Categorie archief: Geen categorie

De slag om het Planetenveld.

Het Planetenveld is het kleinschalige bedrijventerrein tussen de Tarwelaan en de Aquamarijn in Zeewolde

Er zijn ca 50 midden-en kleinbedrijven gevestigd . Allemaal gevarieerde bedrijven en ondernemers die Zeewolde nodig heeft om vooral Zeewolde te kunnen blijven.

Het college van burgemeester en wethouders denkt daar nu anders over.

Zij willen het gebied tussen de Tarwelaan en Aquamarijn ombouwen naar woongebied voor arbeidsmigranten.

Dat moet natuurlijk wel stiekem gebeuren .

Het nieuws moet ook vooral niet in de krant. Transparant Zeewolde , u kent het inmiddels  goed.

De belangen van het gevestigde midden-en kleinbedrijf en hun arbeidsplaatsen kunnen barsten omwille van het (illegale) huisvestingsprobleem van burgemeester Gorter aan de Bosruiterweg.

Om de functie van bedrijventerrein naar de functie wonen mogelijk te maken moet de bestemming worden aangepast. En via het paraplubestemmingsplan Parkeren 2020  worden de parkeernormen ook meteen eventjes meegenomen om de parkeeroverlast alvast goed te praten.

Feit blijft dat de belangen van de gevestigde ondernemers en bewoners ondergeschikt worden gemaakt aan de exploitanten van de nieuwe “Polenhotels”.

Kortom het gevestigde bedrijfsleven op het Planetenveld (en het Gildenveld 2)kan barsten. Dat konden ze toch al, want van handhaving en controle door burgemeester Gorter en zijn Boa’s op illegale bewoning en allerlei randverschijnselen is al jaren geen sprake.

Klachten van bewoners en bedrijven zijn jarenlang door de gemeente genegeerd en klagers worden naar de rechter doorverwezen om daar handhaving af te dwingen.

Bestuurlijke en ambtelijke willekeur volop.

Een bestemmingsplan biedt inwoners en bedrijven in Zeewolde al lang geen bescherming meer.

Om huisvesting op bedrijventerreinen het Planetenveld mogelijk te maken moet niet alleen de bestemming worden aangepast  maar ook de parkeernorm.

Met behulp van het zgn. Paraplubestemming Parkeren 2020 moet dat stilletjes geregeld worden. De gemeenteraad weet van niets.

Immers, meer bewoners betekend meer verkeer  en meer auto.s. Al of niet van een uitzendbureau. En dus meer hinder, afgezien van toekomstige klachten van “nieuwe”bewoners over lawaai , geurhinder enz.

De smoes van B&W dat de arbeidsmigranten moeten integreren in het dorp gaat niet op. Het aantal bedden aan de Bosruiterweg wordt er namelijk niet minder door.

De slagkracht van de gevestigde ondernemers echter wel, daar hoef je geen volkshuisvesting voor gestudeerd te hebben.

Maar terug naar de feiten.

Strategisch ambtenaar Kees Vos is de door het college de aangewezen man om het varkentje te wassen.

Menigeen kent hem van zijn betrokkenheid bij de komst van de Polenhotels aan de Bosruiterweg.
Vos paste er de regels voor aan en met collega van ‘t Wout dumpte hij die regels vervolgens omwille van € 1,2 miljoen en 800-1000 illegaal gevestigde arbeidsmigranten.

Handhaven daar ? – Niet relevant en niet te doen- schreef Vos. Opnieuw bestuurlijke en ambtelijke willekeur.

Maar op het Planetenveld is meer stront aan de knikker.

Tijdens een raadsinformatie avond op 28 januari j.l.(de gemeenteraad wist nog van niets) bekende Vos dat er de afgelopen jaren , ook na tientallen klachten van omwonenden en bedrijven over o.a illegale bewoning er niet is gehandhaafd. Dat had geen prioriteit volgens Vos.( lees Gorter)
Vos intimideerde vervolgens de afgelopen weken diverse  bezwaarmakers door o.a. zijn standpunt dat zij geen belanghebbende zouden zijn .

Vos vergat daarbij niet alleen de democratische wet-en regelgeving maar ook het verplichte draagvlakonderzoek in het plangebied te houden Voordat de vergunningen worden verleend !

Vos en collega St.Maartensdijk verklaarden dat met de bouw van de studio’s en appartementen toch vast kan worden begonnen omdat er kans is op legalisering van de situatie!

Burgemeester Gorter ( als handhaver )en wethouder W van der Es (VVD)hadden zich toen allang in de coulissen verstopt ….

Het plan (van 2013-2017) is niet relevant  en volledig in strijd met de Structuurvisie Zeewolde 2022. De Bedrijfskring Zeewolde adviseerde negatief over de plannen . Van een vitaal bedrijventerrein zal geen sprake meer zijn .

Op bedrijventerrein Trekkersveld 1 en2 is de verpaupering door de verdwijning van ca 16 MKB bedrijven al volop zichtbaar.

Er kwamen alleen massa’s witte plastic zakken voor terug ….

Een vitaal Planetenveld door de gemeente in diezelfde richting dwingen kan daarom rekenen op massaal verzet van de echte ondernemers daar.

De eerste vergunning is door de gemeente Zeewolde inmiddels verleend (Marsweg 26/28 ) . De huisnummers voor deze “ studio’s en appartementen” waren zelfs al uitgegeven voordat de aanvraag werd ingediend.

En de eerste arbeidsmigranten hebben er hun intrek genomen, ook zonder dat de verbouwing is begonnen.

Bedrijven en bewoners (met een belang)kunnen t/m 10 maart hun bezwaren indienen tegen de nieuwe parkeernormen en tegen de verschillende bouwplannen.

De slag om het Planetenveld en het voortbestaan van het MKB bedrijf is begonnen.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Ingezonden: Het raadselachtig Stilzwijgen

Ingezonden stuk: Het raadselachtig Stilzwijgen

De dorps tam-tam weet meer van “voorvallen” op de terreinen aan de Bosruiterweg (Polenhotelwoningen en Horsterwold), maar je leest er nooit iets over in de Politieberichten van de krant. Vrees voor de image van de gemeente ? Maakt het Gezag eerst een afweging van wat wel en niet de bevolking mag weten ?

Een recent door de Politie vrijgegeven lijst van “incidenten” geeft een geheel beeld van de zgn. rustoase van pais en vree aan de Bosruiterweg. Tussen 28-10-18 tot 9-09-19 waren er “incidenten” als: vervaardigen van hard drugs (Horsterwold en Pluvierenweg); gevonden drugs; talloze ruzies/twisten; diefstal,vermissing van goederen, een lijk, doodslag/moord, zware mishandeling, politie en andere diensten kwamen meermalen in actie enz.

Volgens de Politie waren het “kleine onbelangrijke zaken die overal voorkomen”. Ook van gemeentewege werd op de lijst nogal laconiek gereageerd: “Het is niet anders dan in een gewone wijk.” Het understatement van onze Burgervader dat de situatie bij het Polenhotel niet onveiliger is dan in andere wijk, is misplaatst.

De Gemeente vindt dat de publicisten van de lijst de gemeente willen schofferen. Met een “Het bericht is een storm in een glas water”, werd de ernst van deels strafbare feiten gebagatelliseerd. Wèl mogen de inwoners lezen wat er in hùn gewone wijk gebeurde: brooddronkenvechtpartijen,verkeersovertredingen, winkeldiefstal, brandjes, hennepkweek enz.
In de “bijzondere wijk” aan de Bosruiterweg – zo’n 1200 inwoners (een dorp) – gebeurde niets, althans werd nooit bekendgemaakt. Voeg daarbij dat Zeewolde wat betreft inbraken in het hoogseizoen, landelijk gezien, met 193% van alle gemeenten het hoogst scoort, dan kun je moeilijk spreken van een veilig dorp.

Dat zal wel veranderen. De coalitie van Leefbaar Zeewolde, VVD, CU en CDA wil namelijk leegstaande bedrijfspanden geschikt maken – faciliteren – voor permanente (!) bewoning door arbeidsmigranten en andere doelgroepen. Doel: integratie èn meer geld van het Rijk. Gevolgen: soortgelijke “incidenten” als aan de Bosruiterweg, waardedaling van andere panden w.o.bedrijfswoningen, aanzuigende werking vanuit de regio, geen controle, overlast (bijv.parkeren), onveiligheid enz.

Dit faciliteringsbeleid staat in de kleine lettertjes van de Realisatieagenda van Burgemeester en Wethouders, valt nauwelijks op, dus voor velen: onbekend. Het gebeurt waar u bij staat. Dat het huisvestingsprobleem moet worden opgelost, is evident. Dat kan alleen in samenwerking met omliggende gemeenten. Zeewolde lanceert het als een “verbouwingsklus”. De coalitie beloofde “Een Schone Toekomst”: “Wij (!) willen de dialoog met de samenleving en de zeggenschap van burgers vergroten.

Hoe ?
Al even raadselachtig als het stilzwijgen van genoemde publieke feiten.

Ed de Voogd

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde wil meer “Polenhotels” in het dorp, maar de buurt niet

Ondernemers op  bedrijventerreinen  Krachtenveld,  Planetenveld  en het Gildenveld komen in opstand tegen de plannen van de Gemeente Zeewolde om vergunningen af te geven voor de ombouw van bedrijfshallen naar kleinschalige Polenhotels .

Er is al veel langer kritiek van bewoners en ondernemers tegen overlast door illegale bewoning maar de gemeente weigerde om te controleren en te handhaven.

Die prioriteiten lagen bij het handhaven op het Recreatiepark Horsterwold.

Waar gaat het nu feitelijk om?

Op de kleinschalige bedrijventerreinen zijn tot nu toe 18 aanvragen ingediend om de bedrijfsbestemming te veranderen om de ombouw naar studio’s , appartementen en kamerverhuur met een permanente woonbestemming mogelijk te maken . Het zou gaan  om 75-150 bedden , maar er zijn ook geruchten over projecten van 100 bedden ineens (zie de rapportage in de Stentor).

De Gemeente Zeewolde staat “niet onwelwillend” tegen een aanpassing van de bestemming en verwijst daarbij  naar het inmiddels stokoude rapport Woonvisie kleinschalige bedrijfsterreinen uit 2016-2017.

“Om de leegstand van bedrijfspanden op kleinschalige bedrijventerreinen tegen te gaan”

Maar we leven in 2020 en de leegstand van toen is door de tijd achterhaald of wordt bewust in stand gehouden in de hoop op nieuwe spelregels en een betere verkoopprijs.

Bedrijfsterreinen zijn niet ingericht voor een uitgebreide woonbestemming . Het botst niet alleen wat functies en milieu- eisen betreft . Voor werken geldt hier milieuklasse 2/3 en wonen is milieuklasse 1.  Bewoners en bedrijven op hetzelfde terrein geeft altijd gezeur. Herrie , stank, gebrek aan parkeerplaatsen en verkeershinder is daar een onderdeel van .

Sterker nog , de gemeente Zeewolde is pertinent tegen wonen op bedrijventerreinen zoals het Horsterpark en het Trekkersveld.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet moet de de aanvrager/plannenmaker  zijn plannen vooraf kenbaar maken en een verplicht draagvlak-onderzoek in de buurt uitvoeren.

Strategisch ambtenaar Kees Vos gaf 14 januari tijdens een Raadsinformatie- avond tekst en uitleg over de visie en de plannen. De ambtenaar legde daarbij een aantal bekentenissen af die de raadsleden en de toehoorders deden stuiteren.

Meer hierover op website van de gemeente; Raadsinformatie- avond 14 januari (klik op de onderstaande afbeelding om naar de opname van deze avond in het Gemeentehuis te gaan):

De huidige situatie zorgt voor overlast en is al jarenlang illegaal, op klachten is niet gereageerd en de parkeeroverlast wordt niet aangepakt.

Verantwoordelijk VVD wethouder van der Es zweeg tijdens de bijeenkomst in alle talen.

En wat blijkt er na onderzoek nog meer? Zonder dat er een vergunning is verleend zijn de huisnummers  al verstrekt. Volgens Meerinzicht om de toeslagen en uitkeringen te kunnen regelen.

Strategisch ambtenaar Kees Vos is mede verantwoordelijk voor de  omgevingsvergunningen voor o.a. de Polenhotels aan de Bosruiterweg.

Het College van B&W weigerde er vervolgens te handhaven en zorgde daarmee voor een huisvestingsprobleem dat zich nu over de hele gemeente Zeewolde uitstrekt.

De betrokken ondernemers op de bedrijventerreinen weten dus wat hun te wachten staat, wanneer zij zich niet verweren.

Het rapport  Uitwerking Visie kleinschalige bedrijventerreinen kan sowieso rechtstreeks de prullenbak in en getuigd van korte termijn politiek.

Deze kleinschalige terreinen zijn ontworpen om er werken en wonen op dezelfde kavel mogelijk te maken. Voor toen , voor nu en voor de toekomst. Doorstarters genoeg.

De ondernemer/starter bespaart op woon/werkverkeer ( CO2) bouwkosten en heeft een gemeenschappelijk belang: Ondernemen.

Het huidige aanbod van terreinen met een woon/werkfunctie  is toch al uitermate klein.

Zeewolde kent in de tijd honderden starters en doorstarters die zich daar best zouden willen vestigen. Maar dan moeten ze wel op de huidige regelgeving kunnen vertrouwen.

En dat kunnen ze nu, net als de ondernemers die zich wel aan de wet houden, blijkbaar niet.

Dat er nu panden niet verkocht worden, heeft meer te maken met een verkeerde vraagprijs (lees- te hoge vraagprijs), dan met gebrek aan belangstelling.

En het heeft zeer zeker ook te maken met een reeds zichtbare verloedering als gevolg van illegale bewoning, speculatie, (parkeer)overlast enz.

De argumentatie dat het aanpassen van de bestemming zou bijdragen aan meer woonruimte voor lokale starters en 1 persoons-huishoudens enz. is een drogredenering.

De aanvragen hebben betrekking op projectontwikkeling  in de vrije marktsector tegen de hoogste huurprijs.

De uitwerking  van de Woonvisie is feitelijk bedoeld om illegale woonsituaties te legaliseren.

Vanuit verschillende bronnen is ons gebleken dat de illegale woonsituaties(o.a arbeidsmigranten) al jaren duren en er ondanks tientallen klachten van bedrijven en bewoners  er door de Gemeente Zeewolde niet word gehandhaafd.

Het hele verhaal rondom die illegaliteit, het bedrog en de fraude eromheen neemt steeds grotere vormen aan.

Wij komen snel bij u terug over dit onderwerp!

Redaktie Ons Zeewolde.

Bijlage: Lees hier ook het ingezonden stuk van Dhr. E. de Voogd, om een inzicht te krijgen van de beleving rond dit onderwerp door een kritische Zeewoldenaar.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Ondernemer ziet kans om honderd Polen te huisvesten op bedrijventerreinen in Zeewolde

© Ruben Schipper Fotografie

Het bedrijf Madiba Verhuur bv krijgt van de gemeente Zeewolde een preventieve dwangsom opgelegd. Als Madiba nog ooit ergens binnen de gemeente arbeidsmigranten onderdak biedt zonder vergunning, moet het betalen.

En dat terwijl er volgens Madiba juist enorm veel vraag is naar huisvesting in Zeewolde voor arbeidsmigranten, en er volop kansen liggen. Vooral in leegstaande panden op kleine bedrijventerreinen in en bij het dorp.

In Zeewolde is sprake van een grote vraag naar woonruimte voor de honderden arbeidsmigranten die werken bij logistieke centra op het bedrijventerrein Trekkersveld en bij boeren en tuinders. Toch krijgt een bedrijf dat gespecialiseerd is in het huisvesten van arbeidsmigranten nu een preventieve boete opgelegd. ,,Het bedrijf is in het verleden te vaak in overtreding geweest’’, laat woordvoerder Wilma Koekoek van de gemeente Zeewolde weten.

Ondernemer Jan van den End (65) van Madiba Verhuur bv wil er best wat over kwijt. ,,De preventieve dwangsom heeft te maken met een lange voorgeschiedenis. Ik heb in het verleden bemiddeld voor huiseigenaren op bungalowpark Buitenplaats Horsterwold die hun bungalows wilden verhuren. De bungalows zijn verhuurd geweest aan arbeidsmigranten. In eerste instantie vond de gemeente Zeewolde dat goed, maar het beleid is veranderd. Tegen negen bungaloweigenaren, die via Madiba arbeidsmigranten hadden wonen, is een dwangsom uitgeschreven.’’

Nelson Mandela
De ondernemer is een bijzondere man, die overal mogelijkheden ziet voor handel. Soms acteert hij sneller dan de regels toelaten. ,,Ik ben eigenlijk aannemer en heb asielzoekerscentra gebouwd op 180 plekken in Nederland. Ook in Zuid Afrika heb ik twintig jaar gewerkt. De naam van mijn bedrijf Madiba is de koosnaam van Nelson Mandela. Met de oud-presidenten Mbeki en De Klerk ben ik bevriend.’’

Dat Madiba Verhuur bv zich nu bezighoudt met woonruimte voor arbeidsmigranten is toeval, volgens Van den End. ,,We verkopen ook wijn, we doen fietsen- en kanoverhuur, bouw, eigenlijk van alles. Maar woonruimte voor arbeidsmigranten in Zeewolde is actueel. De behoefte is groot.’’

Polenhotel is tijdelijk
Bij het Polenhotel aan de Bosruiterweg wonen nu 1200 arbeidsmigranten, vertelt Van den End. ,,Die mogen er maar tijdelijk verblijven. Bovendien wonen ze er lang niet allemaal graag. Vooral stelletjes en mensen die langer in Zeewolde werken, zoeken andere woonruimte. Ze klagen over onveiligheid en criminaliteit in het Polenhotel. Ze vragen mijn hulp en ik wil ze helpen.’’

Burgemeester Gerrit Jan Gorter gaf vorig jaar in een interview met de Stentor aan dat hij op zoek is naar ondernemers die woonruimte in het dorp Zeewolde willen realiseren voor arbeidsmigranten die langer dan een half jaar in Zeewolde blijven werken. Gorter wil graag in gesprek met initiatiefnemers, zei hij. Onlangs gaf hij aan dat zich nog geen initiatiefnemers hadden gemeld.

Lege kantoorgebouwen
Madiba Verhuur bv pakt de handschoen op. Het bedrijf heeft op 9 januari twee principeverzoeken naar de gemeente Zeewolde gestuurd, met de vraag mee te werken aan het huisvesten van arbeidsmigranten in twee panden aan het Gildenveld en aan de Jupiterweg.

Van den End: ,,Aan het Gildenveld kunnen drie stelletjes wonen. Aan de Jupiterweg is plaats voor 26 arbeidsmigranten. Ik hoop dat dit de goede denkrichting is, waar de gemeente Zeewolde in wil meedenken. Er zijn in Zeewolde meer leegstaande bedrijfspanden. Ik kan zo honderd arbeidsmigranten huisvesten als het moet. Je bent in de wereld om elkaar te helpen, vind ik. Ik zoek en bedenk graag oplossingen.’’

Onderzoek naar wonen op bedrijventerreinen

De gemeente Zeewolde laat in een reactie weten dat er een onderzoek gaande is naar de mogelijkheden voor woonvormen op enkele kleinschalige bedrijventerreinen in Zeewolde.

Woordvoerder Wilma Koekoek: ,,Deze visie maakt zelfstandige woonvormen op de genoemde terreinen in beginsel mogelijk. Er zijn diverse plannen in voorbereiding, waarbij het voornamelijk gaat om goedkopere woonvormen, die ook geschikt kunnen zijn voor arbeidsmigranten.’’

Ze waarschuwt wel: ,,Maar er is ook veel weerstand uit de omgeving, vooral tegen kamerbewoning, zoals Madiba van plan is. Dus is het nog niet duidelijk of, en zo ja welke plannen daadwerkelijk worden vergund.’’

Bron: De Stentor

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

VVD en D66: legaliseer permanent bewonen recreatiewoningen

Regeringspartijen VVD en D66 willen het permanent bewonen van recreatiewoningen legaliseren. Ze hopen zo starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker aan een woning te helpen en zien het als een mogelijkheid de druk op de woningmarkt te verlichten.

Ongeveer 55.000 mensen wonen op dit moment illegaal in een vakantiehuisje. Volgens VVD en D66 is dit een ongewenste situatie waaraan snel een einde moet komen. “Mensen die wachten op een woning en tot die tijd verblijven op een vakantiepark moet je niet criminaliseren, het is moeilijk genoeg voor hen. Mensen moeten gewoon in een recreatiewoning kunnen wonen als ze dat willen; een huis is een huis”, zegt Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD).

Gemeenten bepalen uiteindelijk of permanente bewoning toegestaan is. VVD en D66 vinden het prima dat die bevoegdheid daar ligt, omdat de gemeente “heel goed kan inschatten waar wel en niet gewoond kan worden.” Zo kan volgens hen voorkomen worden dat parken een broeinest worden van criminaliteit.

Beide regeringspartijen stellen wel een aantal eisen. Vakantiehuizen moeten voldoen aan het bouwbesluit en geschikt zijn voor permanente bewoning. De regeling geldt alleen voor huidige vakantieparken om te voorkomen dat nieuwe parken alleen voor bewoning worden aangelegd. Bedrijven die rond de parken liggen mogen geen strengere eisen opgelegd krijgen als gevolg van het toestaan van permanente bewoning.

Bron: ANP, 8 januari 2020

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde wil € 200.000,- van huurbemiddelaar .

 

Het was een giftige week voor Zeewolde en de Bosruiterweg.

Eerst de razzia , opnieuw een rechtszaak bij de Raad van State in Den Haag en vandaag  4 december een rechtszaak in Utrecht tegen een huurbemiddelaar uit Biddinghuizen.

De Gemeente Zeewolde legde de huurbemiddelaar 8 dwangsommen van € 25.000,– op vanwege bemiddeling bij de verhuur van recreatiewoningen aan o.a arbeidsmigranten.

De bemiddelaar spande een kort geding aan om die dwangsommen van tafel te krijgen.

De rechter oordeelde nu, dat de gemeente  de dwangsom van € 200.000,- mag opeisen.

De huurbemiddelaar is geen eigenaar van de recreatiewoningen en heeft 6 weken de gelegenheid om bij de Raad van State in hoger beroep te gaan.

Het geschil vloeit voort uit de inmiddels beruchte vrijstellingsoverkomst tussen de gemeente Zeewolde en de ”pandjesbaas” waarin 20 woningen met een merkteken vrijgesteld werden van controle . Ons Zeewolde.nl schreef er eerder over.

De gemeente Zeewolde handhaaft in 2019 agressief op het Horsterwold , maar alleen daar.

Controles op andere locaties en het ‘Polenhotel” gebeuren niet of de situatie wordt er gedoogd.

Bij het ‘Polenhotel”is inmiddels ook sprake van permanente bewoning door tenminste 787 arbeidsmigranten . Dat is in strijd met de verleende vergunningen en het bestemmingsplan.

Ambtenaren weigeren er te controleren en een transparante administratie ontbreekt.

Het college van B&W wil nu ook haar medewerking verlenen aan de komst van een klein “Polenhotel “aan de Marsweg in Zeewolde .

Tussen 2011 (komst polenhotel)en 2018 is het aantal inschrijvingen in het BRP(-Basisregistratie Personen- van mensen met een westerse migratie- achtergrond met 1596 personen toegenomen. ( Langer dan 4 maanden in Zeewolde).

Dat is een toename van gemiddeld 230 personen per jaar .

Tussen 2011 en 2018 is het aantal inschrijvingen van mensen met een Nederlandse migratie-achtergrond  , ondanks alle nieuwbouw, met 295 personen afgenomen.

Dat is een vertreksaldo van gemiddeld 42 personen per jaar met de Nederlandse nationaliteit . Sinds 2013 vertrokken er 394 mensen met een Nederlandse migratie achtergrond.

Bron:  CBS -Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wordt vervolgd.

Redactie Ons Zeewolde.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Razzia aan de Bosruiterweg bedoeld als rookgordijn voor Polenhotel.

Handhavers van de gemeente Zeewolde . Buitenplaats Horsterwold. foto© Bram van de Biezen.( foto eerdere ontruiming))

De onder leiding van burgemeester Gorter van Zeewolde uitgevoerde “razzia “op de Buitenplaats Horsterwold  aan de Bosruiterweg is niet meer dan een rookgordijn .

Is deze ‘razzia” bedoeld om de aandacht rondom het Polenhotel af te leiden?

Vanwege het vroege tijdstip van de inval en de heersende duisternis hebben de controleurs vermoedelijk dan ook de verkeerde afslag genomen.

De argumenten voor deze controle : fraude , geweld, illegaal wonen , uitbuiting , drank en drugs  is recent vastgesteld bij het “Polenhotel” op de Bosruiterweg nr. 14/16.

De 89 politiemeldingen , de recente bekentenis van Gorter in de Stentor en het rapport van de FNV  liegen er niet om.

In de vroege ochtend van 27/11/2019  waren  31 opsporings-ambtenaren op Buitenplaats Horsterwold betrokken bij een grote controle .

Daarbij is o.a de  Flevopitch-finaliste Ivonne de Rijk van haar bed  gelicht.

Finaliste Ivonne de Rijk doet mee aan de Flevopitch  met het onderwerp : “Waarom is de gemeente Zeewolde zo halsstarrig en waarom wordt de oppositie van Zeewolde  buitenspel gezet”.

U kunt nog tot/met 29 november , 24.00 uur stemmen op haar Flevo-pitch  bij Omroep Flevoland/Follow the Money ( gratis inschrijven).

Maar ook in Zeewolde  waren BOA’s actief . Om 6.00 uur kregen 9 inwoners te maken met het gestamp van zware laarzen , identiteitscontroleurs en meteropnemers .

Uiteindelijk was “de vangst van de dag” voor burgemeester Gorter en Co een beetje minnetjes:

1 handvol arbeidsmigranten , gelukkig meteen weer aan het werk.

1 goed gelijkend nep-wapen , vermoedelijk van plastic.

1 openstaande boete , waartegen vermoedelijk bezwaar is gemaakt.

10 AOW’ers waarvan nu de uitkering wordt gecontroleerd.

1 gemeentelijke rekening van : 31 man x 8 uur x € 100,– =  € 24.800,– te betalen uit het   terrorisme potje ?

4 nieuwe rechtszaken waarvan de afloop en de kosten nog onbekend zijn ?

En natuurlijk het (vooraf )gedicteerde nieuws , maar daar was u al van op de hoogte.

 

Redactie Ons Zeewolde.

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Burgemeester Gorter bekent, 787 arbeidsmigranten ten onrechte permanent gehuisvest in het Polenhotel

Burgemeester Gorter bekent: 787 arbeidsmigranten permanent gehuisvest in het Polenhotel , ook vrouwen en kinderen.

Gorter bekent dat 787 arbeidsmigranten in strijd met het bestemmingsplan  permanent  in het Polenhotel verblijven. Deze leugen bracht ten onrechte 787 x € 1350,-  = bijna € 1,1 miljoen voor de gemeente op.

Deze bekentenis roept de volgende vragen op:

Hoe zit het dan met het werkelijke inwonertal van Zeewolde?

En hoe zit het dan met de “handhaving” op het Polenhotel en wie werd hier nog meer beter van?

En welke ambtenaar wilde hier bewust niet handhaven?

En waarom moest er tegen torenhoge kosten en veel stress voor bewoners en eigenaren dan wèl worden gehandhaafd op Horsterworld aan de Bosruiterweg?

Is de negatieve uitstroom van de lokale inwoners dan nog groter dan gedacht en hoe lang is dit bedrog al gaande?

In het bericht ‘Handhaven’ van mei 2019 schreven wij al eerder over het meten met meerdere maten door de gemeente Zeewolde.

Morgen meer over dit onderwerp. Lees ook het artikel hierover in de Stentor.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Beste Bosruiterweg, het Polenhotel en Follow the Money in Zeewolde

 

Er komt steeds meer aandacht voor de Bosruiterweg en de vergunningen en de gevolgen van het Polenhotel in Zeewolde met 1200 arbeidsmigranten.

Tot maandag 25 november 12.00 uur kan er via Omroep Flevoland gestemd worden op een zgn .flevopitch , waarbij Follow the Money en Omroep Flevoland onderzoek willen  doen naar misstanden in Flevoland. Ga daarvoor naar www.omroepflevoland.nl/flevopitch.

De 5 beste pitches van nu gaan naar de finale ,  2 pitches over de Bosruiterweg in Zeewolde kunnen uw stem nog goed gebruiken. 

de pitch heet ; Ontwikkelingen aan de Bosruiterweg-Zeewolde

Stemmen kan tot maandag 25 november 12.00 uur !

Deze pitch eindigde om 12.00 uur en met 90 stemmen voor onze pitch, zijn dat 10 stemmen te weinig om door te kunnen naar de finale.

Dat is spijtig , maar niet echt een probleem. De toon is gezet en het onderzoek gaat  gewoon verder.

Vriendelijke bedankt voor uw positieve stem !

 

Redactie Ons Zeewolde.

 

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Beste Bosruiterweg, bijna 100 politieregistraties en het zwijgen voorbij ?

Naar aanleiding van het artikel over de politieregistraties aan de Bosruiterweg, publiceren we hierbij het volledige rapport met politieregistraties.

De advocaat van de Vereniging Van Eigenaren van Buitenplaats Horsterwold heeft deze incidentenlijst van de politie opgestuurd gekregen, na een verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) en met o.a. de redactie van Ons Zeewolde gedeeld:

^ Klik hier voor het overzicht van de politieregistraties bij dit schrijven.

De registraties dekken overigens niet alle “onregelmatigheden “. Er ontbreken een aantal en ook alle 112 meldingen blijven tot nog toe geheim.

Voor de goede orde; we hebben niets tegen hardwerkende arbeidsmigranten en we hebben geen economische belangen aan de Bosruiterweg.

Maar uit deze feiten en cijfers blijkt nu eens te meer, dat het uiterst onwenselijk is om dergelijke grote groepen jonge arbeidsmigranten, bijna 1200 mannen en vrouwen hier te huisvesten.

Daarin heeft de gemeenteraad van Zeewolde destijds ook wel voorzien en in de omgevingsvergunning hun aantal op maximaal 600 arbeidsmigranten vastgesteld.

Het college van B&W meende met het nodige klets-en vliegwerk (lees; gewijzigde bestemmingsplannen en tijdelijke vergunningen) dat aantal op te kunnen rekken naar 1200 bedden. U kent inmiddels de gevolgen.

Opvallend: De uitspraken van Burgemeester Gorter in De Stentor d.d. 15 april 2019:

Vraag: Levert de nieuwe bevolkingsgroep voor Zeewolde ook overlast op en extra werk voor de politie?

“Nee, helemaal niets. Ik ben verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en heb daarom de cijfers met extra veel interesse bestudeerd. Zeewolde heeft niet te maken met meer alcohol in het verkeer, openbare dronkenschappen of overlast met drank en drugs. De arbeidsmigranten werken heel hard, soms zes of zeven dagen per week. Ze kunnen hun energie wel beter gebruiken dan zich te verliezen in dronkenschap.’’

Klik hier om het gehele interview met Burgervader Gorter in De Stentor nog eens na te lezen.

Ophef is volgens Burgemeester niet terecht
Na de berichtgeving rond het rapport met politieregistraties vindt Burgemeester Gorter de ophef over onveiligheid rond Polenhotel Zeewolde niet terecht: Volgens hem hoeven buren van het Polenhotel in Zeewolde zich geen zorgen te maken over onveiligheid.

“Het is in die wijk van Zeewolde niet onveiliger dan in andere wijken in het dorp”.

Klik hier om dit artikel met de reactie van Burgemeester Gorter in De Stentor te lezen.

Redactie Ons Zeewolde

Bijlage: Overzicht politie-registraties 28/10/2018 t/m 24/08/2019 Bosruiterweg 14/16/25.

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Zeewolde verzwijgt moord en doodslag aan de Bosruiterweg.

Uit een overzicht van de politie Midden -Nederland blijkt, dat er in het tijdsbestek van  28/10/2018 tot 24/08-2019 er bij de politie bijna 100 registraties van ernstige tot zeer ernstige incidenten met arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg 14/16/25 zijn geweest.

Het betrof o.a doodslag/moord/zware mishandeling/drugs/diefstal , lijkvinding en vervaardiging van harddrugs aan de Bosruiterweg 14/16

In de periode 2018 waren er 35 van dergelijke registraties bij de politie Midden Nederland en in 2019 is het aantal “incidenten” , waaronder moord/doodslag /zware mishandeling opgelopen naar 54 registraties . Een stijging van 55 % , waarvan 10 registraties in juli 2019.

Deze gegevens zijn bekend geworden naar aanleiding van een Wob -verzoek van de VVE Horsterwold aan de politie Midden Nederland en de Gemeente Zeewolde. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur. De Gemeente Zeewolde heeft geen gegevens bekend gemaakt.

Zeewolde bij monde van burgemeester G.J.Gorter heeft steeds in diverse interviews  ontkend , dat er zich bij het Polenhotel dergelijke “incidenten” voor zouden doen en stelselmatig de “onregelmatigheden’ gebagatelliseerd.

Vanuit de veiligheidsdriehoek gemeente/politie/justitie was burgemeester G.J.Gorter echter steeds als eerste op de hoogte van deze bijna 100 meldingen , maar verzweeg ze.

Hij sprak van “een gewone woonwijk, waar mensen wonen” .

De moord/doodslag/zware mishandeling heeft als pleegdatum 13-07-2019.

De “incidenten”aan de Bosruiterweg verhogen ongetwijfeld de werkdruk van het politie apparaat in Zeewolde , waardoor er minder tijd over blijft voor “dorpse” zaken .

Redactie Ons Zeewolde

Bron : overzicht registraties 01-10-2019 politie Midden Nederland

Wordt vervolgt.

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen