Alle berichten van WM Ons Zeewolde

Gratis grond voor datacenter en de eerste reacties.

^ Overzicht situatie Datacenter Middenmeer 70 ha

De gemeente Zeewolde heeft deze week meer inzicht gegeven over de komst van een mogelijk XXL Datacenter naar Zeewolde .

Het ontwerpbestemmingsplan en de nodige MER-onderzoeken zijn openbaar gemaakt.

Er wordt in het rapport in ieder geval flink  gegoocheld met het benodigde energie verbruik, het te bebouwen oppervlakte en het probleem met het benodigde koelwater.

Daarvoor worden nog diverse opties onderzocht, o.a inname uit het Veluwemeer.

In het bijgevoegde artikel van “Gemeente Zeewolde trapt af”, van Omroep Flevoland treffen we ook een exploitatieplan van het 200 ha grote gebied .

De meest opvallende feiten en cijfers uit het grondexploitatieplan :

 • Gemeente Zeewolde heeft geen overeenkomst met de grondeigenaren.
 • Gemeente Zeewolde neemt alle risico’s voor de exploitatie.
 • De totale plankosten voor de gemeente bedragen ca  € 125.810.000, — 
 • Specificatie : aankoop grond                                  200 ha           € 60.000.000,–
 •                              plankosten en bouwrijpmaken                          € 62.000.000,–  
 • Winst en risico opslag gemeente Zeewolde   2,5 %              €    3.300.000,–
 • Het energieverbruik is 1,380 Gigawatt , dat is 10-15 x meer dan Windpark Zeewolde kan produceren.
 • Nieuwe ondernemers voor Trekkersveld 4 moeten € 115,–/m2 betalen.
 • Het Datacentrum betaald slechts € 70,–/m2 voor de bouwgrond.

Conclusie ; Projectontwikkelaar XXL Datacentrum krijgt € 75 miljoen euro korting op de grondprijs.

Deze korting op de grond is als volgt onderbouwd: 166 ha X 10.000m2 x € 45,– = € 74.700.000,–

Met als argument : de maatschappelijk uitstraling van een datacentrum!

Ons Zeewolde was vandaag( woensdag 24 februari)niet welkom op de persconferentie , maar we hebben met het programma EenVandaag een uitgebreide reportage ter plaatse kunnen maken.

Die uitzending daarvan is donderdag 25 februari tussen 18.00-19.00 uur. Kijken dus!

Wordt zeker vervolgt:

Redaktie Ons Zeewolde.

Bekijk hier de berichtgeving via Omroep Flevoland (met video)

Omroep Flevoland Dossier Datacenter Zeewolde
Klik hier voor het volledige dossier rond dit onderwerp.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Bing, het kruisverhoor en het gejammer (met de beelden).

 

Wij deden eerder verslag van het integriteitsonderzoek dat bureau Bing in opdracht van de gemeenteraad van Zeewolde heeft uitgevoerd naar het tot stand komen van een zonnepark van 7 ha met recreatieve voorzieningen aan de Groenewoudseweg. Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer (SBB). Follow the money.

Bureau Bing onderzocht de integriteitsmelding van fractievoorzitter Rob Smeets van Liberaal Zeewolde.

Zijn klacht( 23 juli-2020) heeft betrekking op het besluitvormingstraject en de invloed daarop van een raadslid Erik van de Belt, wethouder duurzaamheid Ewout Suithoff , ambtenaar duurzaamheid DB en een energieleverancier.

Een integriteitsmelding moet direct openbaar gemaakt worden. Burgemeester Gorter weigerde dit (in eerste instantie.)

Het raadslid Erik van de Beld had zitting in de selectiecommissie van SBB maar dit niet vooraf proactief gemeld bij de burgemeester . Ook in een raadsvergadering over het onderwerp heeft hij zijn betrokkenheid verzwegen. Maar wel( als woordvoerder) deelgenomen aan de stemming over de bestemmingsplanwijziging in de gemeenteraad

Burgemeester Gorter toetste de integriteisklacht aan Artikel 28 van de Gemeentewet en aan artikel 2.4 van het Awb en stelde vast dat raadslid EvdB  onzorgvuldig had gehandeld door zitting te nemen in een adviescommissie van SBB zonder dit bij hem te melden . Maar zijn conclusie was: De deelname van EvdB aan de stemmingen over het zonnepark vallen binnen de grenzen van de wet.

De uitleg:  EvdB had in het zonnepark geen persoonlijk of financieel belang.

De volledige gemeenteraad stemde echter toch in met een diepgaand onderzoek, door Bing.

Het Bing rapport komt eveneens tot die conclusie dat EvdB handelde binnen de wet,  maar Bing stelt wel vast dat het hele proces anders had gekund.

Of beter gezegd ; anders had gemoeten(SV). Naar de betrokkenheid van een aantal (energie)bedrijven deed Bing geen verder onderzoek, wel naar de rol van een betrokken ambtenaar.

Alle overige ( 6) bedenkingen in de aanklacht van Smeets bleven echter overeind.

Smeets werd tentijde van het indienen van zijn klacht ernstig gehinderd en onder druk gezet door o.a burgemeester Gorter blijkt uit zijn relaas .Zo wilde Gorter  een maand meer tijd voor zijn onderzoek en dreigde met het terugtrekken van zijn rapportage.

Smeets maakte daarom de volgende dag in een persbericht zelf melding van de integriteitskwestie. Daarmee barste de bom.

Zijn wereld werd toen even heel klein , zo is te horen in de live-uitzending , maar hij hield stand.

Zijn tegenstanders hekelden hem op alle fronten , maar vergaten daarbij dat het  gedrag van het betrokken raadslid , de verantwoordelijke wethouder en de ambtenaar  de aanleiding waren voor het onderzoek en de oorzaak van de rekening.

Tijdens de eerste uitzending van 4 februari is goed te beluisteren en te zien hoe zijn politieke tegenstanders proberen Smeets in de mangel te nemen . Maar al snel wordt duidelijk dat de feitenkennis van Smeets die tegenstanders in hun eigen mes doet vallen.

Smeets verklaarde dat hij als volksvertegenwoordiger bij vermeende onregelmatigheden  opnieuw aangifte zou doen. Maar niet weer alleen ! Hulde.

In de live-uitzending van 11 februari doet burgemeester Gorter uitgebreid zijn beklag over de minimale waardering die hij als burgemeester  voor zijn rol heeft gekregen.

Ja , burgemeester Gorter had een punt : het handelen van raadslid EvdB was misschien binnen de wet , maar de betrokken raadsleden hebben gelijk dat ze daarvoor niet op de knieën gingen om de burgemeester uitgebreid excuus te maken.

Het Bing onderzoek heeft € 58.448,– gekost. Veel geld , maar het is het mede door het minitieuse dossier van Rob Smeets dubbel en dwars waard.

Dat komt omdat het rapport , samen met de de 2 live-verslagen van Lokale Omroep Zeewolde een heel goed beeld geven van wat er werkelijk aan de hand is in Zeewolde:

Ambtenaren maken er de (al of niet faciliterende )dienst uit en het bestuur wenst niet gecontroleerd te worden.

Het kost u 2 dagen om het onderzoek naar de integriteitskewstie en de live-uitzendingen te lezen en te volgen .

Hier de verkorte versie :

 • SBB wil meer inkomsten generen en daartoe een zonnepark aan de Groenwoudseweg realiseren.
 •  De komst van het park  is in strijd met het geldende bestemmingsplan .
 • SBB bespreekt haar plannen met de ambtenaar duurzaamheid (DB) en dient op zijn advies  een principeverzoek in.
 • De ambtenaar legt uit dat er mogelijkheden zijn, maar dat daarvoor draagvlak binnen de gemeenteraad moeten worden gecreëerd . Het terrein komt niet voor op eerdere zoeklocaties.
 • SBB maakt een inschrijvingleidraad om exploitanten voor het park te kunnen selecteren. (voor 25 jaar het terrein in erfpacht). De Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit worden daarbij niet van toepassing verklaard . ( privaat rechtelijke overeenkomst?)
 • SBB meld de faciliterende ambtenaar dat er zich 25 partijen hebben gemeld en dat SBB daar 5 bedrijven uit heeft geselecteerd.
 • Dat zijn Greenspead , Solarfields, HVC, Sunvest en TP Solar.
 • Het plan met de hoogste score volgens de inschrijvingsleidraad krijgt de opdracht.

 

Retributie ( hoeveel geld brengt het op )         10 punten

Aansluitmogelijk  op het stroomnet                     5 punten

Recreatieve waarde                                                   10 punten

Ecologische waarde                                                  10 punten

 • SBB krijgt de externe adviesgroep niet vol en vraagt de gemeente om hulp .
 • De ambtenaar (DB) bespreekt de aanvraag met wethouder duurzaamheid Sythof, die voorstelt om raadslid Erik van de Belt  ook aan te melden.
 • De faciliterende ambtenaar stuurt eveneens een email naar ZeewoldeZon .citaat ” het lijkt erop dat Zeewolde Zon tezamen met een aantal andere partijen als klankbord gebruikt wordt om de top 5 te peilen. Dat is dus nog een kans om eventuele belangen in te brengen” einde citaat.
 • ZeewoldeZon meld Thijs van Dalen aan ( secretaris ZZ)( maar ook directeur/eigenaar van Leon Zeewolde , eerder afgewezen als gegadigde)
 • Ambtenaar DB en raadslid EvdB melden zich eveneens .

De deelnemers aan de “externe” commissie verkiezen de plannen van Sunvest als beste en belonen deze met 24,02 punten.

Second-best zijn de plannen van TP Solar met 23,9 punten.

TP Solar maakt bezwaar tegen deze punten-toekenning aan Sunvest en wordt in het gelijk gesteld.

De reden is dat volgens de aanbestedingsleidraad 5 punten zijn te verdienen met een “zekere “aansluiting op het elektriciteitsnet van Tennet. TP Solar beschikt daar over.

Voor een -kans op-een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk verkrijgen kandidaten max 2 punten. Maar de” jury” heeft voor dit onderdeel toch 3 punten aan Sunvest toegekend.

Dan gebeurd er iets zeer twijfelachtigs:

In plaats dat TP Solar als winnaar met 23,9 punten en Sunvest nu met 24,02-1 =23,02 punten uit de bus komt , besluit SBB de spelregels te veranderen !

Het onderdeel – Aansluitmogelijkheid op het stroomnet-( een eis van de gemeente) verdwijnt uit de beoordeling en Sunvest wordt alsnog als “winnaar” aangewezen.

De hoofddirectie van SBB verwijst daarbij nogmaals naar het advies van de “externe “commissie ,( met de ambtenaar, het raadslid en de lokale energieclub)

 • Sunvest krijgt opdracht van SBB en vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan.
 • Sunvest houdt een informatie avond in de Verbeelding en nodigt ambtenaar DB en raadslid EvdB persoonlijk uit.
 • Om de vergunning te kunnen verlenen moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven.
 • Faciliterende ambtenaar DB informeert SBB /Sunvest uitgebreid over de stemverhoudingen binnen de gemeenteraad en geeft SBB het advies om zelf in te komen spreken. Hij schrijft in een mail aan  SBB dat de commerciële exploitatie van het terrein  bij sommige partijen nogal gevoelig liggen.Hij stelt dat er nog 2 partijen moeten worden overgehaald.
 • Sunvest thuishouden is zijn advies.
 • Het plan wordt aangenomen met de kleinst mogelijke meerderheid – 10 stemmen voor – 9 stemmen tegen . Erik van de Belt stemde voor.
 • Vanwege de deadline voor de SED-subsidie  bestaat er grote haast bij de vergunningsverstrekking. De recreatieve voorzieningen worden er nog snel even bij in gerommeld.
 • Zeewolde Zon sluit daags na de vergunningverlening een intentieovereenkomst met Sunvest.
 • De verantwoordelijke wethouder Suithoff krijgt tijdens het onderzoek spontaan geheugenverlies .
 • Het resultaat : een zonnepark voor 25 jaar op een plek waar de meerderheid van de raad het nu niet meer wil , 2000 inwoners die dat beamen en 2 rechtszaken om het uit te vechten bij de Raad van State. Lachende derde : SBB en ZeewoldeZon.

De gemeenteraad vervulde in de persoon van Rob Smeets haar controlerende taak. Daar was niet iedereen van gediend. Wellicht is het de opmars naar meer .

Met vriendelijke groet :

Redaktie Ons Zeewolde.

Onderstaande tekst en opname’s zijn van LOZ Zeewolde .

Over de Raadsvergadering van 11 februari, door de LOZ redactie (Lokale Omroep Zeewolde)

Op 11 februari 2021 vond er in The Lux een extra raadsvergadering plaats, deze was in navolging op de vergadering van 4 februari. Op de agenda stond de lessen en gevolgen van rapport BING. Naast dat de fracties hun geleerde lessen verwoorden sprak ook de burgemeester over het rapport.

Zeewolde Liberaal en Leefbaar Zeewolde diende beide een motie in, welke unaniem zijn aangenomen. Zeewolde Liberaal wil een gesprek over de faciliterende rol van de gemeente. Dit sluit prima aan bij het open debat die al zou komen door een eerder aangenomen motie van D66 over integer en transparant besturen. Leefbaar Zeewolde stelde een voorzet voor voor een protocol tot melding voor handhaving van de integriteit. Op het moment dat het dan toch zo ver is, dat die twijfel over integriteit er zou zijn, dan kan er terug worden gevallen op een protocol.

LOZ uitzending gemist?

Bekijk de uitzending van de Raadsvergadering op 11 februari hier.

Bekijk de uitzending van de Raadsvergadering op 4 februari hier.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Bureau Bing en de zonneparken

Het door de gemeente Zeewolde ingehuurde bureau Bing heeft het onderzoek naar eventuele  integriteitsproblemen bij de planvorming en besluitvorming over het mogelijke zonnepark aan de Groenwoudseweg bij de gemeente en een aantal betrokken bedrijven afgerond.

Het is een lijvig , diepgravend en goed leesbaar rapport geworden van ca 80 pagina’s.

Bing bracht uitgebreid de gang van zaken rondom de planvorming en de besluitvorming in beeld en (ver)hoorde de betrokkenen .

Die betrokkenen beantwoorden vragen maar leden hier en daar ook flink aan geheugenverlies.

Rode lijn door het rapport is de betrokkenheid van een gemeenteraadslid in een adviescommissie , een verantwoordelijk wethouder en een energieleverancier.

De vraag is : Bestaat toeval ?

Het rapport is via onderstaande in te zien op de website van de Gemeente Zeewolde: Klik hier om de rapporten bij de raadsvergadering 4 februari 2021 in te zien.

Er is in Zeewolde veel weerstand tegen de komst van een zonnepark van 7 ha aan de Groenewoudseweg.

Bezwaarmakers stapten met  2500 handtekeningen naar de rechter, maar die verklaarde recent hun bezwaren niet ontvankelijk vanwege hun woonafstand tot de locatie. Zij tekenen beroep aan tegen deze uitspraak.

Maar er zijn meer bezwaarmakers  in de omgeving waarin de rechters nog uitspraak moeten doen.

Saillant detail : in het zonnepark komen  recreatie -en speelvoorzieningen , maar parkeerplaatsen en toiletvoorzieningen ontbreken volledig.

Het geplande zonnepark aan de Bosruiterweg van 6 ha loopt eveneens via de rechtbank.

In dit geval treft de gemeente -Defensie als zeer geduchte tegenstander tegen de zonnepanelen.

Defensie is  eigenaar van het voormalige zenderstation aan de Roerdompweg en verwacht hinder en overlast  van (de reflectie van) de zonnepanelen.

De Raad van State heeft de gemeente inmiddels opgedragen om met beter verweer te komen alvorens hierin uitspraak te kunnen doen .

Landelijk is er meer en meer verzet tegen grootschalige zonneparken, recent verscheen in de Stentor een uitgebreide reportage rond dit onderwerp:
Zie: https://www.destentor.nl/economie/buitenlandse-investeerders-gaan-er-vandoor-met-miljoenensubsidies-en-winst-van-zonneparken~a3f41bf9/

Of lees het artikel in dit PDF document.

 

Redactie Ons Zeewolde.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De beste wensen.

De redeactie van OnsZeewolde wenst u vooral een gezond en voorspoedig 2021 toe.

Dat hebben we met z’n allen heel hard nodig . Steeds meer inwoners en ondernemers worden of zijn zwaar getroffen door de gevolgen van corona.

Wij bedanken U voor alle informatie die we krijgen over actuele onderwerpen die Zeewolde kunnen maken en breken.

Onderwerpen die onderbelicht blijven of met gekleurde berichtgeving worden verspreid.

Slechte plannen bestaan niet , slechte plannenmakers wel schreven we eerder.

Voor Zeewolde was 2020 opnieuw op het gebied van ruimtelijke ordening een moeizaam en cruciaal jaar.

De mogelijk komst van een XXL- datacenter houdt ondernemers en inwoners al ruim 1 jaar  bezig .

Achter de schermen gaan de voorbereidingen gewoon door . Inwoners en ondernemers van Zeewolde verzetten zich meer en meer tegen slechte plannen en het aantal discussies erover nam fors toe.

Voor het eerst worden er nu eindelijk vragen gesteld over alle verstrekkende eisen van de Yankees.

Slechte plannen van slechte plannenmakers waren er ook  genoeg.

Van 1 plannenmaker nam de gemeente recent afscheid:

Van ‘t Wout , ruim 10 jaar ingehuurd en hoofd afdeling “ruimte”.

Hij is verantwoordelijk voor een enorme berg narigheid en slechte plannen.

Kort gezegd een spoor van prutswerk.

Maar de man van Nextproject is dan nu eindelijk Exproject.

De narigheid voor Zeewolde begon met de reconstructie van het centrum , de ontwerpfouten en de nalatigheid in het Bergkwartier en eindigde met torenhoge kostenoverschrijdingen bij de zandwinning voor o.a het Lanterstrand .

3 miljoen werd 6 miljoen en meer en wie mocht dat (stiekem) betalen .

Het onderwerp en het grondbedrijf zijn nu onderdeel van een uitgebreid onderzoek.

Tot zover.

Beste wensen ,

Redaktie OnsZeewolde.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De stiekemerds , deel 5 , het grondbedrijf en de broodjes.

 

Dit artikel gaat over aanbestedingen of beter gezegd over het ontbreken van die aanbestedingen

Wie een rondje over de bouwterreinen maakt moet het inmiddels wel zijn opvallen.

Drukte genoeg op de diverse bouwprojecten , maar lokale bedrijven treft u er zelden of nooit aan.

Werk levert de groei van het dorp voor hen dan ook amper op.

Zeewolde is een dorp waar de groei en de ontwikkeling volledig voorbij gaat aan het lokale bedrijfsleven .

En in tegenstelling tot bestuurlijke uitspraken “dat zelf de broodjeszaak er beter van wordt ” zou ik willen zeggen dat in Zeewolde alleen de broodjeszaak er beter van wordt.

Wat van ver kwam was beter , leek soms goedkoper , maar is dat ook zo ?

Of worden lokale ondernemers bewust uit de markt gedrukt .

Speelde er nog wat anders? Is er sprake van ambtelijke willekeur en vriendjespolitiek. De bewijzen stapelen zich op.

De gemeente Zeewolde heeft haar inkoop-en aanbestedingsbeleid vastgelegd in procedures. Overheden moeten zich houden aan de aanbestedingswet , waarin aanbesteden nauwkeurig is geregeld om ambtelijke willekeur en vriendjespolitiek te voorkomen.

Dat beleid en die aanbestedingswet worden in Zeewolde met voeten getreden.

Dat is niet alleen nadelig voor de concurrentie vanwege het ontbreken van een eerlijk speelveld maar ook zeer nadelig voor de betrouwbaarheid van de lokale overheid.

Het grondbedrijf gunt grote opdrachten moeiteloos zonder aanbestedingen en zeer selectief !

Niks aanbesteding, niks richtlijnen , niks aanbestedingswet , niks noodzaak .

De vraag is : met wie maakte het grondbedrijf (grond)prijsafspraken en voor wat ?

Hier volgt een kort overzicht van enkele grote opdrachten zonder aanbesteding :

A Het bouwrijpmaken van het Havenkwartier , oorspronkelijk een opdracht van  18.000 m3 zand per schip , maar intussen uitgebreid met de levering van ca 10.000 m3 zand per auto ( per as)

(Voor die schepen, harde werkers, hen treft geen blaam, komt er elke morgen om 6.30 uur een sluiswachter om de stormkering in de dijk te openen , die vanwege de veiligheid tussen 1 oktober en 1 april gesloten moet blijven.)

B De terreinafwerking en het woonrijpmaken van een groot woningbouwproject in de   Molenbuurt 2 en 3.

C Het bouwrijpmaken van het terrein ” de Duinen” met ca 35000 m3 zand en grond.

De lijst is niet volledig , maar geeft een actueel beeld.

Opvallend is dat naast deze onderhandse opdrachten er ook steeds sprake is van een grondaanbieding voor woningbouwprojecten.

Sipke Veenstra

Wordt vervolgt.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De stiekemerds , deel 4- te dure grond ?

In deel 2 van de stiekemerds maakten we eerder melding  van de  extreme grondopbrengsten voor de gemeente  Zeewolde als gevolg van gestegen VON-prijzen.

Die stijging staat niet in verhouding  tot en komt bovenop de door de gemeenteraad jaarlijks goedgekeurde grondprijzen van 2-3 %.

In 2016 bedroeg de grondopbrengst voor de gemeente voor een woning met een VON prijs van €225.000,– ca € 45.000,–

In 2020 is die grondopbrengst voor de gemeente voor een vergelijkbare woning als gevolg van een hogere VON prijs gestegen tot € 68.000.

Dat is een meeropbrengst voor de gemeente van 52 % .

OnsZeewolde maakte daar al in 2017 melding van.

De enorme stijging van de grondopbrengsten is het gevolg van de gestegen VON prijzen van nieuwbouw woningen en de gehanteerde “residuele rekenmethode”.

De woningen komen daardoor in een woningcategorie waar ze helemaal niet in thuis horen.

Starterswoningen maar ook woningen in het middensegment worden daardoor onbetaalbaar en compleet uitgekleed opgeleverd.

De grondopbrengsten stegen met bijna 40 %.

De gemeente zal natuurlijk zeggen dat zij zich niet herkend in de feiten en met het argument komen dat er ” individuele afspraken” over grondprijzen worden gemaakt met bouwers en projectontwikkelaars .

Maar juist die afspraken zijn zelfs door de gemeenteraad niet te controleren , daardoor zeker niet transparant en daarmee zeer fraudegevoelig .

Opnieuw een onderwerp voor de Rekenkamer( en een nieuw artikel.)

Sipke Veenstra.

Bron; Grondprijzen gemeente Zeewolde

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De stiekemerds , deel 3 , meer Polenhotels ?

De gemeente Zeewolde heeft volgens informanten aan ca 870  Zeewoldenaren in het Horsterveld en omgeving een brief gestuurd met het verzoek om te willen regeren op haar plannen om “woonfuncties” op kleinschalige bedrijventerreinen mogelijk te maken.

Volgens de brief van 12 november zou het gaan om een Concept-Visie, maar die visie is er al.

Beter bekeken blijkt het te gaan om een concept-evaluatienotitie.

Allemaal deftige woorden maar het komt er op neer dat de gemeente leegstand en verloedering op kleinschalige  bedrijventerreinen tegen wil gaan door ondernemers de mogelijkheid te bieden om hun bedrijfshallen om te bouwen naar o.a. appartementen en studio’s.

Niemand vroeg zich ooit af hoe die verloedering dreigde te ontstaan .

En nu de plannen uit de hand zijn gelopen  , mogen 870 inwoners/eigenaren er ook nog wat van vinden . Door dat verzoek zijn zij opeens wel belanghebbende geworden!

Over verloedering en leegstand gesproken.

Die leegstand is mede door de gemeente Zeewolde zelf veroorzaakt  door het toestaan  van eindeloze bedrijfsverzamelgebouwen op het Horsterparc en het Trekkersveld. De bouwgrond leverde de gemeente geld op , maar had wel direct zijn negatieve weerslag op de belangstelling voor bestaande bedrijfsgebouwen.

(En over nog meer verloedering gesproken , dan vraag ik u om  een rondje Trekkersveld te doen. ).

U leest de brief en de conceptvisie op www.zeewolde.nl/evaluatieVisie2017 .

U kunt tot uiterlijk 10 december reageren bij de gemeente Zeewolde.

Inmiddels zijn er meer dan  25 aanvragen ingediend.

Die hebben betrekking op panden op het Planetenveld, de Mast, de Jupiterweg ,de Muiderweg en het Gildenveld 2

Daarbij gaat het zeker om een reeks gebouwen van het voormalige  Borati t/m Covebo , de Jupiterweg , de Marsweg en het Planetenveld 2.

Zichtlokaties in woongebieden met honderden bewoners die nergens vanaf wisten.

Tegen deze “wooninitiatieven” is veel weerstand van het gevestigde mkb-bedrijfsleven omdat het in strijd is met het bestemmingsplan en veel beperkingen oplegt aan actieve bewoners/ondernemers.

Zij zijn beducht om in hun bedrijfsvoering te worden beperkt door verkeersoverlast en burgers die mogelijk gaan klagen over geluidsoverlast.

De gemeente belooft dat gevestigde bewoners/ondernemers geen hinder van de plannen zullen ondervinden.

Maar dat zijn loze woorden bedoeld om illegale bewoning te legaliseren en om er huisvesting voor met name arbeidsmigranten te kunnen realiseren.

Ik heb geen bezwaar tegen arbeidsmigranten en ben voor goede huisvesting , maar niet ten koste van alles.

Uit het evaluatierapport valt op te maken dat betreffende bedrijventerreinen eenvoudig zouden kunnen worden omgeturnd tot categorie 1 gebieden met als functie wonen.

Waarbij categorie 2/3 mkb-bedrijven maar zo uit het gebied kunnen worden verdreven.

Ondernemers pesten noem ik het.

Het geldende bestemmingsplan kan dan wel naar de prullenbak. Dat wordt natuurlijk niet zo gezegd maar de gevestigde bedrijven worden er wel langzaam ingeluisd.

De gemeente hield er al vast met een mooi verhaal een aantal bedrijfscontrole’s.

De opstellers van het rapport suggereren  dat grootschalig “wonen” op deze  bedrijventerreinen best  kan prevaleren boven de functie “werken”. Te gek voor woorden.

Het college van B&W ging eerder voorbij aan het negatieve advies van de Bedrijfskring Zeewolde maar ook aan de bezwaren van de actieve mkb-ondernemers op die bedrijventerreinen. Naar de mening van de  omwonenden is al helemaal niet gevraagd.

Wat begon met een 1 enkele aanvraag voor 6 appartementen en studio’s is uitgelopen naar meer dan 25 aanvragen voor meer dan 100 appartementen en studio’s op die terreinen.

Kortom een wildgroei aan aanvragen met name vanuit het Planetenveld , de Marsweg en de Jupiterweg.

ca 870 inwoners in de omgeving van het plangebied mogen nu hun zegje doen maar de rest van Zeewolde kreeg geen bericht !

De actie van de gemeente is er vermoedelijk op gericht om te voldoen aan de wettelijke eis om eerst een draagvlakonderzoek te houden , voordat een vergunning mag worden verleend. Die vergunning is er wel , maar het onderzoek is er niet of wordt betwist.

In het gemeentelijk overzicht 2019  wordt er nog maar eens fijntjes opgeschreven , dat de vestiging van de Polenhotels aan de Bosruiterweg “eindig” is.

Wat vooraf ging :

De gemeenteraad van Zeewolde heeft het college van B&W opgedragen( per 25 juni-2020) om onmiddellijk te stoppen met het afgeven van woonvergunningen  op kleinschalige bedrijventerreinen.Maar toen was het  te laat.

Met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen ( VVD,CDA, CU) maakten de oppositiepartijen  bijgestaan door LZ gehakt van de ingezette beleidsvoornemens om bedrijfspanden op het Krachtenveld en het Gildenveld om te bouwen naar studio’s en appartementen.

Ons Zeewolde berichtte  eerder over het onderwerp.

In een uitzending op de website van de gemeente Zeewolde kunt u dit nog eens goed volgen.

Wat begon met een 1 aanvraag is inmiddels opgelopen naar aanvragen voor ca 100 studio’s en appartementen aan de Marsweg en de Jupiterweg en meer lokatie’s.

Tegen illegale bewoning  is daar de afgelopen jaren niet opgetreden . Ondanks de bewering van burgemeester Gorter dat Zeewolde geen grijs gebied kent , maar alles er zwart of wit is . Ermelo lijkt dan dichtbij.

Dat handhaven had er de afgelopen jaren geen prioriteit volgens juridisch medewerker  Cees Vos.

Hij probeerde nog de zaak eerder dit jaar te bagatelliseren door te verkondigen , dat het slechts om enkele aanvragen ging. Inmiddels zijn het er 25.

De verantwoordelijk wethouder van der Es moet nu zijn naam zetten onder de brief naar ruim 870 betrokken omwonenden .

Het gevestigde en actieve bedrijfsleven maakt ernstig bezwaar tegen het wijzigen van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming en stapt naar de bestuursrechter.

De gemeente  verwijst  naar een oude woonvisie uit 2017. Die is al lang achterhaald. Inmiddels is Zeewolde wel de “Polenhoofstad” van Nederland geworden.

Dat zorgt voor een grote vraag naar woonruimtes door arbeidsmigranten in bestaande woongebieden.

Liever € 1000,- voor een appartement van 36 m2 betalen dan een stacaravan te delen met 5 mannen of vrouwen.

Maar die ombouw van een bedrijventerrein maar een woongebied heeft grote gevolgen voor het gevestigde midden-en kleinbedrijf en de bewoners in de omgeving.

De toekomstige situatie is  goed te vergelijken met de huidige situatie aan de Bosruiterweg .

Tijdens de gemeenteraadsvergadering verklaarde dhr. Hermans van LZ  bekend te zijn met het feit dat er met smeergeld werd /wordt gewerkt om tegenstanders om te kopen.Ondermijning.

En hoe zit het dan met het enorme gebrek aan betaalbare woonruimte voor Zeewoldenaren. Zij staan al jaren met 10-0 achter.

Voor hen is de toekomstvisie nu eigenijk zo : geen werk en geen woonruimte of zoals u wilt geen woonruimte en geen werk.

Het was voor het grondbedrijf van deze gemeente de afgelopen jaren veel lucratiever om bouwgrond voor huizen in de duurdere middenklasse te verkopen.

Die bouwgrond bracht 10x meer op.

 

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De stiekemerds , deel 2

Het grondbedrijf van Zeewolde handelt autonoom . Totaal buiten het zicht van de gemeenteraad en feitelijk zonder controle.

Als er gedoe is in Zeewolde over (bouw)plannen  dan komt steeds dat grondbedrijf in beeld. Zoals : komt Facebook nu wel of niet met een datacentrum naar Zeewolde ?

Opereert het grondbedrijf  integer en transparant of worden we steeds opnieuw met een kletsverhaal het riet ingestuurd. Maar ook, hoe zit het met de ruimtelijke ordening.

Om te kijken hoe het erbij staat zocht ik naar grondprijzen, aanbestedingen en vergunningen die te maken hebben met dat grondbedrijf en hun baasjes.

Het resultaat leest u hier :

Over de grondprijzen .

De gemeente hanteert voor de berekening van de grondprijzen de zgn. residuele grondprijsberekening .

Kort gezegd betekend dit , dat hoe hoger de vrij- op- naam prijs van de woning is, hoe hoger de te betalen grondprijs wordt . Maar wel met spelregels.

De toekomstige bewoners van het Knarrenhof weten er inmiddels alles van.

Bijna een jaar draaiden ze met het grondbedrijf in een cirkel  om de prijzen en werden ze aan een lijntje gehouden. Bron : website Knarrenhof Zeewolde.

Eerder schreef ik in 2017  : kavels 20 % kleiner, grondpriizen 20% hoger, maar de grondprijs werd inmiddels meer dan 50% hoger.

Als gevolg van hogere bouwprijzen, strengere  mileu-eisen en een toenemende vraag stegen de v.o.n. prijzen .

Van die hogere prijzen krijgen aannemers, projectontwikkelaars of makelaars makkelijk de schuld.

Maar de grootste veroorzaker van die prijsstijging zit in de extra winst voor het grondbedrijf.

Een voorbeeldberekening op basis van  de grondprijslijsten van de gemeente Zeewolde :

In 2016 bedroeg de grondprijs voor een woning met een v.o.n. prijs van € 225.000,-  ca   €45.000.

In 2020 is de grondopbrengst voor een vergelijkbare woning met evenveel grond gestegen tot ca € 68.000,–.

Dat is een prijsstijging van  52 % boven op de door de gemeenteraad jaarlijks vast gestelde grondprijzen.

Kortom: de grond wordt veel te duur betaald.

De gemeenteraad is vast niet bekend met deze verborgen extra winsten .

Hoe zit dat ? En hoeveel kopers werden daar het slachtoffer van ?

Als gevolg van die onterecht hoge grondprijzen worden woningen daardoor onnodig duur en simpeler gebouwd en verdween de bouw van goedkopere (starters)woningen naar de achtergrond.

Het grondbedrijf bij monde van baas van ‘t Wout en verantwoordelijk wethouder van der Es zullen deze situatie ontkennen. Daarom is een onderzoek door een onafhankelijke  Rekenkamer van zeer groot belang.

Waar het om gaat is dit : wie betaald(e) wat voor welke grond en waarom ?

De gemeente verlegde haar plannen voor meer woonruimte( voor arbeidsmigranten) naar de ombouw van bedrijfspanden op het bedrijventerrein Krachtenveld.

De Jupiterweg en de Marsweg en omgeving vormen straks de nieuwste  lokatie’s voor  “Polenhotels” . De gemeente wijst daarbij op het feit dat de huisvesting  van de polenhotels aan de Bosruiterweg”eindig” is.

Gevestigde bedrijven op het Planetenveld kunnen er de hik krijgen of procederen . Want daar is deze gemeente graag toe bereid. Als overheid fouten maken en daarna procederen tot het bittere einde .

De winst van het grondbedrijf steeg door dit beleid  wel. Zelf schrijft zij in het jaarverslag 2019 , dat dat komt omdat meer grond voor duurdere woningen is uitgegeven.

In tegenstelling tot eerder opgeklopte gemeentelijke cijfers ( we bouwen er dit jaar wel 250 !!) kwamen er in 2019  niet meer dan 137 woningen gereed.

En uit dat zelfde jaarverslag 2019 teken ik op, dat er in 2019 slechts 2 ha bedrijventerrein is verkocht.

Verkocht of weg gegeven?

En werkgelegenheid of nieuwe banen ? 350 nul-urencontracten .

Sipke Veenstra

 

Wordt vervolgd :

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De stiekemerds

Uit de streek waar ik vandaan kom, noemen ze mensen die voortdurend belangrijke zaken proberen geheim te houden , stiekemerds .

In Zeewolde treffen we steeds vaker situaties aan waarbij belangrijke  beslissingen en ontwikkelingen voor zowel boeren , burgers en bedrijven geheim worden gehouden.

In Zeewolde heet dat transparant besturen.

Het is een flinke lijst.

 • XXL arbeidsmigranten hotel
 • XXL asielzoekerscentrum
 • XXL crematorium
 • XXL datacentrum.

Er is nog een belangrijk gebied waar het er niet transparant aan toe gaat en dat is het grondbedrijf van de gemeente Zeewolde.

Dat grondbedrijf is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van Zeewolde , koopt grond aan , maakt het bouw-en woonrijp en verkoopt het aan bouwbedrijven projectontwikkelaars en als kavels aan particulieren.

Het  grondbedrijf opereert volledig buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad en wenst ook niet gecontroleerd te worden , bijvoorbeeld door de Rekenkamer

Het grondbedrijf is ook belast met aanbestedingen om die gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken .

De gemeente Zeewolde, het college van B&W en de gemeenteraad, hebben daarvoor een aanbestedingsbeleid opgesteld waarin de spelregels zijn vastgelegd.

Dat aanbestedingsbeleid wordt door het grondbedrijf met voeten getreden , ook de (aanbestedings)wet wordt  aan de laars gelapt.

Normale concurrentie wordt hierdoor bewust verhinderd en er is snel sprake  van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling .

Met als gevolg , dat niet alleen burgers en bedrijven ten onrechte veel te hoge prijzen betalen voor bouwgrond en woningen , maar lokale ondernemers hun poorten sluiten of naar elders vertrekken.

ik zeg  gemeente Zeewolde : Koop zelf lokaal !

De groei van Zeewolde levert voor lokale bedrijven  geen werk en dus geen banen op. Maar zorgt wel veel meer CO2 uitstoot. 

95% van de bestedingen komt buiten de gemeente en zelfs buiten de regio terecht.

Goedkoper is het er ook niet op geworden.

Uit recent onderzoek naar de prijzen in Zeewolde is gebleken dat de grondprijs van een woning vanaf 2016 ten onrechte met 70 % is gestegen.

Die verhoging  wordt bewust veroorzaakt door een foutieve rekenmodule , maar  is steeds buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad gehouden.

Kopers betalen bij een koopsom van € 300.000,- daardoor  € 24.000,- te veel voor hun grond/woning.

Aannemers en projectontwikkelaars krijgen vaak de schuld , maar nu blijkt het grondbedrijf zelf de stiekemerd te zijn.

Tijd voor de Rekenkamer , die werd eerder buiten de deur gehouden.

Sipke Veenstra

wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Het lokale nieuws van deze week , zonnepanelen of een kerncentrale ?

De week werd beheerst door goedkope reclame  voor zonnepanelen en meer .

De ene keer verpakt in een lokale krant ,  een folder of colporteurs aan de deur.

Het ene verhaal nog mooier en doorzichtiger dan de ander.

Die van ZeewoldeZon spant de kroon . Een opgeblazen verhaal  , waarbij vooral met cijfers wordt gegoocheld .

Gratis geld bestaat niet en als een voorstel te mooi lijkt om waar te zijn , daarvan heb ik geleerd dat het dan ook te mooi is om waar te zijn.

Er wordt bewust  niet bij verteld , dat een  lidmaatschap van ZeewoldeZon u automatisch verplicht om de energie af te nemen bij Leon Zeewolde.

En laat de secretaris van stichting ZeewoldeZon nu toevallig de directeur/eigenaar zijn van Leon Zeewolde , een lokale  energieleverancier.

Gedwongen winkelnering dus .

De motivatie dat een lid geen energiebelasting betaald mag  juist zijn , maar die besparing wordt voor 85 % geïnvesteerd in nieuwe zonnepanelen elders.

Overstappen naar een andere leverancier is  alleen mogelijk wanneer “de leden dat willen”. Niet echt anno 2020.

De schrijvers suggereren met hun verhaal dat de opgewekte groene energie  van de toekomstige zonneparken in de gemeente Zeewolde rechtstreeks bij de leden uit het stopcontact zou komen. Fabeltjes .

Zeewoldenaren zijn echt niet zo dom om dat te geloven .

Alle opgewekte zon- en windenergie wordt gekoppeld aan het bestaande energie netwerk van Liander.

Liander e.a zorgen ervoor dat via hun kabelnetwerk 100% energie  bij bedrijven en bewoners wordt geleverd. Ook als er geen zon en geen wind is .

Op dat moment voeren bestaande energiecentrales gestookt op kolen , gas, olie of kernenergie hun productie met ca 4-7% op  om ons ook dan  van 100 % energie te  voorzien .

Het Windpark Zeewolde kan bij een 100 % productie(24 uur wind) energie leveren voor ca 238 .000 huishoudens.

Het zonnepark Zonnewoud aan de Groenewoudseweg , kan, als het er ooit komt , voor max 3000 huishoudens produceren.

Maar die getallen/inwoners zijn alleen bedoeld om de produktiecapaciteit van het park aan te geven. Niks meer.

Het is een grote misvatting om te denken dat  groene energie ook daadwerkelijk bij u uit het stopcontact komt , tenzij u zelfvoorzienend bent natuurlijk.

Liander moet haar bestaande netwerk , trafo’s  en tussenstations de komende jaren enorm uitbreiden om aan de steeds grotere vraag en het grotere aanbod van  wind-en zonneparken te kunnen voldoen. Daar krijgen wij dan later nog wel de rekening van.

Het is nu nog steeds  de vraag of Tennet/Liander wel in staat zijn om de benodigde energie voor het mogelijke datacenter tijdig te leveren.

Zonder dat Zeewolde zelf in het donker komt te zitten natuurlijk.

Nee, wethouder , Zeewolde zal daarna nooit meer  duurzaam zijn.

Tenzij er natuurlijk stiekem een kleine kerncentrale bij dat datacenter komt.

Reserve ruimte genoeg en de VVD is voor ……

wordt vervolgt.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde moet weduwe € 25.000,- en meer terugbetalen.

De gemeente Zeewolde is opnieuw door de Raad van State in het ongelijk gesteld.

De gemeente legde  (ten onrechte) een eigenaresse van een recreatiewoning op de Buitenplaats Horsterwold een dwangsom van € 25.000 op .

De woning werd via een landelijk bemiddelingsburo verhuurd , maar boa’s van de gemeente troffen er bij controle op 6 december arbeidsmigranten aan.

De gemeente sommeerde de eigenaresse om de situatie voor 4 januari ongedaan te maken , maar verzuimde om dit tijdig en schriftelijk aan haar mede te delen . Maar legde haar wel een last onder dwangsom op van € 25.000,-.

Burgemeester G.J Gorter is “baas handhaving”.

De weduwe moest noodgedwongen de woning verkopen met meer dan € 100.000,- verlies om de dwangsom te kunnen betalen , stapte  naar de rechtbank die de gemeente in het gelijk stelde . De eigenaresse  ging hier tegen in hoger beroep bij de Raad van State.

Die stelde haar in het gelijk omdat zij niet op de hoogte was van de verhuur aan arbeidsmigranten, niet eerst is gewaarschuwd  en van het feit dat zij onvoldoende de tijd heeft gehad om aan de situatie een einde te maken.

Aan de verhuur was direct een einde gemaakt , maar toch inde de gemeente de dwangsom.

De uitspraak van de Raad van State  vloeit voort uit de beruchte vrijstellingsbrief en de razzia’s die boa’s van de gemeente Zeewolde er houden tegen vermeende  permanente  bewoning .

Het is het 2e hoger beroep binnen een tijdsbestek van ca 1 jaar tegen ouderen , waarbij de gemeente Zeewolde  door de Raad van State ernstig is berispt en in het ongelijk is gesteld.

De eigenaresse werd in haar strijd bijgestaan door mr. M.S. Ducaat uit Zeewolde.

De uitspraak kan voor de gemeente Zeewolde nog een duur staartje krijgen. Die is niet alleen veroordeeld in de kosten van het hoger beroep , maar mogelijk nu ook schadeplichtig.

Steeds meer inwoners en bedrijven in Zeewolde moeten zich verweren tegen de lokale overheid , die zelf aantoonbaar de wet aan haar laars lapt.

Aan de Bosruiterweg zijn tenminste 800 arbeidsmigranten in strijd met het bestemmingsplan gehuisvest in een “polenhotel”. Maar ook aan de Marsweg en de Jupiterweg is sprake van jarenlange illegale huisvesting .De gemeente kijkt weg.

Alleen al op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn  10-tallen zaken te benoemen waarbij bewoners en bedrijven of in hun woongenot of in hun bedrijfsvoering ernstig worden geschaad.

Gebrek aan kennis en kunde met een flinke portie willekeur en de hunkering naar geld  bij de gemeente is veelal de oorzaak.

Bing mag wat mij betreft langer blijven…

Sipke Veenstra

Bron : uitspraak Raad van State , 9 september 2020 – nr 201907044/1/R4

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen