Categoriearchief: Geen categorie

De Meta-erfenis en de Raad van Sate

Slechts kort leefde ik in de veronderstelling dat het normale leven na het Datacenter debacle weer zijn gewone gang kon gaan. Even ter opfrissing :

Nadat Meta op 30 juni 2022 de stekker uit haar plannen voor de bouw van het grootste datacenter van Europa heeft getrokken, worstelt de gemeente Zeewolde met de afwikkeling ervan.

Bezwaarmakende partijen ( 9 partijen)kregen  eerder het verzoek van het door de gemeente Zeewolde ingeschakelde advocatenkantoor om hun beroep in te trekken.

Met als reden : Meta heeft zich teruggetrokken, uw bezwaren zijn niet meer aan de orde.

De partijen die bezwaar maakten trapten daar niet in. Het bestemmingsplan was immers al op 16 december 2021 daartoe gewijzigd en door de toenmalige gemeenteraad vastgesteld.

De Raad van State behandelde daarom op 6 juni 2023 in een regiezitting de beroepen die zijn ingediend tegen het op 16 december 2021 vastgestelde bestemmingsplan Trekkersveld IV.

Een regiezitting is uitzonderlijk. En in dit geval bedoeld om aan de Afdeling (Raad van State) inlichtingen te geven en om het verdere verloop van de procedure te bespreken.

Tijdens deze regiezitting werden er 2 belangrijke onderwerpen besproken :

Het bestemmigsplan voorziet in de realisering van een datacenter van 166 ha . In het verweerschrift van de gemeente Zeewolde staat dat de gegadigde ( Meta/Facebook) zich heeft teruggetrokken. Om die reden zouden bezwaarmakers geen procesbelang meer hebben en hun beroep (volgens de gemeente )niet ontvankelijk moeten worden verklaard.

Als 2e argument voerde de gemeente nog aan , dat de minister in maart 2022 een voorbereidingsbesluit heeft genomen inzake datacenters in Nederland.

Het bestemmingsplan Trekkersveld IV voorziet verder in de ontwikkeling van 35 ha regulier bedrijventerrein. Deze 35 ha grond is wel eigendom van de gemeente en zij wil deze grond uitgeven voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Maar stuit daarbij inmiddels op nieuwe stikstofwetgeving.

Wat beweegt de gemeente in haar handelen en hoe nu verder?

Wordt vervolgd :

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

COA en gemeente Zeewolde praten over heropening AZC.

Update 25 augustus ;

Vandaag , 26 augustus maakt de regering de plaatsen bekend waar asielzoekerscentra worden gevestigd.

Zeewolde wordt in bedekte termen daarbij nu al genoemd.

Vluchtelingen moeten  worden opgevangen .

De overheid gaat voor deze huisvesting /bestemmingsplanwijziging ongetwijfeld gebruik maken van de noodwet.

Het is nog de vraag waar de huidige 600 arbeidsmigranten die nu in het gebouw wonen, gehuisvest gaan worden.

De gemeente Zeewolde heeft bij monde van BM Gorter geroepen , dat de gemeente geen plaats heeft en het COA door verwezen naar Peter Epe , de eigenaar ? van het terrein aan de Bosruiterweg 14 en 16.

De huisvesting van de 600 arbeidsmigranten op de Bosruiterweg 14 ( tot 2025 )is vanaf het begin in strijd met het geldende bestemmingsplan. De gemeente Zeewolde nam destijds niet eens de moeite om het bestemmingsplan wettelijk te wijzigen  maar verstrekte een tijdelijke vergunning tot 2025.

Want de afspraak is om op het terrein 600 asielzoekers  op te vangen en plaats te bieden aan 600 arbeidsmigranten .

Een groter aantal liet en laat het terrein en de vergunning niet toe.

Die arbeidsmigranten moeten dan wel binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde werkzaam zijn ,zo besliste de gemeenteraad destijds .

Van die regel klopte doen al aantoonbaar niets , zie eerdere berichten op www.OnsZeewolde.Nl en ook nu is het overgrote  deel van de 1200 man/vrouw werkzaam in de rest van Nederland.

De makkelijkste manier om dit cijfer te onderbouwen is om de fietsbewegingen op de Bosruiterweg te tellen.

De gemeente ( BM Gorter)weigert op dit adres  te handhaven op  permanente bewoning maar schuwt er niet voor om dat op andere adressen in alle hevigheid wel te doen.

Ik herinner me nog goed het verhaal en de motivatie van de gemeente Zeewolde van destijds.

De RvS had nogal moeite met de vergunning  omdat het terrein een recreatieve bestemming heeft.

De juridisch medewerker  verklaarde dat de gemeente Zeewolde er alles aan zou gaan doen om het aantal arbeidsmigranten met 10 % per jaar op te willen nemen in de lokale gemeenschap. Het terrein kwam zo weer beschikbaar voor recreatie

Het voormalige B&W loste dat op door het bedrijventerrein Planetenveld een woonbestemming te geven , ten nadele van de gevestigde bedrijven.

Mooie woorden . Allemaal al lang weer vergeten. Of toch niet.

Peter Epe en/of zijn opvolgers maken zich op voor het nieuwe verdienmodel voor zeker nog eens 10 jaar , maar dan niet voor 1200 maar voor 1800 man/vrouw.

Wordt vervolgd.

Update 28 juli ; 

Volgens een persbericht van de gemeente Zeewolde wordt het voormalige asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg 16 nog dit jaar weer ingebruikname genomen voor de  huisvesting van 600 arbeidsmigranten. ( bron: de Stentor)

Tot eind 2025 kunnen hier dan 600 asielzoekers worden opgevangen. ( Dan loopt hier de vergunning af).

De gemeente onderzoekt samen met het COA de mogelijkheden voor de permanente vestiging van een  AZC.

Voor de 600 arbeidsmigranten die nu in het voormalige opvangcentrum verblijven aan de Bosruiterweg 16 zullen mogelijk op de Bosruiterweg 14 nieuwe verblijfsruimten  worden gebouwd.

De exploitant van het terrein wil voor deze 600 arbeidsmigranten nieuwe huisvesting bijbouwen. Daarmee komt de totale opvang in het recreatiegebied op huisvesting van 1800 man/vrouw. 

Eind augustus worden de benodigde vergunningsaanvragen aan het college voorgelegd, waarna de gemeenteraad en Zeewoldenaren hun zegje kunnen doen.

Daarna volgen de gebruikelijk wettelijke procedures voor de vergunningverlening en de  eventuele bewaar- en beroepsprocedures.

Gezien de enorme druk op huisvesting kunnen eerdere afspraken en verleende vergunningen maar zo worden gewijzigd. Luttelgeest is daarvan een triest voorbeeld.

Voor de opvang in Zeewolde kan het COA zich beroepen op de eerdere overeenkomsten tot 2025.

De uitbreiding van het aantal arbeidsmigranten op de Bosruiterweg 14 van 600 naar 1200 is strijdig met het geldende bestemmingsplan.

Van een eerder draagvlak onderzoek is mij niets bekend , wel van een tekort aan vrijwilligers bij de opvang.

Tot zover.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is in gesprek met de gemeente Zeewolde

over het heropenen van het voormalige AZC aan de Bosruiterweg.

De huisvesting is nu in gebruik als huisvesting voor tenminste 600 arbeidsmigranten.

Op het naast gelegen terrein is huisvesting gebouwd voor nog eens 600 arbeidsmigranten in 140 chalets. Het leverde Zeewolde de bijnaam “Polenhoofdstad “van Nederland op.

Het bewuste terrein de Bosruiter van  21 ha. Met 15 logiesgebouwen voor 600 asielzoekers. Het “groene” terrein ( foto onder) is inmiddels bebouwd met tenminste  140 chalets voor “poolse” arbeidsmigranten.( zie foto onder)

 

Volgens de gemeente Zeewolde wordt er gedacht aan het heropenen van het voormalige AZC aan de Bosruiterweg. ( bron :Lokale Omroep Zeewolde)

Het AZC is in 2018 gesloten omdat er te weinig vluchtelingen waren.

Sindsdien zijn de gebouwen in gebruik  voor de huisvesting van tenminste 600 arbeidsmigranten.

De gemeente en het COA laten weten dat er onderling contact is geweest over de heropening maar dat er nog geen concrete stappen zijn gezet.

Het is onbekend om hoeveel nieuwe asielzoekers het zou gaan , mocht het AZC weer openen.

Het COA is op zoek  naar nieuwe lokaties en uitbreiding van bestaande lokaties  voor de huisvesting van ca 15.000 asielzoekers .

Alle gemeentes in Nederland zijn aangeschreven om een bijdrage daarin te leveren.

Het beoogde terrein aan de Bosruiterweg heeft nog steeds de bestemming AZC.

In Luttelgeest heeft het Rijk een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers ( max 300)aangewezen.

Commissaris Leen Verbeek ligt daar inmiddels zwaar onder vuur over de gevolgde procedure en mogelijke oneigenlijke intimidatie van raadsleden.

Eerder speelde in Zeewolde het toenmalige college van B&W een zeer kwalijke rol in de vergunningverlening voor het AZC en het Polenhotel.

De vergunning voor huisvesting van 600 arbeidsmigranten  is in 2018/2019 voor 5 jaar verleend.

Het levert de gemeente inmiddels  geld op omdat arbeidsmigranten zich in moeten laten schrijven in het Basisregistratie Personen systeem.(BRP).

OnsZeewolde.nl schreef in oktober 2019 uitgebreid een artikel onder de kop ” Beste Bosruiterweg” terug te vinden in het “Archief” rechtsonder in uw scherm.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Meta stopt plannen datacenter Zeewolde defenitief!

Het is definitief klaar en afgelopen !!

Meta laat via een woordvoerder aan de Lokale Omroep Zeewolde weten definitief met de ontwikkelingsplannen van hyperscale datacenter in Zeewolde te stoppen.

Citaat woordvoerder Meta ; ” Wanneer we een lokatie voor een datacenter overwegen, ligt bij ons de prioriteit bij een goede match met de omgeving.

Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is.

We beëindigen onze ontwikkelingsplannen en we werken nauw samen met de gemeente en provincie om dit project af te sluiten.” aldus een woordvoerder van Meta.

Meta is benauwd geworden voor de massale weerstand.

Ongewenst bleek ongewenst .

Het ongeloofwaardige sprookje is definitief over en uit , maar met een goede afloop voor Zeewolde!

Ik ben benieuwd naar de afwikkeling van de bestaande overeenkomsten.

Beste groeten  en geweldig bedankt voor uw steun !

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Minister Hugo de Jonge wil graag praten met Zeewolde.

Kort verslag van het Commissiedebat Datacenters 23 juni in Den Haag.

 Economische Zaken en Klimaat. 16.00 uur -23.00 uur

Aanwezige de ministers ;

H.M. de Jonge , minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

R.A.A Jetten,  minister voor Klimaat en Energie

M.A.M Adriaansens , minister van Economische Zaken en Klimaat.

En diverse kamerleden van verschillende politieke partijen, o.a JA 21 en de SP.

Zij kregen daarbij antwoorden op hun eerder vorig – en dit jaar gestelde vragen over het hyperscale datacentre in Zeewolde en over de beleidsvoornemens van de regering over hoe om te gaan met de digitale infrastructuur in de toekomst.

Dit zijn hun belangrijkste conclusies en uitspraken:

Het Rijks Vastgoedbedrijf verkoopt (voorlopig?) geen grond , de resterende 80 ha , aan Meta. Meta voldoet met haar plannen niet aan de eerder gestelde verkoopvoorwaarden. 

Dat blijkt uit het TNO rapport uitgebracht in opdracht van het Rijk.

Het bedrijf wekt bijvoorbeeld slechts 3,7% duurzame eigen energie op en weigert “zon op dak”

Intussen ontwikkelde het nieuwe kabinet een bredere visie en neemt het de regie terug.

 • Om in Nederland een situatie zoals in Zeewolde voor altijd te voorkomen zijn hyperscale datacenters nergens meer toegestaan.
 • Bij wet vast te stellen middels een Algemene Maatregel van Bestuur ( AMvB)
 • Met uitzondering van Middenmeer (uitbreiding)en Eemsmond(nieuw), omdat deze lokaties eerder zijn aangewezen en in het kader van de energietransitie aangesloten kunnen worden op “groene stroom”  in de vorm van “wind van zee”.
 • De “wind van zee” kan hier technisch aan land worden gebracht .
 • Er wordt daarmee voorkomen dat er een duur kabelnetwerk speciaal voor hypersales door het hele land moet worden aangelegd.
 • Vanwege het economische belang voor ons allemaal, 92 % van de bevolking is dagelijks online , komt er een uitzondering voor de bouw van co-locate datacenters .
 • Bij een oppervlakte van meer dan 5 ha zijn daarbij niet de gemeentes maar de provincies  het bevoegd gezag. Co-locate datacenters zijn economisch van zeer groot belang in het kader van de digitalisering en kennen meerdere gebruikers/eigenaren.  (Nederland kent er inmiddels 189 met een oppervlakte van totaal ca 325.000 m2).
 • De korting voor grootverbruikers verdwijnt in de vorm van hogere belastingen.
 • Datacenters krijgen vanaf 1 jan. 2023 te maken met een Milieubeschermingsplicht.
 • Er komt een collectieve Warmtewet .

Minister de Jonge maakt op korte termijn een afspraak met gemeente Zeewolde , het nieuwe College , om de ontstane situatie ( met Meta) te bespreken.

De geitenpaadjes . Later meer.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Zeewolde krijgt (voorlopig) geen hyperscale datacentrum, maar kabinetsbesluit geldt niet voor Zeewolde!

Update : 11 juni 2022

Het Rijk weigert om de resterende 80 ha grond ( voorlopig ) aan Meta -Facebook te verkopen!

Het Rijk heeft heldere duurzaamheid- en milieuvoorwaarden aan de verkoop  van de resterende 80 ha grond gesteld .

Aan die voorwaarden voldoen de plannen van Meta volgens een uitgebreid onderzoek van TNO niet.

Het kabinet beperkt de bouw van nieuwe hyperscale datacenters vanwege het enorme beslag dat ze leggen op energie en ruimte en vanwege het geringe aantal banen dat het oplevert. (250 fte’s en160 “contractanten”)

De twee locaties die overblijven voor nieuwbouw zijn Agriport A7 en B1 in de gemeente Hollands Kroon en de gemeente het Hogeland , voorheen Eemsmond in Groningen.

Volgens minister de Jonge zijn op deze 2 locaties aanlandplaatsen voor duurzame energie  , wind op zee, mogelijk.

Andere locaties zoals Eemshaven , Wijk aan Zee en Borssele vallen af.

Maar het kabinetsbesluit van vrijdag 10 juni heeft echter geen betrekking op de komst van Meta naar Zeewolde , omdat de procedures hier al lopen en de de oude gemeenteraad het bestemmingsplan op 16 december 2021 heeft vastgesteld !

Toch is de bouw van een hyperscale datacenter hier “geen gelopen race ” volgens de minister .

De exploitatie van het datacenter in Zeewolde voldoet niet aan de voorwaarden die het Rijk aan de grondtransactie van de laatste 80 ha stelt.

Dat stelden wij al eerder  in de bezwaren en de recente beroepsprocedure bij de Raad van State. Goed om te vernemen , dat het kabinet het daarin met ons eens is.

Minister de Jonge verwoorde de bezwaren van het kabinet als volgt : ” Het gaat over de manier waarop bijvoorbeeld de zonnepanelen zijn toegepast in het ontwerp , het gaat over allerlei eisen over duurzaamheid en energie”.

Het datacenter wenst geen zonnepanelen op het dak , wekt slechts 3,7 % duurzame energie op , gebruikt verouderde koelsystemen en de restwarmte is niet economisch herbruikbaar – SV.

” Datacentra vragen ongelooflijk veel ruimte en ongelooflijk veel energie en Nederland is zo klein en de schaarste is zo groot dat we ons niet kunnen veroorloven slordig met onze ruimte en energie om te gaan”

Het datacenter gebruikt 1380 Gwh aan energie en 2,5 miljoen m3 koelwater per jaar

Minister de Jonge kondigde vrijdag hele strikte regels aan voor datacentra en zegt dat het kabinet eigenlijk maar in twee Nederlandse gemeenten ruimte ziet : Hollands Kroon in Noord -Holland en Hogeland in Groningen.

Goed nieuws , maar pas  veilig als het woord ” voorlopig” ook geschrapt wordt.

Voor Zeewolde is het financiëel gezien de goedkoopste optie wanneer het Rijk de stekker uit de dataplannen zou trekken. De aansprakelijkheidsclaim van Meta, als die er al komt, en de juridische  procedures en de kosten komen dan voor rekening van het Rijk.

Het gemeentebestuur van Zeewolde zal gezien de verkiezingsuitslag geen gebruik willen maken van haar voorkeursrecht om tegen het Rijk te gaan procederen om de 80 ha grond toch over te dragen in een ABC constructie.

Er spelen inmiddels enorme financiële belangen , niet alleen bij Polder Networks b.v , de eigenaar van o.a 80 ha grond, wat boerderijen met stikstofrechten, 3 inmiddels gesloopte windmolens en zo meer.

Zeker ook bij Meta , die overigens nooit een definitief vestigingsbesluit heeft genomen.

Maar ook bij de plannenmakers, Arcadis als adviesbureau en andere betrokken partijen . De voorbereidingskosten voor de bestemmingsplanprocedure zijn door hen geraamd op ca 13 miljoen .

Allemaal werk wat moest leiden naar nog veel meer aanvullende opdrachten voor dit project.

De gemeente Zeewolde fungeerde ook hier als opdrachtgever blijkt ondermeer uit openbare verklaringen (van de bedrijfsvestigingadviseur van Zeewolde) en uit WOB verslagen.

Deze enkelvoudig door de gemeente Zeewolde gegunde miljoenen opdrachten zijn opnieuw in strijd met de Aanbestedingswet. 

De betrokken  partijen , samen met de voorstanders( bestuurders) van het project in Zeewolde en Flevoland oefenen zeer zeker dagelijks al hun invloed uit om de oorspronkelijke plannen te doen slagen.

De vraag blijft ook : wie zijn de feitelijke aandeelhouders van Polder Networks b.v ?

Kort gezegd : niet , wie er zit er achter ( facebook , dat weten we) , maar wie zit er als aandeelhouder nog meer in Polder Networks b.v.

Kortom , welke partijen worden/werden er beter van deze (grond)transactie.

Niet de gemeente Zeewolde  ? Die “verdiende ” tot op heden omgerekend 1 dollar per vierkante meter aan de grondtransacties. Bij elkaar minder dan 1 miljoen , bruto.

Volgens de laatste geruchten wordt 1 boerderij voorlopig ingezet als opvanglocatie  voor Oekraïnse vluchtelingen . Toch nog goed nieuws.

Wordt zeker vervolgt.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde opnieuw en bewust met ” het Baken”in de fout.

De gemeente Zeewolde heeft bij de opdracht voor de terreininrichting  van het sportcomplex “het Baken” bewust de Aanbestedingswet overtreden .

De gemeente verleende de omvangrijke opdracht buiten mededinging aan een aannemer “uit de regio”

De gemeente handelde daarmee  opnieuw in strijd met haar eigen inkoopvoorwaarden en sloot door deze handelswijze  concurrentie bewust uit .

Voor deze opdracht heeft het college van B&W  een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van ca € C 280.000,- De opdracht zou echter een omvang van ca € 550.000,- kunnen hebben.

Het oorspronkelijke krediet van ca € 16,8 miljoen wordt daarmee overschreden.

De herinrichting van dit parkeerterrein met bijbehorende werken  komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen en kon bij de aanvang van het project 2 jaar geleden al worden voorzien en ingepland.

Er bestaat dan ook geen enkele legale argumentatie  om af te wijken van de regels en de wet.

Tenzij je die wetten als lokale overheid aan je laars lapt en tot het moment dat je gepakt wordt.

Zeewoldenaar Erik Wallenburg mocht het ontwerp voor het logo maken.

Hij was daarmee de enige Zeewoldenaar die een bijdrage leverde aan het tot stand komen van het nieuwe sportcomplex .

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

B&W Zeewolde hield publicatie Datacenter 10 dagen geheim

De stiekemerds.

De gemeente Zeewolde heeft op 15 maart de bestemmingsplanwijziging aangemeld ter publicatie in de Staatscourant .

Deze aankondiging is door B&W geheim gehouden, ook  voor de gemeenteraad .

Op de openbare besluitenlijst van 15 maart komt het Trekkersveld/Datacenter niet voor.

Op de openbare besluitenlijst van 25-03-2022 is in de kantlijn te lezen , dat het niet-openbare collegebesluit  openbaar mag worden.

B&W geeft daarmee aan, alles in het werk te stellen om de democratie te  traineren.

Blijkbaar bevalt de verkiezingsuitslag dit college niet .

Of steekt er toch meer achter.

Via diverse nieuwsmedia is te zien en te horen , dat gemeenteraadsleden  nu geketend

worden om zich over het datacenter uit te spreken . Bangmakerij eerste klas .

Russische toestanden , mede aangezet door een partijdige burgemeester zo is uit zijn optreden en “smeekbrieven” inmiddels wel gebleken.

De beroepstermijn naar de Raad van State van 6 weken loopt van 23 maart en verstrijkt op 4 mei , let dus op uw zaak!

Voor uw beroepsschrift :

 • de bestemmingsplanwijziging is te laat gepubliceerd ( 7 weken termijn overschreden) WRO= wet ruimtelijke ordening.
 • de coordinatieregeling is zonder tussenkomst van de gemeenteraad ontbonden.
 • het plan is niet in overeenstemming met het Rijksbeleid. WRO
 • het plan heeft geen democratische basis. De lokale bevolking , via de gemeenteraadsverkiezingen, de Provinciale Staten , de Eerste Kamer, de Tweede Kamer hebben in meerderheid aangegeven dat het datacenter ongewenst is.
 • Het rapport van Commissie MER is gebaseerd op aannames en aanbevelingen .

Wordt vervolgd :

Sipke Veenstra

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

€ 200.000 krediet , in beroep t/m 4 mei en de Hofbar opnieuw in Zeewolde.

Zeewolde opnieuw in de Hofbar , uitzending woensdag 20 april NPO2 , 21.05 uur

Rustig aan het front ?

Dat lijkt misschien zo, maar ondertussen gaat de strijd tegen de komst van een hyperscale datacenter gewoon door . De mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan  bij de Raad van State sluit 4 mei . Wees op tijd met uw beroep !

Meta/Facebook heeft wel op de pauzeknop gedrukt  , maar niet op de stopknop !!!

En de “verliezers”, het oude B&W en GS, gaan elke dag door om hun hachje( en het datacenter) te redden.

Één ieder kan ,in tegenstelling tot de gemeentelijke berichtgeving , tegen de verleende vergunning  in beroep bij de Raad van State  t/m 4 mei . Ook indien u niet eerder een bezwaar/zienswijze heeft ingediend en niet in de gemeente Zeewolde woonachtig bent.

Deze beroepsmogelijkheid vloeit voort uit het zogenaamde ” Varkens in nood” arrest.

Een  mogelijkheid is ook om u aan te sluiten bij andere bezwaarmakers , b.v  de Stichting DataTruc of een ander collectief , waaronder ikzelf.

De kosten voor een beroep bij de Raad van State zijn € 185,- voor particulieren en verenigingen en € 364,- voor bedrijven. ( zie hiertoe de website Raad van State)

U kunt de bezwaarmakers zeker ondersteunen met een financiele bijdrage . Informeer ernaar en ik help u verder. Meld u daarom aan.

Procederen kost geld , veel geld . De bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV is een zeer omvangrijk dossier . De op 15 maart  verleende vergunning telt meer dan 1000 pagina’s gedetailleerde informatie . Vol van te mooie sprookjes en tekortkomingen die weerlegt moeten worden.

Emoties in uw bezwaar tellen niet  voor de RvS. Slechts de wet.

Zoals de gevolgen voor de ruimtelijke ordening(R.O) , de MER , het milieu, water-lucht-ruimte en het geld/staatssteun enz.

Voor een beroep is ca € 15-20.000,- nodig per procedure , maar voor een bodemprocedure kunnen de kosten oplopen naar ca € 200.000, – en meer .

De kiezers in de gemeente Zeewolde hebben zich bij grote meerderheid ( 70 %)duidelijk uitgesproken tegen de komst van een datacenter.

Dat resulteerde in 14 raadszetels tegen ( Leefbaar Zeewolde 10 en Christen Unie 4) en slechts 5 voor .

De huidige stand is overduidelijk : zowel de inwoners van Zeewolde , de 1 en de 2e Kamer en zelfs minister de Jonge (R.O)zijn tegen de komst van een datacenter .

Maar daarmee houden we de bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV niet tegen !!

Bezwaar/beroep bij de Raad van State is nu noodzakelijk indien u , uw rechten wilt behouden.

Daarom ben ik van mening , dat de nieuwe gemeenteraad van Zeewolde het college van B&W op moet dragen , om  een krediet van tenminste € 200.000, – beschikbaar te  stellen.

Dat krediet dient ter dekking van de beroepsprocedures van bezwaarmakers om de huidige bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV te niet te doen.

En waarom ? Het kan niet zo zijn , dat private en publieke partijen die nu in beroep gaan  bij de Raad van State , voor eigen rekening moeten procederen n.b. tegen de gemeente Zeewolde . Terwijl dit bestuursorgaan zelf met grote meerderheid tegen de komst van een datacenter is.

Voor de duidelijkheid; het kan niet zo zijn dat bezwaarmakers voor de gemeente nu voor eigen rekening zelf de kooltjes uit het vuur gaan halen .

En zeker niet afgezet tegen de ongebreidelde uitgaves van het huidige oude college van B&W in dit dossier. Dat onbeperkte geld was gemeenschapsgeld en niet gedekt! Ons geld dus!

Politieke partijen procederen niet , maar de “winnaars” mogen nooit vergeten waaraan zij hun overwinning mede te danken hebben .

Naast de 1e en de 2e Kamer hebben nu ook een  meerderheid van Provinciale Staten onder aanvoering van Zeewoldenaar Gert Jan Ranzijn zich uitgesproken tegen de komst van Meta/Facebook naar Zeewolde.

Gedeputeerde Staten ( Appelman en Co)geven  echter geen krimp en adviseerden Provinciale Staten zelfs om in beroep te gaan bij RvS !

Al met al is het een vies zaakje geworden , maar dat wist u al.

Conclusie :

 • In beroep t/m 4 mei bij de Raad van State
 •  De Hofbar 20 april NPO2
 • Steun ons.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Voorlopig dikke streep door datacenter !

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag de motie aangenomen met 12 stemmen voor en 2 ( VVD en CDA)tegen , die oproept om de voorbereidingen van de bouw van een datacenter in Zeewolde te staken.

Voor de tegenstanders is dit een klinkende overwinning .

Net maandag 21 maart werd bekend dat de gemeente de bestemmingsplanprocedure toch in gang heeft gezet, ondanks de gewijzigde stemverhoudingen  in de gemeenteraad .

Daar zijn nu 14 stemmen tegen het datacenter en slechts 5 stemmen voor.

Het bestemmingplan Trekkersveld IV ligt vanaf 24 maart 2022  6 weken voor beroep ter inzage en is ook in te zien via ruimtelijkeplannen.nl. 

Één ieder kan tegen de huidige plannen in beroep bij de Raad van State .

Ook degene die eerder geen zienswijze daartoe hebben ingediend( de gemeentelijke website suggereerd anders). 

Uitstel op weg naar afstel zoals dat zo mooi heet .

De motie werd ingediend door senator Niko Koffeman van de PvdD.Hij roept op om tijdelijk te stoppen met de realisatie van datacenters in Nederland en pas te bouwen als er een Nationale Omgevingsvisie voor is.

Een meerderheid van de Eerste Kamer wil het plan van een datacenter in Zeewolde stoppen.

Alleen de partijen VVD en CDA stemden tegen de motie . Het is nog onbekend wat de minister de Jonge met de motie gaat doen .

Minister de Jonge ( Ruimtelijke ordening)verklaarde zich vorige week eveneens  tegen hypersales datacenters in Nederland  vanwege het enorme stroom-, water – en ruimtegebruik. De minister gaat nu met Zeewolde in gesprek.

De beslissing van de Eerste Kamer maakt het voor het nieuwe college van B&W mogelijk om het voorliggende bestemmingsplan met datacenter te wijzigen naar een bestemming zonder datacenter.

Van onbehoorlijk bestuur is geen sprake meer , nu het nieuwe college van B&W de steun heeft van de Eerste Kamer.

Meer details volgen . Eerst even bedankt en proost !

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Afrekenen! Elke stem telt!

14,15 en 16 maart , dan is het zover dat u als kiezer af kunt rekenen met degene die eerder op uw stem mochten rekenen. En die stem misbruikten. Stemmen dus.

Deze verkiezingen 2022 hebben een andere ondertoon dan al hun voorgaande.

De komst van een hyperscale datacenter is zeker geen gelopen race!

Daarbij is uw stem zeker nu van groot belang.

Boeren , burgers en bedrijven  gaan afrekenen met de partijen die hun een onzekere en dure toekomst in de maag splitsten door als CDA,VVD, D’66 en Zeewolde Aktief in te stemmen met de komst van een hyperscale datacenter van 166 ha.

Een datacenter dat als grootverbruiker 90 % korting op de stoomprijs krijgt.

Bij een verbruik van 1.380 GWh is dat een korting van tenminste € 700 miljoen euro per jaar op de stroomprijs.!
En U betaald de korting van Facebook met uw energietoeslag! Tot meer dan € 100O,- per jaar per gezin.

Zeewolde Aktief onder voorzitterschap van Steijger, tevens voorzitter van Zeewolde Liberaal gokt met mevr. Van Bruggen op een wethouderszetel. Raadslid Rob Smeets stelde lastige vragen, diende 2 integriteitsverzoeken in bij burgemeester Gorter over belangenverstrengeling ( o.a.van Steijger)en werd prompt geroyeerd. U weet het weer.

ik weet niet hoe het met u is, maar niemand van de eerder genoemde partijen hebben van mij mandaat gekregen om voor de komst van een datacenter te stemmen.

Sterker nog, gezien hun stemgedrag op 16 december 2021, voor de komst van dit grootste datacenter van Europa  zijn het CDA, VVD, D’66 en Zeewolde Aktief mijn stem niet waard.

Ik heb ze daarvoor geen mandaat gegeven en trap niet in de propagandapraatjes .

Dit zijn de feiten :

Geen geld

Geen werk

Geen warmte.

Mijn advies  ;  stem CU of Leefbaar Zeewolde , de tegenstanders van het datacenter , bezorg hen nu de meerderheid !

Het datacenter is geen gelopen race ! Elke stem telt!

De (landelijke) tegenmacht groeit elke dag !

Wordt vervolgd:

Sipke Veenstra

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Kabinet ; Hyperscale Zeewolde valt buiten de rem op datacenters!

Minister de Jonge (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) heeft maandag 16/2 antwoord gegeven op Kamervragen over datacenters.

Het gaat om vragen van verschillende Kamerleden . De minister stuurde ook een voorbereidingsbesluit over de nieuwe regels voor hyperscale datacenters mee.

Het voorbereidingsbesluit ( de stop) geldt niet voor het hyperscale datacenter In Zeewolde. Die plannen kunnen verder , mits… 

Maar ik heb de afgelopen jaren, maanden weken nergens zelfs maar een aanvraag voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een bouwvergunning kunnen ontdekken ! Hoe zit dat ?

Of gaan we rommelen met de datums ?

Volgens minister de Jonge ( CDA) is wat betreft Zeewolde de “hele besluitvorming al gelopen”. Wel wordt er nog gekeken naar de voorwaarden voor de verkoop van de grond.

Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Eerst maar eens de civiele procedures en de Raad van State afwachten voor dat er iemand victorie kraait.

In het regeerakkoord 2022 staat dat het kabinet de regie gaat nemen over de vestiging van hyperscale datacenters .

Het Kabinet wil de beslissingsbevoegdheid bij de provincies neerleggen en niet meer bij  b.v. een plattelandsgemeente met snode plannen.

Door dit voorbereidingsbesluit kunnen bouwaanvragen voor hyperscale datacenters( Alemere/Zeewolde) die na de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit nog moeten worden ingediend , niet worden ingewilligd .

De duur van dit voorbereidingsbesluit is 9 maanden.

Voor wat betreft de plannen voor de vestiging van een hyperscale datacenter in Zeewolde volgt minister de Jonge “de eerder de door voorganger Wiebes ingeslagen richting”. De plannen in Zeewolde mogen dus doorgaan?

De plannen moeten echter wel , voordat tot aankoop van de resterende  80 ha grond van het RvB kan worden over gegaan, aan strengere duurzaamheid maatregelen voldoen.

En dat kost de (plannen)makers extra geld, veel geld.

En daarvoor moet de gemeente Zeewolde  een vernieuwd ontwerpplan indienen.

ER WAS DUS HELEMAAL GEEN ENKELE NOODZAAK OM OP 16 DECEMBER 2021 DE GEMEENTERAAD TE LATEN STEMMEN OVER  BESTEMMINGSPLANWIJZIGING !

Tenzij het huidige college van B&W onder grote druk staat  en met de komende verkiezingen op komst en een bak kritische publiciteit op de plannen, een  meerderheid in de nieuwe gemeenteraad kan vergeten.

Die aanmerking van het Rijk ligt er al vanaf september 2021, maar aan de voorwaarden is tot op heden niet voldaan.

Zeewolde komt namelijk  dik in de moeilijkheden als het gaat om het hergebruik van de restwarmte .

Zeewolde hield het hergebruik van de restwarmte , het lokkertje van destijds, bewust buiten de procedures. ( Onhaalbaar en onbetaalbaar).

83 % van de restwarmte verdwijnt volgens de huidige plannen zo in de atmosfeer en een grotere en rendabele afzetmarkt ( Almere-Lelystad) is er niet. Harderwijk besloot inmiddels restwarmte van haar eigen bedrijventerrein te gaan gebruiken.

Foto : de vergelijkbare situatie in Odense, maar met 2 hallen.

Zeewolde gaf eerder aan minstens  5-7 jr nodig te hebben om het restwarmtesysteem te kunnen ontwikkelen en daarna nog  5 jr. om het in Zeewolde aan te kunnen leggen. 

Kortom : koper (Meta) en verkoper (RvB) houden elkaar in de wurggreep.

Later meer:

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

166 bezwaarschriften – allemaal afgewezen !

Update 24-25 november :

De persconferentie van de gemeente trok de aandacht van een groot aantal nieuwsmedia.

Op tientallen kritische vragen kwamen vage antwoorden , die zorgden voor verbazing en nog meer kritische vragen.

Uit de vage antwoorden van de wethouders de Jonge en van der Es en de gedeputeerd Appelman trek ik deze conclusie :

 • gratis grond . Wethouder de Jonge , citaat  “nee we geven zeker geen ontoelaatbare Staatssteun. Het bedrijf( Facebook) moet al veel kosten maken , dan kun je niet ook nog eens € 10,–winst per m2 voor de grond vragen. En daarmee 100 miljoen euro grondopbrengst weggeven.
 • ( Maar je kan wel € 300,-/m2 winst aan de nieuwe kopers in de Polderwijk vragen?)
 • geen werk , “We doen dit voor de regio  60/70 km”
 • geen restwarmte .
 • En niks geen afspraken op papier.

 Het Financieel Dagblad maakte een treffend verslag van de bijeenkomst :

—–

Update 24 november :

Moederbedrijf Facebook wil naar Zeewolde.

Dat heeft het bedrijf vanmorgen  bekend gemaakt .

Om 11.00 uur is er een live-persconferentie o.a te volgen via Lokale Omroep Zeewolde ( LOZ) en Omroep Flevoland.

 

 

 

De gemeente heeft alle bezwaren tegen de komst van een XXL datacenter afgewezen.

De 166 bezwaarmakers hebben in de nota van zienswijze van 357 pagina’s op 18 november antwoord op hun bezwaren gekregen.

Die bezwaren komen uit alle geledingen van onze samenleving , boeren, burgers , bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en zijn zeer relevant.

Mijn zienswijze treft u aan onder nr. 134 bij ontwerpplannen-Trekkersveld IV – nota van zienswijze.

Bijna alle bezwaren gaan volgens de gemeente over de mogelijke komst van een datacenter en de gevolgen voor het milieu-en de leefomgeving.

De gemeente wijst daarom al die bezwaren af :

Met veelal deze onderbouwing ” Deze zienswijze gaat inhoudelijk niet over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de MER en wordt daarom niet betrokken bij de vaststelling”.

De gemeenteraad bijeen op 1 december 2021, gaat ook niet stemmen over de komst van een datacenter maar over de bestemmingsplanwijziging t.b.v  Trekkersveld IV !

U leest het goed !

25 november is er een raadsinformatie-avond  waarbij de raad na 2 jr. geheimzinnigheid eindelijk naar buiten treedt.

Kiest de meerderheid van de gemeenteraad op 1 december tegen de bestemmingsplanwijziging, dan betekend dat einde datacenter.

Dat kost de gemeente niets . 

Dan is er weer ruimte om echte plannen te ontwikkelen die tenminste 75 -100 miljoen meer geld en ca 3500-4000 meer banen kunnen opleveren.

Kleiner is ook goed , passend bij de schaal van Zeewolde.

Kiest de meerderheid van de gemeenteraad voor de bestemmingsplanwijziging , dan betekend dat automatisch de komst van 166 ha datacenter .

Elke stem voor het datacenter is een stem tegen het MKB bedrijf.

En dan hebben we de grond gratis weggegeven ,geen groene stroom, geen banen en geen restwarmte. En moeten er ca 450 windmolens of 1380 ha zonnepanelen erbij.

Geen restwarmte ? Na 2 jaar juichen over het hergebruik van de restwarmte wordt dit item nu buiten de procedure gehouden.

Waarom : Er is nauwelijks restwarmte omdat het een luchtgekoelde installatie wordt . Er is alleen een “lauwe wind”. Technisch niet voor elkaar en onbetaalbaar.

Vanwege het aspect “gratis grond ” en het commentaar is er nog een beetje geld ergens gevonden .

De grondexploitatie sluit daardoor niet meer op € 3,3 miljoen maar op  € 18,4 miljoen.

Waar die meeropbrengst opeens vandaan komt is geheim . Hogere grondprijzen voor het reguliere bedrijfsleven misschien ?

Het college van B&W wenst de nieuwe grond-exploitatie niet openbaar te maken.

Lekker transparant .

Elke stem voor het datacenter is een stem tegen het MKB bedrijf en een stem tegen een groen Zeewolde.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra.

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen