Bing, het kruisverhoor en het gejammer (met de beelden).

 

Wij deden eerder verslag van het integriteitsonderzoek dat bureau Bing in opdracht van de gemeenteraad van Zeewolde heeft uitgevoerd naar het tot stand komen van een zonnepark van 7 ha met recreatieve voorzieningen aan de Groenewoudseweg. Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer (SBB). Follow the money.

Bureau Bing onderzocht de integriteitsmelding van fractievoorzitter Rob Smeets van Liberaal Zeewolde.

Zijn klacht( 23 juli-2020) heeft betrekking op het besluitvormingstraject en de invloed daarop van een raadslid Erik van de Belt, wethouder duurzaamheid Ewout Suithoff , ambtenaar duurzaamheid DB en een energieleverancier.

Een integriteitsmelding moet direct openbaar gemaakt worden. Burgemeester Gorter weigerde dit (in eerste instantie.)

Het raadslid Erik van de Beld had zitting in de selectiecommissie van SBB maar dit niet vooraf proactief gemeld bij de burgemeester . Ook in een raadsvergadering over het onderwerp heeft hij zijn betrokkenheid verzwegen. Maar wel( als woordvoerder) deelgenomen aan de stemming over de bestemmingsplanwijziging in de gemeenteraad

Burgemeester Gorter toetste de integriteisklacht aan Artikel 28 van de Gemeentewet en aan artikel 2.4 van het Awb en stelde vast dat raadslid EvdB  onzorgvuldig had gehandeld door zitting te nemen in een adviescommissie van SBB zonder dit bij hem te melden . Maar zijn conclusie was: De deelname van EvdB aan de stemmingen over het zonnepark vallen binnen de grenzen van de wet.

De uitleg:  EvdB had in het zonnepark geen persoonlijk of financieel belang.

De volledige gemeenteraad stemde echter toch in met een diepgaand onderzoek, door Bing.

Het Bing rapport komt eveneens tot die conclusie dat EvdB handelde binnen de wet,  maar Bing stelt wel vast dat het hele proces anders had gekund.

Of beter gezegd ; anders had gemoeten(SV). Naar de betrokkenheid van een aantal (energie)bedrijven deed Bing geen verder onderzoek, wel naar de rol van een betrokken ambtenaar.

Alle overige ( 6) bedenkingen in de aanklacht van Smeets bleven echter overeind.

Smeets werd tentijde van het indienen van zijn klacht ernstig gehinderd en onder druk gezet door o.a burgemeester Gorter blijkt uit zijn relaas .Zo wilde Gorter  een maand meer tijd voor zijn onderzoek en dreigde met het terugtrekken van zijn rapportage.

Smeets maakte daarom de volgende dag in een persbericht zelf melding van de integriteitskwestie. Daarmee barste de bom.

Zijn wereld werd toen even heel klein , zo is te horen in de live-uitzending , maar hij hield stand.

Zijn tegenstanders hekelden hem op alle fronten , maar vergaten daarbij dat het  gedrag van het betrokken raadslid , de verantwoordelijke wethouder en de ambtenaar  de aanleiding waren voor het onderzoek en de oorzaak van de rekening.

Tijdens de eerste uitzending van 4 februari is goed te beluisteren en te zien hoe zijn politieke tegenstanders proberen Smeets in de mangel te nemen . Maar al snel wordt duidelijk dat de feitenkennis van Smeets die tegenstanders in hun eigen mes doet vallen.

Smeets verklaarde dat hij als volksvertegenwoordiger bij vermeende onregelmatigheden  opnieuw aangifte zou doen. Maar niet weer alleen ! Hulde.

In de live-uitzending van 11 februari doet burgemeester Gorter uitgebreid zijn beklag over de minimale waardering die hij als burgemeester  voor zijn rol heeft gekregen.

Ja , burgemeester Gorter had een punt : het handelen van raadslid EvdB was misschien binnen de wet , maar de betrokken raadsleden hebben gelijk dat ze daarvoor niet op de knieën gingen om de burgemeester uitgebreid excuus te maken.

Het Bing onderzoek heeft € 58.448,– gekost. Veel geld , maar het is het mede door het minitieuse dossier van Rob Smeets dubbel en dwars waard.

Dat komt omdat het rapport , samen met de de 2 live-verslagen van Lokale Omroep Zeewolde een heel goed beeld geven van wat er werkelijk aan de hand is in Zeewolde:

Ambtenaren maken er de (al of niet faciliterende )dienst uit en het bestuur wenst niet gecontroleerd te worden.

Het kost u 2 dagen om het onderzoek naar de integriteitskewstie en de live-uitzendingen te lezen en te volgen .

Hier de verkorte versie :

 • SBB wil meer inkomsten generen en daartoe een zonnepark aan de Groenwoudseweg realiseren.
 •  De komst van het park  is in strijd met het geldende bestemmingsplan .
 • SBB bespreekt haar plannen met de ambtenaar duurzaamheid (DB) en dient op zijn advies  een principeverzoek in.
 • De ambtenaar legt uit dat er mogelijkheden zijn, maar dat daarvoor draagvlak binnen de gemeenteraad moeten worden gecreëerd . Het terrein komt niet voor op eerdere zoeklocaties.
 • SBB maakt een inschrijvingleidraad om exploitanten voor het park te kunnen selecteren. (voor 25 jaar het terrein in erfpacht). De Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit worden daarbij niet van toepassing verklaard . ( privaat rechtelijke overeenkomst?)
 • SBB meld de faciliterende ambtenaar dat er zich 25 partijen hebben gemeld en dat SBB daar 5 bedrijven uit heeft geselecteerd.
 • Dat zijn Greenspead , Solarfields, HVC, Sunvest en TP Solar.
 • Het plan met de hoogste score volgens de inschrijvingsleidraad krijgt de opdracht.

 

Retributie ( hoeveel geld brengt het op )         10 punten

Aansluitmogelijk  op het stroomnet                     5 punten

Recreatieve waarde                                                   10 punten

Ecologische waarde                                                  10 punten

 • SBB krijgt de externe adviesgroep niet vol en vraagt de gemeente om hulp .
 • De ambtenaar (DB) bespreekt de aanvraag met wethouder duurzaamheid Sythof, die voorstelt om raadslid Erik van de Belt  ook aan te melden.
 • De faciliterende ambtenaar stuurt eveneens een email naar ZeewoldeZon .citaat ” het lijkt erop dat Zeewolde Zon tezamen met een aantal andere partijen als klankbord gebruikt wordt om de top 5 te peilen. Dat is dus nog een kans om eventuele belangen in te brengen” einde citaat.
 • ZeewoldeZon meld Thijs van Dalen aan ( secretaris ZZ)( maar ook directeur/eigenaar van Leon Zeewolde , eerder afgewezen als gegadigde)
 • Ambtenaar DB en raadslid EvdB melden zich eveneens .

De deelnemers aan de “externe” commissie verkiezen de plannen van Sunvest als beste en belonen deze met 24,02 punten.

Second-best zijn de plannen van TP Solar met 23,9 punten.

TP Solar maakt bezwaar tegen deze punten-toekenning aan Sunvest en wordt in het gelijk gesteld.

De reden is dat volgens de aanbestedingsleidraad 5 punten zijn te verdienen met een “zekere “aansluiting op het elektriciteitsnet van Tennet. TP Solar beschikt daar over.

Voor een -kans op-een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk verkrijgen kandidaten max 2 punten. Maar de” jury” heeft voor dit onderdeel toch 3 punten aan Sunvest toegekend.

Dan gebeurd er iets zeer twijfelachtigs:

In plaats dat TP Solar als winnaar met 23,9 punten en Sunvest nu met 24,02-1 =23,02 punten uit de bus komt , besluit SBB de spelregels te veranderen !

Het onderdeel – Aansluitmogelijkheid op het stroomnet-( een eis van de gemeente) verdwijnt uit de beoordeling en Sunvest wordt alsnog als “winnaar” aangewezen.

De hoofddirectie van SBB verwijst daarbij nogmaals naar het advies van de “externe “commissie ,( met de ambtenaar, het raadslid en de lokale energieclub)

 • Sunvest krijgt opdracht van SBB en vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan.
 • Sunvest houdt een informatie avond in de Verbeelding en nodigt ambtenaar DB en raadslid EvdB persoonlijk uit.
 • Om de vergunning te kunnen verlenen moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven.
 • Faciliterende ambtenaar DB informeert SBB /Sunvest uitgebreid over de stemverhoudingen binnen de gemeenteraad en geeft SBB het advies om zelf in te komen spreken. Hij schrijft in een mail aan  SBB dat de commerciële exploitatie van het terrein  bij sommige partijen nogal gevoelig liggen.Hij stelt dat er nog 2 partijen moeten worden overgehaald.
 • Sunvest thuishouden is zijn advies.
 • Het plan wordt aangenomen met de kleinst mogelijke meerderheid – 10 stemmen voor – 9 stemmen tegen . Erik van de Belt stemde voor.
 • Vanwege de deadline voor de SED-subsidie  bestaat er grote haast bij de vergunningsverstrekking. De recreatieve voorzieningen worden er nog snel even bij in gerommeld.
 • Zeewolde Zon sluit daags na de vergunningverlening een intentieovereenkomst met Sunvest.
 • De verantwoordelijke wethouder Suithoff krijgt tijdens het onderzoek spontaan geheugenverlies .
 • Het resultaat : een zonnepark voor 25 jaar op een plek waar de meerderheid van de raad het nu niet meer wil , 2000 inwoners die dat beamen en 2 rechtszaken om het uit te vechten bij de Raad van State. Lachende derde : SBB en ZeewoldeZon.

De gemeenteraad vervulde in de persoon van Rob Smeets haar controlerende taak. Daar was niet iedereen van gediend. Wellicht is het de opmars naar meer .

Met vriendelijke groet :

Redaktie Ons Zeewolde.

Onderstaande tekst en opname’s zijn van LOZ Zeewolde .

Over de Raadsvergadering van 11 februari, door de LOZ redactie (Lokale Omroep Zeewolde)

Op 11 februari 2021 vond er in The Lux een extra raadsvergadering plaats, deze was in navolging op de vergadering van 4 februari. Op de agenda stond de lessen en gevolgen van rapport BING. Naast dat de fracties hun geleerde lessen verwoorden sprak ook de burgemeester over het rapport.

Zeewolde Liberaal en Leefbaar Zeewolde diende beide een motie in, welke unaniem zijn aangenomen. Zeewolde Liberaal wil een gesprek over de faciliterende rol van de gemeente. Dit sluit prima aan bij het open debat die al zou komen door een eerder aangenomen motie van D66 over integer en transparant besturen. Leefbaar Zeewolde stelde een voorzet voor voor een protocol tot melding voor handhaving van de integriteit. Op het moment dat het dan toch zo ver is, dat die twijfel over integriteit er zou zijn, dan kan er terug worden gevallen op een protocol.

LOZ uitzending gemist?

Bekijk de uitzending van de Raadsvergadering op 11 februari hier.

Bekijk de uitzending van de Raadsvergadering op 4 februari hier.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.