Categoriearchief: Datacentrum Zeewolde

Provincie Flevoland / Appelman : XXL Datacenter – Daar gaan wij niet over ! Nationale ombudsman kijkt mee.

Update 03/10/2021 :

De druk en de geheimzinnigheid rondom de datacenterperikelen zijn alleen nog maar groter geworden :

Raadslid Rob Smeets heeft zijn ontslag ingediend.

De nieuwe partij in oprichting , Actief Zeewolde , heeft Smeets woensdag j.l uit de partij gezet en Steijger van Liberaal Zeewolde heeft Smeets om onduidelijke redenen geroyeerd.

Steijger vergeleek Rob Smeets  in een bericht op omroep Flevoland cynisch met Pieter Omzigt.

Steijger heeft al in 2020 politiek afscheid genomen vanwege  zijn zakelijke belangen met de gemeente Zeewolde. 

Dat spitwerk van Smeets maakt bepaalde bestuurders blijkbaar steeds zenuwachtiger.

Smeets moest daarom gecensibiliseerd worden en weigerde een”functie elders”.

Smeets twijfelde in het proces naar de besluitvorming over o.a het datacenter en  het grondbedrijf en stond  in de weg.

De verhitte discussie over de woontoren op de plaats van paal 11 is  een goede afspiegeling van wat heet belangenverstrengeling en hoe de verhoudingen erbij liggen.

Speets blijft nog aan tot dat op 4 november dhr.Henk Parisius mogelijk wordt benoemd.

Met Update 29/09/’21

Dankzij de inspanningen van Zeewoldernaar  Gert Jan Ranzijn van de politieke partij Ja 21 , kwam het onderwerp  Hyperscale Datacenter Zeewolde woensdag 22 september middels een spoedeisende vergadering op de agenda.

Op de agenda van de Provinciale Staten . En dat koste moeite heb ik begrepen.

Ik ben niet tegen een datacenter , maar dan wel passend bij de schaal van Zeewolde.

Nederlands kent inmiddels 189 datacenters met een oppervlakte van 378.000 m2.

Dat is gemiddeld 2000 m2 per stuk.

Het hyperscale datacenter staat in de planning voor ca 250.000 m2 met vergunning voor 200.000 m2 extra bijgebouwen..

De gemeente Zeewolde heeft inmiddels bericht gestuurd, dat de reeds geplande commissievergadering van 13 oktober verplaatst wordt naar een nog te bepalen datum in december 2021.

De reden waarom is niet bekend gemaakt.

De vraag die nu na 22 september opnieuw aan de orde is :

Wie is nu feitelijk bevoegd gezag voor het afgeven van de vergunningen. 

De gemeente of toch de provincie Flevoland en wie controleert de Omgevingsdienst ( OFGV)?

Omroep Flevoland verzorgde de rechtstreekse tv -uitzending met hier in de link de beelden van de vergadering , in 2 delen , incl insprekers en uitvoerige discussie .

Stateninformatie.flevoland.nl
Bekijk hier de beelden van beeldvormende sessie met/bij de Provincie Flevoland.

Het inspreek- document treft u op de pagina met de verwijzing naar uitzending.

Er waren 2 insprekers . Mevr. Schaap van de Stichting Datatruc Zeewolde en ikzelf als bezwaarmaker tegen de plannen.

Naar de insprekers toe namen de commissieleden  uitvoerig de tijd om uitgebreide vragen te stellen en zich te verdiepen in de materie als landschappelijke impact , verkeersveiligheid , stikstofperikelen , milieuschade, restwarmte , om tot de conclusie te komen  dat ze als publiek ( de Provincie)langs de kant staan.

Verschillende statenleden maken daar ernstig bezwaar tegen , maar troffen gedeputeerde Appelman als hindernis op hun pad.

Via mijn beknopte versie van het bestemmingsplan ( 40 blz.) in plaats van de meer dan 4000 waren we al snel bij de knelpunten :

Wie is feitelijk bevoegd gezag als het gaat over het verlenen van de vergunningen:

De gemeente Zeewolde of de Provincie Flevoland en in welke mate.

Na een heftige discussie  gaf gedeputeerde Appelman zijn visie : Daar gaan wij niet over !

In zijn opinie is de gemeente bevoegd gezag over de bestemmingsplanwijziging en de Omgevingsdienst Flevoland ( OFGV)over het verlenen van de  ontgrondingsvergunning .

De omgevingsdienst is door de provincie Flevoland aangesteld als uitvoerend gezag , maar de provincie heeft er geen zeggenschap over?

Alle politieke partijen waren het er over eens dat de beslissingsbevoegdheid van een mega- industrieproject (bijna de grootste ter wereld ) niet bij een kleine gemeente thuis hoort.

De provincie Flevoland was bij monde van gedeputeerde Appelman echter niet van zins om de gemandateerde omgevingsdienst te controleren en zeker niet van plan om op de beslis stoel van de gemeente Zeewolde te gaan zitten .

Een hyperscale XXL Datacenter in Zeewolde : Daar gaan wij niet over .

Ondanks het feit dat de gemeente door de provincie onder verscherpt toezicht is geplaatst.

Gedeputeerde Appelman deed wel de toezegging om inhoudelijk binnen 2 maanden met een reactie gekomen op de in gebrachte feiten en documenten.

Tijd rekken heet dat.

Mijn inbreng is 5 minuten tekst en 30 fotokopieën uit het bestemmingsplan.

15 minuten leesvoer en 30 onweerlegbare cijfers en tekeningen , vrij beschikbaar.

De provincie ontwikkeld nieuw beleid , voordat er zich nog meer datacenters in Flevoland kunnen vestigen .

En Zeewolde hoort daar niet bij vanwege een reeds lopende procedure ? 

Diep triest en onverantwoordelijk.

Gelukkig kon ik vandaag ook het Zwartboek (inspreeknotitie) aanbieden aan de nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

 

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra.

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

The Ugly Five

The Ugly Five / De Lelijke Vijf…

Toekomstbeeld Trekkersveld IV gezien vanaf de Gooiseweg met de groene Knardijk en de lege Hoge Vaart.

Voor alle duidelijkheid , ik ben niet tegen een datacentrum , maar dan wel passend bij de schaal van Zeewolde en daar is hier geen sprake van .

Dan is er maar één mogelijkheid en dat is deze plannen afkeuren en de gemeente Zeewolde verzoeken om een bestemmingsplan , passend bij de schaal van Zeewolde.

Op 2 september is er een openbare raadsvergadering over de “mogelijke” komst van 2 datacenters naar Zeewolde.

Er zijn plannen voor nog een datacentrum van 150 ha  in het Oostervaarderswold .

Op 13 oktober is er een ingelaste commissievergadering over het Datacentrum Zeewolde

Inspreken kan voor beide bijeenkomsten , wel tijdig opgeven via de griffie van de gemeente en om een bevestiging  vragen. Vanwege de verwachten drukte , mogelijk verkorte spreektijd .

Ik heb de pest aan bestuurders die hun financiele zaakjes in achterkamertjes wensen te regelen en de inwoners en bedrijven bewust verkeerd voorlichten. Valse voorlichting.

De plannen voor het datacentrum Zeewolde komen voor rekening van het grondbedrijf van Zeewolde.

Daar schreef ik geen boek , maar wel ongeveer 200 columns over .

Inhoudelijk waren dat verhalen over financiële mislukkingen en misstanden , eerder veroorzaakt door onze lokale  bestuurders .

Ik pleit opnieuw voor een uitgebreid onderzoek naar de boekhouding van het grondbedrijf, wegens aantoonbare misstanden en ambtelijke willekeur.

En hoe zit het met de destijds ( in 1985 !) verleende mandaten van de gemeenteraad aan het college van B&W als het gaat over grondtransacties ?

De gemeenteraad verleende in het verre verleden ( ca 1985) o.a een mandaat aan het college van B&W om grond aan-en te verkopen.

Ook nu is dat grondbedrijf anno 2021  een (financieel) niet te controleren  afdeling.

En opereert het  nog steeds volledig buiten het zicht van de gemeenteraad .

Is het college van B&W feitelijk wel bevoegd om grond door te verkopen aan Polder Networks b.v , met slechts een winst van € 1,12 /m2 ?

Uit de plannen blijkt , dat ” gezien de maatschappelijke weerwaarde van een datacentrum, er geen winst op de grondexploitatie behoeft te worden gemaakt”.

Deze verkooptransacties zonder winst zorgen  nu al voor een tekort in de grondexploitatie van ruim  €7.000.000 , zegge 7 miljoen euro.

Dat verlies in de grondexploitatie loopt op naar meer dan € 10 miljoen en meer als we alle m2 doorrekenen .

En wie gaat dat gratis cadeautje straks linksom of rechtsom betalen ? De bedrijven , de inwoners ?

De toegezegde 35 ha als regulier bedrijventerrein blijken niet te kloppen .

Er is slechts 27 ha bedrijventerrein netto uitgeefbaar , amper genoeg voor een uitgifte van 3 jaar en al helemaal geen plaats voor MKB bedrijven!

Ter vergelijk : Kopers van een kavel bouwgrond aan de Ossenkampweg in de Schelpenbuurt betalen € 375,- /m2 . De verkrijgingprijs destijds € 15,-/m2

Bruto winst voor de gemeente : € 360,-/m2 . minus bouwrijpmaken € 60,- /m2 = netto winst € 300,-m2.

Nieuwe bewoners van die Schelpenbuurt e.o hebben straks wel eerste klasse uitzicht op het hyperscale XXLdatacentrum en kunnen gratis jarenlang  genieten van de bouwwerkzaamheden op minder dan 800 m1.van hun achtertuin. Dat wel.

Kortom : bedrog alom !

De gemeenteraad, het hoogste rechtsorgaan binnen de gemeente , kan alleen toestemming tot verkoop van (bouw)grond verlenen indien de bestemming van het Agrarische gebied is gewijzigd en er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt.

Dat onherroepelijke bestemmingsplan is gezien de 160 bezwaren en de lange juridische weg via de Raad van State voorlopig een utopie  voor de plannenmaker.

Het college van B&W misleide eerder de gemeenteraad met sprookjes over hergebruik van restwarmte , werk en nieuwe banen , maar is nu zelf  onderwerp van nader onderzoek geworden.

Op 2 september 2021  is er dan eindelijk een raadsvergadering waarin het onderwerp Datacentrum voor het eerst openbaar aan de orde wordt gesteld.

Het werd de dames en heren waarschijnlijk toch te heet onder de voeten om het heimelijke onderwerp alleen in de achterkamertjes te bespreken.

De gemeente Zeewolde is inmiddels door de provincie Flevoland onder verscherpt toezicht geplaatst als het gaat over zaken als vergunningverlening en handhaving.

Provinciale Staten van Flevoland spraken zich in juni 2021 in een extra vergadering unaniem uit tegen de komst van  hyperscale datacentrums naar Flevoland zonder dat daarvoor regels gelden en projektontwikkelaars hun slag kunnen slaan.

Voor Zeewolde komt die uitspraak van de provincie als mosterd na de maaltijd .

Tot zover :

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

 

Wordt vervolgt ;

Redaktie Ons Zeewolde.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Lokale Omroep Zeewolde over de komst van het Hyperscale Datacenter naar Zeewolde

De komst van een Hyperscale Datacenter, wat betekent dit voor Zeewolde?

Een vraag die vooral de burgers van Zeewolde bezighoudt is: “Wat betekent de eventuele komst van een hyperscale datacenter nu voor de gemeente Zeewolde?”

Lokale Omroep Zeewolde maakte hierover een aantal televisie-uitzendingen en Jan van de Beek ging voor de eerste aflevering in gesprek met de betrokken wethouder Egge Jan de Jonge van de gemeente Zeewolde.

Ook sprak Jan met Anne Marie van Raalten die als burger enorm bezorgd is over hetgeen er in haar achtertuin staat te gebeuren.

Bekijk het hele bericht op de website van Omroep Zeewolde.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Wethouder De Jonge beantwoordt tien vragen over komst datacenter

Wethouder De Jonge beantwoordt tien vragen over komst datacenter

Wethouder Egge Jan de Jonge (bron Zeewolde Actueel)

De gemeente Zeewolde organiseerde op maandag 29 maart een digitale informatiebijeenkomst over de plannen die er zijn om een datapark te vestigen op Trekkersveld IV. Zeewolde Actueel voelde verantwoordelijk wethouder Egge Jan de Jonge (CDA) alvast aan de tand.

Helaas verliep dit zonder interruptie van de vragensteller, waardoor betrokken Zeewoldenaar G.J. van der Heide (zie ook zijn reactie op ons eerdere bericht) graag voor de mensen die er wat minder in zitten op deze pagina alle tien de antwoorden van doorzichtig kenniscommentaar voorziet (zijn commentaar in cursief rood):

 1. U zei trots dat Zeewolde in de ‘Champions League’ kwam te spelen. Maar is die stap niet veel te groot voor een ploeg uit de onderafdeling? 

De Jonge: “De Champions League was om aan te geven dat de ontwikkelingen momenteel megagroot zijn. We moeten op een heel ander niveau denken en zaken doen. Ook zullen we spelers moeten zoeken die op dat niveau mee kunnen doen. (Is zaken doen met een fietsfabriek die zich op het industrieterrein gaat vestigen en de gemeente meer oplevert per m2 en ons landschap meer intact laat en niet bederft een te laag niveau?) De provincie participeert bijvoorbeeld al vanaf dag één. Voor Zeewolde alleen zou dit een veel te grote ontwikkeling zijn. De vraag was ook niet van ons, het bedrijf kwam naar óns toe. Overigens zie ik Zeewolde niet als een gemeente die op dit moment in de onderafdeling speelt.” (Nee, we hebben al een casino, een Tata Steel, een Uber taxidienst, we zijn geen dorp meer maar stad en tikken de 100.000 inwoners volgend jaar aan, tja dan spreek je niet meer over spelen in de onderafdeling. Klopt! Maar nu de werkelijkheid: Een technoreus zocht veel ruimte met de minst mogelijk te verwachten publieke weerstand en een meewerkende gemeente. Het is Zeewolde geworden )

 1. Wat heeft Zeewolde geleerd van wat er mis is gegaan (met het datacenter) in Wieringermeer?

“We hebben contact en volgen de ontwikkeling in Noord-Holland. (Zouden we de intensiteit van dat contact, normaal in een Wobverzoek, mogen zien? Het lijkt er namelijk op dat het contact er helemaal niet is geweest, als je de weglatingen in de informatie in ogenschouw neemt en als je de beantwoording van vraag 3 bekijkt t.a.v. personeel in de Wieringermeer) De situatie is slechts deels vergelijkbaar. (klopt, wij praten hier in Zeewolde over het allergrootste datacenter van Europa en het één na grootste op de wereld) De datacenters in Noord-Holland staan er al enige jaren en zijn geplaatst op basis van de kennis van destijds. Inmiddels zijn we veel verder in ontwikkelingen en inzichten. We weten nu bijvoorbeeld veel beter hoe je met restwarmte om moet gaan. (deze zin even goed onthouden i.v.m. antwoord vraag 7. Er is nl. geen oplossing voor de restwarmte) Ook gebruiken we geen drinkwater bij het koelen, maar oppervlaktewater. (is juist) In Noord-Holland kwamen de windmolens er naderhand, hier hebben we al een jarenlange traditie. (Welk verband wordt hier bedoeld? De wethouder vergeet met deze omzwachtelende taal dat we een transitieplicht hebben. Door het datacenter te accepteren, moeten we links- of rechts om, de grijze stroomafname van het datacenter compenseren met molens of zonnepanelen) En vergeet niet dat wij nauw samenwerken met provincie, waterschap en omgevingsdienst.” (verzacht die samenwerking die genoemde plicht???)

 1. Het bedrijf is goed voor de werkgelegenheid, zegt u. Kunt u dit nader specificeren?

“Er zijn twee soorten, de werkgelegenheid in de constructie- en in de operationele fase. (klopt!) Bij de constructiefase gaat het om 1.200 tot 1.500 werknemers over een periode van vijf tot zeven jaar. Bij het aantrekken van personeel wordt er gekeken in een cirkel van 60 km rond Zeewolde. (“wordt er gekeken …………. “, is dat soms: de gemeente kijkt op de bouwplaats naar woonachtigheid, afkomst, geboorteplek van de  werknemers?? Ben zo vrij dat niet te geloven. Over het algemeen gaat de REUS daar over en iedere keer wijst de praktijk weer uit dat de bouwende werkers Schotten, Ieren of Polen zijn, zoals ook in de Wieringermeer was te zien. Die moeten ook nog eens op een krappe woonmarkt gehuisvest worden. Door soepele vergoedingsregelingen voor het wonen van Microsoft (in de Wieringermeer) drijft het de huurprijzen ook nog eens flik op. Zou de wethouder weten dat Purmerend, Deventer en Culemborg binnen die 60 kilometer zone liggen?  Hoezo, werk voor de streek hier?) Het gebied moet bouwrijp worden gemaakt, de hallen moeten worden geplaatst enz. In de operationele fase zijn er 410 arbeidsplaatsen. De helft ervan vraagt om theoretisch scholing:  (Hier is sprake van stapeling van onwaarheden. Jammer, want het is niet moeilijk na te gaan. Het te verwachten aantal werknemers is hooguit 125, maar zelfs dit getal pakt lager uit omdat de robotisering verder is toegenomen in deze branche. En het hoge opleidingsniveau dat vanuit ons dorp of regio aan zou kunnen haken, klopt ook niet. De bright site werkt vanuit India, Canada of de VS, en is niet in dat gebouw aanwezig. Er werkt heel veel bewakings- en schoonmaakpersoneel en verder veel monteurs (voor koeling). Daarnaast veel zijn er veel camera’s, hekken van drie meter hoog, een paar Mechelse herders en niet Nederlands sprekende onbekenden in een pak. Kortom geen campus – dat is voor Einstein en Robert Dijkgraaf op Princeton –  maar een kazerne met een kazernesfeer en regiem) mbo-4, hbo en universitair. Daarnaast zijn er praktisch geschoolde medewerkers nodig. Denk aan beveiliging en horeca. En dan heb ik het nog niet eens gehad over alle toeleveranciers. Ik verwacht echt dat Trekkersveld IV voor een enorme spin off gaat zorgen.” (een omgeving waar een beambte van het Hoogheemraadschap wordt weggejaagd door bewakingspersoneel – zie incident bij de Wieringermeer – en dus een datacenter dat niets met de lokale sfeer te maken wil hebben. Het center wordt niet onze sociale vriend, is op zichzelf, los van alles en iedereen die hier woont, een geval van het aspergesyndroom)

 1. Waarom wordt er zo geheimzinnig over de naam van het bedrijf gedaan? Wanneer wordt de naam bekendgemaakt?

“Dit is niet geheimzinnig, maar netjes. Bij internationale acquisitie wordt er altijd met een codenaam gewerkt. Vergeet niet dat concurrenten van het bedrijf mee kunnen kijken. (naam-geheimhouding is nog wat anders dan de hele aanloopprocedure, de plannen, het appèl op burgers om mee te denken, onder de pet te houden. De naamgeheimhouding lijkt wel een troefkaart in het hele spel te zijn geweest. Een Passe-Partout voor al het zwijgen, inclusief de  zwijgplicht voor raadsleden en ambtenaren. De democratie wordt hier danig gekneusd. Daar zou Pieter Omtzigt rapport over kunnen maken en schande van kunnen spreken. De hele gang van zaken staat mijlen ver van burgerparticipatie) De gemeenteraad neemt op 24 juni een besluit over het bestemmingsplan. Eventueel volgt er nog een procedure bij de Raad van State. Uiteraard zal dan de naam van het bedrijf openbaar worden.”

 1. Kunt u meer duidelijkheid geven over waar de energie vandaan moet komen? Komen Zeewolde en het Wolderwijd straks (nog) vol(ler) met windmolens te staan? 

“De energie komt van het hoogspanningsnet. (Klopt en dat is in Nederland nog zwaar donker grijs) Alle energie-opwekkers in Europa leveren daaraan. Iedere inwoner en elk bedrijf gebruikt die geleverde stroom. (Klopt, we zijn allemaal zwaar gemengde afnemers) Een datacenter elders in Nederland of bijvoorbeeld in Duitsland kan precies dezelfde stroom gebruiken. Er kan geen link worden gelegd met het Windpark Zeewolde, zo werkt het niet. (Die rechtstreekse link met het windpark is er niet maar de link met het volume molens in de hele regio natuurlijk wel als je doordenkt over de regionale verduurzamingsplicht voor de komende tien jaren tot 2030. Die transitietoekomst wordt nu zwaar verstoord door deze grijze afnemer. Als hij groen gaat gebruiken is dat virtueel, dan koopt hij certificaten, (dat is zoiets als trek in sardientjes hebben en dan lege blikjes sardientjes aankopen voor als je honger hebt) en als hij die in Nederland koopt dan kan Nederland als land minder groen aan een ‘ander’ in het land leveren en als hij die in Noorwegen koopt – het blijft virtueel let op!! – gaat Noorwegen en breder gezien heel Europa er als werelddeel in z’n groene transitie op achteruit. Dat is toch geen moeilijke rekensom? Als je dan volhoudt dat het datacenter eigenlijk groen is dan doe je als een roker die met roken belooft te stoppen en als gebaar z’n sigaar van z’n vestzak naar z’n broekzak verhuist) Wel is de doelstelling dat de hoeveelheid te gebruiken stroom groen wordt opgewekt in Nederland. (Vergeef me de beschuldiging maar dit is een valse insinuatie. Het is of of. Of je neemt groene stroom af ten koste van een andere Nederlander of je zorgt voor bijbouwen van molens of zonnepanelen onder jouw vlag, maar dan krijgen we dus meer molens in onze regio. i.v.m. die regioplicht. Het lijkt erop dat de gemeente deze twee walletjes waar ze nu van willen eten niet goed overziet) Daarbij is het klinkklare nonsens dat het datacenter twee keer zoveel stroom zou gebruiken als heel Amsterdam. Twee keer Zeewolde, dat komt er dichterbij.” (Hier zijn verschillende uitkomsten over te lezen, dat geven we toe, maar de cijfers zoals ik ze lees vermelden het volgende. Het windpark Zeewolde produceert 320 MW, goed voor bijna 230..000 huishoudens en het datacenter heeft 1380 MW nodig. Dat is ruim vier keer zo veel. Behalve natuurlijk als het datacenter, zoals in de Wieringermeer, binnen afzienbare tijd dubbel of meer uitbreidt.)

 1. Met het datacenter komt Zeewolde onder druk te staan als ‘duurzaamste gemeente’ van Nederland. Hoe belangrijk is dat predicaat voor Zeewolde?

“Volgens de huidige standaarden staan wij altijd bovenaan. Geen enkele gemeente heeft zo’n grote te gebruiken oppervlakte en zoveel windmolens. Wil je ons daarbij inhalen, dan zul je heel wat windmolens moeten bouwen. Dat zal niet meer gebeuren. Windmolens liggen sowieso overal gevoelig. Bovenaan staan op de duurzaamheidsladder is voor ons ook geen doel op zich. (Waarom niet? Waarom zullen we in deze vraatzuchtige wereld niet op zo’n vlak bovenaan willen staan? Texel is ook trots op z’n zeer vlotte energie-neutraalheid. Alsof er geen Championsleague  en trotsheid in natuur, landschap, zuinig verbruik zou bestaan?) Dan zou geen enkele ontwikkeling meer mogelijk zijn. (Geen enkele?  Waarom nou overdrijven als we het over industriële kleinschalige bedrijven of startuppers hebben in plaats van techno reuzen in Zeewolde? Er zijn genoeg kleinere bedrijven – dat is bijna ‘de rest’- die zich willen vestigen) Laten we reëel zijn: ergens in Nederland of Europa zou dit datacenter moeten komen (als je Europadenker bent, juist dan zou je daar wel aan moeten denken. De Wieringermeer is met de plannen van de regio binnenkort bezitter van 5 superdozen, verfoeilijk in het landschap, de Wieringermeer is z’n fietsfavorietenplek, z’n toeristenspot, z’n landelijke look helemaal kwijt, het is niet om aan te zien. Akkoord, er zijn datacenters nodig, maar wij zijn nu bezig de digitale fietsenstalling te worden van een flink stuk wereld. Zo ook stallen wij Zuid-Afrikaanse data in de Wieringermeer. Verder verwerken wij voor Noord-Afrika, het Midden-Oosten en andere delen van Europa. In dit piepkleine landje met bijna 18 miljoen mensen zouden we er juist goed aan doen Europees te denken en de vestigingen in meerderheid in Frankrijk, Zuid Duitsland, Polen te plaatsen. Waarom trekken we dat hier naar toe? Dat is eigenlijk nog nooit uitgelegd en om het onderwerp van ‘noodzaak’ wordt angstvallig heen gezeild en is door de gemeente bij de landelijke politiek onvoldoende naar gevraagd!!! ) , we maken er allemaal gebruik van en ook nog eens steeds meer. Hier kan het efficiënt. (ja heel efficiënt, ten koste van water, stroomafname, verbindingen, vervuiling, uitzicht. Het is vooral ook efficiënt omdat het hier zo stroom-gesubsidieerd goedkoop kan. Zo kan ik het ook: efficiënt zijn! Misschien kunnen we ook efficiënt alle afgereden autobanden van Europa verzamelen en verwerken om onze ‘begroting stabiel’ te maken. Maar willen we dat? Willen we ten koste van alles het smerigste afvoerputje van Europa worden?) Het bedrijf zou ook naar Polen of Hongarije kunnen. Dan gaat het op grijs of op steenkool.( is een valse suggestie. Hier in Nederland gaat stroomopwekking ook nog heel erg op kolen, olie, gas en kern. We doen het slechter dan Hongarije want we bengelen Europees onderaan in het verduurzamingsvolume. Ons duurzame stroomaandeel is nog onder de 10%, waar dan ook nog biomassa in verwerkt zit.) Sorry, zo zit ik niet in elkaar.” (Eerst even het Europese rijtje lezen meneer de Jonge want u beledigt tientallen landen door onszelf onterecht zo hoog in te schatten.)

 1. In Noord-Holland is er veel commotie over de grote hoeveelheid drinkwater die nodig is voor de datacenters daar. Hoe zit dat in Zeewolde? En zwemmen er straks tropische vissen in de Hoge Vaart?

“Wij gebruiken geen drink-, maar oppervlaktewater. In Hollands Kroon wordt er gesproken over 525 kuub per uur, bij ons gaat het om 54. (Het getal van 525 heb ik nagevraagd bij het Heemraadschap Heerhugowaard en klopt heel erg niet (= 7 kuub per uur) maar de 54 klopt wel) Het afvalwater gaat naar de riolering, het koelwater komt terug in de Hoge Vaart. (belangrijk is ook het verschil in liters, tussen inlaat en uitlaat, te vermelden. Dat verzuimt de wethouder, Hier de getallen: inlaat 2.365.000 kuub per jaar, lozing 1.892.150 kuub. Dat is een wateronttrekking  van 472.000 kuub per jaar. Dat zullen de 200 boeren rondom niet lekker zitten bij mogelijke beregeningsverboden. Daarbij zijn er strenge controles op de temperatuur en de eventuele aanwezigheid van schadelijke stoffen.  (De M.E.R. is nu al niet zo streng en baseert zich op verwachtingen volgens aangeleverde procesbeloftes, hoe denkt meneer de gemeente een strenge controle te realiseren? Dat mag wel eens beschreven worden in termen van sanctiemiddelen bij overtreding. Een ander niet nader omschreven waterpunt is dat het datacenter een reserve waterreservoir voor slechts 48 uur voor zichzelf creëert. Dat lijkt me met alsmaar toenemende tropische dagen in Nederland zwaar aan de zuinige kant. En reken er nou maar op dat het datacenter contractueel nooit een hapering in de watertoevoer tolereert!) Dat van die tropische vissen is een broodjeaapverhaal. Het water zal op moment van lozing hooguit één graad warmer zijn. ( ‘we weten nu veel beter met de restwarmte om te gaan’ (zie vraag 2). Nu volgt er wat onbegrijpelijkheden. Door mij geschatte winterwater-temperatuur 6 graden, plus 1 = 7 graden??? Is dit geschikt als restwarmte? Ja? Dan kunnen we de Hoge Vaart wel permanent op het verwarmingscircuit van Zeewolde aansluiten. Geschatte zomerwatertemperatuur: 21 graden, plus 1 = 22 graden. Dit heet aquaquadabra. We weten dat er een permanente uitstroom van rond de 27 graden komt waarin geen warmteproducent voor huishouding in geïnteresseerd is vanwege onrendabele uitgangspositie) Vergeet niet dat het waterschap heel streng meekijkt en het datacenter niet anders behandelt dan agrariërs.”

 1. Hoe krijgt het datacenter een passende plek in het landschap? 

“Er is veel aandacht voor landschappelijke inpassing. Mede daarom heeft het bedrijf zo’n grote oppervlakte op het oog. De bebouwing beslaat straks ongeveer een derde deel daarvan, de rest wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing.” (Ik kan me zo moeilijk voorstellen dat de politiek goedgelovig is met zoveel schrijnende voorbeelden om ons heen? Waarom koopt een datacenter een stuk grond zo groot als Monaco om dat vervolgens maar voor één derde te bebouwen? Dat is echt niet om een soort Vondelpark voor de werknemers er omheen te plooien en wat Johan Cruyff-veldjes voor wat beweging in de pauze. (Toch Champions League dus!) Hoge hekken zullen om de rechthoekige dozen gebouwd worden en de landschappelijke inpassing is vooral een papieren belofte. En dan komt de aap uit de mouw tijdens het 2e vestigingsjaar: Die overige twee derde is om nog verder uit te breiden zonder de lastige rompslomp van de MER of ingewikkelde vergunningen, die kun je dan overslaan. En dan begrijpen we ook dat sommige kranten spreken over een stroomverbruik dat gelijkt op de afname van een grote stad. Beste mensen, dit is het vaste stramien. De datacenters bouwen altijd meer dan aangekondigd , ze worden groter, nemen meer water, meer stroom, vervuilen meer de omgeving, geven meer avond- en nachtlicht, krijgen nog meer macht, lappen nog meer lokale regels gebruiken aan hun laars en kopen er vier Mechelse herders bij. En dan is het een onomkeerbare ramp en een eeuwige ergernis voor burgers en boeren. Weest gewaarschuwd voor de verborgen agenda, in de Wieringermeer is het precies zo gegaan en het is niet eens klaar want er moeten er nog 4 of 5 gebouwd worden.  

 1. Het onderwerp ‘datacenter’ leeft momenteel behoorlijk in Zeewolde. Hoe belangrijk is het draagvlak onder de bevolking voor u? Of is draagvlak in de gemeenteraad voldoende? 

“Voor het bedrijf zelf is draagvlak heel belangrijk (Daar geloven we eerlijk gezegd niets van. Ze zouden hun data zelfs bij onze lieve Heer in de gastenkamer willen stallen als er kansen lagen. Ze hebben niets op met hun omgeving, op een schenking aan een vereniging na van 1000, – Euro) en voor ons als college eveneens. Draagvlak niet alleen in de gemeenteraad, maar ook onder de bevolking. (Voor draagvlak is het al bijna te laat. Dat komt er van als je het aanpakt zoals de voorstanders-politici hun weg hebben gebaand. Namelijk: door het weghouden van informatie, door onrealistische voorspiegelingen, door niet de referentie van andere datacenters bij de info ernaast te leggen, door de stem van het volk en kritische journalisten te negeren, door geen experts publiekelijk aan het woord te laten.) Het bedrijf wil in positieve zin iets betekenen voor de inwoners van Zeewolde om iets wat zij ‘in hun achtertuin’ hebben. (Hoe is de volgorde? Leven wij in de achtertuin van hun, of zijn zij de lelijke schuur in onze tuin?) Daarvoor is er ook een communityprogramma ontwikkeld, dat scholen en maatschappelijke organisaties wil ondersteunen op het gebied van innovatie, techniek en een gezonde samenleving. Het programma is gericht op jong en oud.” (Voor naïef en goed gelovig. Ahum. Mogen we wethoudersalarissen voor 2 jaar inhouden in 2028 als dit allemaal niet gebeurd?)

 1. Er komen vast nog wel meer vragen. Mogen we daarvoor een nieuwe afspraak maken?

“Vanzelfsprekend. We willen als college zo eerlijk en transparant mogelijk zijn gedurende het hele proces. Vergeet niet dat het om een enorm belangrijke ontwikkeling voor Zeewolde gaat.” (Is meneer de Jonge bereid om in de eerste helft van april een door publiek te bekijken videogesprek aan te gaan met 1. Een goed geïnformeerde (politieke) tegenstander van dit plan. 2. Met een ervaringsdeskundige uit de Wieringermeer? 3. Met een door de burgers aangebracht persoon met veel kennis?)

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gratis grond voor datacenter? Nee! Winst Zeewolde moet met € 100 miljoen omhoog! Update en reacties.

Het initiatief in Zeewolde wenst… Of beter; De wil van Mister XXL.

Lees hoe een wethouder in Zeewolde naar de pijpen van een projectontwikkelaar danst:

Hoe een kleine gemeente het schip dreigt in te gaan door grootste plannen…

Update 24 maart 2021:

Hieronder ziet u een aantal knipsels uit het Ontwerp Exploitatieplan Trekkersveld 4, die wij verder in deze update toelichten.
(bron website Gemeente Zeewolde)

Grootste plannen en werk voor 1000 man op piekdagen of allemaal gebakken lucht ?

Op basis van de kostenraming kunnen we globaal bepalen hoeveel werk het bouwrijp maken feitelijk is. De getallen B,C,D en E bij elkaar opgeteld € 46.430.000,–

Dat is de jaaromzet van een stevige lokale aannemer met 100-150 man in de grond-weg-en waterbouw zoals Knipscheer of de Waard.  

Het werk wordt in 3 delen uitgevoerd , verspreid over 4-5 jaar. Een flinke klus, maar meer ook niet. Het bedrag van € 46,4 miljoen voor de grond-weg-en waterbouw bestaat voor  50% uit inkoop materialen , zand , buizen en asfalt .

Bovendien moet het werk gezien de omvang Europees worden aanbesteed , > € 5,2 miljoen. De laagste prijs bepaald dus de aannemer.

Zeewolde heeft amper nog bedrijven of (vak)mensen meer die in de wegenbouw, het groen of de bouw werkzaam zijn .

Dat vertrek lag niet aan de betreffende bedrijven maar aan het inkoop-en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zeewolde over de afgelopen jaren.

En nu voor de bühne als gemeente het plan in het toneelspel als grote stimulans voor de lokale werkgelegenheid opvoeren gaat mij te ver.

Over het werk:

Er moet volgens de grondbalans 1.200.000 m3 zand worden aangevoerd en 850.000 m3 grond worden afgevoerd .

2 miljoen m3 dat zijn 100.000 vrachtauto’s van 20 m3 . Dat zijn 200.000 voertuig bewegingen in/uit. Aanvoer met kleine schepen ( max 600 ton)via de HogeVaart is geen optie. Te duur . Per schip en in Harderwijk lossen.

Het werk moet in delen worden uitgevoerd . Wanneer Data 1 en 2 gereed zijn , zal de opdrachtgever hier de tuin aan willen harken en de hekken van 3 m1 hoog en de slagbomen  gaan plaatsen. Vervolgens moet alle aan-en afvoer via de bestaande afslag WolterKoops en een bouwweg naar de bouwlocaties 3.4.5 enz. Dat betekend jarenlang een enorme toename van dat bouwverkeer te midden van het huidige vrachtverkeer .

Op dat kruispunt zijn nu al meer dan 2500 (vracht)voertuig bewegingen per dag.

De Assemblageweg moet in verband met een nieuw te bouwen brug 3 m1 verhoogd worden aangelegd. Dat wordt dus stoppen en optrekken De brug krijgt een doorvaarthoogte van 3,5 m  in het kader van de Blauwe Diamant en het “rondje Zeewolde”.

Terug naar de bouw. Om iets zinnigs over de omvang en de kosten te kunnen zeggen is er een begroting nodig , waaruit de manuren te herleiden zijn. Die is er niet.

Het gejoel over “1000 bouwvakkers dagelijks op het terrein tijdens piekperiodes” heeft geen enkele onderbouwing en is uit de duim gezogen door een wethouder die ons een getal in het oor fluistert met de hoop dat het blijft hangen. 

Natuurlijk , een project van deze omvang levert veel werk op . Voor de regio, voor de verre -verre -regio. Misschien zelfs voor de buitenlandse regio.

Want om 2-5 identieke eenvoudige hokken van 20 hoog , 80 m breed en 500 m1 lang in elkaar te sleutelen heb je Zeewolde niet nodig.

Overigens zochten we in het bijna 3500 pagina’s dikke dossier naar de plannen voor een opleidingscentrum .

Niet gevonden. Wel een campusterrein . Maar dat bleek de opstelplaats voor bouwketen , afvalcontainers en aggregaten te zijn.

Tot zover ,

Sipke Veenstra

Het gehele document (Ontwerp Exploitatieplan Trekkersveld 4) leest u via > deze link <.

 


 

Puntje 2 ; Het initiatief in Zeewolde wenst een ruimtevraag van 166 ha . In gewoon nederlands : De projectontwikkelaar wil 166 ha grond om er de komende 100 jaar te kunnen doen en laten wat hij wenst.

 

Waterbehoefte : 2,3 miljoen m3 per jaar , lozing restwater 1,9 miljoen . Gevolgen : niet bekend.

5 (of meer)hoofdgebouwen 169.000 m2 ,  16,9 ha minimaal 20m1 x 85m1x500 m1 ( hxbxl).

Generator Yards  79.000 m2 = 7,9 ha  tot 15 m1 hoog , o.a 34 noodstroom aggregaten tot 70dB

“Bijgebouwen”  citaat” voor het aantal gebouwen of het plaatsen van bijgebouwen ( tot 15 m hoog)worden geen beperkingen opgelegd. Wel dienen deze achter de voorgevallen van de hoofdgebouwen te gepositioneerd” einde citaat

^ Overzicht situatie Datacenter Middenmeer 70 ha

Update 21 maart 2021:

In het ontwerp exploitatieplan Trekkersveld IV  ( website-gemeente Zeewolde), onder Ad C bladzijde 17/18 treffen we deze schokkende motivatie voor de grondprijs van €70,-per m2 voor het datacentre

Lees hieronder maar mee  blz.17: “Ervan uitgaande dat de gemeente vanwege de maatschappelijke meerwaarde van een datacenter geen winst behoeft te halen op het resultaat van de grondexploitatie en genoegen neemt met een sluitende grondexploitatie !!!!

De maatschappelijke meerwaarde van een datacentrum ? En die is goed voor € 75 miljoen euro korting op de grondprijs?

Grondprijs datacentre € 70,-m2 , Grondprijs bedrijventerrein €115,-m2

Updata 19 maart

Met mijn Alternatief plan A gaat de winst voor de gemeente met tenminste € 100 miljoen omhoog en het aantal arbeidsplaatsen naar 2000. ( i.p.v 750).

Daartoe moeten er een marktconforme grondprijzen van ca € 125,–/m2 voor alle partijen gerekend worden. En geen staatsteun van € 75 miljoen voor Mister XXL. 

In Amsterdam kost grond voor datacenters € 2000,-/m2 . Mister XXL wil maar € 70,–/m2 betalen.

Gelijke monniken, gelijke kappen en niet meten met 2 grondprijzen, waarvan het gevestigde bedrijfsleven het slachtoffer wordt.

Bij de gefaseerde ontwikkeling van een normaal en gezond bedrijventerrein TrekkersveldIV met karakter en met een diversiteit aan werkgelegenheid maar zonder datacenter moeten  3000-3500 nieuwe arbeidsplaatsen hier mogelijk zijn. ( bron ; rapport Rabo)

Zeewolde blijft met dit plan baas over haar eigen grondgebied en het scheelt 400 extra windmolens.

Het alternatief zoekgebied B aan de Bloesemlaan.

Mister XXL heeft deze lokatie afgewezen vanwege  de grotere te verwachten weerstand als gevolg van de aanwezigheid van meer bedrijven ( 8-10) in plaats van 4 aan de Baardmeesweg.

Wat oppervlakte betreft is een kleiner gebied van 60 ha prima geschikt. Mister XXL heeft aan 60 ha feitelijk genoeg . ( selectiecriteria Arcadis).

Tennet zou zich hier enorme maatschappelijk kosten van € 50 -€ 100 miljoen euro kunnen besparen op de bouw van een nieuw transformatorstation van 45.000 m2 tot 40 m hoog aan de Baardmeesweg.

( Aan die kosten moeten wij meebetalen in de vorm van vastrecht op de energierekening)

Het bestaande transformatorstation aan de Bloesemlaan moet dan wel worden uitgebreid.

Er is toenemende kritiek op de mogelijk komst van een XXL datacentre naar Zeewolde.

Op de vernietigende aanslag op het polderlandschap ( erfgoedvereniging Heemschut)en de schandelijke oplossingen daarvoor in de nieuwbouwplannen. Boompje hier boompje daar , klaar.

Duurzaam, energietransitie , banen? Nog nooit van gehoord meneer.

Kritiek is er ook vooral op het enorme ruimtebeslag van 166 ha ,  het geringe aantal arbeidsplaatsen( 250 fte’s en 160 deeltijd) en de schamele winst van € 3,3 miljoen voor de gemeente .

175 ha is de oppervlakte van het hele  Trekkersveld 1, 2 en 3 en het bebouwde deel van het Horsterparc.  Samen zijn die 4 terreinen nu goed voor bijna 4000 arbeidsplaatsen. 

Zeewolde hanteerde in het verleden om grond te kopen  de regel van ca 30 arbeidsplaatsen per ha. Zwakte dat af naar 15 fte’s voor het Trekkersveld 3 .

Voor het datacentrum wordt de norm 2 fte’s/ha.

Daarom moet in het Alternatief plan A het dataterrein met tenminste 35 ha kleiner en de winst voor de gemeente in de huidige plannen met € 100 miljoen omhoog .

En het aantal banen met minstens 1000 naar 2000 definitieve banen. En dan nog blijft het  funest plan voor het polderlandschap.

De gemeente is geen eigenaar van de grond en daarom moet er exploitatiebegroting openbaar gemaakt worden. ( zie website gemeente). Daarmee is iedereen in Zeewolde meteen “belanghebbende” . Het plan raakt u namelijk financieel allemaal.

Als de huidige plannen een fiasco worden moeten de inwoners van Zeewolde het financiële gelag betalen. In de vorm van hogere belastingen , hogere grondprijzen , slechtere voorzieningen.

Tot die ongezonde winst van 1,5 % op een omzet van € 142.000.000,– behoort ook een risico -opslag gerekend  te worden . Bij plannen van deze omvang , waarvan de details helemaal nog niet zijn uitgewerkt en begroot.

Bijvoorbeeld het restwarmte/water verhaal , strengere eisen, de stikstofproblematiek , extra milieumaatregelen , tegenvallers bij de aanleg .

Zeewolde ging bij eerdere en veel kleinere plannen van het grondbedrijf  b.v het zand, het strand en de sluis al voor miljoenen de mist in. ( Lees op www.onszeewolde.nl grondbedrijf Zeewolde een vloek of een zegen)

Op slot : Zeewolde gaat bij een Trekkersveld IV van slechts 35 ha binnen nu en 5 jaar en uitgifte van ca 7 ha per jaar volledig op slot !

Voor MKB bedrijven , de motor van een gezonde samenleving , is er dan al helemaal niets meer te zoeken in Zeewolde . Afgezien van ruimte voor starters , de kraamkamer weet u nog.

Mister XXL beloofd projectwethouder de Jonge en wethouder grondbedrijf van der Es koeien met gouden horens.

Mister XXL beloofd geld en ondersteuning voor maatschappelijke doeleinden .

Dat smeergeld kan mister XXL ook heel gemakkelijk toezeggen. Zeker wanneer je een korting-lees illegale staatssteun -van € 75 miljoen op de grondprijs met deze gemeente hebt geregeld.

Daar heb je geen havo4 of universiteit voor nodig.

En daarom maak ik bezwaar tegen de huidige plannen.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

Update 10 maart
The reserved zone…

We vonden deze tekening met in het grote groene vlak de benaming ” Reserved Zone”

Dat sluit aan bij de tekst in het ontwerpbestemmingsplan op blz. 42-241:

citaat“Ook de open ruimte aan de westzijde is niet geschikt (red:voor zonnepanelen)omdat deze ruimte nodig is in de bouwfase en omdat dit deel van het plangebied gereserveerd is voor de toekomstige uitbreiding” einde citaat .   (redactie ; Datacentre wil van hyper scale XXL naar mega hyper scale XXXXL )

Op deze plantekening staat het ook het utility inter-campus logistics laydown.( nabij het gele kruis). Onder campus verstaan de plannenmakers een verzameling van een hoofdgebouw met kantoren en ruimtes voor facilitaire diensten . Een hoge school of universiteit is nergens in de plannen te vinden.

De gemeenteraad is reeds op 19 december 2019 in een besloten raadsvergadering in kennis gesteld van plannen van de onbekende Amerikanen handelend onder de schuilnaam PolderNetworks b.v.

Om de plannen niet vroegtijdig uit laten lekken en om onrust te voorkomen heeft het college van B&W de gemeenteraad een geheimhoudingsplicht opgelegd .

Die geheimhoudingsplicht heeft 6 maanden geduurd tot juni 2020.

Intussen konden de plannenmakers onder aanvoering van adviesbureau Arcadis ongestoord aan de slag met de voorbereidingen en de benodigde procedures die uiteindelijk wel of niet leiden tot een bestemmingsplanwijziging voor het polderlandschap.

Over het definitief vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan moet de gemeenteraad van Zeewolde in april 2021 een beslissing nemen.

Het ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld IV en de MER procedures liggen t/m 6 april ter inzage via www.gemeente Zeewolde.nl

Tijdens de inzagetermijn tot en met 6 april 2021 kan iedereen een zienswijze indienen . Zowel online, schriftelijk dan wel mondeling bij de gemeente Zeewolde. Zie hiertoe de website van de gemeente.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan of de andere stukken de zienswijze betrekking heeft.

De afhandeling van het hoger beroep door de Raad van State vindt mogelijk plaats in september.

Dit is de reden dat de plannenmakers voor Zeewolde hebben gekozen : citaat” We gekozen hebben voor een omgeving met veel ruimte waar weinig weerstand was te verwachten en voor een gemeente die mee wilde werken . Dus werd het Zeewolde .”einde citaat .

Die weerstand is steeds meer voelbaar. Nu de werkelijke plannen duidelijk worden en er lastige vragen worden gesteld over de kosten en de risico’s , de staatssteun  , niet duurzaam, groene stroomvreter , geringe werkgelegenheid ( 100-410), veel koelwater -2,5 miljoen3 per jaar.

Daarnaast is er sprake van ondermijning. Wethouder de Jonge beweerde namelijk dat ‘ de initiatiefnemer” bereid is om maatschappelijke doelen te ondersteunen en dat het plan meehelpt de gemeentelijke begroting te “stabiliseren”.

Niet ver hier vandaan noemen we dergelijke steun gewoon smeergeld .

Inwoners maken zich boos over de “groene stroom- en ruimte vreter” die met staatssteun van 75 miljoen hier een zwaar beveiligt/militair complex van 166 ha wil neerzetten . Daarbij ongebreidelde privileges bedingt en Zeewolde met de lasten opzadelt.

Met name de landbouwers maken zich ernstige zorgen over de hoeveelheid  en de kwaliteit  van het voor hen resterende  water uit de Hoge Vaart.Het koelwater is te warm (20-25 graden) en bevat schadelijke stoffen o.a nitraten.

De Hoge Vaart is de levensader voor de natuur en ca 200 bedrijven in zowel Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland.

Een betaalbare en duurzame oplossing voor het hergebruik van koelwater voor de stadsverwarming is geen optie . Die benodigde hoeveelheid water van 80-100 graden  is immers slechts beperkt tot de inhoud van het leidingstelsel. En bovendien heeft Zeewolde een afnameplicht voor stadsverwarming bij Ennatuurlijk voor 30 jaar.

De gemeente zelf meld op haar website dat hergebruik buiten een straal van 10 km voor het koelwater niet rendabel te maken is.

Zeewolde wordt in de media inmiddels in één adem genoemd met de huidige mislukkingen en problemen in Middenmeer.

Bron: Website Nieuwe Oogst
Artikel: Klik hier

Artikel exploitatieplan Omroep Flevoland 
Klik hier: In het artikel van “Gemeente Zeewolde trapt af”, van Omroep Flevoland treffen we ook een exploitatieplan van het 200 ha grote gebied .

De meest opvallende feiten en cijfers uit het grondexploitatieplan :

 • Gemeente Zeewolde heeft geen overeenkomst met de grondeigenaren.
 • Gemeente Zeewolde neemt alle risico’s voor de exploitatie.
 • De totale plankosten voor de gemeente bedragen ca  € 125.810.000, — 
 • Specificatie : aankoop grond                                  200 ha           € 60.000.000,–
 •                              plankosten en bouwrijpmaken                          € 62.000.000,–  
 • Winst en risico opslag gemeente Zeewolde   2,5 %              €    3.300.000,–
 • Het energieverbruik is 1,380 Gigawatt , dat is 10-15 x meer dan Windpark Zeewolde kan produceren.
 • Nieuwe ondernemers voor Trekkersveld 4 moeten € 115,–/m2 betalen.
 • Het Datacentrum betaald slechts € 70,–/m2 voor de bouwgrond.

Conclusie ; Projectontwikkelaar XXL Datacentrum krijgt € 75 miljoen euro korting op de grondprijs.

Deze korting op de grond is als volgt onderbouwd: 166 ha X 10.000m2 x € 45,– = € 74.700.000,–

Het ontwerpexploitatieplan Trekkersveld IV van 11-2-2021 , met name blz. 810-15-16-17-18 en verder bevat een schat aan (misleidende) informatie :

Over de lage grondprijs van SLECHTS € 70,–/m2  schrijft het Datacenter :

citaat ; “Ervan uitgaande dat de gemeente vanwege de maatschappelijke meerwaarde van het datacentrum geen winst behoeft de halen op het resultaat van de grondexploitatie en genoegen neemt met een sluitende grondexploitatie. ”einde citaat.

Ons Zeewolde was woensdag 24 februari niet welkom op de persconferentie , maar we hebben met het programma EenVandaag een uitgebreide reportage ter plaatse kunnen maken.

Die uitzending daarvan is donderdag 25 februari tussen 18.00-19.00 uur. Kijken dus!

Wordt zeker vervolgt:

Redaktie Ons Zeewolde.

Bekijk hier de berichtgeving via Omroep Flevoland (met video)

Omroep Flevoland Dossier Datacenter Zeewolde
Klik hier voor het volledige dossier rond dit onderwerp.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen