Water op de baan , maar nog geen ijs !

De nieuwe atletiekbaan in combinatie met de nieuwe ijsbaan .

Aan het Kluunpad is door aannemer Oranjewoud de afgelopen maanden  gewerkt aan de realisatie van een atletiekbaan in combinatie met een ijsbaan.

Voor het ontwerp en de realisatie heeft de gemeente Zeewolde € 2.000.000,– beschikbaar gesteld. Het werk is als een turn-key project zonder concurrentie aanbesteed.

De oude ijsbaan dateerde van 1986 en is in opdracht van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (om niet) geschonken aan de ijsclub.

Aannemer in die tijd was Gebr. van der Wiel uit Biddinghuizen voor een bedrag van  200.000,– gulden . De baan bestond uit een “plastic”folie afgedekt met ca 80 cm kleigrond en een pomp met leidingen naar de Spiektocht voor de aanvoer van slootwater.

De leden van de ijsclub hielpen destijds mee met het aanbrengen en aan elkaar lijmen van deze folie. Die folie koste toen al 100.000,–gulden , 50 % van de aanneemsom.

Er komen nog foto’s van destijds bij dit artikel.

De nieuwe atletiekbaan heeft een fundering van beton met specialistische toplagen , de schaatsbaan is een asfaltbaan , zomers ook geschikt voor andere sporten  en wordt in de winter voorzien van een dunne laag water , waardoor er eerder op geschaatst kan worden. Maar dan moet het wel eerst friezen !

Nog niet eerder stond er zo vroeg in het jaar water op de ijsbaan , maar dit is gelukkig een test op de waterdichtheid.

De atletiekvereniging en de schaatsclub worden  verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de banen. Dat kost ook nog een paar centen.

De oude kantine wordt afgebroken en er komt een nieuwe en ruimere  voor in de plaats.

Daarnaast wordt er ook een krabbel-baantje voor de  jeugd aangelegd.

In het plangebied is door de gemeente Zeewolde eveneens  € 200.000,– beschikbaar gesteld voor de realisatie van een oefenparcours voor o.a rollator-en  rolstoelgebruikers .

Zij kunnen zich hier trainen in het nemen van hindernissen zoals  stijle opritten, slecht straatwerk en ander ongemak in het “openbaar “gebied.

Toen ik het hoorde moest ik wel even lachen.

Misschien kunnen ze de aannemer van de centrumrenovatie daar wel voor vragen ?

Mooie plannen allemaal, alleen leverde de aanleg van dit werk voor de lokale economie weer geen enkele duit op.

De verantwoordelijke aannemer en zijn vele , vele onderaannemers kwamen opnieuw van ver tot heeeel ver.

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Bezwaren tegen komst technisch crematorium afgewezen.

 

                                   De beoogde bedrijfshal als  lokatie voor een technisch crematorium.

De Raad van State heeft 1 aug jl. de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland inzake het niet ontvankelijk verklaren van het beroep van bewoners en bedrijven Trekkersveld 3 in stand gelaten. Het betreft hier louter de vergunning voor de exploitatie van een technisch crematorium in een bestaand , leegstand pand aan de Baardmeesweg.

Dat betekend , dat de bezwaren van de bewoners en de bedrijven tegen de komst vanwege een zgn. vormfout niet in behandeling zijn genomen. Deze uitspraak is teleurstellend , maar is wel volgens verwachting.

Maar veel belangrijker is de nog te verwachten uitspraak van de Raad van State inzake de procedure Wet op de Lijkbezorging en de geweigerde vergunning voor een crematorium met een uitvaartcentrum . Het zogenaamde “brede “crematorium.

In afwachting van die belangrijke uitspraken , tot zover het nieuws.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Rechtzaken tegen komst crematorium in laatste fase

                   Het beoogde lege pand voor een crematorium aan de Baardmeesweg.

Vandaag , vrijdag 27 juli diende bij de Raad van State het hoger beroep van Grocon tegen de gemeente Zeewolde en anderen.

Het geding betrof het weigeren van een omgevingsvergunning door de Gemeente Zeewolde voor het vestigen van een crematorium , een uitvaartcentrum en het bouwen van een urnenmuur  in een bestaand pand op het perceel Baardmeesweg  te Zeewolde.

Het zogenaamde brede crematorium.

Eerder wees de rechtbank Midden -Nederland de bezwaren van Grocon tegen de weigering af , maar Grocon ging in hoger beroep.

Naast de Gemeente Zeewolde zijn ook de bewoners en bedrijven op het Trekkersveld opnieuw in hoger beroep gegaan.

Volgens de bedrijvenlijst behorend bij het bestemmingsplan Trekkersveld 3 zou een technisch crematorium moeten worden toegestaan.

Maar volgens diezelfde lijst en het bestemmingsplan is een uitvaartcentrum en een urnenmuur niet toegestaan.

De rechtbank en de rechtspraak dienen te wet( de regels) te volgen . Daarom acht ik de kans nihil dat een volledig (breed )crematorium alsnog wordt vergund.

De argumenten van Grocon in het verweer waren zwak en niet nieuw . Zo werd even de koffiecorner van de nieuwe benzinepomp( de wel is vergund) gelijk geschakeld met de koffiekamer in een uitvaartcentrum( die niet werd vergund).

Ook gaf de verdediging van Grocon nogmaals aan, dat de exploitatie van een technisch crematorium ( puur sec een verbrandingsinstallatie) economisch moeilijk haalbaar zal zijn.

Dat motiveert echter nog niet de bouw van een rouwcentrum op een bedrijventerrein met zware industrie.

De betrokken bewoners en bedrijven ( en uiteindelijk de gemeente Zeewolde) zijn bijna 4 jaar , december 2014, bezig met de affaire.

De Raad van State doet over 6 weken uitspraak.

Tegen die tijd moet ook haar uitspraak inzake het technisch crematorium en de Wet op de lijkbezorging een feit zijn.

De bewoners en ondernemers op het Trekkersveld wachten nog even met spanning  af.

Bron:

Sipke Veenstra

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Belangrijk hoger beroep over het Crematorium .

De voortslepende rechtzaken tegen de komst van crematorium op het industrieterreinTrekkersveld 3 zijn de laatste fase in gegaan.

Woensdag 4 juli diende het hoger beroep van Grocon  bij de Raad van State tegen de weigering van de gemeente Zeewolde om een vergunning te verlenen in het kader van de Wet op de lijkbezorging.(Wlb)

Zonder deze vergunning is zowel het technisch crematorium , dan wel een breed crematorium met uitvaartcentrum niet mogelijk.

De wet  Wlb ziet toe op een gepaste lijkbezorging. Veel is in die wet niet geregeld, maar de privacy en het respect op het terrein en tijdens een rouwdienst moeten wel gewaarborgd zijn.

In de rechtszaken tussen voorstander (Grocon) en de tegenstanders , bewoners, bedrijven en gemeente gaat het erover of de lokatie geschikt is voor een crematorium met een uitvaartcentrum. Kortom of de lokatie  respectvol is om afscheid  te nemen of respectloos omdat het op een industrieterrein is gelegen.

En of de gevestigde bedrijven hun normale bedrijfsactiviteiten kunnen blijven uitvoeren !

De tegenstanders vinden van niet. Een respectloze lokatie  vanwege industriegeluiden  , stof , vrachtauto’s , piepende kranen enz.

De zitting spitste zich toe op het feit, dat de rechtbank Midden Nederland in 2017 de verleende vergunning heeft gehandhaafd , maar de bewaren daartegen wel in stand heeft gelaten. Hoe krom kan het zijn!

In dit onderdeel meende de Provincie Flevoland destijds , dat de gemeente Zeelwolde  ten onrechte de vergunning had geweigerd  en kende deze toe .Tegen die beslissing  gingen bewoners , bedrijven en gemeente in hoger beroep bij de Raad van State.

Woensdag j.l. bleek de vlag er anders voor te hangen . Bij de Provincie Flevoland begrijpt men inmiddels ook,  dat de lokale gemeenschap van Zeewolde  wel een crematorium wil , maar niet op een industrieterrein . De advocaat verkondigde dat zij er nu “blanco ” in staan.

Dat betekend feitelijk  dat het college van B&W  zelf mag besluiten. En zij waren al tegen de komst van een crematorium op die plek.

Tijdens de zitting werd door de juriste van Grocon  opnieuw verwezen naar het eerste overleg met de Gemeente Zeewolde over een mogelijke vestiging van een crematorium .

Zij beweerde , dat de Grocon zelfs door de burgemeester hartelijk welkom is geheten met zijn plannen .

Er zou gezegd zijn; “Wees welkom, dit is een bedrijfstak die wij nog niet kennen , Zeewolde is een blinde vlek.”

De juriste van Grocon beschuldigde de bezwaarmakers en de bedrijfskring Zeewolde  van ophitserij tegen de mogelijke komst.

Nu lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat de burgemeester zich met een bedrijfsvestiging bezig houdt.

Waarschijnlijk bedoelde de juriste , de “burgemeester” van het grondbedrijf , destijds  K.C.Hamstra.

Hij werd in oktober 2014 op de geplande lokatie gespot , samen met  Grocon.

Vermoedelijk om er als gemeente beter van te worden door het naast gelegen perceel  er als “restkavel” van ca 6000 m2 bij te kunnen verkopen.

Maar dat liep even anders….

De uitspraak van de RvS is over 6 weken.

De volgende zitting van de Raad van State is op 27 juli en betreft het hoger beroep van Grocon tegen de weigering van de vergunning voor een breed crematorium inclusief een uitvaartcentrum.

Tegen de uitspraken van de RvS is geen beroep meer mogelijk.

Sipke Veenstra.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Herrie aan de Lepelaarweg

Gekapte bomen langs het Lelaarpad.

 

Een aantal wegen in het buitengebied worden opgeknapt. Die wegen bleven feitelijk 10-20 jaar verstoken van enig onderhoud. Dat was hard nodig , de weg was een kaki-walk en de verkeersveiligheid ernstig in het geding.

Het gaat om de Lepelaarweg , het Lepelaarpad , de Sterappellaan en de Appelvinkweg.

Lengte scheuren met kaki-walk effect

De  bomen zijn nu gekapt en de wegen worden verbreed , voorzien van een nieuwe puinfundering en nieuw asfalt.

Bij de aanliggende  bedrijven aan die wegen wordt hier en daar nogal gegromd. De werkzaamheden aan de wegen lopen namelijk flink uit in tijd. 4 weken worden 12 weken en meer.

Borden geven wel aan , dat de Lepelaarweg 8 mei gereed is, maar er wordt nog volop aan gewerkt.

Er schijnt voorafgaand aan de werkzaamheden veel onderzoek naar de fundering van die wegen te zijn gedaan . Ze zijn lek geboord zo men zegt .

Maar toch zijn er nu problemen ontstaan, afwijkingen .

De aanwezige vervuilde puinfundering wordt afgevoerd vanwege een te hoog PAK gehalte. Die “vervuiling ” bestaat uit teer , wat destijds bij de aanleg in 1977 werd voorgeschreven door de Dienst der Zuiderzeewerken.

Dat teergehalte is ca .6-8 kg/m2 . Om tijdens de reconstructie in 1997 aan de milieu-eisen te kunnen voldoen , is het aanwezige  puinpakket  ca 30 cm gestabiliseerd met cement. De teer werd daarmee “ingepakt .”

Volgens de huidige eisen en aanpak is nu een pakket van 600- 700 kg/m2 vervuild en moet het worden afgevoerd als afvalstof tegen hoge kosten.

De werkzaamheden liepen o.a vertraging op vanwege tekortkomingen in de nieuwe puinfundering .

Nadat de eerste asfaltlagen er al op waren aangebracht , bleek die nieuwe puinfundering niet aan de besteks-eisen te voldoen en werd het afgekeurd.

Met als gevolg , dat zowel de nieuwe asfaltlagen en de nieuwe funderingen opnieuw moesten worden afgevoerd . En weer opnieuw worden aangebracht.  Dubbel werk dus.

Daar zal de aannemer niet blij mee zijn geweest. De bewoners trouwens ook niet.

Het leverde niet alleen meer vertraging en extra hinder voor de bedrijven op , maar blijkbaar kwamen er nog meer onvoorziene omstandigheden tevoorschijn , die voor hogere aanlegkosten zorgen. Het werk lag ook enige tijd stil.

Die hoge aanlegkosten , ca € 300.000,- per km  weg , worden overigens veroorzaakt door de aanwezige bomen langs die wegen.

Even terug in de tijd , de gemeente Zeewolde vraagt in 1997 een kapvergunning aan voor  ca 3960 bomen.

Er komen bezwaren en onder aanvoering van Cees Meijer namens StEM verdwijnt met de aanvraag  het probleem in de prullenbak.

Als aannemer was ik betrokken bij de reconstructie van o.a. de Sterappellaan en de Appelvinkweg in 1997.

In een commissievergadering in 1997 heb ik de gemeente erop gewezen dat wanneer het probleem  met de aanwezige bomen niet werd aangepakt , het geld wat ik voor het werk had gekregen net zo goed in de sloot kon worden gegooid.

Ik waarschuwde destijds voor een tegenvaller van € 10 miljoen. En we zijn hard op weg naar dat bedrag.

In 2007 werd de Appelvinkweg opnieuw strak gemaakt en van een  asfaltwapening en nieuw asfalt voorzien. Ook weggegooid geld.

De bomen hadden al gewonnen ………..

 

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Voorlopig geen technisch crematorium .

Dinsdag 5 juni diende tijdens een zitting van de Raad van State het hoger beroep van bewoners en bedrijven van het Trekkersveld tegen de komst van een technisch crematorium.

Zij waren in een eerdere procedure bij de rechtbank Midden Nederland niet ontvankelijk verklaard in hun bezwaar vanwege een vormfout.

Hun bezwaar is tijdig aangeleverd( na verleend uitstel)  met alle namen van bewoners en bedrijven , uittreksels KvK’s , machtigingen , eerdere bezwaren enz. van dat Trekkersveld 3.

Maar de rechtbank Midden Nederland viel over de aanhef van dat bezwaar. Die luidde : namens bewoners en bedrijven van het Trekkersveld 3 enz.

Daarna volgde het overzicht met de namen.

De rechtbank achtte het daarmee niet duidelijk namens wie er nu eigenlijk bezwaar werd aangetekend en achtte de bezwaarmakers niet ontvankelijk en wees hun bezwaren daarmee af.

Diezelfde rechtbank achtte de bezwaren tegen een volledig crematorium namens diezelfde bewoners en bedrijven wel ontvankelijk en voegde destijds beide zaken bovendien samen.

De Raad van State buigt zich nu over de klacht dat zij als rechtsorgaan zelf in gebreke is gebleken, nu de ondernemers niet na wettelijke 7 dagen , maar pas na 20 dagen zijn ingelicht.

Bovendien is er wel uitstel verleend , maar dit zou niet beteken, dat de bezwaren ook later ingeleverd mochten worden. Onduidelijk  ? Voor ons inmiddels wel.

De komst van een technisch crematorium is  allerminst zeker. De Raad van State doet eerst oktober uitspraak  in deze zaak.

Maar 4 juli moet de Raad van State zich ook buigen over de bezwaren in het kader vaan de Wet op de Lijkbezorging.

Daarna volgt op 27 juli nog het hoger beroep tegen de komt van een breed crematorium met uitvaartcentrum.

Tegen deze komst zijn zowel de Gemeente Zeewolde en bewoners en bedrijven van het Trekkersveld 3 .

Al met al zijn we nu bijna 4 jaar met deze zaak bezig , ooit begonnen en uitgelekt in december 2014.

Zowel de gemeenteraad als het  demissionaire college  zijn 100% tegen de komst , maar “vooraf” waren er wel al toezeggingen gedaan.

Opvallend is dat de ondernemers in deze laatste procedure bij de Raad van State niet op de steun van de Gemeente Zeewolde konden rekenen . Die had geen bezwaar .

Sipke Veenstra.

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Wie is er nu wel weg en wie( nog )niet .

Met stille trom zijn per 1 februari  voor de gemeente Zeewolde 2 belangrijke ambtenaren vertrokken . Het Hoofd Ruimte en tevens directeur grondbedrijf dhr.K(arel) Hamstra en mevr. Nieborg , hoofd afdeling ontwikkeling.

Hamstra leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen in Zeewolde, maar kreeg door de herrie rondom het crematorium , het AZC ,het Polenhotel en  “zijn” grondbedrijf “ steeds meer kritiek.

Hamstra wordt directeur bedrijfsvoering bij het samenwerkingsverband Meerinzicht van de gemeentes Harderwijk, Ermelo en Zeewolde.

Hun taken worden overgenomen door dhr.M(Maarten) de Boer als directeur grondbedrijf, dhr.J(Justus) Kuik als projectleider -stedenbouwkundige en dhr.W van’tWout is als ingehuurd ambtenaar tijdelijk benoemd als Hoofd Ruimte .

Hij deed in 2007 zijn intrede bij de gemeente Zeewolde via het bedrijf  NCOD-Xproject, waarin zowel van ‘tWout als Hamstra ieder voor 50% aandeelhouder bleken te zijn.

Feitelijk fungeerde hun bedrijf als uitzendbureau voor het grondbedrijf, op  “het snijvlak van projectontwikkeling en stedenbouw “en meer bla,bla.

van ‘t Wout was als zap-projectleider eerder betrokken bij de reconstructie van het centrum van Zeewolde en laatstelijk verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling in het Bergkwartier en het Havenkwartier.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Met name

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Zandzuigen voor de kust van Zeewolde 1976-2018

Bij mij aan de muur hangt deze foto uit mijn beginjaren in Zeewolde , 1975.

Er zijn nog geen woningen , maar het terrein is al wel integraal opgehoogd met zand (uit het Wolderwijd) zodat er onder alle weersomstandigheden straks gebouwd en gewoond kan worden.

Binnen de rode cirkel zien we een echte zandzuiger aan het werk om dat opspuitwerk te klaren.De Horsterweg is er in 1975 ook al en de lichte strepen in het donkere vlak is de landbouwdrainage.

Dat is heel wat anders dan het dure geprutst wat we nu anno 2018 in hetzelfde water op diezelfde lokatie zien gebeuren.

De zandzuiger op deze foto ligt namelijk op dezelfde winlokatie , dan waar nu opeens zgn.een oerbos in het water is aangetroffen , waardoor de meerwerk-rekening elke dag met € 4000,- en meer oploopt. Je kan ook meteen als gemeente een aannemer met ervaring  en de juiste spullen opdracht verlenen. In plaats van een vette smoes en een dure meerwerkrekening die zelfs de gemeenteraad  niet mag weten. Geheim.

Voor onderstaande  foto gaf ik  in 1996  opdracht. Het gebied rond de Atalanta en de Vlinderbuurt is volop in ontwikkeling .( op zand)

Ik ken hier geen klachten van bewoners over wateroverlast , mandeligheid of gebrek aan parkeerplaatsen. We maakten er genoeg . Het groen kreeg er natuurlijk een plaats. Iedereen blijkt er met plezier te wonen en de woningen zijn er ruim en betaalbaar .

En de gemeente Zeewolde verdiende er genoeg aan de grondprijs binnen haar grondbedrijf.

 

Wordt vervolgt.

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Wie nu wel weg en wie niet ?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en we kunnen weer gewoon ademhalen.

Nou ja , zo spannend vond ik het niet .

Hier en daar wel opvallend . Dat er b.v een verkiezingskrant in de bus komt met een pagina voor alle deelnemende  politieke partijen , prima .

Maar dat tussen de partijprogramma’s dan een grote verkoopadvertentie van een projectontwikkelaar is geplaatst , nee dat begrijp ik niet.

Tenzij deze projectontwikkelaar ook de drukkosten voor de hele krant bereid was om te betalen.

Dan snap ik het weer wel . In Zeewolde dan , in de rest van Nederland zou zoiets niet kunnen. Iets met belangenverstrengeling of zo.

Deze week werd ook bekend, dat het AZC aan de Bosruiterweg in oktober haar deuren definitief gaat sluiten vanwege gebrek aan klandizie.

De komst van een AZC was voor mij  nooit een issue , wel de omvang, de plek en vooral de leugens er omheen .

De bewoners gaan o.a. naar het AZC in Harderwijk en andere plaatsen in Nederland.

Van de gewenste 80.000 opvangplaatsen van destijds , blijven er 31.000 over , waarvan 4.000 als reserve voor noodgevallen.

Het COA heeft de huurovereenkomst met de exploitant opgezegd . Die gold voor 5 jaar.

Ondertussen worden er vast nieuwe plannen gesmeed voor de opvang van 600 extra arbeidsmigranten op deze lokatie.Gecontroleerd op hun werkadres is er overigens nog nooit.”Wegens gebrek aan tijd” vertelde een woordvoerder van de gemeente

Dat ligt natuurlijk wel bijzonder  gevoelig . Meer dan 1200 arbeidsmigranten op de lokatie , die buiten Zeewolde werkzaam zijn . Dat is opnieuw in strijd met het bestemmingplan en met de in 2016  verleende vergunningen .

En ja, de reden van die 140 stacaravans waren toch de slechte woonomstandigheden in het voormalige Polenhotel . En nu moeten ze erin terug ?

Of afbreken het AZC en het terrein weer gewoon bestemmen als recreatieterrein , zoals het was . Belofte maakt schuld, ook in Zeewolde.

Burgemeester Gorter heeft in ieder geval bij de commissaris van de koning vast het verzoek ingediend om nog 6 jaar te blijven .

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Verkiezingen , wie wel , wie niet , deel 2

Afgelopen week liep ik nog even binnen bij het lijsttrekkersdebat in de Lux.

Onder leiding van Gert Jan Jansen ( ex -Omroep Flevoland) werd het nog een aardige avond met ca 150-200 bezoekers.

Niemand liet echter het achterste van zijn of haar  tong meer zien , nou ja , wethouder Prins schoot bij het onderwerp “permanent wonen” nog wel even uit haar slof.

Dat handhaven heeft de gemeenschap van Zeewolde al € 1.500.000,– aan externe rekeningen gekost  en intern eenzelfde bedrag.

En het eindresultaat gaat er voor de gemeente Zeewolde steeds somberder uitzien , als ik dat zo mag zeggen.

Ik luisterde de afgelopen maanden in de rechtbank eens mee over de geschiedenis en het tot stand komen van de overeenkomsten . De hoorzittingen duurden meerdere dagen.

Ook de rol van de gemeente Zeewolde kwam daarbij uitgebreid aan de orde.

Alle getuigenverklaringen van ontwikkelaars , ex-ambtenaren en ex-bestuurders vertoonden dezelfde  lijn :

Er is bouwgrond verkocht met de restrictie : 40 weken per jaar recreatief wonen , 12 weken niet. Bouwvolume ; 134 m2 per woning , geen garage. Geen verdere beperkingen. De gemeente Zeewolde tekende  voor akkoord.

 

En er wordt inmiddels 14 jaar gehandhaafd . Met als resultaat een opbrengst  van 1 x € 25.000,– als dwangsom. In alle andere situaties is het of een verloren zaak geworden voor de gemeente , is de eigenaar inmiddels dood , failliet of vertrokken , of wordt wonen gedoogd.

En waarom wordt er gedoogd ? Omdat er in Zeewolde op nog  ca 50 andere locaties door 700 arbeidsmigranten illegaal wordt gewoond. Een stagiaire van het grondbedrijf en een BOA( Bijzonder Opsporingsambtenaar ) brachten die lokatie’s onlangs in kaart.

Voor het gemak gaan we voorbij aan het feit dat er ook mensen zijn die er gewoon recreëren , er een 2e of een 3e woning hebben en dat er ook recreatiedrijven zijn die er verhuren .

In de discussies over het onderwerp wordt vaak gezegd , dat de eigenaren er voor niks wonen. Goedkope huizen op goedkope grond wordt er gezegd.

Dat is niet juist.

De bouw van een huis daar kost precies evenveel als de bouw van datzelfde huis elders in de gemeente Zeewolde.

Er zijn destijds normaal bouwleges over betaald en de gemeente heeft er bouwvergunningen voor verleend .

Het verschil in kosten zou kunnen zitten in het verschil in de grondprijs , maar die grond was niet van de gemeente Zeewolde.

Ten tijde van de ontwikkeling van het terrein , medio 1999 , was de grondprijs  in het dorp Zeewolde naar schatting  ca € 225,– per m2. De recreatiegrond koste  destijds ca € 75,–/m2

Het economisch voordeel voor de koper bij 500 M2 zou dan 500 m2x (€225,–€ 75,–)=  € 75.000,– kunnen zijn.

Eigenaren betaalden gewoon hun leges , OZB, forensenbelasting , reinigingsheffingen enz.

Daarnaast betalen ze ook nog  parklasten , ca € 200,– per maand voor lokaal onderhoud aan wegen, groen enz.

Hun voordeel van de lagere grondprijs wordt over de jaren daarmee € 2400,– per jaar kleiner. Over 14 jaar is dat € 34.000,– per perceel

Maar er zijn meer geschillen tussen de VVE( vereniging van eigenaren )en de gemeente Zeewolde.

Over de rioolbelasting :

De  VVE heeft voor eigen rekening en risico  een rioleringssysteem aangelegd , op voorwaarden van de gemeente , en moet dit ook zelf  onderhouden. Let wel , dit betreft de riolering op gemeentelijk terrein.

De documenten die daar betrekking op hebben zijn helder : zelf aanleggen en onderhouden . Maar nu wil de gemeente Zeewolde vanaf 2016  toch rioolbelasting gaan heffen , ca 150 woningen a € 130,–.per perceel.

Dat knelt  , omdat het naast gelegen AZC , met  600 bedden , slechts voor 1x € 130,– wordt aangeslagen. En dat knelt nog meer , omdat de nieuwe Polenlokatie met 150 stacaravans , ook maar voor 1x € 130,– wordt aangeslagen.

Daar is dus een dealtje tussen Peter Epe en de gemeente gesloten en het stinkt nog erger, omdat deze 2 laatst genoemde bedrijven afvoeren via het rioolstelsel van het recreatiepark.

 De VVE won recent een proces over de OZB -aanslagen van de afgelopen 6 jaar.

De rechter stelde bezwaarmakers  over de waardevermindering volledig in het gelijk. In veel gevallen werd de WOZ-aanslag 50 % lager vast gesteld.

Helaas is die waardedaling ook daadwerkelijk een feit, als gevolg van de komst van het AZC en het Polenhotel. Die waardedaling is nu dan door de rechtbank vastgesteld en door de gemeente erkend.

Voor die waardevermindering heb ik eerder gewaarschuwd in de procedure rondom de komst van het AZC en het Polenhotel. Gerekend met een waardedaling over 150 woningen van € 160.000,– per woning is dat  zegge 24 miljoen euro.

Voor de gemeente Zeewolde wordt de materie een steeds pijnlijker onderwerp .Nog steeds worden bewoners van het het Polenhotel niet geregistreerd . Dat is in strijd met de vergunning. En verblijven 500-600  arbeidsmigranten illegaal elders binnen deze gemeente .

Maar dat kan niet de reden zijn, om miljoenen gemeenschapsgeld in een bodemloze put te blijven gooien.

Voor de goede orde , ik bezit geen eigendommen op het recreatiepark Horsterwold.

Met vriendelijke groet

Sipke Veenstra

( tekst bijgewerkt)

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Verkiezingen , wie wel, wie niet ?

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen . Ik  maak zeker gebruik van mijn stemrecht. En ik stem niet op Leefbaar Zeewolde of de VVD.  Ik ben met dit college wel helemaal klaar.

Op deze site zijn in  3 jaar tijd  90 colums verschenen , die  allemaal gaan over misstanden in Zeewolde . Op het gebied van de ruimtelijke(wan) orde , over gebreken  in de vergunningverlening , over de gemeentelijke dienstverlening , over vriendjespolitiek  e.a.

Het huidige gemeentebestuur is de de slippendrager van het grondbedrijf . Economische zaken , met opeens een reserve van 24 miljoen aan reserves ? Maar haar boekhouding niet willen laten controleren !

Het begon met een  crematorium op een industrieterrein ,  een AZC zonder klanten, een Polenhotel met 1700 handjes , wantoestanden in het Bergkwartier , een Tulpeneiland van 6 miljoen , in plaats van 3 miljoen. En we sluiten af met en sluis van € 16.999.000,– excl.btw. die maar 6 maanden per jaar open mag.

Maar we sluiten ook af met Zeewolde als krimpgemeente , we sluiten af met een grondprijsstijging van 20-40% voor het midden-en het hogere segment, met gruwelijk slechte bouwterreinen , die de naam bouwterrein niet waard zijn.

Met misstanden op het gebied van de ruimtelijke(wan) ordening waar ik makkelijk 3 boeken over kan schrijven.

Met hoofdpijndossiers  zoals het centrum en de discussie over “permanent” wonen . Met een grote lege bibliotheek , met een oude lege brandweergarage ,  met na 34 jaar nog steeds  een  plastic pisbak voor de toeristen.

Maar wel met 100 XXL garageboxen voor Zeewoldenaren zonder tuin (of  garage) , op het Trekkersveld , voor 40 mille.

Met wel genoeg geld als gemeente , maar toch geen zwembad. Of straks wel een zwembad  , maar zonder water ?

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen