Werk aan sluizencomplex Havenkwartier begonnen.

Aannemer Structon uit Maarssen is begonnen met de aanleg van het sluizencomplex in het Havenkwartier aan de Zeewolderdijk.

De aanneemsom bedraagt € 16.999.000,– excl. btw.

Strukton voert het werk uit samen met haar dochterbedrijf Reef infra uit Oldenzaal.

De sluis wordt  ca 36 meter lang en 6 meter breed en kan alleen gebruikt worden van 1 april tot 1 oktober  vanwege veiligheidseisen aan de waterkeringen .

De sluis wordt zonder water bijna 9 m diep en moet straks het hoogteverschil van ca 5 m tussen het randmeer en het polderpeil overbruggen.

Volgens de gemeente Zeewolde  kan de sluis komend vaarseizoen al in gebruik worden genomen. Ik schat het eerder een jaartje later , zeg  december 2020.


Om de sluis worden ca 12 m lange stalen damwanden ingeheid  als fundering en om kwel vanuit het randmeer tegen te gaan.

Niet alle procedures zijn doorlopen , o.a de vergunning in het kader van de wet op de natuurbescherming voor de aanleg en het gebruik van de sluis is nog in procedure . Tot 2 oktober kunnen zienswijzen worden ingediend.

In deze vergunning worden  extra voorwaarden gesteld aan o.a heiwerkzaamheden na 1 oktober. Vandaar wellicht de haast.

Bijzonder is , dat in de vergunning is opgenomen , dat de heermoes in de toegangsgeul naar de sluis niet mogen worden gemaaid.

In het info-centrum in het plangebied kunt u de plannen bekijken.

Wat er volgens mij nu niet geregeld is , is een veilige inrit met de noodzakelijk  bebording en voorwaarschuwing op de Zeewolderdijk.

Veiligheid eerst zou ik denken!

Een schamel bordje “uitrit zandauto” geeft nu de inrit naar het werkterrein aan .

Hier moet de verkeersveiligheid op de Zeewolderdijk het mee doen!

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Langs de straat – de Lepelaarweg en meer.

Miljoenen schade aan asfaltwegen veroorzaakt door bomen langs polderwegen.

De herrie aan de Lepelaarweg , het Lepelaarpad, de Appelvinkweg en de Sterappellaan is verleden tijd.

Na een grondige reconstructie van meer dan 10 km. van deze polderwegen in het buitengebied behoren zowel de overlast door de werkzaamheden als de gevaarlijke verkeerssituaties nu tot het verleden.

DE STERAPPELLAAN NA DE RECONSTRUCTIE.

De reconstructie-werkzaamheden liepen zowel in tijd als in geld nogal uit , o.a omdat het werk werd stilgelegd door de vondst van teer in het gerecycelde funderingsmateriaal.

De  aanneemsom bedroeg oorspronkelijk bijna € 3.000.000,–.( raming SV).

Het meerwerk aan bestekwijzigingen aan funderingen , bermen en inritten zou  € 500.000,– extra kunnen bedragen.

Bij elkaar heeft de gemeente Zeewolde de afgelopen 3 jaar dan ca € 8.000.000, —  uit moeten geven aan  ca 20 km buitenwegen met bomen in de berm.

De meerkosten als gevolg van die bomen in de berm bedragen daarvan ruim € 6.000.000,–De kosten hebben dan alleen nog betrekking op het nieuwe asfalt.

De voorbereidingskosten , het toezicht en het kappen van de bomen en eventuele nieuwe aanplant komen daar nog bij .

Kortom ; ca € 10 MILJOEN extra OVERSTUUR.

Jarenlang  en geldverslindend lapwerk aan deze wegen was uiteindelijk niet meer te betalen, maar nu zijn ze weer als nieuw.

De Baardmeesweg onderging ook een zelfde opknapbeurt in 2016 , maar het eindresultaat van die reconstructie was geen  € 750.000,– gemeenschapsgeld waard.

Blijkbaar is nette wegen ontwerpen en maken voor niet te veel geld toch een vak ……….

 

Foto van de Baardmeesweg na de reconstructie in 2016..
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Raad van State doet bizarre uitspraak Wet op de lijkbezorging.

De Raad van State heeft in het kader van de Wet op de lijkbezorging geoordeeld, dat het bedrijventerrein Trekkersveld een geschikte omgeving is voor een crematorium.

Het bedrijf Grocon b.v. heeft hiermee de vergunning compleet voor het oprichten van een technisch crematorium ( een verbrandingsinrichting).

In het hoger beroep( de bodemprocedure) zijn de bewoners en de bedrijven niet ontvankelijk verklaard  en zijn de gemeente Zeewolde en Slokker b.v. in hun bezwaren  in het ongelijk gesteld. Hun bezwaren werden ongegrond verklaard.

De uitspraak van de Raad van State is  zwaar omstreden , de ondernemers worden erin op voorhand monddood gemaakt.

Volgens het hoogste rechtsorgaan in Nederland zouden bijvoorbeeld  de bedrijven van Slokker in Huizen zijn gevestigd en niet op het bedrijventerrein Trekkersveld .

Daarbij zou de RvS niet vast kunnen stellen , dat het bedrijf ( in Huizen)hinder in haar bedrijfsvoering zou ondervinden van een crematorium.( in Zeewolde).

Voor de goede orde ; dit bedrijf kocht 4 jaar geleden 68000 m2 industrieterrein van de gemeente om er prefabwoningen te produceren en grenst met haar terrein aan  het crematorium! ( zie foto). Maar Slokker zou volgens de uitspraak geen belanghebbende zijn omdat in het uittreksel KvK Huizen als bezoekadres staat vermeld

Het wachten is nu op de uitspraak van de Raad van State inzake een breed-crematorium , een crematorium inclusief uitvaartcentrum .

Deze uitspraak wordt eind september/begin oktober verwacht.

Daarbij gaat het om het feit , of de vestiging van een breed crematorium in strijd is met het bestemmingsplan Trekkersveld.

29 augustus 2018 was een zwarte dag voor de ondernemers op het Trekkersveld !

Wordt vervolgt.

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

100 Flats aan de Zuiderzeeweg.

Als het aan de gemeente Zeewolde ligt , wordt komend jaar begonnen met de bouw van ca 100 flats op een terrein begrenst door de gracht  , de Sphinx , de Zuiderzeeweg en de Horsterweg .

Tenminste 3 projectontwikkelaars hebben daartoe een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Die vergunningsprocedures lopen  nog.

Waren we met z’n allen blij met de uitbreiding van de Sphinx en met de bouwhoogte van 3 woonlagen , dat wordt met de bouw van ” de Marken ” een beroerder verhaal.

Een projectontwikkelaar heeft van het grondbedrijf van de Gemeente Zeewolde een restkaveltje gekocht tussen de Zuiderzeeweg en de gracht. ( zie foto). van ca 1000 m2Bouwlokatie ” de Marken” aan de Zuiderzeeweg

Op het terrein worden 2 woontorens gebouwd bestaande  uit 4 woonlagen en een parkeergarage. Geschatte bouwhoogte ; 15 m1. Er komen 16 appartementen in met een verkoopprijs van € 380.000,– tot €  440.000,– per stuk.

De appartementen komen deels te staan in een belangrijk afvoerkanaal voor het centrumgebied . De afvoercapaciteit van dit kanaal wordt daardoor met ca 40 % verminderd . Kans op natte voeten dus bij stevige regenval voor de overige bewoners van het plangebied .

De gemeente maakt met de verkoop van deze bouwgrond een vette winst.De verkrijgingsprijs van de grond was destijds ca € 7.250,– , de geschatte opbrengst voor de gemeente is nu ca € 725.000,–. 100 x meer dus. Het kadaster geeft nog de exacte cijfers..

Om de bouw van deze appartementen mogelijk te maken heeft de gemeente Zeewolde het omgevingsplan al vast eventjes gewijzigd.

Bouwen op deze lokatie en tot deze hoogte van ca 15 m1 kwam namelijk in de eerdere planvorming helemaal niet voor.

Bezwaarmaken tegen de bouwplannen kan nog , na het verlenen van de omgevingsvergunning.

Ik las nog een jammerlijke motivatie van een ambtenaar : “Om het deel van de Zuiderzeeweg meer bij het centrum de betrekken worden 2 bouwvlakken toegestaan “. Hoe bedenk je het.

En de flats ? Voor € 440.000, — wilt u natuurlijk niet in een flat wonen maar in een ( te duur)appartement.

Enige  relatie tussen de kostprijs en de verkoopprijs ? Ik zie hem niet meer.

Mijn conclusie : prima architect , prima aannemer , eeuwig negatieve uitstraling op het centrumbeeld en een aanslag op de ruimtelijke ordening.

In ruil voor grof geld is hier in dit dorp alles mogelijk .

Het werk van het gemeentelijk grondbedrijf vormt steeds vaker een direct gevaar voor de ontwikkeling van Zeewolde.

Wordt vervolgd.

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Water op de baan , maar nog geen ijs !

De nieuwe atletiekbaan in combinatie met de nieuwe ijsbaan .

Aan het Kluunpad is door aannemer Oranjewoud de afgelopen maanden  gewerkt aan de realisatie van een atletiekbaan in combinatie met een ijsbaan.

Voor het ontwerp en de realisatie heeft de gemeente Zeewolde € 2.000.000,– beschikbaar gesteld. Het werk is als een turn-key project zonder concurrentie aanbesteed.

De oude ijsbaan dateerde van 1986 en is in opdracht van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (om niet) geschonken aan de ijsclub.

Aannemer in die tijd was Gebr. van der Wiel uit Biddinghuizen voor een bedrag van  200.000,– gulden . De baan bestond uit een “plastic”folie afgedekt met ca 80 cm kleigrond en een pomp met leidingen naar de Spiektocht voor de aanvoer van slootwater.

De leden van de ijsclub hielpen destijds mee met het aanbrengen en aan elkaar lijmen van deze folie. Die folie koste toen al 100.000,–gulden , 50 % van de aanneemsom.

Er komen nog foto’s van destijds bij dit artikel.

De nieuwe atletiekbaan heeft een fundering van beton met specialistische toplagen , de schaatsbaan is een asfaltbaan , zomers ook geschikt voor andere sporten  en wordt in de winter voorzien van een dunne laag water , waardoor er eerder op geschaatst kan worden. Maar dan moet het wel eerst friezen !

Nog niet eerder stond er zo vroeg in het jaar water op de ijsbaan , maar dit is gelukkig een test op de waterdichtheid.

De atletiekvereniging en de schaatsclub worden  verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de banen. Dat kost ook nog een paar centen.

De oude kantine wordt afgebroken en er komt een nieuwe en ruimere  voor in de plaats.

Daarnaast wordt er ook een krabbel-baantje voor de  jeugd aangelegd.

In het plangebied is door de gemeente Zeewolde eveneens  € 200.000,– beschikbaar gesteld voor de realisatie van een oefenparcours voor o.a rollator-en  rolstoelgebruikers .

Zij kunnen zich hier trainen in het nemen van hindernissen zoals  stijle opritten, slecht straatwerk en ander ongemak in het “openbaar “gebied.

Toen ik het hoorde moest ik wel even lachen.

Misschien kunnen ze de aannemer van de centrumrenovatie daar wel voor vragen ?

Mooie plannen allemaal, alleen leverde de aanleg van dit werk voor de lokale economie weer geen enkele duit op.

De verantwoordelijke aannemer en zijn vele , vele onderaannemers kwamen opnieuw van ver tot heeeel ver.

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Bezwaren tegen komst technisch crematorium afgewezen.

 

                                   De beoogde bedrijfshal als  lokatie voor een technisch crematorium.

De Raad van State heeft 1 aug jl. de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland inzake het niet ontvankelijk verklaren van het beroep van bewoners en bedrijven Trekkersveld 3 in stand gelaten. Het betreft hier louter de vergunning voor de exploitatie van een technisch crematorium in een bestaand , leegstand pand aan de Baardmeesweg.

Dat betekend , dat de bezwaren van de bewoners en de bedrijven tegen de komst vanwege een zgn. vormfout niet in behandeling zijn genomen. Deze uitspraak is teleurstellend , maar is wel volgens verwachting.

Maar veel belangrijker is de nog te verwachten uitspraak van de Raad van State inzake de procedure Wet op de Lijkbezorging en de geweigerde vergunning voor een crematorium met een uitvaartcentrum . Het zogenaamde “brede “crematorium.

In afwachting van die belangrijke uitspraken , tot zover het nieuws.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Rechtzaken tegen komst crematorium in laatste fase

                   Het beoogde lege pand voor een crematorium aan de Baardmeesweg.

Vandaag , vrijdag 27 juli diende bij de Raad van State het hoger beroep van Grocon tegen de gemeente Zeewolde en anderen.

Het geding betrof het weigeren van een omgevingsvergunning door de Gemeente Zeewolde voor het vestigen van een crematorium , een uitvaartcentrum en het bouwen van een urnenmuur  in een bestaand pand op het perceel Baardmeesweg  te Zeewolde.

Het zogenaamde brede crematorium.

Eerder wees de rechtbank Midden -Nederland de bezwaren van Grocon tegen de weigering af , maar Grocon ging in hoger beroep.

Naast de Gemeente Zeewolde zijn ook de bewoners en bedrijven op het Trekkersveld opnieuw in hoger beroep gegaan.

Volgens de bedrijvenlijst behorend bij het bestemmingsplan Trekkersveld 3 zou een technisch crematorium moeten worden toegestaan.

Maar volgens diezelfde lijst en het bestemmingsplan is een uitvaartcentrum en een urnenmuur niet toegestaan.

De rechtbank en de rechtspraak dienen te wet( de regels) te volgen . Daarom acht ik de kans nihil dat een volledig (breed )crematorium alsnog wordt vergund.

De argumenten van Grocon in het verweer waren zwak en niet nieuw . Zo werd even de koffiecorner van de nieuwe benzinepomp( de wel is vergund) gelijk geschakeld met de koffiekamer in een uitvaartcentrum( die niet werd vergund).

Ook gaf de verdediging van Grocon nogmaals aan, dat de exploitatie van een technisch crematorium ( puur sec een verbrandingsinstallatie) economisch moeilijk haalbaar zal zijn.

Dat motiveert echter nog niet de bouw van een rouwcentrum op een bedrijventerrein met zware industrie.

De betrokken bewoners en bedrijven ( en uiteindelijk de gemeente Zeewolde) zijn bijna 4 jaar , december 2014, bezig met de affaire.

De Raad van State doet over 6 weken uitspraak.

Tegen die tijd moet ook haar uitspraak inzake het technisch crematorium en de Wet op de lijkbezorging een feit zijn.

De bewoners en ondernemers op het Trekkersveld wachten nog even met spanning  af.

Bron:

Sipke Veenstra

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Belangrijk hoger beroep over het Crematorium .

De voortslepende rechtzaken tegen de komst van crematorium op het industrieterreinTrekkersveld 3 zijn de laatste fase in gegaan.

Woensdag 4 juli diende het hoger beroep van Grocon  bij de Raad van State tegen de weigering van de gemeente Zeewolde om een vergunning te verlenen in het kader van de Wet op de lijkbezorging.(Wlb)

Zonder deze vergunning is zowel het technisch crematorium , dan wel een breed crematorium met uitvaartcentrum niet mogelijk.

De wet  Wlb ziet toe op een gepaste lijkbezorging. Veel is in die wet niet geregeld, maar de privacy en het respect op het terrein en tijdens een rouwdienst moeten wel gewaarborgd zijn.

In de rechtszaken tussen voorstander (Grocon) en de tegenstanders , bewoners, bedrijven en gemeente gaat het erover of de lokatie geschikt is voor een crematorium met een uitvaartcentrum. Kortom of de lokatie  respectvol is om afscheid  te nemen of respectloos omdat het op een industrieterrein is gelegen.

En of de gevestigde bedrijven hun normale bedrijfsactiviteiten kunnen blijven uitvoeren !

De tegenstanders vinden van niet. Een respectloze lokatie  vanwege industriegeluiden  , stof , vrachtauto’s , piepende kranen enz.

De zitting spitste zich toe op het feit, dat de rechtbank Midden Nederland in 2017 de verleende vergunning heeft gehandhaafd , maar de bewaren daartegen wel in stand heeft gelaten. Hoe krom kan het zijn!

In dit onderdeel meende de Provincie Flevoland destijds , dat de gemeente Zeelwolde  ten onrechte de vergunning had geweigerd  en kende deze toe .Tegen die beslissing  gingen bewoners , bedrijven en gemeente in hoger beroep bij de Raad van State.

Woensdag j.l. bleek de vlag er anders voor te hangen . Bij de Provincie Flevoland begrijpt men inmiddels ook,  dat de lokale gemeenschap van Zeewolde  wel een crematorium wil , maar niet op een industrieterrein . De advocaat verkondigde dat zij er nu “blanco ” in staan.

Dat betekend feitelijk  dat het college van B&W  zelf mag besluiten. En zij waren al tegen de komst van een crematorium op die plek.

Tijdens de zitting werd door de juriste van Grocon  opnieuw verwezen naar het eerste overleg met de Gemeente Zeewolde over een mogelijke vestiging van een crematorium .

Zij beweerde , dat de Grocon zelfs door de burgemeester hartelijk welkom is geheten met zijn plannen .

Er zou gezegd zijn; “Wees welkom, dit is een bedrijfstak die wij nog niet kennen , Zeewolde is een blinde vlek.”

De juriste van Grocon beschuldigde de bezwaarmakers en de bedrijfskring Zeewolde  van ophitserij tegen de mogelijke komst.

Nu lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat de burgemeester zich met een bedrijfsvestiging bezig houdt.

Waarschijnlijk bedoelde de juriste , de “burgemeester” van het grondbedrijf , destijds  K.C.Hamstra.

Hij werd in oktober 2014 op de geplande lokatie gespot , samen met  Grocon.

Vermoedelijk om er als gemeente beter van te worden door het naast gelegen perceel  er als “restkavel” van ca 6000 m2 bij te kunnen verkopen.

Maar dat liep even anders….

De uitspraak van de RvS is over 6 weken.

De volgende zitting van de Raad van State is op 27 juli en betreft het hoger beroep van Grocon tegen de weigering van de vergunning voor een breed crematorium inclusief een uitvaartcentrum.

Tegen de uitspraken van de RvS is geen beroep meer mogelijk.

Sipke Veenstra.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Herrie aan de Lepelaarweg

Gekapte bomen langs het Lelaarpad.

 

Een aantal wegen in het buitengebied worden opgeknapt. Die wegen bleven feitelijk 10-20 jaar verstoken van enig onderhoud. Dat was hard nodig , de weg was een kaki-walk en de verkeersveiligheid ernstig in het geding.

Het gaat om de Lepelaarweg , het Lepelaarpad , de Sterappellaan en de Appelvinkweg.

Lengte scheuren met kaki-walk effect

De  bomen zijn nu gekapt en de wegen worden verbreed , voorzien van een nieuwe puinfundering en nieuw asfalt.

Bij de aanliggende  bedrijven aan die wegen wordt hier en daar nogal gegromd. De werkzaamheden aan de wegen lopen namelijk flink uit in tijd. 4 weken worden 12 weken en meer.

Borden geven wel aan , dat de Lepelaarweg 8 mei gereed is, maar er wordt nog volop aan gewerkt.

Er schijnt voorafgaand aan de werkzaamheden veel onderzoek naar de fundering van die wegen te zijn gedaan . Ze zijn lek geboord zo men zegt .

Maar toch zijn er nu problemen ontstaan, afwijkingen .

De aanwezige vervuilde puinfundering wordt afgevoerd vanwege een te hoog PAK gehalte. Die “vervuiling ” bestaat uit teer , wat destijds bij de aanleg in 1977 werd voorgeschreven door de Dienst der Zuiderzeewerken.

Dat teergehalte is ca .6-8 kg/m2 . Om tijdens de reconstructie in 1997 aan de milieu-eisen te kunnen voldoen , is het aanwezige  puinpakket  ca 30 cm gestabiliseerd met cement. De teer werd daarmee “ingepakt .”

Volgens de huidige eisen en aanpak is nu een pakket van 600- 700 kg/m2 vervuild en moet het worden afgevoerd als afvalstof tegen hoge kosten.

De werkzaamheden liepen o.a vertraging op vanwege tekortkomingen in de nieuwe puinfundering .

Nadat de eerste asfaltlagen er al op waren aangebracht , bleek die nieuwe puinfundering niet aan de besteks-eisen te voldoen en werd het afgekeurd.

Met als gevolg , dat zowel de nieuwe asfaltlagen en de nieuwe funderingen opnieuw moesten worden afgevoerd . En weer opnieuw worden aangebracht.  Dubbel werk dus.

Daar zal de aannemer niet blij mee zijn geweest. De bewoners trouwens ook niet.

Het leverde niet alleen meer vertraging en extra hinder voor de bedrijven op , maar blijkbaar kwamen er nog meer onvoorziene omstandigheden tevoorschijn , die voor hogere aanlegkosten zorgen. Het werk lag ook enige tijd stil.

Die hoge aanlegkosten , ca € 300.000,- per km  weg , worden overigens veroorzaakt door de aanwezige bomen langs die wegen.

Even terug in de tijd , de gemeente Zeewolde vraagt in 1997 een kapvergunning aan voor  ca 3960 bomen.

Er komen bezwaren en onder aanvoering van Cees Meijer namens StEM verdwijnt met de aanvraag  het probleem in de prullenbak.

Als aannemer was ik betrokken bij de reconstructie van o.a. de Sterappellaan en de Appelvinkweg in 1997.

In een commissievergadering in 1997 heb ik de gemeente erop gewezen dat wanneer het probleem  met de aanwezige bomen niet werd aangepakt , het geld wat ik voor het werk had gekregen net zo goed in de sloot kon worden gegooid.

Ik waarschuwde destijds voor een tegenvaller van € 10 miljoen. En we zijn hard op weg naar dat bedrag.

In 2007 werd de Appelvinkweg opnieuw strak gemaakt en van een  asfaltwapening en nieuw asfalt voorzien. Ook weggegooid geld.

De bomen hadden al gewonnen ………..

 

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Voorlopig geen technisch crematorium .

Dinsdag 5 juni diende tijdens een zitting van de Raad van State het hoger beroep van bewoners en bedrijven van het Trekkersveld tegen de komst van een technisch crematorium.

Zij waren in een eerdere procedure bij de rechtbank Midden Nederland niet ontvankelijk verklaard in hun bezwaar vanwege een vormfout.

Hun bezwaar is tijdig aangeleverd( na verleend uitstel)  met alle namen van bewoners en bedrijven , uittreksels KvK’s , machtigingen , eerdere bezwaren enz. van dat Trekkersveld 3.

Maar de rechtbank Midden Nederland viel over de aanhef van dat bezwaar. Die luidde : namens bewoners en bedrijven van het Trekkersveld 3 enz.

Daarna volgde het overzicht met de namen.

De rechtbank achtte het daarmee niet duidelijk namens wie er nu eigenlijk bezwaar werd aangetekend en achtte de bezwaarmakers niet ontvankelijk en wees hun bezwaren daarmee af.

Diezelfde rechtbank achtte de bezwaren tegen een volledig crematorium namens diezelfde bewoners en bedrijven wel ontvankelijk en voegde destijds beide zaken bovendien samen.

De Raad van State buigt zich nu over de klacht dat zij als rechtsorgaan zelf in gebreke is gebleken, nu de ondernemers niet na wettelijke 7 dagen , maar pas na 20 dagen zijn ingelicht.

Bovendien is er wel uitstel verleend , maar dit zou niet beteken, dat de bezwaren ook later ingeleverd mochten worden. Onduidelijk  ? Voor ons inmiddels wel.

De komst van een technisch crematorium is  allerminst zeker. De Raad van State doet eerst oktober uitspraak  in deze zaak.

Maar 4 juli moet de Raad van State zich ook buigen over de bezwaren in het kader vaan de Wet op de Lijkbezorging.

Daarna volgt op 27 juli nog het hoger beroep tegen de komt van een breed crematorium met uitvaartcentrum.

Tegen deze komst zijn zowel de Gemeente Zeewolde en bewoners en bedrijven van het Trekkersveld 3 .

Al met al zijn we nu bijna 4 jaar met deze zaak bezig , ooit begonnen en uitgelekt in december 2014.

Zowel de gemeenteraad als het  demissionaire college  zijn 100% tegen de komst , maar “vooraf” waren er wel al toezeggingen gedaan.

Opvallend is dat de ondernemers in deze laatste procedure bij de Raad van State niet op de steun van de Gemeente Zeewolde konden rekenen . Die had geen bezwaar .

Sipke Veenstra.

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Wie is er nu wel weg en wie( nog )niet .

Met stille trom zijn per 1 februari  voor de gemeente Zeewolde 2 belangrijke ambtenaren vertrokken . Het Hoofd Ruimte en tevens directeur grondbedrijf dhr.K(arel) Hamstra en mevr. Nieborg , hoofd afdeling ontwikkeling.

Hamstra leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen in Zeewolde, maar kreeg door de herrie rondom het crematorium , het AZC ,het Polenhotel en  “zijn” grondbedrijf “ steeds meer kritiek.

Hamstra wordt directeur bedrijfsvoering bij het samenwerkingsverband Meerinzicht van de gemeentes Harderwijk, Ermelo en Zeewolde.

Hun taken worden overgenomen door dhr.M(Maarten) de Boer als directeur grondbedrijf, dhr.J(Justus) Kuik als projectleider -stedenbouwkundige en dhr.W van’tWout is als ingehuurd ambtenaar tijdelijk benoemd als Hoofd Ruimte .

Hij deed in 2007 zijn intrede bij de gemeente Zeewolde via het bedrijf  NCOD-Xproject, waarin zowel van ‘tWout als Hamstra ieder voor 50% aandeelhouder bleken te zijn.

Feitelijk fungeerde hun bedrijf als uitzendbureau voor het grondbedrijf, op  “het snijvlak van projectontwikkeling en stedenbouw “en meer bla,bla.

van ‘t Wout was als zap-projectleider eerder betrokken bij de reconstructie van het centrum van Zeewolde en laatstelijk verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling in het Bergkwartier en het Havenkwartier.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Met name

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen