Categorie archief: Langs de straat

Geschil met het grondbedrijf en opnieuw naar de Raad van State, nu over slechte bouwgrond en kwelwater.

Dinsdag 2 april  diende  bij de Raad van State in Den Haag de bodemprocedure in het geschil tussen een akkerbouwer aan de Ossenkampweg en de Gemeente Zeewolde.

Een meervoudige Raad – 3 staatsraden en 2 juristen- luisterden in een 2 uur durende zitting naar de betogen van de betrokken partijen en hun adviseurs.

Zoals inmiddels gebruikelijk in de geschillen met de Gemeente Zeewolde , werd er weer volop gelogen .

Let wel : De ondernemer maakt uitdrukkelijk geen bezwaar tegen de komst van woningbouw in het plangebied , maar wil er wel gewoon kunnen blijven boeren !

Het geschil is ontstaan nadat de Gemeente Zeewolde een vergunning heeft aangevraagd en gekregen om 21 ha toekomstig woningbouwterrein  met 70 cm af te graven , te verlagen dus.

De motivatie van de Gemeente Zeewolde was verpakt in mooie bewoordingen alsof er sprake zou zijn van een grondverbetering . Die moest voorkomen dat er nog meer woningen in het bestemmingsplan Polderwijk last krijgen van wateroverlast ( water in de kruipruimte).

Van een grondverbetering bleek al snel helemaal geen sprake . Wel van een verslechtering De belangen van de toekomstige bewoners werden hierbij meteen onder de mat geveegd.

De  kleilaag bleek na ons laboratorium- onderzoek  waterdicht als beton te zijn. En er komt na de afgraving van de bovenste laag ook niks voor terug.

Een leeflaag zo hard en zo dicht dat er slechts 0,1mm tot 1 mm per etmaal van een regenbui in de bodem weg kan zakken.

Een bui van 30 mm doet er daarmee 30 dagen over om in de bodem weg te zakken.

Waterdichte kleilaag als bouwterrein na ontgronding . De barsten komen door de zon , maar die schijnt bij u straks niet onder de grond. De bruinverkleuring is ijzeroxsidatie.

Kortom opnieuw volop kans op wateroverlast in de toekomstige woonwijk Eilandenrijk , met ruimte voor 450 woningen.

De maatschappelijke gevolgen zijn niet te overzien . Verzopen tuinen , stank , schimmel , ondergelopen kruipruimte’s , slechte plantengroei . U herkent deze feiten uit het Horsterveld en het Bergkwartier en noem ze maar.

Nee , vanaf de eerste dag hebben we het gevoel  dat het motief , grondverbetering , niet deugde.

Wateroverlast op bouwterrein na ophogen met klei.

 

Al snel kwam de aap bij de gemeente uit de mouw. De vrijkomende klei bleek voor de gemeente prima geschikt als dijkbekleding en het Havenkwartier wordt ermee opgehoogd. Daar is deze “beton” natuurlijk helemaal niet geschikt voor.

Toekomstige bewoners van het Havenkwartier treffen er straks een dikke laag van 5 m van in de achtertuin. Het huis op palen en de tuinstoelen waarschijnlijk ook.

Gedurende het proces de afgelopen 2 jaar zijn door de gemeente  alle mogelijke argumenten aangevoerd.

Maar die zijn door de ondernemer aantoonbaar weerlegt en het tegendeel is bewezen .

De gemeente heeft de gevolgen van de ontgronding en de gewijzigde waterhuishouding  veel te rooskleurig  ingeschat en spartelt nu om er samen met de vergunningverlener , de Provincie Flevoland en de Omgevingsdienst Gooi-en Vechtstreek en Flevoland een draai aan te geven.

Overheden in het nauw begonnen elkaar te dekken , schorsingen en vergunningen werden aan de laars gelapt . We zagen het eerder bij de bouw van de sluis en de aanleg van de Blauwe Diamant.

Er was maar een doel :   financieel gewin ten koste van en over de rug van toekomstige bewoners en ondernemers in het plangebied.

De akkerbouwer meet nu met behulp van peilbuizen  de gevolgen van de ontgronding :

Een toenemende kwel , een te slechte waterkwaliteit om te kunnen beregenen en een te hoge grondwaterstand ter plaatste van zijn akkerbouwpercelen.

Schadelijke gevolgen voor de ondernemers en een bedreiging voor hun toekomst.

En de belangen van de toekomstige bewoners ? Die hebben hier in dit plangebied Eilandenrijk A en B niks in te brengen .

En de gemeenteraad ? Die weet van niks , stelde ook geen vragen en dat wil het grondbedrijf van Zeewolde graag zo houden.

Uitspraak binnen 6 weken ,  er is geen beroep mogelijk.

 

Bron; Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Grondbedrijf Zeewolde, een gevaar voor de samenleving.

Het is hard gegaan met het verval  van Zeewolde.

En niet alleen op het gebied van de kwaliteit van de ruimtelijke ordening .

In amper 4 jaar tijd werd het er snel een bende.

Zeewolde verloor het beheer en de grip op een aantal belangrijke kerntaken.

Gebiedsontwikkeling en grondbedrijf zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Ambtenaren grepen er naar de macht , bijvoorbeeld via hun eigen b.v’tje.

Het gevolg was dat ze als slager ook hun eigen vlees mochten keuren.

Ook als dat stonk, kwam het toch op de markt.

IHet Bergkwartier -hoog is daar een triest voorbeeld van.

Gebrek aan alles. Met ontwerpfouten in een dusdanig hufterige mate zoals ik ze nog nooit eerder heb gezien.

Die ontwerpfouten zijn toe te rekenen aan 2  verantwoordelijke ambtenaren : Het ingehuurde hoofd openbare ruimte en de ambtenaar stedebouw.

Beide niet gehinderd door enige civiele kennis en vast besloten om alles uit een zo hoog mogelijke grondprijs te persen.

Een beeldkwaliteitsplan ontbrak, net als een peilbesluit. Bezwaren van bewoners werden weggehoond.

Gruwelijke grijze keerwanden werden er uiteindelijk ingezet , die de ontwerpfouten echter nog duidelijker markeren.

Niet gefundeerde keerwanden die nu al verzakken.

Er is sprake van gevaarlijke hoogteverschillen ,gekunsulde trappen en stoepen waardoor een aantal woningen niet aan redelijke gebruikers -eisen kunnen voldoen. De vraag is ook gerechtvaardigd of ze wel aan het Bouwbesluit voldoen.

Met garages die plaatselijk met het vloerpeil 30 cm onder  het straatpeil uitkomen !

Met als gevolg , nieuwbouwwoningen die 2 jaar leeg

Met opritten waar geen auto kan op kan staan. Met achteringangen en tuinen die niet berekend zijn op regen of sneeuw.

In Zeewolde voldoet bijna 25 % van de woningen niet aan die eis.

In Almere is dat 1 % .

Dat zegt genoeg over de kwaliteit van de grondslag en het inrichtingsplan  van b.v het Bergkwartier.

Voor de duidelijkheid : De uitvoerende aannemer/ stratenmaker treft geen schuld.

Zij maakten er voor een rotprijs nog het beste van .

In dat Bergkwartier-Hoog werden door het gemeentelijk grondbedrijf talrijke grove (ontwerp)fouten gemaakt  die er voor zorgen , dat de bewoners nu met een resultaat zijn opgescheept , waar je alleen maar van kan janken. Als koper dan.

Het grondbedrijf stak er echter wel lekker de vette winst in de zak,

Gemeenteraadsleden hebben de bewoners er nog nooit gezien…

Naast het water in de kruipruimtes heeft u er hier een probleeem bij gekregen

Sipke Veenstra

 

ooo

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Wel een ijsbaan , maar we mogen er niet op schaatsen !

Het zal je gebeuren als bestuur van de ijsclub. Heb je  een nieuwe baan van 2 miljoen ,  mag er geen ijs op!

14 dagen winter in het vooruitzicht , maar er mag geen water op de nieuwe schaatsbaan!

Dat komt omdat de vereniging met de gemeente Zeewolde de afspraak heeft gemaakt , dat het er eerst 5 ijsdagen geweest moeten zijn , voordat er water op de baan mag worden gezet.

Tussen 1976-2000 waren er gemiddeld 6 ijsdagen in een winterperiode, de kans dat we op deze nieuwe baan  gaan schaatsen is dus ongeveer 100% !

Ijsdagen zijn dagen dat het ook overdag vriest ! Ga er maar aan staan .

Geen water, geen ijs en dus niet schaatsen!

Veenoord verslaan zit er dus de komende eeuw niet in !

De eerste marathon van Zeewolde op deze manier  ook niet.

 

De ijsclub wordt het toch al lastig gemaakt , want van 21 januari t/m 8 maart worden er rioleringswerken aan de kruising Horsterweg -Struweel-Kluunpad uitgevoerd , waardoor de ingang naar de ijsbaan en alle parkeerplaatsen daar onbereikbaar worden gemaakt.

De gemeente gaat namelijk in die periode een onnodig , groot en 4 meter diep gat door de Horsterweg graven.

Boren kan natuurlijk ook of een  verantwoord en veel goedkoper trace voor een klein beetje regenwater kiezen. Maar ja……

Dit is nu typisch een gevalletje : foute planning , gruwelijk fout plan !

Van 31 januari t/m 15 februari is ook de Horsterweg voor alle verkeer afgesloten .

Maar die afsluiting kan ook langer duren , bijvoorbeeld als het vriest. Dat u het weet !

Vriezen doet het meestal ‘s winters . De winter duurt van 21 december tot 21 maart .

Ook in Zeewolde !

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

100 Flats aan de Zuiderzeeweg.

Als het aan de gemeente Zeewolde ligt , wordt komend jaar begonnen met de bouw van ca 100 flats op een terrein begrenst door de gracht  , de Sphinx , de Zuiderzeeweg en de Horsterweg .

Tenminste 3 projectontwikkelaars hebben daartoe een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Die vergunningsprocedures lopen  nog.

Waren we met z’n allen blij met de uitbreiding van de Sphinx en met de bouwhoogte van 3 woonlagen , dat wordt met de bouw van ” de Marken ” een beroerder verhaal.

Een projectontwikkelaar heeft van het grondbedrijf van de Gemeente Zeewolde een restkaveltje gekocht tussen de Zuiderzeeweg en de gracht. ( zie foto). van ca 1000 m2Bouwlokatie ” de Marken” aan de Zuiderzeeweg

Op het terrein worden 2 woontorens gebouwd bestaande  uit 4 woonlagen en een parkeergarage. Geschatte bouwhoogte ; 15 m1. Er komen 16 appartementen in met een verkoopprijs van € 380.000,– tot €  440.000,– per stuk.

De appartementen komen deels te staan in een belangrijk afvoerkanaal voor het centrumgebied . De afvoercapaciteit van dit kanaal wordt daardoor met ca 40 % verminderd . Kans op natte voeten dus bij stevige regenval voor de overige bewoners van het plangebied .

De gemeente maakt met de verkoop van deze bouwgrond een vette winst.De verkrijgingsprijs van de grond was destijds ca € 7.250,– , de geschatte opbrengst voor de gemeente is nu ca € 725.000,–. 100 x meer dus. Het kadaster geeft nog de exacte cijfers..

Om de bouw van deze appartementen mogelijk te maken heeft de gemeente Zeewolde het omgevingsplan al vast eventjes gewijzigd.

Bouwen op deze lokatie en tot deze hoogte van ca 15 m1 kwam namelijk in de eerdere planvorming helemaal niet voor.

Bezwaarmaken tegen de bouwplannen kan nog , na het verlenen van de omgevingsvergunning.

Ik las nog een jammerlijke motivatie van een ambtenaar : “Om het deel van de Zuiderzeeweg meer bij het centrum de betrekken worden 2 bouwvlakken toegestaan “. Hoe bedenk je het.

En de flats ? Voor € 440.000, — wilt u natuurlijk niet in een flat wonen maar in een ( te duur)appartement.

Enige  relatie tussen de kostprijs en de verkoopprijs ? Ik zie hem niet meer.

Mijn conclusie : prima architect , prima aannemer , eeuwig negatieve uitstraling op het centrumbeeld en een aanslag op de ruimtelijke ordening.

In ruil voor grof geld is hier in dit dorp alles mogelijk .

Het werk van het gemeentelijk grondbedrijf vormt steeds vaker een direct gevaar voor de ontwikkeling van Zeewolde.

Wordt vervolgd.

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Herrie in het Bergkwartier -deel3

LuchtfotoPolderwijk

Het geschil tussen bewoners van het Bergkwartier en de gemeente Zeewolde inzake het uitwerkingsplan Bergkwartier-hoog is 14 december middels een overeenkomst beslecht.

Een beroep tegen het uitwerkingsplan Bergkwartier-hoog bij de rechtbank Midden Nederland in Utrecht is 15 december daarom ingetrokken , evenals  een aantal andere bezwaren.

De betrokken partijen, tekenden daartoe een vaststellingsovereenkomst , waarbij de gemeente Zeewolde , dan wel het grondbedrijf , direct overgaat tot het herstellen van de leefomgeving, zoals dat met de kopers vanaf 2012  contractueel is overeengekomen.

Daartoe wordt de destijds overeengekomen hoogte en afstand tussen de beide woongebieden Bergkwartier-laag en Bergkwartier-hoog  zo veel als mogelijk hersteld en vloerpeilen van nog te bouwen woningen worden in de toekomst op een lager vloerpeil gebouwd.

Door deze maatregelen moet o.a.verkeersoverlast, inkijk  en aantasting van de woonomgeving tot een minimum worden beperkt.

De tussenliggende “groene wadi”wordt nog dit voorjaar 2017 ingericht  als groene zone, waarbij gebruikt zal worden gemaakt van relatief snel groeiende beplanting.

Ook zullen verschillende soorten bomen worden aangeplant , maar niet zeker is welke  soorten er wel en niet gedijen. “Water “is daarbij het probleem , waar had ik dat eerder gehoord ?

Indien dat nodig is , neemt de gemeente Zeewolde , in overleg met de bewoners , aanvullende maatregelen.

Om de gemaakte afspraken uit te kunnen voeren , moet een deel van het wegtrace van de Keutenberg worden verlaagd en ca 12 m1 worden omgelegd, zoals ik eerder berichte in deel 2.

Er is 5 december daadwerkelijk begin gemaakt met het omleggen van de riolering en de stadsverwarming volgt zo spoedig mogelijk.

De reconstructiewerkzaamheden aan de infrastructuur moeten  31 januari  2017 gereed zijn .

Er zijn ook een paar lichtpuntjes in de trieste affaire ; een 2-tal nieuwe bewoners van het Bergkwartier krijgt op deze manier hun tuin op het zuiden,  in plaats van op het oosten) en het gemeentelijke bouwterrein kan met minder grond  te worden opgehoogd. Het uitzicht naar de dijk veranderd daarbij niet.

Het geschil begon in mei 2016 en vanwege de koppigheid van 1 (ingehuurde) ambtenaar duurde het ruim 30 weken, om het in het voordeel van de bewoners ( en hun adviseurs)te kunnen beslechten.

Later meer ;

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Herrie in het Bergkwartier-deel 2

LuchtfotoPolderwijkOm een wat duidelijker beeld van het geschil tussen de bezwaarmakers en de gemeente Zeewolde te krijgen, volgt hier een korte uiteenzetting van de gang van zaken rond het Bergkwartier in Zeewolde:

Sinds 2010 promoot de gemeente de verkoop van het Bergkwartie-laag en het project Maison Fleurie.

Dit plan aan de Kobalt bestaat uit bouwkavels voor 25 vrijstaande woningen , gebouwd onder architectuur in 4 thema’s :klassiek , modern, expressionistisch en landelijk.

Er zijn inmiddels 8 woningen  gebouwd en een aantal kavels is onder optie.Het project kent veel richtlijnen waar de kopers zich strikt aan dienen de houden.Niet alleen qua architectuur , maar ook op het gebied van parkeren, erfafscheiding , beplanting en talloze andere zaken. Allemaal fraai omschreven in misschien wel 1000 uitgedeelde  verkoopbrochures met tekeningen van bouwkavels en de bijbehorende omgeving.

Deze bouwkavels grenzen  aan een 25-30 m1 brede groene zone tussen het Bergkwartier Hoog en Laag. De groene zone is nu nog ingericht als zgn. wadi , welke dient als opvang voor regenwater van het Bergkwartier-hoog en moet nog met “groen”worden ingericht.

schermafbeelding-2016-06-08-om-14-09-43Bron foto: samenbouweninzeewolde.nl

De uitgebreide voorschriften bij de bouwkavels zijn voorzien van detailtekeningen , zodat kopers goed weten waar ze zich aan moeten houden.

Er staat echter ook een detailtekening in , waar de gemeente Zeewolde zelf voor moet   zorgen dat het wordt uitgevoerd , namelijk het handhaven van het hoogteverschil tussen Bergkwartier-laag en Bergkwartier-hoog ; 75 cm.

img_2909

Schaal ca 1:100

Detail uit dokument Maison Fleurie , uitleg bij profiel  : -2.00 m – 2.75 m = 75 cm hoogte verschil. Dat hoogteverschil is nu plaatselijk gewijzigd naar 280 cm.

img_2923

Blauw =aangepast ligging woonstraat Keutenberg

In” blauw ” de situatie , zoals deze volgens plan behoord te worden gemaakt , het wegtrace van de Keutenberg  moet daarvoor nu 12 m1 om. In licht bruin/bruin , de plannen zoals ‘ de heren” het later bedachten . Wij hebben de verantwoordelijke  ambtenaren vanaf  eind mei , bijna dagelijks op hun fouten gewezen , maar zij zijn  onverstoorbaar doorgegaan met de aanleg van de ondergrondse infra.

Bewoners van andere straten in het Bergkwartier hebben op basis van de oorspronkelijke gemeentelijke plannen er ook hun woning  gekocht .

Zij mochten ook rekenen  op een verantwoorde ruimtelijke ordening , die feitelijk 6 jaar lang en op alle woonbeurzen zo is gepresenteerd.

Elke negatieve inbreuk op die woonomgeving zorgt namelijk  voor vertraging in de verkoop van de resterende bouwkavels met  nadelige gevolgen als extra overlast,  slecht onderhoud enz. De buurtbewoners van het Bergkwartier-laag hebben vanaf 2010 inmiddels wel genoeg negatieve ervaringen daarmee  opgedaan.

De gemeente huldigt nog steeds de stelling , dat zij het  Bergkwartier-hoog  (uitwerkingsplan)naar eigen goeddunken met bouwplannen van projectontwikkelaars kan invullen. Alle eerdere plannen ten spijt en inspraak of bezwaar zijn daarbij volgens haar niet aan de orde.

Zij vergeet echter, dat daarvoor eerst een onherroepelijk uitwerkingsplan noodzakelijk is. En dat ontbreekt , vanwege de bezwaren op de onderdelen hoogte en afstand tegen dat plan.

De bezwaarmakers volgen daarbij de wettelijke procedure van bezwaar en beroep , die  voor elke Nederlander daarvoor bestaat.Niks meer en niks minder.En ondertussen werken ze ook nog hard aan een aanvaardbare oplossing . Zij moeten er namelijk ook nog wonen.

Wat in de hele procedure ook ontbreekt is een omgevingsvergunning voor het bouwrijpmaken van het gebied. Wat ook ontbreekt is het uitwerkingsplan /vergunning voor de aanleg van plangebied B , maar wat inmiddels wel met alle risico’s voor de gemeente , eveneens bouwrijp is gemaakt.

De bezwaarmakers zijn volstrekt niet tegen de bouw van woningen in het Bergkwartier-hoog . In het geheel niet !

Sterker nog , zij kozen er bewust voor om daar te gaan wonen waar ze nu wonen maar verlangen wel , dat de gemeente Zeewolde de eerder met hen contractueel overeengekomen verkopen nakomt. Daarbij horen hoogte en afstand , zoals beschreven.

Bestemmingsplannen ,verkoopcontracten ,tekeningen , publicaties, presentaties en showborden kunnen daarom niet in de kachel, alsof ze nooit hebben  bestaan.

Het grondbedrijf van de gemeente Zeewolde plakt zich in deze kwestie  een enorm brevet van onvermogen op , door in een maagdelijk gebied ruzie te krijgen met werkelijk alle betrokken partijen .

Niet alleen de huidige bewoners , maar ook nieuwe kopers , bouwers en projectontwikkelaars , allemaal maken ze extra kosten en lijden zij daarmee schade als gevolg van een overijverig grondbedrijf , dat goede sier wil maken door binnen het plangebied meer m2 terrein te verkopen dan er feitelijk is.

Voor het hele Bergkwartier-hoog  gaat het om een strook van 500 m1x 8 m1=ca 4000 m2 “extra” bouwterrein.

De “extra” ophoging wordt ook nog een dure grap voor de gemeente Zeewolde , want elke m3 bouwstof/grond moet  “elders “worden aangekocht en aangevoerd. Zeewolde beschikt zelf niet meer over grond als ophoogmateriaal en moet er op zijn minst een groot gat voor graven. Het is daarom ook veel voordeliger om op een lager niveau het bouwterrein te ontwikkelen. Het terrein heeft een oppervlakte van ca 100.000 m2 . Daar  40 cm op besparen = 40.000m3 bouwstof ofwel € 400.000,–

Er is in deze situatie ook geen sprake van een misverstand , want de betrokken ambtenaren zijn tevens verantwoordelijk voor de verkoop van de bouwkavels in het Bergkwartier-laag. Van vergissen kan daarom geen sprake zijn.

De schuld ligt zeker ook niet bij de oorspronkelijke plannenmakers , zij leverden goed werk , de schuld ligt ook niet bij het adviesburo dat de uitwerking voor het bouwrijpmaken maakte , nee de schuld ligt bij de verantwoordelijke mannen van het grondbedrijf  , die er “zelf nog eens kritisch naar keken” zoals ik uit hun mond optekende. Het terrein moest simpelweg nog meer geld voor ze opleveren.

De afgelopen weken werkten adviseurs en bewoners hard aan een verantwoorde oplossing , maar er bestaat bij hen een verschrikkelijk gebrek aan vertrouwen richting gemeente , geloof en blauwe ogen zijn daarbij allang niet meer voldoende.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Herrie in het Bergkwartier-deel 1

LuchtfotoPolderwijkp1000427

Langzaam is de bouw van de eerste woningen in het Bergkwartier- hoog van start gegaan.

Maar het gaat niet van harte en ook niet zonder problemen .

Er zijn in de voorbereiding van het uitbreidingsplan Bergkwartier-hoog fouten gemaakt . De gemeente Zeewolde heeft geen of onvoldoende  rekening gehouden met de bewoners van eerdere kaveluitgifte’s in het Bergkwartier- laag .

Kort gezegd ,  het Bergkwartier-hoog is recent en deels veel hoger aangelegd en groter gemaakt , zodat er meer bouwterrein kon worden uitgegeven  = meer geld.)

Daardoor worden een aantal bewoners niet alleen direct geschaad in hun privacy en hun woongenot , maar is het ook in strijd met eerder met hen gesloten  koopovereenkomsten.

Het zgn. uitwerkingsplan Bergkwartier-hoog heeft april 2016  ter inzage gelegen en er zijn door een aantal bewoners van het Bergkwartier-laag bezwaren ingediend tegen deze gewijzigde gemeentelijke plannen .

De gemeente heeft deze bezwaren  ongeveer 3 maanden genegeerd, maar is intussen wel doorgegaan met het bouwrijpmaken en het verlenen van omgevingsvergunningen aan projectontwikkelaars . Tegen een aantal van deze vergunningen lopen nu eveneens bezwaren . Dat betekend dat deze vergunningen “niet onherroepelijk “zijn .

Desondanks is een aantal bouwers voor eigen risico  begonnen met de bouw.

Dat levert hen nu meer en meer moeilijkheden op , want banken verstrekken aan hun kopers geen hypotheken omwille van deze  “niet onherroepelijke”vergunningen .

De verantwoording voor de problemen ligt volledig bij de gemeente Zeewolde , die en de bouwers toestemming gaf om te beginnen en inmiddels 5 maanden achterover blijft leunen, in plaats van mee te werken aan een oplossing.

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Langs de straat, deel 9, het “geheim” van de Vogelweg.

Met bijna 2 maanden vertraging is de reconstructie van de Vogelweg  op 4 juli begonnen en sinds 5 augustus weer gereed. Aannemer Gebr. van de Lee hebben tot  12 augustus de tijd , maar de werkzaamheden liggen ruim voor op schema . Daarmee is in een tijdsbestek van ca 30 werkdagen   8 km provinciale weg volledig vernieuwd. Dat is een knap staaltje werk.

Ik maakte foto’s van deze werkzaamheden en hierbij het beeldverslag .

In een hoog tempo is het bestaande asfaltpakket weggefreesd en afgevoerd voor hergebruik in het nieuwe asfalt.

kippertrailer en asfaltfrees
De asfaltfrees freest ca 16 cm bestaand asfalt weg.

Daarna zijn de  “chemisch verontreiningde” penetratielagen   en de funderingslagen van silex, lava,grauwacke en hoogovenslakken opgebroken en afgevoerd en worden deze gestort als afvalstof of indien ze “schoon” zijn , hergebruikt in funderingslagen.

graafmachine breekt funderingslagen op
Een zware graafmachine breekt de funderingslagen op
fundering van lavagesteente
Fundering van  (rood)lavagesteente
resten van de penetratie en de funderingslaag van hoogovenslakken
De resten van de penetratielaag met wegenteer op een funderingslaag van 30 cm hoogovenslakken

 

 

de weg krijgt nieuwe drainage voor een goede waterhuishouding
De weg krijgt een nieuwe drainage voor een goede waterhuishouding , het zandpakket is nog een beetje zoek .
fa Kolk brengt extra zandpakket vanuit depot Torenvalk
o.a de fa Kolk uit de Wijk brengen met hun 8×8’en het extra zandpakket aan vanuit het depot Torenvalkweg, in totaal wordt ruim 33.000 m3 zand aangevoerd.

 

 

Een grader maakt de zandbaan op hoogte
Een grader maakt de zandbaan daarna exact op hoogte.

 

het wapeningsdoek wordt aangebracht
Daarna wordt het wapeningsdoek voor extra versteviging aangebracht.

 

de nieuwe fundering van 25 cm gebroken puin wordt aangebracht en verdicht
De nieuwe fundering van 25 cm gebroken puin wordt uitgestort, verdicht en geprofileerd.
En komt er 30.000 ton nieuw asfalt in 4 lagen van totaal 24 cm dik
Daarna krijgt de Vogelweg 30.000 ton nieuw asfalt .

 

 

in 4 lagen van totaal 24 cm dik
In 4 lagen van totaal 24 cm nieuw asfalt( de deklaag ontbreekt hier nog)

 

de kruisingen Vogelweg-Duikerweg en Vogelweg Dodaarsweg worden veilig gemaakt
De kruisingen Vogelweg-Duikerweg en Vogelweg -Wulpweg worden veiliger gemaakt.
De belijning is aangebracht en de bermen worden afgewerkt.
De belijning is aangebracht en de bermen worden afgewerkt.

Oorspronkelijk was het de planning om de Vogelweg 3 maanden af te sluiten , nl. van 17 mei t/m 13 augustus.

De vertraging in de uitvoering ontstond vanwege een rechtzaak tussen de provincie Flevoland en laagste inschrijver KWS.

Uiteindelijk won  “opvolger ” van de Lee  en kreeg het werk gegund.

Over de “golven” in de Vogelweg is al veel geroepen :

U kent ze vast : ongelijke zettingen als gevolg van stroomgeulen van de Eem  , slappe veenlagen in de ondergrond en schade door bomen.

De destijds gekozen uitvoeringsmethode in combinatie met een zuinig gebruik van zand en  funderingsmateriaal zijn echter de belangrijkste oorzaak  van het ontstaan van de bekende “golven” in de weg.

Reeds tijdens het maken  van dit gedeelte van de Vogelweg , `zijn deze  “golven” ontstaan.

Het begon zo :

Dit deel van de  Vogelweg is aangelegd omstreeks 1977-78 door  aannemer Busker uit Almelo.

Het bedrijf maakte voor de aanvoer van het benodigde zand gebruik van zware gronddumpers van het merk Oshkosh . Deze dumpers waren omgebouwde 4 -assige Amerikaanse legervoertuigen uit de 2e wereldoorlog. Ze waren vanwege het hoge terreingewicht van ca 50 ton en de smalle banden feitelijk ongeschikt voor het werk.

de nog steeds ongerijpte klei onder het dunne zandpakket
de nog steeds ongerijpte klei onder het dunne zandpakket

De gronddumpers raakten om de haverkap vast of vielen “op de kant”.

De ondergrond van klei “kneep” tijdens de aanvoer van het cunetzand dwarsdoor het zandpakket naar boven en veroorzaakte zo zwakke plekken . Dergelijke plekken waren voor het aanbrengen van de funderinglaag al zichtbaar , maar zijn  onvoldoende hersteld .

Dit is de reden, dat de provincie  nu dan ook “grond” aantreft in het zandpakket.

 

goed zichtbaar , het dunne zandpakket
Hier goed zichtbaar , het te “dunne” zandpakket van ca 60 cm. (de “slang” = de nog te leggen drainage)

Opvallend is ook de geringe dikte van dat zandpakket , ca 60 cm zand. Gebruikelijk zou dat 100 cm moeten zijn . Maar zo stond het wellicht in het toenmalige bestek van de Dienst der Zuiderzeewerken ?

Afijn , over deze golvende zandbaan , met overigens prima zand uit het depot Praamweg , is  daarna de “golvende” funderingslaag van ca 30 cm hoogovenslakken aangebracht . Niemand  gaf in dat stadium de opdracht om de weg “strak” te maken.

de blote funderingslaag van hoogovenslakken en grauwacke
de” blote” funderingslaag van hoogovenslakken en lava

Deze funderingslaag is afgewerkt met  van 5-10 cm grauwacke en daarna voorzien van een penetratielaag van grind en wegenteer of bitumen.

Kortom , de Vogelweg “golfde” al vanaf de eerste dag en vanaf haar eerste aanleg.

De ergste slagen zijn er toen de penetratieverharding in 1979 werd voorzien van een laag asfalt wel uitgehaald , maar “strak” werd het lengteprofiel  nooit gemaakt.  Ik was als asfaltuitvoerder de “maker” van een groot weggedeelte  in die dagen.

De aangeplant met bomen is bedoeld om de wind en het landschap te breken ,prima, maar de rijen naast de weg waren hier funest omdat het wortelgestel , wegens gebrek aan (sloot)water , alle vocht en daarmee de steun aan het weglichaam en de berm onttrokken.

Goed zichtbaar , de boomwortels tot ca 2 m1 in het zandpakket
Goed zichtbaar , de boomwortels zijn tot ca 2 m1 in het zandpakket doorgedrongen !

Een bermsloot met water voor deze bomen ontbrak. Diverse deskundigen waarschuwden de provincie voor de komende schade , maar hun aktie bleef te lang uit.

Ondanks de eerdere kap van 2-3 rijen bomen , was het leed al geschied en scheurde het weglichaam inclusief het asfalt uit elkaar.

De provincie Flevoland koos voor zekerheid in het nieuwe ontwerp door de wegconstructie zwaar te dimensioneren en wellicht kan de nieuwe Vogelweg nu weer 50 jaar mee.

Bron  :   Sipke Veenstra

Foto’s : Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Langs de straat-deel1 : De Elementen

P1000425De Elementen is  gelegen in de wijk ” Bergkwartier-laag” en een zijweg van de Kwartiermakerslaan. Sinds vrijdag 15 april is de weg weer open voor verkeer. De afwerking  ervan duurde ruim 2 1/2 maand. Rijkelijk lang, veel te lang voor een weg van 200 m1 lengte .

In feite is het een laan , met de bebouwing op ruime afstand van elkaar.

Ook de eerste bomen in de wijk  zijn aangeplant , dat mocht ook wel . De ontwikkeling en de bouw van de ca 40 woningen duurde ruim 5 jaar.

De meeste auto’s worden er aan het oog onttrokken , omdat zij moeten parkeren in de achtertuin van de bewoners. Die parkeerplaatsen zijn toegankelijk via een weg , aangelegd op kosten van de gemeente, maar het onderhoud  is voor de “aanwonenden”.

Zij delen de weg via de zogenaamde mandeligheid en betalen elk jaar per gezin  een bijdrage van € 86,– voor het onderhoud.Parkeren moet dus in achtertuin. Maar er zijn veel klachten over deze opzet. Gemeente’s die deze constructies toepassen , doen dat om te besparen op hun aanleg en onderhoudkosten. Een geldkwestie dus.De bewoners moeten nu hun eigen straat onderhouden. Destijds is ook voor deze opzet gekozen , om de auto’s uit het straatbeeld te weren. Daar is wat voor te zeggen. Niemand wil graag andermans blik voor de deur . Bijkomend nadeel is, dat de parkeerruimte in de achtertuin zowel door de bewoner moet worden gekocht , aangelegd en worden onderhouden. Hij/zij betaald dus ook daar nog eens de eigen parkeerplaats .Bijkomend voordeel is, dat er meer ruimte aan de voorzijde ontstaat. De voortuinen hebben hier een diepte van 5m1. Niet  speciaal , half Zeewolde is daar groot mee geworden en ik heb nooit gehoord dat het te duur zou zijn.

Die voortuinen van 5 m1 zijn voorbij.  De voortuinen  in het Bergkwartier- hoog zijn  aangepast naar 3 m1. De mandelige straten worden weer afgeschaft en de auto’s komen weer volop in het straatbeeld.

Sterker nog , in het plan “de Groene Oase”, wordt het parkeren in de voortuin. Daar waar de Elementen over gaat in de Bosberg worden 2kappers ontwikkeld met verplicht parkeren in de voortuin. Geen garage , amper openbare parkeerplaatsen. Het blik tegen de voordeur. Niks mis met de woning , niks mis met de bouwer , alles mis met de ruimte. 2kappers passen namelijk niet op 185-200m2 grond. Dat geeft geheid narigheid. De gemeente Zeewolde wil het zo:  kavels voor 2kappers gaan van 300 naar 200 m2 , kavels voor eensgezinswoningen gaan van 175 naar 120 m2 ! Leefbaar , ruimte , groen ? Ik zie het nergens.

Of willen we als gemeente geld en alleen maar meer geld en gaan we er stiekem toch een Vinex lokatie van maken ? Ja dus !Gemeenteraad waar was u ?

Wordt vervolgd.

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen