Rechters over de gemeente Zeewolde .

Aan het eind van het jaar 2018 maakten we de balans op over de strijd tussen inwoners en bedrijven tegen de gemeente Zeewolde. Boze inwoners en ondernemers streden voor hun eigen belang en wonnen hun geschil met de gemeente .

Voor een kleine gemeente als Zeewolde waren dat opnieuw veel te veel dure geschillen .

De gemeentelijke overheid procedeerde met  meer dan  2 miljoen euro’s gemeenschapsgeld en verloor.

Ambtenaren hielden zich niet aan de wet  en bestuurders dekten de fouten af.

Het zegt alles over de onzorgvuldige voorbereiding en het gebrek aan kennis en kunde.

Ik ga de uitspraken hier niet allemaal beschrijven . Maar geef een dwarsdoorsnede van die geschillen en de uitspraken van de rechtbank of de Raad van State . Het geeft  een goed beeld hoe hier met de belangen van  bezwaarmakers door de gemeente Zeewolde wordt omgesprongen .

Want u begrijpt, dat onderweg het pesten volop was begonnen.

 

1 ; Datum uitspraak  24-12-2018 . Rechtbank Gelderland , meervoudige kamer.

De eerste zaak die stinkt. Het geschil gaat namelijk over een een onterechte aanslag rioolbelasting.

Bij elkaar een aanslag van ca € 25.000,– per jaar .

De eigenaar van een recreatiebungalow maakt in 2016 bezwaar tegen de aanslag rioolbelasting. Bij de aanleg van het recreatiepark heeft de gemeente te kennen gegeven dat het afvalwater niet mag worden geloosd op het gemeentelijk riool , maar direct naar de afvalzuiveringsinstallatie diende te worden verpompt.

In een voetnoot is in een gespreksnotitie door de gemeente vermeld , dat dit betekende dat de woningen niet voor rioolrecht kunnen worden aangeslagen.

De eigenaren sluiten een overeenkomst met de gemeente en laten in 2002 een persleiding van meer dan 2 km aanleggen op kosten van hun VvE , geheel volgens de overeenkomst.

In 2015 gaat het beheer en onderhoud van de riolering over van de gemeente naar het waterschap.

Prompt volgt een aanslag rioolbelasting en het gesteggel begint.

De overeenkomst is zoek , de tekening niet meer de vinden , de ambtenaar vertrokken , u herkent het misschien wel.

Dankzij speurwerk van de bezwaarmaker komen eerdere gemaakte afspraken en tekeningen boven tafel.

De Gemeente Zeewolde voert tevergeefs aan , dat de laatste 17 m1 van de rioolleiding van haar is en dat de betrokken ambtenaar niet bevoegd was , maar de Rechtbank Gelderland maakt gehakt van het verweer door de gemeente.

De rechtbank oordeelde dat de aanslag ten onrechte is opgelegd  vanwege strijd met het beginsel fair play en onbehoorlijk  bestuur . Een daar gaat het hier precies om.

Zij vernietigd de aanslagen en veroordeeld de gemeente in de kosten.

Ook de gemaakte (vlieg)reiskosten van de bezwaarmaker moeten worden betaald. Dat is het bijzondere in deze zaak.

De eigenaar van de recreatiebungalow woont deels in Spanje en dwong na een lange slepende rechtszaak de gemeente Zeewolde eerder op de knieën in een rechtzaak over permanent recreëren. Het zogenaamde 40/12 geschil. Hij won dus opnieuw.

Maar de zaak stinkt nog meer . Het speurwerk bracht ook aan het licht, dat niet alleen het voormalige AZC , maar ook het Polenhotel met 140 stacaravans op de persleiding is gekoppeld. Tegen een gemeentelijke rioolaanslag per jaar van € 250,– voor het hele complex .

De volledige  uitspraak is na te lezen via ECLI:NL:RBGEL:2018:5246

 

2 :Jachthaven Wolderwijd tegen de gemeente Zeewolde inzake valse concurrentie .

Datum uitspraak 18-12-2018 

De volledige uitspraak te lezen via ECLI:NL:CBB:2018:661

College van Beroep voor het bedrijfsleven. Meervoudige kamer.

Jachthaven Wolderwijd dient in 2015 een klacht in bij de ACM, Autoriteit Consument en Markt wegens valse concurrentie van de gemeente.

De gemeente Zeewolde exploiteert de Aanloophaven , maar hanteert daarbij ligplaatstarieven welke 25-30% lager zijn dan de tarieven in de aanliggende havens.

De jachthaven € 1,30 m1, de gemeente € 1,–/m1

De ACM constateer dat de gemeente de mededingingswet heeft overtreden , omdat de aanleg -en exploitatiekosten van de Aanloophaven niet zijn doorberekend in de ligplaatstarieven.

De gemeente betoogd, dat die lagere tarieven in de aanloophaven zijn bedoeld om meer vaartoeristen naar het dorp te trekken .

Er volgt rechtszaak na rechtszaak . In alle gevallen wordt Jachthaven Wolderwijd in het gelijk gesteld. De lagere ligplaatstarieven van de gemeente zijn niet in het algemeen belang.

De gemeente wordt in gebreke gesteld , de rechtbank acht het bezwaar van Jachthaven Wolderwijd gegrond en veroordeeld de gemeente tot betaling van de proceskosten en de geleden schade.

Maar er was gaande weg het geschil meer onenigheid tussen de partijen ontstaan.

Sinds jaar en dag ( meer dan 20 jaar)wordt de vaarroute naar de Bolhaven en de Jachthaven Wolderwijd aangeduid met een verwijzingsbord op een eilandje in het randmeer.

Op last van de gemeente wordt dit bord verwijderd. De jachthaven- exploitant doet aangifte van diefstal.

De politie verwijst naar de gemeente . En het gehakketak tussen partijen wordt grimmiger.

Als motivatie wordt aangevoerd dat er door het bord te weinig passanten in de gemeentelijke Aanloophaven komen en dat het bord in de weg staat voor de gondelvaart van de Scouting . Jaja!

De gemeente Zeewolde is veroordeeld tot het betalen van de schade en de kosten in deze onverkwikkelijke zaak tot een bedrag van bijna € 24.000,– gemeenschapsgeld.

De kosten van het ambtelijke apparaat en de  ingehuurde advocaten bedragen wellicht een veelvoud van dat bedrag.

De gemeente Zeewolde kan nog in hoger beroep . Die beslissing is echter aan de gemeenteraad en niet aan gepiekeerde  ambtenaren.

De volledige uitspraak is te lezen : ECLI:NL:CBB:2018:661

Sipke Veenstra

wordt vervolgd.

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Bouw van de sluis in volle gang maar wel zonder vergunning !

De werkzaamheden aan het sluizencomplex zijn sinds augustus  2018 in volle gang , maar  wel zonder de benodigde  omgevings- en heivergunningen .

 

Dat is opvallend voor een project van € 17.000.000,–waarvan de voorbereidingen  al in 2014 zijn begonnen en het zegt ook meteen alles over het gemeentelijk grondbedrijf.

Net als iedere burger en ondernemer is een gemeente als publiekrechtelijk lichaam gehouden om de wet te volgen en er zich aan te houden. Zeker als het om een bouwwerk van deze omvang gaat.

Maar wie controleert deze gemeente en welke instanties knijpen  beide ogen dicht ?

Blijkbaar denkt de gemeente Zeewolde , waar handhaven met behulp van B.O.A’s , dwangsommen en dreigbrieven dagelijkse kost is geworden , hier haar eigen wetten te kunnen stellen. Onder en boven de wet leven heet dat.

Het ontbreken van de benodigde vergunningen is opvallend .

De officiële start van het project was op 29 oktober. Ambtenaren en B&W waren dus op de hoogte van het ontbreken van de vergunningen en van de overtreding.

Feitelijk begonnen de heiwerkzaamheden voor de damwanden in het project al in augustus 2018, maar ook  zonder de daarvoor benodigde heivergunning.

Het enige wat in dit project nu op orde is, zijn de verkeersvoorzieningen, maar wel 2 maanden te laat.

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

“Polenhotel” Zeewolde heeft nieuwe eigenaar.

 

Het bewuste terrein de Bosruiter. totaal 21 ha. Met 15 logiesgebouwen voor eerst 600 asielzoekers, maar nu toch weer 600 arbeidsmigranten. Op het “groene” terrein staan inmiddels 140 chalets voor nog eens 600″poolse” arbeidsmigranten.

 

Het “Polenhotel ” met zijn 120 stacaravans voor ruim 600 arbeidsmigranten en het  voormalige AZC , eveneens met 600 bedden heeft een nieuwe eigenaar .

H.A.M b.v heeft het complex aan de Bosruiterweg in Zeewolde verkocht aan een onbekende koper, mogelijk uit de uitzendbranche .

Met ingang van oktober 2018 is het AZC wegens gebrek aan asielzoekers gesloten en hebben deze gebouwen nu eveneens de bestemming gekregen voor huisvesting van nog eens 600 arbeidsmigranten, die niet binnen de gemeente Zeewolde werkzaam zijn.

 

Voor Peter Epe was het een gunstige deal. Het COA heeft/had een huuroverkomst voor 5 jaar , ingaande 2016 , maar vertrekt al binnen 2 jaar.

De huursom alleen al voor dit deel -AZC- bedroeg ca € 2.000.000,– per jaar. Voor het deel  arbeidsmigranten geldt eenzelfde huuropbrengst per jaar.

De gemeente Zeewolde werkte voortvarend en welwillend mee aan een wijziging van de benodigde vergunningen .

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Crematorium en uitvaartcentrum van de baan

Een crematorium met een uitvaartcentrum op het Trekkersveld is definitief van de baan.

Uit de uitspraak van de Raad van State van 24 october (RvS201708170/1/A1) volgt , dat de Gemeente Zeewolde bij besluit van 8 februari 2016 de vergunning hiertoe terecht heeft geweigerd. De uitspraak is onherroepelijk.

Het hoger beroep van Grocon b.v. uit Hierden tegen deze weigering in verschillende bezwaar- en beroepsprocedures is na bijna 4 jaar procederen niet geslaagd.

De komst was in strijd met het bestemmingsplan en de tijdelijke beheersverordening. Een crematorium staat wel op bedrijvenlijst , maar een uitvaartcentrum en een urnenmuur niet. De gemeente Zeewolde heeft terecht daartoe een omgevingsvergunning geweigerd.

De Raad van State is met de gevestigde ondernemers en de Gemeente Zeewolde van oordeel , dat het Trekkersveld bestemd is voor met name bedrijven in de logistiek en de (zware )industrie in milieucategorie 3 t/m 5.

De Raad van State is ook van oordeel , dat de Gemeente Zeewolde terecht in haar beleidskaders een uitvaartcentrum in milieucategorie 1/2   meer vindt passen op een lokatie met een maatschappelijk karakter.

De ondernemers op het Trekkersveld kunnen nu weer gewoon verder met ondernemen zonder dat zij daarin door de komst van een mogelijk crematorium beperkt worden.

De eerste  reacties over hun uitbreidingsplannen zijn er al en de stemming in zijn algemeenheid is er opgelucht en weer positief !

Gezien het economisch perspektief acht ik de kans op alleen een technisch crematorium op deze lokatie nihil. De bereidheid van uitvaartondernemers om er gebruik van te maken ontbrak eveneens.

Inmiddels is op het bedrijventerrein de Vaart in Almere  een technisch crematorium van start gegaan.

Het is nu de taak van de Gemeente Zeewolde om voortvarend een nieuw bestemmingsplan Trekkersveld voor te bereiden  waarin de vestiging van een crematorium niet meer mogelijk is.

Onze strijd was lang en bij tijden hevig , leerzaam met zeer negatieve momenten, maar uiteindelijk met een positief resultaat.

Eendracht maakte macht en het verstand won , dat was het.

Sipke Veenstra

Uitspraak Raad van State 201708170/1/A1:

De volledige uitspraken zijn te vinden op : www.raadvanstate-uitspraken-crematorium zeewolde- 3 uitspraken in 3 gerechtelijke procedures.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Grondbedrijf Zeewolde, een gevaar of een zegen ? Deel 1

Anno september 2018 zijn er genoeg aanleidingen om deze vraag te stellen.

In een eerder artikel adviseerde ik u om een goede rechtsbijstandsverzekering af te sluiten wanneer u bouwgrond of een huis aankoopt in de gemeente Zeewolde.

Het aantal rechtszaken en arbitragezaken in Zeewolde op het gebied van ruimtelijke ordening nemen snel toe. In de maanden juni-september 2018 waren het er voor zover mij bekend tenminste 10.Daarin maakt de gemeente mot met zowel bedrijven als bewoners.

Geschillen en conflicten die veelal zijn ontstaan vanuit wat ik zou willen noemen de tomeloze ambitie om als grondbedrijf  te willen scoren. Ten koste van alles wat staat voor kwaliteit.

Zelf zegt/schrijft het grondbedrijf daarover , dat ze opereren op het snijvlak van het toelaatbare. Ik zou zeggen van het ontoelaatbare.

Met name de laatste 4 jaar is bij dat grondbedrijf een ontwikkeling gaande  waarbij een aantal zaken op het gebied van betrouwbaarheid en integriteit negatief escaleren .

Er is in dit verband niet alleen sprake van vriendjespolitiek maar soms ook van bewuste fraude.

Dat vinden we terug in de vorm van intimidatie, omkoping of pogingen daartoe maar ook door inmenging van partijen als b.v sponsor in de lokale samenleving met als uiteindelijke doel daar financieel voordeel uit te verkrijgen.

Ik geef u een paar voorbeelden:

Een projectontwikkelaar krijgt een bouwperceel aangeboden , maar de voorwaarden passen hem niet. De voorwaarden worden ter zijner gunste(prijs) aangepast.

Een projectontwikkelaar laat het oog vallen op een aantrekkelijk bouwlokatie, maar  die is bestemd voor vrijstaande woningen. Het plan wordt voor hem aangepast maar nu voor de bouw van rijtjeswoningen en tegen een lagere grondprijs.

Als dank voor bewezen diensten werpt de projectontwikkelaar zich op als sponsor van lokale(sport) activiteiten.

En zo ontstaat de belangenverstrengeling waarbij het grondbedrijf een uiterst dubieuze rol is gaan spelen . In Brabant en Limburg weten ze daar alles van.

Die genoemde “aanpassingen”  gaan over grote bedragen van € 50.000,– tot € 200.000,– en meer , altijd ten voordele van de ontwikkelaar .

Een gevaarlijke ontwikkeling . En de gemeenteraad staat passief langs de kant .

Sipke Veenstra .

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Werk aan de sluis begonnen , maar de verkeersveiligheid ontbreekt er volledig.

Het werk aan de sluis is al een een maand gaande, maar verkeersvoorzieningen om het werkterrein veilig te kunnen bereiken ontbreken volledig.

We kunnen gerust vaststellen , dat het verkeer op de Zeewolderweg het zelf maar uit moet zoeken !

In -en uitrijdend bouwverkeer naar en van de sluis zorgt voor zeer onveilige verkeerssituaties , waar brokken van gaan komen.

Meer dan 5000 voertuigbewegingen zijn er per dag op deze lokatie , weliswaar net binnen de bebouwde kom , maar dat neemt niet weg , dat er verkeersmaatregelen moeten worden genomen die de veiligheid van de weggebruikers en het bouwverkeer garanderen.

De aanneemsom schreef ik u , is € 16.999.000,– excl.btw. Het beschikbare budget van de gemeente Zeewolde is € 17.000.000,– .

Als mocht blijken, dat er binnen deze gemeente iemand  is die durft te stellen dat er geen budget is gerekend  voor deze verkeersvoorzieningen en het huidige budget dat niet toelaat , dan hebben we een probleem.

Ik was namelijk niet van plan om hier te verongelukken  op dit inmiddels zeer gevaarlijke punt.

En het interesseert me ook niet wie de wegbeheerder hier is. Wat wel van belang is, is het feit dat de opdrachtgever , de gemeente Zeeolde ,  zijn huiswerk (lees veiligheid)wederom niet voor elkaar heeft !

Vandaag 18 september nam ik er deze foto :

Ten minste 10 lange opleggers met damwanden moeten achteruit het werkterrein op, waardoor het verkeer op de dijk plotseling moet stoppen. Zonder enige voorwaarschuwing.

De automobilist  moet dat zelf maar begrijpen . Er is werkelijk niemand die dat regelt.

Verkeersregelaars staan er wel 50 meter verder op om kruisend werkverkeer van een andere bouwstroom te regelen. Dat maakt het nog gevaarlijker .

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Werk aan sluizencomplex Havenkwartier begonnen.

Aannemer Structon uit Maarssen is begonnen met de aanleg van het sluizencomplex in het Havenkwartier aan de Zeewolderdijk.

De aanneemsom bedraagt € 16.999.000,– excl. btw.

Strukton voert het werk uit samen met haar dochterbedrijf Reef infra uit Oldenzaal.

De sluis wordt  ca 36 meter lang en 6 meter breed en kan alleen gebruikt worden van 1 april tot 1 oktober  vanwege veiligheidseisen aan de waterkeringen .

De sluis wordt zonder water bijna 9 m diep en moet straks het hoogteverschil van ca 5 m tussen het randmeer en het polderpeil overbruggen.

Volgens de gemeente Zeewolde  kan de sluis komend vaarseizoen al in gebruik worden genomen. Ik schat het eerder een jaartje later , zeg  december 2020.


Om de sluis worden ca 12 m lange stalen damwanden ingeheid  als fundering en om kwel vanuit het randmeer tegen te gaan.

Niet alle procedures zijn doorlopen , o.a de vergunning in het kader van de wet op de natuurbescherming voor de aanleg en het gebruik van de sluis is nog in procedure . Tot 2 oktober kunnen zienswijzen worden ingediend.

In deze vergunning worden  extra voorwaarden gesteld aan o.a heiwerkzaamheden na 1 oktober. Vandaar wellicht de haast.

Bijzonder is , dat in de vergunning is opgenomen , dat de heermoes in de toegangsgeul naar de sluis niet mogen worden gemaaid.

In het info-centrum in het plangebied kunt u de plannen bekijken.

Wat er volgens mij nu niet geregeld is , is een veilige inrit met de noodzakelijk  bebording en voorwaarschuwing op de Zeewolderdijk.

Veiligheid eerst zou ik denken!

Een schamel bordje “uitrit zandauto” geeft nu de inrit naar het werkterrein aan .

Hier moet de verkeersveiligheid op de Zeewolderdijk het mee doen!

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Langs de straat – de Lepelaarweg en meer.

Miljoenen schade aan asfaltwegen veroorzaakt door bomen langs polderwegen.

De herrie aan de Lepelaarweg , het Lepelaarpad, de Appelvinkweg en de Sterappellaan is verleden tijd.

Na een grondige reconstructie van meer dan 10 km. van deze polderwegen in het buitengebied behoren zowel de overlast door de werkzaamheden als de gevaarlijke verkeerssituaties nu tot het verleden.

DE STERAPPELLAAN NA DE RECONSTRUCTIE.

De reconstructie-werkzaamheden liepen zowel in tijd als in geld nogal uit , o.a omdat het werk werd stilgelegd door de vondst van teer in het gerecycelde funderingsmateriaal.

De  aanneemsom bedroeg oorspronkelijk bijna € 3.000.000,–.( raming SV).

Het meerwerk aan bestekwijzigingen aan funderingen , bermen en inritten zou  € 500.000,– extra kunnen bedragen.

Bij elkaar heeft de gemeente Zeewolde de afgelopen 3 jaar dan ca € 8.000.000, —  uit moeten geven aan  ca 20 km buitenwegen met bomen in de berm.

De meerkosten als gevolg van die bomen in de berm bedragen daarvan ruim € 6.000.000,–De kosten hebben dan alleen nog betrekking op het nieuwe asfalt.

De voorbereidingskosten , het toezicht en het kappen van de bomen en eventuele nieuwe aanplant komen daar nog bij .

Kortom ; ca € 10 MILJOEN extra OVERSTUUR.

Jarenlang  en geldverslindend lapwerk aan deze wegen was uiteindelijk niet meer te betalen, maar nu zijn ze weer als nieuw.

De Baardmeesweg onderging ook een zelfde opknapbeurt in 2016 , maar het eindresultaat van die reconstructie was geen  € 750.000,– gemeenschapsgeld waard.

Blijkbaar is nette wegen ontwerpen en maken voor niet te veel geld toch een vak ……….

 

Foto van de Baardmeesweg na de reconstructie in 2016..
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Raad van State doet bizarre uitspraak Wet op de lijkbezorging.

De Raad van State heeft in het kader van de Wet op de lijkbezorging geoordeeld, dat het bedrijventerrein Trekkersveld een geschikte omgeving is voor een crematorium.

Het bedrijf Grocon b.v. heeft hiermee de vergunning compleet voor het oprichten van een technisch crematorium ( een verbrandingsinrichting).

In het hoger beroep( de bodemprocedure) zijn de bewoners en de bedrijven niet ontvankelijk verklaard  en zijn de gemeente Zeewolde en Slokker b.v. in hun bezwaren  in het ongelijk gesteld. Hun bezwaren werden ongegrond verklaard.

De uitspraak van de Raad van State is  zwaar omstreden , de ondernemers worden erin op voorhand monddood gemaakt.

Volgens het hoogste rechtsorgaan in Nederland zouden bijvoorbeeld  de bedrijven van Slokker in Huizen zijn gevestigd en niet op het bedrijventerrein Trekkersveld .

Daarbij zou de RvS niet vast kunnen stellen , dat het bedrijf ( in Huizen)hinder in haar bedrijfsvoering zou ondervinden van een crematorium.( in Zeewolde).

Voor de goede orde ; dit bedrijf kocht 4 jaar geleden 68000 m2 industrieterrein van de gemeente om er prefabwoningen te produceren en grenst met haar terrein aan  het crematorium! ( zie foto). Maar Slokker zou volgens de uitspraak geen belanghebbende zijn omdat in het uittreksel KvK Huizen als bezoekadres staat vermeld

Het wachten is nu op de uitspraak van de Raad van State inzake een breed-crematorium , een crematorium inclusief uitvaartcentrum .

Deze uitspraak wordt eind september/begin oktober verwacht.

Daarbij gaat het om het feit , of de vestiging van een breed crematorium in strijd is met het bestemmingsplan Trekkersveld.

29 augustus 2018 was een zwarte dag voor de ondernemers op het Trekkersveld !

Wordt vervolgt.

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

100 Flats aan de Zuiderzeeweg.

Als het aan de gemeente Zeewolde ligt , wordt komend jaar begonnen met de bouw van ca 100 flats op een terrein begrenst door de gracht  , de Sphinx , de Zuiderzeeweg en de Horsterweg .

Tenminste 3 projectontwikkelaars hebben daartoe een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Die vergunningsprocedures lopen  nog.

Waren we met z’n allen blij met de uitbreiding van de Sphinx en met de bouwhoogte van 3 woonlagen , dat wordt met de bouw van ” de Marken ” een beroerder verhaal.

Een projectontwikkelaar heeft van het grondbedrijf van de Gemeente Zeewolde een restkaveltje gekocht tussen de Zuiderzeeweg en de gracht. ( zie foto). van ca 1000 m2Bouwlokatie ” de Marken” aan de Zuiderzeeweg

Op het terrein worden 2 woontorens gebouwd bestaande  uit 4 woonlagen en een parkeergarage. Geschatte bouwhoogte ; 15 m1. Er komen 16 appartementen in met een verkoopprijs van € 380.000,– tot €  440.000,– per stuk.

De appartementen komen deels te staan in een belangrijk afvoerkanaal voor het centrumgebied . De afvoercapaciteit van dit kanaal wordt daardoor met ca 40 % verminderd . Kans op natte voeten dus bij stevige regenval voor de overige bewoners van het plangebied .

De gemeente maakt met de verkoop van deze bouwgrond een vette winst.De verkrijgingsprijs van de grond was destijds ca € 7.250,– , de geschatte opbrengst voor de gemeente is nu ca € 725.000,–. 100 x meer dus. Het kadaster geeft nog de exacte cijfers..

Om de bouw van deze appartementen mogelijk te maken heeft de gemeente Zeewolde het omgevingsplan al vast eventjes gewijzigd.

Bouwen op deze lokatie en tot deze hoogte van ca 15 m1 kwam namelijk in de eerdere planvorming helemaal niet voor.

Bezwaarmaken tegen de bouwplannen kan nog , na het verlenen van de omgevingsvergunning.

Ik las nog een jammerlijke motivatie van een ambtenaar : “Om het deel van de Zuiderzeeweg meer bij het centrum de betrekken worden 2 bouwvlakken toegestaan “. Hoe bedenk je het.

En de flats ? Voor € 440.000, — wilt u natuurlijk niet in een flat wonen maar in een ( te duur)appartement.

Enige  relatie tussen de kostprijs en de verkoopprijs ? Ik zie hem niet meer.

Mijn conclusie : prima architect , prima aannemer , eeuwig negatieve uitstraling op het centrumbeeld en een aanslag op de ruimtelijke ordening.

In ruil voor grof geld is hier in dit dorp alles mogelijk .

Het werk van het gemeentelijk grondbedrijf vormt steeds vaker een direct gevaar voor de ontwikkeling van Zeewolde.

Wordt vervolgd.

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Water op de baan , maar nog geen ijs !

De nieuwe atletiekbaan in combinatie met de nieuwe ijsbaan .

Aan het Kluunpad is door aannemer Oranjewoud de afgelopen maanden  gewerkt aan de realisatie van een atletiekbaan in combinatie met een ijsbaan.

Voor het ontwerp en de realisatie heeft de gemeente Zeewolde € 2.000.000,– beschikbaar gesteld. Het werk is als een turn-key project zonder concurrentie aanbesteed.

De oude ijsbaan dateerde van 1986 en is in opdracht van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (om niet) geschonken aan de ijsclub.

Aannemer in die tijd was Gebr. van der Wiel uit Biddinghuizen voor een bedrag van  200.000,– gulden . De baan bestond uit een “plastic”folie afgedekt met ca 80 cm kleigrond en een pomp met leidingen naar de Spiektocht voor de aanvoer van slootwater.

De leden van de ijsclub hielpen destijds mee met het aanbrengen en aan elkaar lijmen van deze folie. Die folie koste toen al 100.000,–gulden , 50 % van de aanneemsom.

Er komen nog foto’s van destijds bij dit artikel.

De nieuwe atletiekbaan heeft een fundering van beton met specialistische toplagen , de schaatsbaan is een asfaltbaan , zomers ook geschikt voor andere sporten  en wordt in de winter voorzien van een dunne laag water , waardoor er eerder op geschaatst kan worden. Maar dan moet het wel eerst friezen !

Nog niet eerder stond er zo vroeg in het jaar water op de ijsbaan , maar dit is gelukkig een test op de waterdichtheid.

De atletiekvereniging en de schaatsclub worden  verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de banen. Dat kost ook nog een paar centen.

De oude kantine wordt afgebroken en er komt een nieuwe en ruimere  voor in de plaats.

Daarnaast wordt er ook een krabbel-baantje voor de  jeugd aangelegd.

In het plangebied is door de gemeente Zeewolde eveneens  € 200.000,– beschikbaar gesteld voor de realisatie van een oefenparcours voor o.a rollator-en  rolstoelgebruikers .

Zij kunnen zich hier trainen in het nemen van hindernissen zoals  stijle opritten, slecht straatwerk en ander ongemak in het “openbaar “gebied.

Toen ik het hoorde moest ik wel even lachen.

Misschien kunnen ze de aannemer van de centrumrenovatie daar wel voor vragen ?

Mooie plannen allemaal, alleen leverde de aanleg van dit werk voor de lokale economie weer geen enkele duit op.

De verantwoordelijke aannemer en zijn vele , vele onderaannemers kwamen opnieuw van ver tot heeeel ver.

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen