschikbaar dak ,  elke m2 groen en het reserveterrein van 30,8 ha voorzien van zonnepanelen.

Ook het “open polderlandschap- behouden)” langs de Knardijk is bedekt met 3,4 ha zonnepanelen , net als 8 ha “groen” langs de Hoge Vaart ”

Binnen het beschikbare “quotum” voor zonneparken is in de gemeente  Zeewolde nog ruimte  voor 1,9 ha .

De gemeente wil de provincie nu om ontheffing vragen en het terrein van het Datacentrum als ” stedelijk gebied “verklaren.

Conclusie : van die 100% groene stroom komt hier niets terecht. De 1000 extra windmolens en/of de 1380 ha zonnepanelen komen bij Nederlanders elders voor de deur of in de tuin.

De commissie MER heeft ook gekeken naar de gevolgen van de ontgrondingsvergunning die de provincie Flevoland nog moet verlenen .

In haar aanvulling is de commissie MER zeer negatief  over het ontbreken van een onderzoek naar de milieugevolgen tijdens de bouwperiode van 8-10 jr op de omgeving  en het Wolderwijd – het Natura 2000 gebied .

Voor het werk is 1.200.000 m3 ophoogzand benodigd en moet er 800.000 m3 grond worden afgevoerd.

De winning , het transport en de verwerking van deze grondstoffen veroorzaakt een flinke  milieubelasting voor de omgeving.

En het is niet alleen de stikstof- en CO2 uitstoot van tenminste  350.000 zand- en grondtransporten , die grotendeels via het bestaande gemeentelijke wegennet ( Assemblageweg) gaan.

Maar ook de uitstoot  tijdens de bouwperiode met  6-10 heimachines per dag.

De plannenmakers verwachten tot 1700 transportbewegingen per etmaal.

Het dringende ( bindend)advies van de commissie MER aan de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde is om de vergunningen niet te verlenen voordat alle onderzoeken zijn uitgevoerd en akkoord bevonden.

Op de belangrijkste  vraag van de commissie MER , waarom in Zeewolde ? .

De MERcommissie heeft gaf daartoe een aanbeveling om de lokatie keuze beter te onderbouwen , maar dat is geen dwingend advies. Dat is de reden dat er nu niet geen reactie op is.

De commissie gaat er daarbij gemakshalve vanuit , dat de gemeente daar in haar besluitvorming aandacht aan heeft besteed .

Maar ja , die stukken en verslagen zijn geheim .

Vanuit de plannenmakers is de vraag , waarom in Zeewolde ?, als volgt vanuit het concept -ontwerp zo ongeveer beantwoord :

  • We zochten een gemeente met een wethouder die mee wilde werken.
  • We zochten een gemeente met weinig weerstand.
  • We zochten een gemeente die vanwege de maatschappelijke meerwaarde van een hyperscale datacentrum geen winst op de grond behoefde te maken.
  • We zochten een gemeente met veel groene ernergie.
  • We zochten een gemeente met veel schoon water.

 

Donderdag 2 september is extra aandacht over het onderwerp tijdens een openbare raadsvergadering  in de Lux , te volgen via een livestream uitzending van LOZ-Zeewolde.

Kijken dus !

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

The Ugly Five

The Ugly Five / De Lelijke Vijf…

Toekomstbeeld Trekkersveld IV gezien vanaf de Gooiseweg met de groene Knardijk en de lege Hoge Vaart.

Voor alle duidelijkheid , ik ben niet tegen een datacentrum , maar dan wel passend bij de schaal van Zeewolde en daar is hier geen sprake van .

Dan is er maar één mogelijkheid en dat is deze plannen afkeuren en de gemeente Zeewolde verzoeken om een bestemmingsplan , passend bij de schaal van Zeewolde.

Op 2 september is er een openbare raadsvergadering over de “mogelijke” komst van 2 datacenters naar Zeewolde.

Er zijn plannen voor nog een datacentrum van 150 ha  in het Oostervaarderswold .

Op 13 oktober is er een ingelaste commissievergadering over het Datacentrum Zeewolde

Inspreken kan voor beide bijeenkomsten , wel tijdig opgeven via de griffie van de gemeente en om een bevestiging  vragen. Vanwege de verwachten drukte , mogelijk verkorte spreektijd .

Ik heb de pest aan bestuurders die hun financiele zaakjes in achterkamertjes wensen te regelen en de inwoners en bedrijven bewust verkeerd voorlichten. Valse voorlichting.

De plannen voor het datacentrum Zeewolde komen voor rekening van het grondbedrijf van Zeewolde.

Daar schreef ik geen boek , maar wel ongeveer 200 columns over .

Inhoudelijk waren dat verhalen over financiële mislukkingen en misstanden , eerder veroorzaakt door onze lokale  bestuurders .

Ik pleit opnieuw voor een uitgebreid onderzoek naar de boekhouding van het grondbedrijf, wegens aantoonbare misstanden en ambtelijke willekeur.

En hoe zit het met de destijds ( in 1985 !) verleende mandaten van de gemeenteraad aan het college van B&W als het gaat over grondtransacties ?

De gemeenteraad verleende in het verre verleden ( ca 1985) o.a een mandaat aan het college van B&W om grond aan-en te verkopen.

Ook nu is dat grondbedrijf anno 2021  een (financieel) niet te controleren  afdeling.

En opereert het  nog steeds volledig buiten het zicht van de gemeenteraad .

Is het college van B&W feitelijk wel bevoegd om grond door te verkopen aan Polder Networks b.v , met slechts een winst van € 1,12 /m2 ?

Uit de plannen blijkt , dat ” gezien de maatschappelijke weerwaarde van een datacentrum, er geen winst op de grondexploitatie behoeft te worden gemaakt”.

Deze verkooptransacties zonder winst zorgen  nu al voor een tekort in de grondexploitatie van ruim  €7.000.000 , zegge 7 miljoen euro.

Dat verlies in de grondexploitatie loopt op naar meer dan € 10 miljoen en meer als we alle m2 doorrekenen .

En wie gaat dat gratis cadeautje straks linksom of rechtsom betalen ? De bedrijven , de inwoners ?

De toegezegde 35 ha als regulier bedrijventerrein blijken niet te kloppen .

Er is slechts 27 ha bedrijventerrein netto uitgeefbaar , amper genoeg voor een uitgifte van 3 jaar en al helemaal geen plaats voor MKB bedrijven!

Ter vergelijk : Kopers van een kavel bouwgrond aan de Ossenkampweg in de Schelpenbuurt betalen € 375,- /m2 . De verkrijgingprijs destijds € 15,-/m2

Bruto winst voor de gemeente : € 360,-/m2 . minus bouwrijpmaken € 60,- /m2 = netto winst € 300,-m2.

Nieuwe bewoners van die Schelpenbuurt e.o hebben straks wel eerste klasse uitzicht op het hyperscale XXLdatacentrum en kunnen gratis jarenlang  genieten van de bouwwerkzaamheden op minder dan 800 m1.van hun achtertuin. Dat wel.

Kortom : bedrog alom !

De gemeenteraad, het hoogste rechtsorgaan binnen de gemeente , kan alleen toestemming tot verkoop van (bouw)grond verlenen indien de bestemming van het Agrarische gebied is gewijzigd en er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt.

Dat onherroepelijke bestemmingsplan is gezien de 160 bezwaren en de lange juridische weg via de Raad van State voorlopig een utopie  voor de plannenmaker.

Het college van B&W misleide eerder de gemeenteraad met sprookjes over hergebruik van restwarmte , werk en nieuwe banen , maar is nu zelf  onderwerp van nader onderzoek geworden.

Op 2 september 2021  is er dan eindelijk een raadsvergadering waarin het onderwerp Datacentrum voor het eerst openbaar aan de orde wordt gesteld.

Het werd de dames en heren waarschijnlijk toch te heet onder de voeten om het heimelijke onderwerp alleen in de achterkamertjes te bespreken.

De gemeente Zeewolde is inmiddels door de provincie Flevoland onder verscherpt toezicht geplaatst als het gaat over zaken als vergunningverlening en handhaving.

Provinciale Staten van Flevoland spraken zich in juni 2021 in een extra vergadering unaniem uit tegen de komst van  hyperscale datacentrums naar Flevoland zonder dat daarvoor regels gelden en projektontwikkelaars hun slag kunnen slaan.

Voor Zeewolde komt die uitspraak van de provincie als mosterd na de maaltijd .

Tot zover :

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

 

Wordt vervolgt ;

Redaktie Ons Zeewolde.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Datacenter : 160 bezwaren , nu gesteund door het advies van de Commissie-MER

De onafhankelijke Commissie heeft een negatief oordeel uitgesproken over het door de initiatiefnemers opgestelde milieueffectrapportage , de MER.

Het advies van de Commissie dwingt de plannenmakers van de gemeente en PolderNetworks om vrijwel opnieuw te beginnen en veel meer onderzoek te doen naar de milieugevolgen van de mogelijke komst van een hyperscaledatacenter van 166 ha.

Naast de kritiek op de onvolledigheid en een groot aantal tekortkomingen in de MER , begint de Commissie met de vraagstelling : waarom in Zeewolde ?

In de door de plannenmakers opgestelde MER heeft een locatie -afweging plaats gevonden.

Daaraan voorafgaand was Zeewolde in Nederland als “beste” uit de selectie gekomen .

Vanwege de beschikbare ruimte , het benodigde koelwater , de “groene stroom” , de geringe te verwachten weerstand ( 4 boerenbedrijven) en een gemeente die mee wil werken.

Met een quickscan zijn vervolgens de voor-en nadelen beschreven van 3 lokaties in Zeewolde.

Lokatie A aan de Gooieseweg , lokatie B aan de Schollevaarweg en lokatie C aan de Bloesemlaan.

In de quickscan is globaal ingegaan op de milieueffecten van deze locaties .

PolderNetworks wenste lokatie A aan de Gooieseweg . De projectontwikkelaar wilde niet aan de “achterkant van het Trekkersveld ”  zitten.

Ter onderbouwing van de keuze voor Zeewolde misbruiken de plannenmakers  het rapport ” Ruimtelijke Strategie Datacenters”

De Commissie verwijst fijntjes direct naar het feit dat de landelijke overheid in dit rapport  Noord Holland en Groningen  als zoekgebied heeft aangewezen voor de ontwikkeling van hyperscale datacenters.

De zone Almere -Zeewolde-Lelystad-Dronten is  wel genoemd, maar dan als zoekgebied waarvan meerdere bedrijven tegelijk gebruik van maken.

PolderNetworks wil echter een hyperscale datacenter van 166 ha ontwikkelen voor één marktpartij , die daarmee een monopolie-positie in Europa- de wereld  verkrijgt.

De Provincie Flevoland verwacht pas in 2023 beleid te hebben ontwikkeld voor de vestiging van datacenters. Inmiddels is er 10 ha in Lelystad vergund en zijn er plannen voor nog 150 ha in het Oosterwold , eveneens in de  gemeente Zeewolde .

De huidige plannen in Zeewolde stroken op geen enkele manier met de Wet ruimtelijke ordening , de Wro.

 Via de zgn.Laddertoets duurzame verstedelijking moet worden aangetoond, dat het oppervlakte van 166 ha noodzakelijk én nergens beschikbaar is.

Maar de projectontwikkelaar geeft zelf aan dat zijn plannen ook passen op 52,5 ha.

Om te eindigen met de zin : de initiatiefnemer, (PolderNetworks),  wenst 166 ha.

Aha, dan is het maar duidelijk wie hier op dit terrein van 166 ha  de dienst uit wil gaan maken !

Het uitgebreide rapport van de Commissie MER  leest u in ons vorige artikel .

Wordt vervolgt.

Met vriendelijke groet ,

Redaktie OnsZeewolde.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Tegenstanders datacenter winnen terrein

De Commissie voor de milieueffectrapportage, de Mer, wijst de plannen voor het datacenter op meer dan 10  punten af.

Zoals wij al eerder schreven , voldoet het plan niet aan de basiseisen van de wet op de ruimtelijke ordening. De Wro.

De plannenmakers kunnen onvoldoende aantonen , dat de lokatie Zeewolde beter geschikt is dan de landelijk aangewezen zoekgebieden in Middenmeer en Eemshaven.

Ja , minder te verwachten weerstand  . Maar dat is anno april 2021 in Zeewolde wel even anders.

Klik hier voor het betreffende Mer rapport.

Om aan de grote energie- en de waterbehoefte te kunnen voldoen , moeten de plannen duurzamer en vooral op het eigen terrein worden ingericht. Windmolens en zonneparken?

De hoeveelheid koelwater , het gebruik van de restwarmte , de luchtkwaliteit ,de geluidsoverlast , de stikstof-en de CO2 uitstoot en zelfs de ontsluiting van het terrein moet beter worden onderbouwd.

Polder Networks en de gemeente  zullen nu gaan proberen om met de adviezen van de Commissie Mer de gaten in de plannen te dichten.

Het oordeel van de commissie Mer smaakt ze vast niet lekker nu ze net samen voor 60 miljoen euro grond in het plangebied hebben aangekocht.

Als gevolg van de afhandeling van de 160 zienswijzen worden de plannen ook vertraagd.

De besluitvorming wordt daarom voorlopig eerst opgeschoven naar oktober 2021.

Lees hierover ook het artikel in De Stentor ‘Zeewolde krijgt een onvoldoende voor plan datacenter’.

Met vriendelijke groet ,

Redaktie Ons Zeewolde.

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente kocht alvast grond voor datacentrum en zij wisten daarvan.

Eerder maakten we in een artikel de afsprakenlijst van het Presidium publiek.

Dat verslag is een openbaar document en via de gemeentelijke website verkregen.

Er ontstaat in het dorp toenemende ontevredenheid over de rol en het regentesk gedrag van het college van B&W en de houding van de gemeenteraad in deze datatruc .

Daarom maken we nu het volledige verslag bekend incl. alle aanwezigen bij die bijeenkomst.

Om privacy redenen zijn de 2 andere  onderwerpen gelakt.

Conclusie  : Bij deze besloten vergadering waren alle politieke partijen aanwezig en akkoord met de aankoop van 115 ha , waarvan 80 ha ten behoeve van het datacentre.

De gemeenteraad , het hoogste rechtsorgaan binnen de gemeente wordt niet gehoord en heeft  in Zeewolde dus niets in te brengen.

Dat is een zeer zware overtreding van de gemeentewet.

Het verklaard meteen het ontwijkende gedrag van veel gemeenteraadsleden .

De beslissende raadsvergadering van 24 juni kan nu wel van de agenda. Allemaal komedie.

Is het onverwachts , nou nee , maar er liggen wel 160 zienswijzen die het met de plannen niet eens zijn. Daar hebben deze gemeenteraadsleden dus ook lak aan .

En wat nu als de Raad van State de plannen afwijst ?

Iemand zei : in  Zeewolde wordt de democratie en het landschap in 1 keer vermoord.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente kocht alvast grond voor het datacenter

Kopie van het verslag . Om privacy redenen zijn 2 andere onderwerpen zwart gelakt.

Het college van B&W heeft al in een veel eerder stadium landbouwgrond aangekocht in het plangebied dan zij haar inwoners voorspiegelt.

Dat blijkt uit een verslag /afsprakenlijst van 18 maart 2021 van het presidium waarbij alle politieke partijen aanwezig waren.

In het verslag van 18 maart wordt verwezen naar  diverse besloten raadsvergaderingen over de aankoop gronden Trekkersveld IV. (punt 5). Plaats van vergadering : Aardzee/Sealevel ?

Wat blijkt . De eerste uitgekochte veehouder vertrekt  al in mei 2021 uit het beoogde plangebied .

De gemeente neemt met de aankoop een financieel risico van ca € 30 miljoen indien de bestemmingsplanwijziging niet door gaat. Gelukkig is er ons alternatief plan A.

De gemeenteraad moet zich op 24 juni eerst nog uitspreken over het wel of niet vaststellen van het ontwerp-bestemmingsplan.

Er zijn 160 zienswijzen /bezwaren tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediend , waarvan er eental bij de Raad van State zullen worden uitgevochten.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen