Grondbedrijf Zeewolde, een gevaar voor de samenleving.

Het is hard gegaan met het verval  van Zeewolde.

En niet alleen op het gebied van de kwaliteit van de ruimtelijke ordening .

In amper 4 jaar tijd werd het er snel een bende.

Zeewolde verloor het beheer en de grip op een aantal belangrijke kerntaken.

Gebiedsontwikkeling en grondbedrijf zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Ambtenaren grepen er naar de macht , bijvoorbeeld via hun eigen b.v’tje.

Het gevolg was dat ze als slager ook hun eigen vlees mochten keuren.

Ook als dat stonk, kwam het toch op de markt.

IHet Bergkwartier -hoog is daar een triest voorbeeld van.

Gebrek aan alles. Met ontwerpfouten in een dusdanig hufterige mate zoals ik ze nog nooit eerder heb gezien.

Die ontwerpfouten zijn toe te rekenen aan 2  verantwoordelijke ambtenaren : Het ingehuurde hoofd openbare ruimte en de ambtenaar stedebouw.

Beide niet gehinderd door enige civiele kennis en vast besloten om alles uit een zo hoog mogelijke grondprijs te persen.

Een beeldkwaliteitsplan ontbrak, net als een peilbesluit. Bezwaren van bewoners werden weggehoond.

Gruwelijke grijze keerwanden werden er uiteindelijk ingezet , die de ontwerpfouten echter nog duidelijker markeren.

Niet gefundeerde keerwanden die nu al verzakken.

Er is sprake van gevaarlijke hoogteverschillen ,gekunsulde trappen en stoepen waardoor een aantal woningen niet aan redelijke gebruikers -eisen kunnen voldoen. De vraag is ook gerechtvaardigd of ze wel aan het Bouwbesluit voldoen.

Met garages die plaatselijk met het vloerpeil 30 cm onder  het straatpeil uitkomen !

Met als gevolg , nieuwbouwwoningen die 2 jaar leeg

Met opritten waar geen auto kan op kan staan. Met achteringangen en tuinen die niet berekend zijn op regen of sneeuw.

In Zeewolde voldoet bijna 25 % van de woningen niet aan die eis.

In Almere is dat 1 % .

Dat zegt genoeg over de kwaliteit van de grondslag en het inrichtingsplan  van b.v het Bergkwartier.

Voor de duidelijkheid : De uitvoerende aannemer/ stratenmaker treft geen schuld.

Zij maakten er voor een rotprijs nog het beste van .

In dat Bergkwartier-Hoog werden door het gemeentelijk grondbedrijf talrijke grove (ontwerp)fouten gemaakt  die er voor zorgen , dat de bewoners nu met een resultaat zijn opgescheept , waar je alleen maar van kan janken. Als koper dan.

Het grondbedrijf stak er echter wel lekker de vette winst in de zak,

Gemeenteraadsleden hebben de bewoners er nog nooit gezien…

Naast het water in de kruipruimtes heeft u er hier een probleeem bij gekregen

Sipke Veenstra

 

ooo

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Fraude , wat betekend het voor ons?

Bij fraude worden de zaken anders voorgesteld dan ze zijn.

Er zijn een aantal kenmerken waar fraude aan moet voldoen om van fraude te kunnen spreken.

  • Er is sprake van opzet.
  • Er is een benadeelde (of meer)
  • Er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen.
  • Er is het oogmerk economisch voordeel te behalen

Alle feiten kloppen.

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Fraude bij het Grondbebedrijf .

Het grondbedrijf van de gemeente Zeewolde is opnieuw betrapt op fraude met een vergunning.

Dit keer gaat het om fraude met een door de Raad van State -geschorste -ontgrondingsvergunning aan de Ossenkampweg in Zeewolde.

Tegen de ontgronding zijn bezwaren ingediend omdat geen onderzoek is verricht naar de economische gevolgen van die ontgronding voor de bewoners en de omliggende bedrijven.

De bezwaren richten zich dus niet tegen de nieuwbouwplannen .

En omdat de ontgronding -van 70 cm-zeer nadelig is voor toekomstige bewoners Eilandenrijk vanwege de slechte tot zeer slechte waterdoorlatendheid van de resterende kleigrond.

Die waterdoorlatendheid is zo slecht , dat bij een bui van 30 mm, het 33 dagen duurt voordat het water is weggezakt in de grond . Op een dergelijke bouwterrein is geen(tuin) beplanting mogelijk. Kortom, de bouwkavels zijn niet bouwrijp, zoals wettelijke verplicht.

De vergunning is op 8 augustus door de Raad van State in kort geding geschorst .

Vanwege nader -deskundigen- onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen voor de bewoners en naar de economische gevolgen voor de omliggende akkerbouwers.

In het geschil moet de Raad van State in de zogenaamde bodemprocedure uitspraak doen. Een datum daarvoor is nog niet bekend.

De gemeente Zeewolde is ondanks het verbod van de Raad van State om te ontgronden , toch op grote schaal begonnen met het afgraven van het gebied van 210.000 m2

Dit graafwerk is op 2 november gestaakt , maar in december is de gemeente ondanks het verbod opnieuw begonnen met ontgronden . Zij acht zich dus boven de wet.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi-en Vechtstreek , verantwoordelijke voor handhaving van de vergunningen , is blijkbaar niet van plan om in te grijpen.

De gemeente fraudeert zowel met de aard en de omvang van de ontgronding.

Zo beweert de gemeente dat er sprake is van  grondverbetering voor de toekomstige bewoners , maar laboratoriumonderzoek bewijst het tegendeel !

Slecht tot zeer slecht bouwterrein.

Bovendien wordt er ruim 60.000 m3 meer grond ontgraven dan er is vergund.

De gemeente Zeewolde fraudeerde eerder in 2015/2016 op grote schaal met de ontgrondingsvergunning  voor de aanleg van de Blauwe Diamant en  voor woonbootlokaties langs de Ossenkampweg.

De vergunde hoeveelheid van 110.000 m3 werd hier met meer dan 200.000 m3 overschreden.

Ook toen kneep de Omgevingsdienst Flevoland , de handhaver , beide ogen dicht.

In dit kader moeten we ook het  ontbreken van een bouwvergunning voor het sluizencomplex van € 17.000.000,–in het Havenkwartier  zien.  Dat is pas fraude op grote schaal.

De gemeente Zeewolde lapt de wet aan haar laars , negeert gerechtelijke uitspraken en klopt zich als handhaver op de borst indien het gaat om haar bedrijven en inwoners.

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Wel een ijsbaan , maar we mogen er niet op schaatsen !

Het zal je gebeuren als bestuur van de ijsclub. Heb je  een nieuwe baan van 2 miljoen ,  mag er geen ijs op!

14 dagen winter in het vooruitzicht , maar er mag geen water op de nieuwe schaatsbaan!

Dat komt omdat de vereniging met de gemeente Zeewolde de afspraak heeft gemaakt , dat het er eerst 5 ijsdagen geweest moeten zijn , voordat er water op de baan mag worden gezet.

Tussen 1976-2000 waren er gemiddeld 6 ijsdagen in een winterperiode, de kans dat we op deze nieuwe baan  gaan schaatsen is dus ongeveer 100% !

Ijsdagen zijn dagen dat het ook overdag vriest ! Ga er maar aan staan .

Geen water, geen ijs en dus niet schaatsen!

Veenoord verslaan zit er dus de komende eeuw niet in !

De eerste marathon van Zeewolde op deze manier  ook niet.

 

De ijsclub wordt het toch al lastig gemaakt , want van 21 januari t/m 8 maart worden er rioleringswerken aan de kruising Horsterweg -Struweel-Kluunpad uitgevoerd , waardoor de ingang naar de ijsbaan en alle parkeerplaatsen daar onbereikbaar worden gemaakt.

De gemeente gaat namelijk in die periode een onnodig , groot en 4 meter diep gat door de Horsterweg graven.

Boren kan natuurlijk ook of een  verantwoord en veel goedkoper trace voor een klein beetje regenwater kiezen. Maar ja……

Dit is nu typisch een gevalletje : foute planning , gruwelijk fout plan !

Van 31 januari t/m 15 februari is ook de Horsterweg voor alle verkeer afgesloten .

Maar die afsluiting kan ook langer duren , bijvoorbeeld als het vriest. Dat u het weet !

Vriezen doet het meestal ‘s winters . De winter duurt van 21 december tot 21 maart .

Ook in Zeewolde !

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Een voorspoedig en vooral gezond 2019 toegewenst .

Het team van Ons Zeewolde wenst U een voorspoedig en vooral gezond nieuwjaar toe.

Daarnaast bedanken wij u voor alle input over lopende geschillen die wij van U ontvangen .

Hier stellen we die zaken aan de orde . Geschillen die niet in de krant komen of niet in de krant mogen komen.

Ze hebben bijna altijd betrekking op het gebied van ruimtelijke ordening en  bestuursrecht of beter gezegd aan het ontbreken van dat recht en die ruimtelijke ordening.

Altijd vinden ze hun oorsprong in het gebrek of de onwil aan communicatie tussen deze gemeente en hun burgers en bedrijven . En veelal voortkomend vanuit het gemeentelijke grondbedrijf , waar solisten opereren zonder enige technische of financiele controle. Niet van het college en niet van de gemeenteraad.

Steeds meer spitsen die -geldverslindende- geschillen zich echter toe op het gebrek aan kennis en aan vertrouwen tussen burgers , bedrijven en gemeente.

En in nagenoeg alle gevallen is daarbij sprake van slechte voorbereiding , onkunde, onwil  of willekeur .

Op dit moment hebben we de opgeleverde voordeuren van 2018 nog niet geteld. Ik wacht de PR- machine eerst even af.

We maken een speciaal item over de ontwikkeling van het Bergkwartier . Van uitwerkingsplan tot realisatie . Over goedkope pr , ontwerpfouten in de (openbare) ruimte en de wanorde die daaruit voort kwam.

Wij horen steeds meer geluiden van mensen die zich zorgen maken over het gebrek aan kwaliteit. Dat gaat over het ontbreken van kwaliteit in hun leefomgeving  en over het verval in die openbare ruimte.

En dat heeft niks te maken met het aantal gebouwde woningen of het aantal m2 verkocht bedrijventerrein voor een paar grote lelijke  dozen .

Dat is namelijk alleen maar winst voor de gemeente en de projectontwikkelaar.

En daar klap ik niet voor.

Wordt vervolgd.

 

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Rechters over de gemeente Zeewolde .

Aan het eind van het jaar 2018 maakten we de balans op over de strijd tussen inwoners en bedrijven tegen de gemeente Zeewolde. Boze inwoners en ondernemers streden voor hun eigen belang en wonnen hun geschil met de gemeente .

Voor een kleine gemeente als Zeewolde waren dat opnieuw veel te veel dure geschillen .

De gemeentelijke overheid procedeerde met  meer dan  2 miljoen euro’s gemeenschapsgeld en verloor.

Ambtenaren hielden zich niet aan de wet  en bestuurders dekten de fouten af.

Het zegt alles over de onzorgvuldige voorbereiding en het gebrek aan kennis en kunde.

Ik ga de uitspraken hier niet allemaal beschrijven . Maar geef een dwarsdoorsnede van die geschillen en de uitspraken van de rechtbank of de Raad van State . Het geeft  een goed beeld hoe hier met de belangen van  bezwaarmakers door de gemeente Zeewolde wordt omgesprongen .

Want u begrijpt, dat onderweg het pesten volop was begonnen.

 

1 ; Datum uitspraak  24-12-2018 . Rechtbank Gelderland , meervoudige kamer.

De eerste zaak die stinkt. Het geschil gaat namelijk over een een onterechte aanslag rioolbelasting.

Bij elkaar een aanslag van ca € 25.000,– per jaar .

De eigenaar van een recreatiebungalow maakt in 2016 bezwaar tegen de aanslag rioolbelasting. Bij de aanleg van het recreatiepark heeft de gemeente te kennen gegeven dat het afvalwater niet mag worden geloosd op het gemeentelijk riool , maar direct naar de afvalzuiveringsinstallatie diende te worden verpompt.

In een voetnoot is in een gespreksnotitie door de gemeente vermeld , dat dit betekende dat de woningen niet voor rioolrecht kunnen worden aangeslagen.

De eigenaren sluiten een overeenkomst met de gemeente en laten in 2002 een persleiding van meer dan 2 km aanleggen op kosten van hun VvE , geheel volgens de overeenkomst.

In 2015 gaat het beheer en onderhoud van de riolering over van de gemeente naar het waterschap.

Prompt volgt een aanslag rioolbelasting en het gesteggel begint.

De overeenkomst is zoek , de tekening niet meer de vinden , de ambtenaar vertrokken , u herkent het misschien wel.

Dankzij speurwerk van de bezwaarmaker komen eerdere gemaakte afspraken en tekeningen boven tafel.

De Gemeente Zeewolde voert tevergeefs aan , dat de laatste 17 m1 van de rioolleiding van haar is en dat de betrokken ambtenaar niet bevoegd was , maar de Rechtbank Gelderland maakt gehakt van het verweer door de gemeente.

De rechtbank oordeelde dat de aanslag ten onrechte is opgelegd  vanwege strijd met het beginsel fair play en onbehoorlijk  bestuur . Een daar gaat het hier precies om.

Zij vernietigd de aanslagen en veroordeeld de gemeente in de kosten.

Ook de gemaakte (vlieg)reiskosten van de bezwaarmaker moeten worden betaald. Dat is het bijzondere in deze zaak.

De eigenaar van de recreatiebungalow woont deels in Spanje en dwong na een lange slepende rechtszaak de gemeente Zeewolde eerder op de knieën in een rechtzaak over permanent recreëren. Het zogenaamde 40/12 geschil. Hij won dus opnieuw.

Maar de zaak stinkt nog meer . Het speurwerk bracht ook aan het licht, dat niet alleen het voormalige AZC , maar ook het Polenhotel met 140 stacaravans op de persleiding is gekoppeld. Tegen een gemeentelijke rioolaanslag per jaar van € 250,– voor het hele complex .

De volledige  uitspraak is na te lezen via ECLI:NL:RBGEL:2018:5246

 

2 :Jachthaven Wolderwijd tegen de gemeente Zeewolde inzake valse concurrentie .

Datum uitspraak 18-12-2018 

De volledige uitspraak te lezen via ECLI:NL:CBB:2018:661

College van Beroep voor het bedrijfsleven. Meervoudige kamer.

Jachthaven Wolderwijd dient in 2015 een klacht in bij de ACM, Autoriteit Consument en Markt wegens valse concurrentie van de gemeente.

De gemeente Zeewolde exploiteert de Aanloophaven , maar hanteert daarbij ligplaatstarieven welke 25-30% lager zijn dan de tarieven in de aanliggende havens.

De jachthaven € 1,30 m1, de gemeente € 1,–/m1

De ACM constateer dat de gemeente de mededingingswet heeft overtreden , omdat de aanleg -en exploitatiekosten van de Aanloophaven niet zijn doorberekend in de ligplaatstarieven.

De gemeente betoogd, dat die lagere tarieven in de aanloophaven zijn bedoeld om meer vaartoeristen naar het dorp te trekken .

Er volgt rechtszaak na rechtszaak . In alle gevallen wordt Jachthaven Wolderwijd in het gelijk gesteld. De lagere ligplaatstarieven van de gemeente zijn niet in het algemeen belang.

De gemeente wordt in gebreke gesteld , de rechtbank acht het bezwaar van Jachthaven Wolderwijd gegrond en veroordeeld de gemeente tot betaling van de proceskosten en de geleden schade.

Maar er was gaande weg het geschil meer onenigheid tussen de partijen ontstaan.

Sinds jaar en dag ( meer dan 20 jaar)wordt de vaarroute naar de Bolhaven en de Jachthaven Wolderwijd aangeduid met een verwijzingsbord op een eilandje in het randmeer.

Op last van de gemeente wordt dit bord verwijderd. De jachthaven- exploitant doet aangifte van diefstal.

De politie verwijst naar de gemeente . En het gehakketak tussen partijen wordt grimmiger.

Als motivatie wordt aangevoerd dat er door het bord te weinig passanten in de gemeentelijke Aanloophaven komen en dat het bord in de weg staat voor de gondelvaart van de Scouting . Jaja!

De gemeente Zeewolde is veroordeeld tot het betalen van de schade en de kosten in deze onverkwikkelijke zaak tot een bedrag van bijna € 24.000,– gemeenschapsgeld.

De kosten van het ambtelijke apparaat en de  ingehuurde advocaten bedragen wellicht een veelvoud van dat bedrag.

De gemeente Zeewolde kan nog in hoger beroep . Die beslissing is echter aan de gemeenteraad en niet aan gepiekeerde  ambtenaren.

De volledige uitspraak is te lezen : ECLI:NL:CBB:2018:661

Sipke Veenstra

wordt vervolgd.

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Bouw van de sluis in volle gang maar wel zonder vergunning !

De werkzaamheden aan het sluizencomplex zijn sinds augustus  2018 in volle gang , maar  wel zonder de benodigde  omgevings- en heivergunningen .

 

Dat is opvallend voor een project van € 17.000.000,–waarvan de voorbereidingen  al in 2014 zijn begonnen en het zegt ook meteen alles over het gemeentelijk grondbedrijf.

Net als iedere burger en ondernemer is een gemeente als publiekrechtelijk lichaam gehouden om de wet te volgen en er zich aan te houden. Zeker als het om een bouwwerk van deze omvang gaat.

Maar wie controleert deze gemeente en welke instanties knijpen  beide ogen dicht ?

Blijkbaar denkt de gemeente Zeewolde , waar handhaven met behulp van B.O.A’s , dwangsommen en dreigbrieven dagelijkse kost is geworden , hier haar eigen wetten te kunnen stellen. Onder en boven de wet leven heet dat.

Het ontbreken van de benodigde vergunningen is opvallend .

De officiële start van het project was op 29 oktober. Ambtenaren en B&W waren dus op de hoogte van het ontbreken van de vergunningen en van de overtreding.

Feitelijk begonnen de heiwerkzaamheden voor de damwanden in het project al in augustus 2018, maar ook  zonder de daarvoor benodigde heivergunning.

Het enige wat in dit project nu op orde is, zijn de verkeersvoorzieningen, maar wel 2 maanden te laat.

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

“Polenhotel” Zeewolde heeft nieuwe eigenaar.

 

Het bewuste terrein de Bosruiter. totaal 21 ha. Met 15 logiesgebouwen voor eerst 600 asielzoekers, maar nu toch weer 600 arbeidsmigranten. Op het “groene” terrein staan inmiddels 140 chalets voor nog eens 600″poolse” arbeidsmigranten.

 

Het “Polenhotel ” met zijn 120 stacaravans voor ruim 600 arbeidsmigranten en het  voormalige AZC , eveneens met 600 bedden heeft een nieuwe eigenaar .

H.A.M b.v heeft het complex aan de Bosruiterweg in Zeewolde verkocht aan een onbekende koper, mogelijk uit de uitzendbranche .

Met ingang van oktober 2018 is het AZC wegens gebrek aan asielzoekers gesloten en hebben deze gebouwen nu eveneens de bestemming gekregen voor huisvesting van nog eens 600 arbeidsmigranten, die niet binnen de gemeente Zeewolde werkzaam zijn.

 

Voor Peter Epe was het een gunstige deal. Het COA heeft/had een huuroverkomst voor 5 jaar , ingaande 2016 , maar vertrekt al binnen 2 jaar.

De huursom alleen al voor dit deel -AZC- bedroeg ca € 2.000.000,– per jaar. Voor het deel  arbeidsmigranten geldt eenzelfde huuropbrengst per jaar.

De gemeente Zeewolde werkte voortvarend en welwillend mee aan een wijziging van de benodigde vergunningen .

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Crematorium en uitvaartcentrum van de baan

Een crematorium met een uitvaartcentrum op het Trekkersveld is definitief van de baan.

Uit de uitspraak van de Raad van State van 24 october (RvS201708170/1/A1) volgt , dat de Gemeente Zeewolde bij besluit van 8 februari 2016 de vergunning hiertoe terecht heeft geweigerd. De uitspraak is onherroepelijk.

Het hoger beroep van Grocon b.v. uit Hierden tegen deze weigering in verschillende bezwaar- en beroepsprocedures is na bijna 4 jaar procederen niet geslaagd.

De komst was in strijd met het bestemmingsplan en de tijdelijke beheersverordening. Een crematorium staat wel op bedrijvenlijst , maar een uitvaartcentrum en een urnenmuur niet. De gemeente Zeewolde heeft terecht daartoe een omgevingsvergunning geweigerd.

De Raad van State is met de gevestigde ondernemers en de Gemeente Zeewolde van oordeel , dat het Trekkersveld bestemd is voor met name bedrijven in de logistiek en de (zware )industrie in milieucategorie 3 t/m 5.

De Raad van State is ook van oordeel , dat de Gemeente Zeewolde terecht in haar beleidskaders een uitvaartcentrum in milieucategorie 1/2   meer vindt passen op een lokatie met een maatschappelijk karakter.

De ondernemers op het Trekkersveld kunnen nu weer gewoon verder met ondernemen zonder dat zij daarin door de komst van een mogelijk crematorium beperkt worden.

De eerste  reacties over hun uitbreidingsplannen zijn er al en de stemming in zijn algemeenheid is er opgelucht en weer positief !

Gezien het economisch perspektief acht ik de kans op alleen een technisch crematorium op deze lokatie nihil. De bereidheid van uitvaartondernemers om er gebruik van te maken ontbrak eveneens.

Inmiddels is op het bedrijventerrein de Vaart in Almere  een technisch crematorium van start gegaan.

Het is nu de taak van de Gemeente Zeewolde om voortvarend een nieuw bestemmingsplan Trekkersveld voor te bereiden  waarin de vestiging van een crematorium niet meer mogelijk is.

Onze strijd was lang en bij tijden hevig , leerzaam met zeer negatieve momenten, maar uiteindelijk met een positief resultaat.

Eendracht maakte macht en het verstand won , dat was het.

Sipke Veenstra

Uitspraak Raad van State 201708170/1/A1:

De volledige uitspraken zijn te vinden op : www.raadvanstate-uitspraken-crematorium zeewolde- 3 uitspraken in 3 gerechtelijke procedures.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Grondbedrijf Zeewolde, een gevaar of een zegen ? Deel 1

Anno september 2018 zijn er genoeg aanleidingen om deze vraag te stellen.

In een eerder artikel adviseerde ik u om een goede rechtsbijstandsverzekering af te sluiten wanneer u bouwgrond of een huis aankoopt in de gemeente Zeewolde.

Het aantal rechtszaken en arbitragezaken in Zeewolde op het gebied van ruimtelijke ordening nemen snel toe. In de maanden juni-september 2018 waren het er voor zover mij bekend tenminste 10.Daarin maakt de gemeente mot met zowel bedrijven als bewoners.

Geschillen en conflicten die veelal zijn ontstaan vanuit wat ik zou willen noemen de tomeloze ambitie om als grondbedrijf  te willen scoren. Ten koste van alles wat staat voor kwaliteit.

Zelf zegt/schrijft het grondbedrijf daarover , dat ze opereren op het snijvlak van het toelaatbare. Ik zou zeggen van het ontoelaatbare.

Met name de laatste 4 jaar is bij dat grondbedrijf een ontwikkeling gaande  waarbij een aantal zaken op het gebied van betrouwbaarheid en integriteit negatief escaleren .

Er is in dit verband niet alleen sprake van vriendjespolitiek maar soms ook van bewuste fraude.

Dat vinden we terug in de vorm van intimidatie, omkoping of pogingen daartoe maar ook door inmenging van partijen als b.v sponsor in de lokale samenleving met als uiteindelijke doel daar financieel voordeel uit te verkrijgen.

Ik geef u een paar voorbeelden:

Een projectontwikkelaar krijgt een bouwperceel aangeboden , maar de voorwaarden passen hem niet. De voorwaarden worden ter zijner gunste(prijs) aangepast.

Een projectontwikkelaar laat het oog vallen op een aantrekkelijk bouwlokatie, maar  die is bestemd voor vrijstaande woningen. Het plan wordt voor hem aangepast maar nu voor de bouw van rijtjeswoningen en tegen een lagere grondprijs.

Als dank voor bewezen diensten werpt de projectontwikkelaar zich op als sponsor van lokale(sport) activiteiten.

En zo ontstaat de belangenverstrengeling waarbij het grondbedrijf een uiterst dubieuze rol is gaan spelen . In Brabant en Limburg weten ze daar alles van.

Die genoemde “aanpassingen”  gaan over grote bedragen van € 50.000,– tot € 200.000,– en meer , altijd ten voordele van de ontwikkelaar .

Een gevaarlijke ontwikkeling . En de gemeenteraad staat passief langs de kant .

Sipke Veenstra .

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Werk aan de sluis begonnen , maar de verkeersveiligheid ontbreekt er volledig.

Het werk aan de sluis is al een een maand gaande, maar verkeersvoorzieningen om het werkterrein veilig te kunnen bereiken ontbreken volledig.

We kunnen gerust vaststellen , dat het verkeer op de Zeewolderweg het zelf maar uit moet zoeken !

In -en uitrijdend bouwverkeer naar en van de sluis zorgt voor zeer onveilige verkeerssituaties , waar brokken van gaan komen.

Meer dan 5000 voertuigbewegingen zijn er per dag op deze lokatie , weliswaar net binnen de bebouwde kom , maar dat neemt niet weg , dat er verkeersmaatregelen moeten worden genomen die de veiligheid van de weggebruikers en het bouwverkeer garanderen.

De aanneemsom schreef ik u , is € 16.999.000,– excl.btw. Het beschikbare budget van de gemeente Zeewolde is € 17.000.000,– .

Als mocht blijken, dat er binnen deze gemeente iemand  is die durft te stellen dat er geen budget is gerekend  voor deze verkeersvoorzieningen en het huidige budget dat niet toelaat , dan hebben we een probleem.

Ik was namelijk niet van plan om hier te verongelukken  op dit inmiddels zeer gevaarlijke punt.

En het interesseert me ook niet wie de wegbeheerder hier is. Wat wel van belang is, is het feit dat de opdrachtgever , de gemeente Zeeolde ,  zijn huiswerk (lees veiligheid)wederom niet voor elkaar heeft !

Vandaag 18 september nam ik er deze foto :

Ten minste 10 lange opleggers met damwanden moeten achteruit het werkterrein op, waardoor het verkeer op de dijk plotseling moet stoppen. Zonder enige voorwaarschuwing.

De automobilist  moet dat zelf maar begrijpen . Er is werkelijk niemand die dat regelt.

Verkeersregelaars staan er wel 50 meter verder op om kruisend werkverkeer van een andere bouwstroom te regelen. Dat maakt het nog gevaarlijker .

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Werk aan sluizencomplex Havenkwartier begonnen.

Aannemer Structon uit Maarssen is begonnen met de aanleg van het sluizencomplex in het Havenkwartier aan de Zeewolderdijk.

De aanneemsom bedraagt € 16.999.000,– excl. btw.

Strukton voert het werk uit samen met haar dochterbedrijf Reef infra uit Oldenzaal.

De sluis wordt  ca 36 meter lang en 6 meter breed en kan alleen gebruikt worden van 1 april tot 1 oktober  vanwege veiligheidseisen aan de waterkeringen .

De sluis wordt zonder water bijna 9 m diep en moet straks het hoogteverschil van ca 5 m tussen het randmeer en het polderpeil overbruggen.

Volgens de gemeente Zeewolde  kan de sluis komend vaarseizoen al in gebruik worden genomen. Ik schat het eerder een jaartje later , zeg  december 2020.


Om de sluis worden ca 12 m lange stalen damwanden ingeheid  als fundering en om kwel vanuit het randmeer tegen te gaan.

Niet alle procedures zijn doorlopen , o.a de vergunning in het kader van de wet op de natuurbescherming voor de aanleg en het gebruik van de sluis is nog in procedure . Tot 2 oktober kunnen zienswijzen worden ingediend.

In deze vergunning worden  extra voorwaarden gesteld aan o.a heiwerkzaamheden na 1 oktober. Vandaar wellicht de haast.

Bijzonder is , dat in de vergunning is opgenomen , dat de heermoes in de toegangsgeul naar de sluis niet mogen worden gemaaid.

In het info-centrum in het plangebied kunt u de plannen bekijken.

Wat er volgens mij nu niet geregeld is , is een veilige inrit met de noodzakelijk  bebording en voorwaarschuwing op de Zeewolderdijk.

Veiligheid eerst zou ik denken!

Een schamel bordje “uitrit zandauto” geeft nu de inrit naar het werkterrein aan .

Hier moet de verkeersveiligheid op de Zeewolderdijk het mee doen!

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen