Gratis grond voor datacenter? Nee! Winst Zeewolde moet met € 100 miljoen omhoog! Update en reacties.

Het initiatief in Zeewolde wenst… Of beter; De wil van Mister XXL.

Lees hoe een wethouder in Zeewolde naar de pijpen van een projectontwikkelaar danst:

Hoe een kleine gemeente het schip dreigt in te gaan door grootste plannen…

Update 24 maart 2021:

Hieronder ziet u een aantal knipsels uit het Ontwerp Exploitatieplan Trekkersveld 4, die wij verder in deze update toelichten.
(bron website Gemeente Zeewolde)

Grootste plannen en werk voor 1000 man op piekdagen of allemaal gebakken lucht ?

Op basis van de kostenraming kunnen we globaal bepalen hoeveel werk het bouwrijp maken feitelijk is. De getallen B,C,D en E bij elkaar opgeteld € 46.430.000,–

Dat is de jaaromzet van een stevige lokale aannemer met 100-150 man in de grond-weg-en waterbouw zoals Knipscheer of de Waard.  

Het werk wordt in 3 delen uitgevoerd , verspreid over 4-5 jaar. Een flinke klus, maar meer ook niet. Het bedrag van € 46,4 miljoen voor de grond-weg-en waterbouw bestaat voor  50% uit inkoop materialen , zand , buizen en asfalt .

Bovendien moet het werk gezien de omvang Europees worden aanbesteed , > € 5,2 miljoen. De laagste prijs bepaald dus de aannemer.

Zeewolde heeft amper nog bedrijven of (vak)mensen meer die in de wegenbouw, het groen of de bouw werkzaam zijn .

Dat vertrek lag niet aan de betreffende bedrijven maar aan het inkoop-en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zeewolde over de afgelopen jaren.

En nu voor de bühne als gemeente het plan in het toneelspel als grote stimulans voor de lokale werkgelegenheid opvoeren gaat mij te ver.

Over het werk:

Er moet volgens de grondbalans 1.200.000 m3 zand worden aangevoerd en 850.000 m3 grond worden afgevoerd .

2 miljoen m3 dat zijn 100.000 vrachtauto’s van 20 m3 . Dat zijn 200.000 voertuig bewegingen in/uit. Aanvoer met kleine schepen ( max 600 ton)via de HogeVaart is geen optie. Te duur . Per schip en in Harderwijk lossen.

Het werk moet in delen worden uitgevoerd . Wanneer Data 1 en 2 gereed zijn , zal de opdrachtgever hier de tuin aan willen harken en de hekken van 3 m1 hoog en de slagbomen  gaan plaatsen. Vervolgens moet alle aan-en afvoer via de bestaande afslag WolterKoops en een bouwweg naar de bouwlocaties 3.4.5 enz. Dat betekend jarenlang een enorme toename van dat bouwverkeer te midden van het huidige vrachtverkeer .

Op dat kruispunt zijn nu al meer dan 2500 (vracht)voertuig bewegingen per dag.

De Assemblageweg moet in verband met een nieuw te bouwen brug 3 m1 verhoogd worden aangelegd. Dat wordt dus stoppen en optrekken De brug krijgt een doorvaarthoogte van 3,5 m  in het kader van de Blauwe Diamant en het “rondje Zeewolde”.

Terug naar de bouw. Om iets zinnigs over de omvang en de kosten te kunnen zeggen is er een begroting nodig , waaruit de manuren te herleiden zijn. Die is er niet.

Het gejoel over “1000 bouwvakkers dagelijks op het terrein tijdens piekperiodes” heeft geen enkele onderbouwing en is uit de duim gezogen door een wethouder die ons een getal in het oor fluistert met de hoop dat het blijft hangen. 

Natuurlijk , een project van deze omvang levert veel werk op . Voor de regio, voor de verre -verre -regio. Misschien zelfs voor de buitenlandse regio.

Want om 2-5 identieke eenvoudige hokken van 20 hoog , 80 m breed en 500 m1 lang in elkaar te sleutelen heb je Zeewolde niet nodig.

Overigens zochten we in het bijna 3500 pagina’s dikke dossier naar de plannen voor een opleidingscentrum .

Niet gevonden. Wel een campusterrein . Maar dat bleek de opstelplaats voor bouwketen , afvalcontainers en aggregaten te zijn.

Tot zover ,

Sipke Veenstra

Het gehele document (Ontwerp Exploitatieplan Trekkersveld 4) leest u via > deze link <.

 


 

Puntje 2 ; Het initiatief in Zeewolde wenst een ruimtevraag van 166 ha . In gewoon nederlands : De projectontwikkelaar wil 166 ha grond om er de komende 100 jaar te kunnen doen en laten wat hij wenst.

 

Waterbehoefte : 2,3 miljoen m3 per jaar , lozing restwater 1,9 miljoen . Gevolgen : niet bekend.

5 (of meer)hoofdgebouwen 169.000 m2 ,  16,9 ha minimaal 20m1 x 85m1x500 m1 ( hxbxl).

Generator Yards  79.000 m2 = 7,9 ha  tot 15 m1 hoog , o.a 34 noodstroom aggregaten tot 70dB

“Bijgebouwen”  citaat” voor het aantal gebouwen of het plaatsen van bijgebouwen ( tot 15 m hoog)worden geen beperkingen opgelegd. Wel dienen deze achter de voorgevallen van de hoofdgebouwen te gepositioneerd” einde citaat

^ Overzicht situatie Datacenter Middenmeer 70 ha

Update 21 maart 2021:

In het ontwerp exploitatieplan Trekkersveld IV  ( website-gemeente Zeewolde), onder Ad C bladzijde 17/18 treffen we deze schokkende motivatie voor de grondprijs van €70,-per m2 voor het datacentre

Lees hieronder maar mee  blz.17: “Ervan uitgaande dat de gemeente vanwege de maatschappelijke meerwaarde van een datacenter geen winst behoeft te halen op het resultaat van de grondexploitatie en genoegen neemt met een sluitende grondexploitatie !!!!

De maatschappelijke meerwaarde van een datacentrum ? En die is goed voor € 75 miljoen euro korting op de grondprijs?

Grondprijs datacentre € 70,-m2 , Grondprijs bedrijventerrein €115,-m2

Updata 19 maart

Met mijn Alternatief plan A gaat de winst voor de gemeente met tenminste € 100 miljoen omhoog en het aantal arbeidsplaatsen naar 2000. ( i.p.v 750).

Daartoe moeten er een marktconforme grondprijzen van ca € 125,–/m2 voor alle partijen gerekend worden. En geen staatsteun van € 75 miljoen voor Mister XXL. 

In Amsterdam kost grond voor datacenters € 2000,-/m2 . Mister XXL wil maar € 70,–/m2 betalen.

Gelijke monniken, gelijke kappen en niet meten met 2 grondprijzen, waarvan het gevestigde bedrijfsleven het slachtoffer wordt.

Bij de gefaseerde ontwikkeling van een normaal en gezond bedrijventerrein TrekkersveldIV met karakter en met een diversiteit aan werkgelegenheid maar zonder datacenter moeten  3000-3500 nieuwe arbeidsplaatsen hier mogelijk zijn. ( bron ; rapport Rabo)

Zeewolde blijft met dit plan baas over haar eigen grondgebied en het scheelt 400 extra windmolens.

Het alternatief zoekgebied B aan de Bloesemlaan.

Mister XXL heeft deze lokatie afgewezen vanwege  de grotere te verwachten weerstand als gevolg van de aanwezigheid van meer bedrijven ( 8-10) in plaats van 4 aan de Baardmeesweg.

Wat oppervlakte betreft is een kleiner gebied van 60 ha prima geschikt. Mister XXL heeft aan 60 ha feitelijk genoeg . ( selectiecriteria Arcadis).

Tennet zou zich hier enorme maatschappelijk kosten van € 50 -€ 100 miljoen euro kunnen besparen op de bouw van een nieuw transformatorstation van 45.000 m2 tot 40 m hoog aan de Baardmeesweg.

( Aan die kosten moeten wij meebetalen in de vorm van vastrecht op de energierekening)

Het bestaande transformatorstation aan de Bloesemlaan moet dan wel worden uitgebreid.

Er is toenemende kritiek op de mogelijk komst van een XXL datacentre naar Zeewolde.

Op de vernietigende aanslag op het polderlandschap ( erfgoedvereniging Heemschut)en de schandelijke oplossingen daarvoor in de nieuwbouwplannen. Boompje hier boompje daar , klaar.

Duurzaam, energietransitie , banen? Nog nooit van gehoord meneer.

Kritiek is er ook vooral op het enorme ruimtebeslag van 166 ha ,  het geringe aantal arbeidsplaatsen( 250 fte’s en 160 deeltijd) en de schamele winst van € 3,3 miljoen voor de gemeente .

175 ha is de oppervlakte van het hele  Trekkersveld 1, 2 en 3 en het bebouwde deel van het Horsterparc.  Samen zijn die 4 terreinen nu goed voor bijna 4000 arbeidsplaatsen. 

Zeewolde hanteerde in het verleden om grond te kopen  de regel van ca 30 arbeidsplaatsen per ha. Zwakte dat af naar 15 fte’s voor het Trekkersveld 3 .

Voor het datacentrum wordt de norm 2 fte’s/ha.

Daarom moet in het Alternatief plan A het dataterrein met tenminste 35 ha kleiner en de winst voor de gemeente in de huidige plannen met € 100 miljoen omhoog .

En het aantal banen met minstens 1000 naar 2000 definitieve banen. En dan nog blijft het  funest plan voor het polderlandschap.

De gemeente is geen eigenaar van de grond en daarom moet er exploitatiebegroting openbaar gemaakt worden. ( zie website gemeente). Daarmee is iedereen in Zeewolde meteen “belanghebbende” . Het plan raakt u namelijk financieel allemaal.

Als de huidige plannen een fiasco worden moeten de inwoners van Zeewolde het financiële gelag betalen. In de vorm van hogere belastingen , hogere grondprijzen , slechtere voorzieningen.

Tot die ongezonde winst van 1,5 % op een omzet van € 142.000.000,– behoort ook een risico -opslag gerekend  te worden . Bij plannen van deze omvang , waarvan de details helemaal nog niet zijn uitgewerkt en begroot.

Bijvoorbeeld het restwarmte/water verhaal , strengere eisen, de stikstofproblematiek , extra milieumaatregelen , tegenvallers bij de aanleg .

Zeewolde ging bij eerdere en veel kleinere plannen van het grondbedrijf  b.v het zand, het strand en de sluis al voor miljoenen de mist in. ( Lees op www.onszeewolde.nl grondbedrijf Zeewolde een vloek of een zegen)

Op slot : Zeewolde gaat bij een Trekkersveld IV van slechts 35 ha binnen nu en 5 jaar en uitgifte van ca 7 ha per jaar volledig op slot !

Voor MKB bedrijven , de motor van een gezonde samenleving , is er dan al helemaal niets meer te zoeken in Zeewolde . Afgezien van ruimte voor starters , de kraamkamer weet u nog.

Mister XXL beloofd projectwethouder de Jonge en wethouder grondbedrijf van der Es koeien met gouden horens.

Mister XXL beloofd geld en ondersteuning voor maatschappelijke doeleinden .

Dat smeergeld kan mister XXL ook heel gemakkelijk toezeggen. Zeker wanneer je een korting-lees illegale staatssteun -van € 75 miljoen op de grondprijs met deze gemeente hebt geregeld.

Daar heb je geen havo4 of universiteit voor nodig.

En daarom maak ik bezwaar tegen de huidige plannen.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

Update 10 maart
The reserved zone…

We vonden deze tekening met in het grote groene vlak de benaming ” Reserved Zone”

Dat sluit aan bij de tekst in het ontwerpbestemmingsplan op blz. 42-241:

citaat“Ook de open ruimte aan de westzijde is niet geschikt (red:voor zonnepanelen)omdat deze ruimte nodig is in de bouwfase en omdat dit deel van het plangebied gereserveerd is voor de toekomstige uitbreiding” einde citaat .   (redactie ; Datacentre wil van hyper scale XXL naar mega hyper scale XXXXL )

Op deze plantekening staat het ook het utility inter-campus logistics laydown.( nabij het gele kruis). Onder campus verstaan de plannenmakers een verzameling van een hoofdgebouw met kantoren en ruimtes voor facilitaire diensten . Een hoge school of universiteit is nergens in de plannen te vinden.

De gemeenteraad is reeds op 19 december 2019 in een besloten raadsvergadering in kennis gesteld van plannen van de onbekende Amerikanen handelend onder de schuilnaam PolderNetworks b.v.

Om de plannen niet vroegtijdig uit laten lekken en om onrust te voorkomen heeft het college van B&W de gemeenteraad een geheimhoudingsplicht opgelegd .

Die geheimhoudingsplicht heeft 6 maanden geduurd tot juni 2020.

Intussen konden de plannenmakers onder aanvoering van adviesbureau Arcadis ongestoord aan de slag met de voorbereidingen en de benodigde procedures die uiteindelijk wel of niet leiden tot een bestemmingsplanwijziging voor het polderlandschap.

Over het definitief vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan moet de gemeenteraad van Zeewolde in april 2021 een beslissing nemen.

Het ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld IV en de MER procedures liggen t/m 6 april ter inzage via www.gemeente Zeewolde.nl

Tijdens de inzagetermijn tot en met 6 april 2021 kan iedereen een zienswijze indienen . Zowel online, schriftelijk dan wel mondeling bij de gemeente Zeewolde. Zie hiertoe de website van de gemeente.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan of de andere stukken de zienswijze betrekking heeft.

De afhandeling van het hoger beroep door de Raad van State vindt mogelijk plaats in september.

Dit is de reden dat de plannenmakers voor Zeewolde hebben gekozen : citaat” We gekozen hebben voor een omgeving met veel ruimte waar weinig weerstand was te verwachten en voor een gemeente die mee wilde werken . Dus werd het Zeewolde .”einde citaat .

Die weerstand is steeds meer voelbaar. Nu de werkelijke plannen duidelijk worden en er lastige vragen worden gesteld over de kosten en de risico’s , de staatssteun  , niet duurzaam, groene stroomvreter , geringe werkgelegenheid ( 100-410), veel koelwater -2,5 miljoen3 per jaar.

Daarnaast is er sprake van ondermijning. Wethouder de Jonge beweerde namelijk dat ‘ de initiatiefnemer” bereid is om maatschappelijke doelen te ondersteunen en dat het plan meehelpt de gemeentelijke begroting te “stabiliseren”.

Niet ver hier vandaan noemen we dergelijke steun gewoon smeergeld .

Inwoners maken zich boos over de “groene stroom- en ruimte vreter” die met staatssteun van 75 miljoen hier een zwaar beveiligt/militair complex van 166 ha wil neerzetten . Daarbij ongebreidelde privileges bedingt en Zeewolde met de lasten opzadelt.

Met name de landbouwers maken zich ernstige zorgen over de hoeveelheid  en de kwaliteit  van het voor hen resterende  water uit de Hoge Vaart.Het koelwater is te warm (20-25 graden) en bevat schadelijke stoffen o.a nitraten.

De Hoge Vaart is de levensader voor de natuur en ca 200 bedrijven in zowel Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland.

Een betaalbare en duurzame oplossing voor het hergebruik van koelwater voor de stadsverwarming is geen optie . Die benodigde hoeveelheid water van 80-100 graden  is immers slechts beperkt tot de inhoud van het leidingstelsel. En bovendien heeft Zeewolde een afnameplicht voor stadsverwarming bij Ennatuurlijk voor 30 jaar.

De gemeente zelf meld op haar website dat hergebruik buiten een straal van 10 km voor het koelwater niet rendabel te maken is.

Zeewolde wordt in de media inmiddels in één adem genoemd met de huidige mislukkingen en problemen in Middenmeer.

Bron: Website Nieuwe Oogst
Artikel: Klik hier

Artikel exploitatieplan Omroep Flevoland 
Klik hier: In het artikel van “Gemeente Zeewolde trapt af”, van Omroep Flevoland treffen we ook een exploitatieplan van het 200 ha grote gebied .

De meest opvallende feiten en cijfers uit het grondexploitatieplan :

 • Gemeente Zeewolde heeft geen overeenkomst met de grondeigenaren.
 • Gemeente Zeewolde neemt alle risico’s voor de exploitatie.
 • De totale plankosten voor de gemeente bedragen ca  € 125.810.000, — 
 • Specificatie : aankoop grond                                  200 ha           € 60.000.000,–
 •                              plankosten en bouwrijpmaken                          € 62.000.000,–  
 • Winst en risico opslag gemeente Zeewolde   2,5 %              €    3.300.000,–
 • Het energieverbruik is 1,380 Gigawatt , dat is 10-15 x meer dan Windpark Zeewolde kan produceren.
 • Nieuwe ondernemers voor Trekkersveld 4 moeten € 115,–/m2 betalen.
 • Het Datacentrum betaald slechts € 70,–/m2 voor de bouwgrond.

Conclusie ; Projectontwikkelaar XXL Datacentrum krijgt € 75 miljoen euro korting op de grondprijs.

Deze korting op de grond is als volgt onderbouwd: 166 ha X 10.000m2 x € 45,– = € 74.700.000,–

Het ontwerpexploitatieplan Trekkersveld IV van 11-2-2021 , met name blz. 810-15-16-17-18 en verder bevat een schat aan (misleidende) informatie :

Over de lage grondprijs van SLECHTS € 70,–/m2  schrijft het Datacenter :

citaat ; “Ervan uitgaande dat de gemeente vanwege de maatschappelijke meerwaarde van het datacentrum geen winst behoeft de halen op het resultaat van de grondexploitatie en genoegen neemt met een sluitende grondexploitatie. ”einde citaat.

Ons Zeewolde was woensdag 24 februari niet welkom op de persconferentie , maar we hebben met het programma EenVandaag een uitgebreide reportage ter plaatse kunnen maken.

Die uitzending daarvan is donderdag 25 februari tussen 18.00-19.00 uur. Kijken dus!

Wordt zeker vervolgt:

Redaktie Ons Zeewolde.

Bekijk hier de berichtgeving via Omroep Flevoland (met video)

Omroep Flevoland Dossier Datacenter Zeewolde
Klik hier voor het volledige dossier rond dit onderwerp.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

20 reacties op “Gratis grond voor datacenter? Nee! Winst Zeewolde moet met € 100 miljoen omhoog! Update en reacties.

 1. Geeft men zich in Zeewolde er rekenschap van dat zo’n datacenter als nucleair doelwit zal worden aangemerkt? Als ex-KLu officier weet ik dat de NAVO zulke strategische objecten zeker zou selecteren.

 2. Beste mensen,
  In de Wieringermeer (gemeente Hollands Kroon) hebben we helaas kennis mogen maken met de wildgroei aan datacenters, met alle schadelijke neveneffecten. Maar ook met wethouders met $- tekens in de ogen, die de raad onvolledig voorlichten of op het verkeerde been zetten en de bevolking een rad voor ogen draaien.
  Wij als werkgroep ‘Red de Wieringermeer’ zoeken contact met een actiegroep in Zeewolde, als deze bestaat.
  Graag een mailtje naar: reddewmeer@gmail.com

  1. DC Zeewolde: MISLEIDING ?!
   Wethouder De Jonge heeft wat simpele vragen van Zeewolde Actueel beantwoord: hij moest wel. Media en ingezonden brieven van inwoners die meer essentiële vragen stelden, hebben hem er toe gedwongen. Ook de infoavond 29 maart (livestream) wordt onder druk gehouden. Weer zo’n typisch voorbeeld van de arrogantie van de overheid. Het volk roert zich, dus een avondje livestreamen. De Jonge beweert dat de Unknown Person “zomaar” gevraagd heeft om in Zeewolde een datacenter te realiseren. Datzelfde zei hij in de besloten vergadering van 19-12-2019: de Raad was volkomen verrast. Onvoorbereid moest de Raad wel de kaders en voorwaarden vaststellen (“carte blanche” voor het wethoudersduo De Jonge & Van der Es.) Die wisten al op 10 oktober 2018 dat Zeewolde op de kaart stond voor een groot datacenter. Zeewolde behoorde toen al tot de groep stakeholders w.o. Amsterdam.Rotterdam e.a. Achter die zgn. Amerikaan zit vastgoedbedrijf Polder Networks uit Breda. Namens de “eigenaar” doet deze allerlei toezeggingen zoals een communityprogramma, sluit contracten en ziet de wethouder de dollars al in de gemeentekas stromen. De Raadsleden die tot juni 2020 moesten zwijgen volgens de “Egggewimdoctrine” ( niks zeggen, niks vastleggen) worden wat actiever en uitten zich (ZA 16/1/21) in gemeenplaatsen, uitgezonderd Leefbaar Zeewolde dat 36 vragen bij het college heeft ingediend. Hier fnuikt zich weer het fenomeen “coalitie”: CDA en VVD zijn de engelbewaarders van “hun”” wethouders. De lokale politiek zou zich de vraag moeten stellen: “Wordt door al geheimzinnigheid, de tegenstrijdige vaak vage informatie, onder onze inwoners het noodzakelijke draagvlak gecreëerd ? Deugt de tijdige voorlichting ?
   Plegen wij woordbreuk toen wij het volk voorhielden: “Vanaf het eerste begin , al voordat er een plan ligt willen we in gesprek met inwoners en ondernemers enz.” Coalitieakkoord 2018-2022 Een Schone Toekomst) ?
   Ed de Voogd

 3. Beste Sipke, lees de Telegraaf over het verbruik van water voor koeling. Drinkwatervoorziening voor inwoners in gevaar. Ook lozing van (onbekende) chemische stofjes worden vermeld. Ook ambtenaren die het onder de pet houden.

  1. Geen vuiltje aan de lucht.
   Graag reageer ik op de ‘geruststellende’ reactie van wethouder Egge de Jonge t.a.v. het datacenter Zeewolde en de ongerustheid van mensen die een kwalijk voorbeeld in de Wieringermeer zien maandagavond 22 maart om 22.56 uur geplaatst. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/225316/geen-noord-hollandse-taferelen-bij-toekomstig-datacenter-in-zeewolde
   Wethouder de Jonge licht de bevolking van Zeewolde al een jaar met halve waarheden in. Of met zaken die nog lang niet zijn afgekaart en vast staan maar met de sussende woorden zoals nu, dat wij het ‘heel anders gaan doen dan Noord-Holland’ neemt hier het wantrouwen toe. Let op : de videoboodschap is met zeven mensen die allemaal profijt ontlenen aan het doorgaan van de vergunning. Niemand zit daar onafhankelijk. Maar nu de jokkebrokjes. De Jonge zegt : « Het datacenter Zeewolde gaat geen gebruik maken van drinkwater » Dat doet Noord Holland ook niet meneer de Jonge. Waarom noemt u het dan ? Noord-Holland heeft ook strenge regels, maar toch lozen ze hun 4,5 miljard liter water in het IJsselmeer, vol met onbekende chemicaliën, die onvoldoende op hun werking zijn onderzocht. De ambtenarij en politiek houden daar rapporten onder de pet. Nu is er paniek omdat Noord Holland z’n drinkwater ook betrekt van het Ijsselmeer. Wethouder de Jonge, die vooral econoom is en geen chemicus, zegt dat het gekoelde water schoner terugkomt in de Hoge Vaart dan het eruit gehaald wordt. Is natuurlijk grote onzin, die chemie op chemie. Als je medicijnen slikt dan is je lichaam na een maagbeschermer niet schoner dan het was voor je de medicijnen slikte.
   Het watergebruik is nog een andere zaak. Daar komen in de toekomst met verwachte zeer droge zomers vast op een moment sproeiverboden. Maar reken er maar op dat het datacenter contractueel een nooit haperende inlaat van water gaat bedingen. Die water-backup voor 48 uur hoor ik voor het eerst, maar het lijkt mij in een hete zomer aan de krappe kant. Die Amerikaan neemt met stroom nul risico en met water nul risico. Dus het geruststellende zinnetje van de Jonge dat datacenter geen voorrang gaat krijgen klinkt aardig maar zal zo niet uitpakken. Kortom : dat het hier anders wordt dan in Noord-Holland, moeten we sterk betwijfelen. De Jonge zegt eigenlijk: Als ik het bestemmingsplan wijzig met mijn ambtenaren dan kan de projectontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen voor zijn plannen . En dan (pas) moet hij aantonen dat het afvalwater schoon is. Maar wel met het nieuwe bestemmingsplan in de hand…. !!! Foei !
   Meneer de Jonge, u moet eens onafhankelijke milieudeskundigen of boeren aan uw panel binden en niet allemaal projectontwikkelaars die net als u maar één kant op praten. Geen vuiltje aan de lucht.
   Gerrit van der Heide, Zeewoldenaar vanaf 1987

 4. Ik merk, nu dat ik me meer en meer in dat moeras van datacenterplannen laat zakken door me te verdiepen en met mensen te spreken, dat hoe meer ik er over lees hoe meer ik de nadelen zie als een zware sneeuwstorm op een Zwitserse berg. Dat groeit maar door. Maar ik merk ook dat de taal van politicus een andere is dan de mijne. Zij spreken Sudoku of Chinees. De voordelen ben ik intussen kwijt maar zij zien er in Sudoku-taal nog heel veel. Voorbeeld: Als je zou zeggen dat er chemicaliën in het koelwater gaan die vervuilend werken op de Hoge Vaart of het Wolderwijd dan zegt een politicus: het is een zegen voor Zeewolde. Nog een voorbeeld: Als je zou zeggen dat er geen hoger opgeleide Zeewoldenaren in het datacenter komen te werken, dan zegt een politicus: we gaan voorsorteren voor de toekomst. Dat zijn twee talen. Ik zeg iets in het Nederlands en ik krijg een Chinees antwoord, maar de onverstaanbaarheid voor elkaar komt niet door mij. Als ik zo met mijn vrouw zou praten zou m’n huwelijk al lang stuk zijn. ‘Ik heb het koud?’ ‘Ik doe de afwas wel!’

 5. Snapt u het nog? (1)
  Mijn zoon had het vak maatschappijleer op school waar je leerde met argumenten een standpunt in te nemen. Het laatste kwartiertje reserveerde de docent om een mening te verdedigen waar je niet achter stond. Je mocht dan hapsnap argumenten erbij slepen om je zaak in een woordenspel te winnen. Ik moest daar aan denken toen ik wethouder de Jonge bij verschillende optredens het plan van een super datacenter in Zeewolde hoorde aanzwengelen. Ik dacht: ‘Die zou tijdens dat laatste kwartiertje een goed cijfer gescoord hebben!’
  Hij is de meest opvallende promotor die met een behoorlijk vertekend perspectief ons een rad voor de ogen draait. Ik richt me dus heel erg op hem. Eigenlijk dankt hij z’n prominente positie aan de decentralisatie van de ruimtelijke ordening in Nederland. Zijn raadselachtige motieven staan los van Den Haag en zijn argumentatie (laatste kwartiertje!) klinkt zo: ‘Het is een zegen voor Zeewolde. We gaan vanuit het niets Champions League spelen’.
  In korte cryptotaal zegt hij verder: “MBO, HBO, goed voor de regio, digitalisering, diversiteit, meer kennis, meer ruimte voor ondernemen” gevolgd door nog wat fopspeentjes als “investeren in onderwijs en organisaties en nieuwe energiekansen”. Laat ik op een volzin met een werkwoord van hem reageren – ‘het is goed voor de werkgelegenheid .’ Meneer de wethouder? U weet toch als geen ander dat een modern datacenter maar 3 mensen per hectare nodig heeft? U weet toch ook dat datacenters door toenemende robotisering uiteindelijk in 2030 aan (citaat) één man en één hond genoeg heeft? Waarbij die ene man er is om die hond eten te geven (!). Daar komt nog eens bij dat die hele grote Amerikaanse technoreus heel veel mensen meeneemt. Dat weet de wethouder best maar hij zet ons graag op het verkeerde been met het beloftevolle voorschot van 412 Zeewoldense werkplekken. Een ernstige onderschatting is de hoeveelheid stroom die dit superscale datacenter (de grootste in Europa) samen met anderen in de Flevopolder rond 2030 nodig gaan hebben. Dat is 2 tot 3 keer de stroomconsumptie van de hele stad Amsterdam. (NRC 21 juni 2020) Aha! Het wordt dus Champions League in stroomverbruik !!! Daar wordt nog aan toegevoegd dat het datacentrum een betrouwbare en stabiele afnemer wordt. Alsof het koken, wassen en lichtgebruik van burgers een onbetrouwbare afnemer maakt? Snapt u het nog?

  Snapt u het nog (2)
  Wij zijn met meer dan 200 datacenters koploper in Europa. Een derde van alle datacenteroppervlak in Europa staat in Nederland! Wij zijn de wijnkelder voor een stuk Europa, Noord-Afrika en het Midden Oosten. Wij leveren de zelfrijdende taxirit in Boekarest en de teleconferentie in Damascus. Snapt u het nog? Hoe leggen wij deze 300 voetbalvelden uit aan onze volgende generatie? En aan de boeren? Zij zien hoe makkelijk ineens een gemeente zwicht daar waar zij het mes al 20 jaar op de keel hebben. En dan zijn er nog die miljoenen liters koelwater. Het datacenter in de Wieringermeer kreeg hierover ook 10 gigawatt misinformatie vooraf. De 30 graden wateruitstroom na koeling is te koud om welke investeerder in warmtehuishouding dan ook geïnteresseerd te krijgen, maar te warm om schadevrij aan de omgeving afgegeven te worden. De reus gaat alleen maar OZB betalen en daarvoor moeten wij 138 molens bijbouwen waaronder een aantal in het Wolderwijd, wordt al gefluisterd. Daarmee helpen we de datagigant aan groene stroom en imago. Is de gemeente nu landschapshoeder of een landschapshoer? Wij verkopen onze landschappelijke ziel aan een door ons belastinggeld opgebrachte stroomslurper (subsidie oplopend tot 800 miljoen Euro) en het staat nu al vast dat we van een top drie plaats in ‘rust, ruimte en natuur’ naar de onderste regionen van Nederland verhuizen. Als het contract er is hebben wij burgers en politici niets meer te vertellen. Ik zie de verantwoordelijken over 10 jaar al met een dramatische toon zich rekenschap geven van wat er allemaal in 2021 is besloten? Met dat misselijk makende politiek-achteraf-sorry-zinnetje: ‘Ja met de kennis van nu, hadden we indertijd niet moeten besluiten om …” Ik vraag me af gemeente, wat blijft er bij nadere bestudering eigenlijk aan voordeel over? Welk trofee haalt u binnen? De wethouder houdt niet van passerende kritische journalisten, houdt niet van vragenuurtjes voor de burgers en schuwt tegenwerpingen. Voor het gemeentebestuur is er rond dit onderwerp een zwijgplicht. Al met al toont men zich van z’n slechtste kant als een ‘vertegenwoordiger’ die namens de burgers zaken initieert. Ik zie een toonbeeld van sjoemeldemocratie in uw strategie en het is daarom dat ik alle burgers en verstandige politici van Zeewolde (en omgeving) oproep deze plannen krachtiger dan tot dusver volledig af te keuren. Soms is er moed nodig om te draaien in een reeds ingeslagen weg. Ik hoop op een verstandige gemeente.

  Gerrit van der Heide (twee stukjes in Actueel van di. 16 en di. 23 maart)

  1. Beste Gerrit,

   ik zou het niet beter kunnen verwoorden.
   Dank voor deze bijdrage, ik hoop dat velen het mogen lezen en mede ook door uw input hun eigen mening kunnen vormen.
   Ik hoop dat er een sterke voorbeeld brief komt met inhoudelijke zienswijzen, welke de inwoners kunnen ondertekenen en insturen. Dit moet wel nog deze maand gebeuren aangezien e.e.a. voor 6 april binnen moet zijn bij B&W.

   1. Dag Marko
    Ik ga m’n best doen voor een Zienswijze ‘format’ of iets in die richting. Als je me op m’n mailadres opzoekt dan zal ik je het begin volgende week toesturen.

    1. Beste Gerrit,

     Dat zou erg fijn zijn, helaas is mijn ervaring dat de Zeewolder ambtenaren veel te machtig zijn, stap maar naar de rechter als je het niet eens bent met een beslissing. Op kosten van alle inwoners moet de burger dan maar gaan procederen. Gesprekken aangaan doet B&W alleen als ze er echt niet onderuit kunnen en dan alleen voor de buhne.
     Misschien kunt u samen optrekken met de redactie OnsZeewolde en hier publiceren?

 6. Datacenter: Geloof ons nu maar !

  Na de alarmerende berichten uit de Wieringermeer (gemeente Hollands Kroon) over de problemen met de datacenters van Google en Microsoft, kunnen wij opgelucht ademhalen. Door een andere aanpak (Gedeputeerde Jan-Nico Appelman) en veel grondig voorwerk, zal ons de ellende van Hollands Kroon bespaard worden.

  De colleges van de “jonge ambitieuze gemeente Zeewolde” en van de “innovatieve provincie Flevoland”, zien uitsluitend voordelen van de komst van één van de “meest efficiënte data center ter wereld”. De juichende colleges verwachten (!) een toename van de (hoogwaardige) werkgelegenheid, economische groei, welvaart in de regio, nog meer internationale bedrijven enz.

  Voor Zeewolde en de regio willen de Amerikanen een “community programma” opzetten: dollars investeren in onderwijs(lokale scholen), in maatschappelijke organisaties, in jaarlijkse beurzen voor opleidingen op het gebied van technologie, wiskunde en wetenschap. Met name meisjes worden aangemoedigd om een technische opleiding (met wiskunde)te volgen.

  Ook willen de Amerikanen liever groene energie kopen in plaats van “grijze”. De verwachte (!) restwarmte kan (!) gebruikt worden voor o.a. verwarming van woningen en bedrijven.

  De dollars van deze tech-gigant brengen volgens wethouder De Jonge geld in het gemeentelijke “laatje”. Dus: geen verhoging meer van de lokale belastingen ? Geen begrotingstekorten meer ? Voor Zeewolde betekent dat (De Jonge): “structurele inkomsten en een grotere en stabielere begroting.”. Wat zeuren we nog: het wordt toch fantastisch !

  Deze voorspelde American Way of Life blijkt al te zijn begonnen. Over 10 jaar als de bouw gereed is, wapperen langs de Gooiseweg de Stars and Stripes en het Rood-Wit-Blauw: “Welcome folks in Seawood : your own Datacenter !”

  Toch rijst de vraag of de amerikaanse toezeggingen niet te veel wishfulthinking is. Hoe reëel zijn die toezeggingen ? Vastgelegd ? Slechts intenties ? In Hollands Kroon is er vrijwel niets van terechtgekomen. De inwoners betalen het gelag.

  Wordt het terrein een amerikaanse enclave waar geen pottenkijkers geduld worden ? Kan het bevoegde gezag (Zeewolde en/of provincie Flevoland) de naleving van afgegeven vergunningen controleren tijdens en na de bouw ?

  Draagt de Provincie bij in de kosten aanleg infrastructuur: wegen, riolering, nutsleidingen of wordt het rekening Zeewolde ?

  Thans is het motto: “Van het gas af !”. Ombouw per woning € 40.000,-
  Dat kunnen huishoudens toch niet opbrengen. De gemeentelijke subsidie is totaal ontoereikend, bovendien waar haalt de gemeente het geld vandaan ?
  Belastingverhoging ? De vraag is of “van-het-gas-af” nog wel moet.

  Wat die zgn. restwarmte ? Nota zienswijze van de gemeente: “Het datacenter wil zoveel mogelijk warmte terugwinnen en beschikbaar stellen, zolang het technisch en economisch haalbaar is.” Dus: nog niet zeker : slag om de arm. Als het zou kunnen, moeten er wel geïsoleerde leidingen de grond in. Wie betaalt dat ? Verhoging van de energiekosten ?

  De Waterbehoefte van de datacenters in de Wieringermeer blijken miljoenen kuubs hoger te liggen dan de prognose. Wat is hier de prognose ?

  Wordt de temperatuursverhoging van de Hoge Vaart ( 1 graad in de straal van 80 meter !) gebagatelliseerd ? De Hoge vaart zal niet meer bevriezen. Tijdens een hitte golf – die zullen er meer worden – zal extra water worden onttrokken. Is rekening gehouden met de gevolgen voor het milieu (ecologie), met verzilting. Bij wie schadeclaims inleveren ?

  Is al voorzien dat de nog onbekende Amerikaan zijn datacenter t.z.t. wil verkopen of uitbreiden ?

  Onduidelijk blijft in hoeverre de inwoners van Zeewolde van dit “hyperscale datacenter” zullen profiteren: “naar verwachting..”, heet het.

  Onduidelijk blijft ook hoe onze gekozen volksvertegenwoordigers er precies over denken. Ze hebben al “groen licht gegeven”.
  Volstaan zij met: “Wij stellen alleen de kaders, maar bemoeien ons niet met de uitvoering.”

  Niet te hopen dat zij t.z.t. ontdekken dat zij tijdens het “Voorsorteren voor de toekomst, “iets gemist hebben.” Niet uit te sluiten dat er dan alsnog lijken uit de kast zullen rollen.

  Het adagium was toch – zeker na de Zonnewoudaffaire – : “Draagvlak, Transparantie, Dialoog ?” of is het geworden :”Geloof ons nu maar !”

  Ed de Voogd

  1. Beste heer de Voogd, een zeer correcte weergave van hoe een gemeente als Zeewolde en helaas als een van de vele gemeentes, wordt bestuurd. Goedwillende, betrokken mensen die zonder enige kennis of kunde opeens bestuurder worden en dan over anderen mogen beslissen.
   Dan vervolgens een puinzooi aanrichten en naar de volgende “roeping” gaan.
   Geloven mogen de mensen in de kerk doen maar zeker niet dit hulpeloze en onbekwame college.

 7. Aan de fracties van de Gemeente Zeewolde (dit bericht is ook per e-mail verzonden aan de fracties van Zeewolde):

  Geachte dames en heren,

  Met belangstelling hebben wij als betrokken burgers kennis genomen van het voornemen om een datacenter te vestigen in ons dorp. Op zich is het bewonderenswaardig dat een groot Tech-bedrijf, waarvan de identiteit angstvallig geheim gehouden wordt, juist voor Zeewolde kiest om een datacenter van formaat te plaatsen.

  Gezien de aard en grootte van het project en de bijwerkingen zult u begrijpen dat de burgers de ontwikkelingen met meer dan normale belangstelling volgen.

  Bij een project van dit formaat (zowel in financieel opzicht alsmede de fysieke omvang en impact op de omgeving) zou men mogen verwachten dat de Gemeente meer dan normaal de bewoners informeert ten aanzien van de ontwikkelingen.
  Het feit wil echter dat tot op dit moment, apart van de melding op de gemeente website, alleen een vermelding in de lokale huis-aan-huis krant gedaan is equivalent aan een melding voor het plaatsen van een schutting of een dakkapel. Dat dit strategisch gebeurt ten tijde van een vakantie periode waarbij de media ook nog in beslaggenomen wordt door alle COVID gerelateerde zaken, mag zeker niet als “zorgvuldig informeren van de burger” gekwalificeerd worden. Dat de gemeente daarnaast ook nog meewerkt aan een scenario waarbij alles onder de radar moet blijven, verhoogd niet de transparantie, maar wel de schijn van achterkamerpolitiek. Externe partijen moeten begrijpen dat er mogelijk niet overal naar hun pijpen gedanst wordt en er in Nederland sprake is van openbaarheid van bestuur. Dat juist journalisten dit project uit de schimmige krochten van het gemeentelijke apparaat moeten graven, geeft veel te zeggen. Uw collega’s in Noord-Holland hebben eerder met dit bijltje gehakt en gebleken is dat er dan spaanders vallen, met alle gevolg voor de betrokken gemeentelijke bestuurders. Wij kunnen ons zo voorstellen dat u graag zo’n scenario voorkomt met alle negatieve exposure voor de gemeente Zeewolde als gevolg.

  Dat de lokale politicus veel kwaliteiten toegedicht mogen worden, is een zekerheid. Anders kan een zo belangrijke functie niet op een verantwoorde wijze ingevuld worden. Echter bespeurt men regelmatig een “afwijking” die ervoor zorgdraagt dat het zicht een ietwat té roze kleur krijgt, hetgeen de objectiviteit van de betreffende persoon negatief beïnvloed. In dit geval een Tech-bedrijf weet met bloemige omschrijvingen en vele beloften de harten te verwarmen. Deze warmte verdwijnt echter snel, zoals bijvoorbeeld de eerder aangehaalde collega’s van u in Noord-Holland ook hebben gemerkt. Niets is wat het lijkt en berouw komt vaak ná de zonde, cliché’s die in dit type projecten een hoge waarheidsfactor hebben.

  Om een paar zaken helder te stellen:

  • Financieel draagt dit Datacenter niet noemenswaardig bij aan de gemeente Zeewolde – naar ik begreep levert het bedrijf ca. 0.5% van de OZB belasting op. Ten opzichte van een oppervlakte van 175ha is dit nihil.
  Mogelijke financiële opbrengsten van dit Datacenter zullen via brievenbusfirma’s naar het buitenland gesluisd worden waardoor de BV Nederland wel de lasten draagt, maar niet de lusten.

  • Qua werkgelegenheid op lange termijn is niet veel te verwachten: Er zullen hoogstens enkele controle-en veiligheidsfunctionarissen actief zijn tijdens het operationele leven van het Datacenter met daarbij mogelijk service personeel van buiten de regio.

  • Qua werkgelegenheid op de korte termijn is ook niet veel te verwachten: Het project wordt normaliter uitgevoerd door een buitenlandse partij, waarbij de normale verplichte aanbestedingsprotocollen niet gelden en lokale of regionale partijen niet in beeld komen.
  Daarnaast zal deze buitenlandse partij hoogstwaarschijnlijk gebruikmaken van arbeidsmigranten die niet noemenswaardig bijdragen aan de samenleving in welke vorm dan ook.

  • Er zullen naast geen of een zeer weinig arbeidsplaatsen, geen opleidings/stage-plaatsen worden gecreëerd waar de jongeren van Zeewolde in de toekomst gebruik van kunnen maken, juist iets waar schreeuwend gebrek aan is. Bij een andere invulling van de 175ha zou dit van een totaal ander gehalte kunnen zijn.

  • Alhoewel qua oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland, is de gemeente Zeewolde geen partij voor een Tech-reus in praktisch- en juridisch opzicht en zullen zij de vrijheid nemen die ze nodig hebben naar believen, zonder dat men zich iets aantrekt van lokale verhoudingen, regelgeving, wetgeving etc daar zij een hoge mate van “leverage” hebben zodra de eerste spade de grond in gaat. Ook hier geldt dat de negatieve effecten pas op termijn zichtbaar gaan worden.

  • Wij begrepen dat de MER op dit moment uitgevoerd wordt echter zijn zeer bezorgd dat de uitkomst al op papier staat en alleen de vakjes nog ingevuld moeten worden. De eerste voorlopige reacties van de gemeente doen vermoeden dat veel (negatieve) aspecten worden weggewoven als “niet relevant”, “ander bureau” of anderszins niet van toepassing zijnde. Afgezien van visuele aspecten zoals horizonvervuiling, is de stijging van de temperatuur van het oppervlakte water van de Hoge Vaart een punt van zorg. De stijging van de temperatuur is amper in te schatten, laat staan de gevolgen hiervan binnen-en buiten de gemeentegrenzen tav. flora en fauna. Eén ding is zeker, inspelende op de recente actualiteit: er zal nooit meer geschaatst worden op Hoge Vaart en de belendede wateren.

  • Het energiegebruik van een Datacenter van dit formaat is enorm en ongekend, zeker in aanmerking nemende dat volgens zeggen dit Datacenter met zgn. “groene stroom” gevoed moet worden. U en wij weten dat het al moeilijk genoeg is om Nederland te “vergroenen” in dit opzicht en een complicerende factor is dan zeker ongewenst. Het zal er uiteindelijk mogelijk op neer komen dat er capaciteit “groene stroom” gecreëerd moet worden, gesubsidieerd met overheids(subsidie)gelden waardoor wij allen de rekening betalen. Daarnaast is de algemene tendens wel dat de gemiddelde Nederlander niet zit te wachten op meer en grotere windmolens in zijn directe nabijheid. De milieuoverlast van deze molens is enorm welke op dit moment met de spreekwoordelijke “mantel der liefde” bedekt wordt in het kader van Nederland moet vergroenen ten koste van het welzijn van zijn inwoners.

  Er wordt in de prospectus geschermd met het gebruik van restwarmte, waarvan de toepasbaarheid zeer discutabel is en waarschijnlijk astronomische investeringen vergt om dit fysiek en technisch voor elkaar te krijgen. Waarschijnlijk worden de kosten hiervan afgewenteld op de burger via de lokale belastingen.

  • Openbaarheid van bestuur is een belangrijk goed waarvoor velen hard gestreden hebben om dit te bewerkstelligen. Zeker de oppositie in Zeewolde zou zich achter de oren moeten krabben wanneer de gemeente een overeenkomst van deze magnitude en een impact van deze grootte wil aangaan.

  De regerende partijen zouden zich evenwel achter de oren moeten krabben wanneer ze op slinkse wijze in het ootje genomen worden door een Tech-reus die de gemoederen sust door mogelijk een lokale sportlocatie tegen betaling op te leuken met een reclamebord waardoor ze hun sociale verantwoordelijkheidsplicht ook weer voldaan hebben.

  U allen zou moeten begrijpen dat er grote zorg bestaat bij de inwoners van Zeewolde tav de voorgenomen plannen en het zou van zorgvuldigheid van bestuur blijken, wanneer onze bestuurders deze zorg zouden delen en zodanig zouden handelen. Hiervan is helaas nog niets te bespeuren en bestuurlijke dwaling ligt op de loer, zoals ook in de eerder aangehaalde gemeente in Noord-Holland het geval is.
  Men zou beter inzetten in het aantrekken van MKB binnen de gemeentegrenzen waardoor de directe samenleving in grote mate gesteund wordt met toegevoegde waarde in de vorm van arbeidsplaatsen, spin-off naar andere bedrijven binnen de gemeente, hogere OZB inkomsten en het bijdragen aan belastinginkomsten voor de BV Nederland en dat met een lagere milieubelasting.

  Met vriendelijke groet/Best Regards,

  Johan van Stee

  1. @Johan van Stee; Wat een enorm goede analyse! Complimenten hiervoor.
   Van sommige mensen (bijv. college van B&W Zeewolde) zou je willen dat ze niet deze zetels bezetten en aan de knoppen mogen draaien. Wat een kortzichtig, incompetent en amateuristisch gezelschap bij elkaar. Maar goed, je krijgt terug wat je gekozen hebt (helaas).
   Wat betreft de gemeenteraad en dan met name de coalitie (want de oppositie kan wel kritisch en tegen zijn, maar heeft onvoldoende stemmen) zou zich in deze verantwoordelijker moeten opstellen!
   Alvast een stemtip voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022: stem niet op Leefbaar, CU, CDA en VVD.

   1. Leefbaar is op meerdere fronten een grote last voor de burgers van Zeewolde.
    Het is te hopen dat de burgers niet alleen op de naam stemmen zoals uit een onderzoek is gebleken dat alleen de naam leefbaar landelijk veel stemmers oplevert

 8. Hilarisch, die wethouder van Zeewolde op NPO’s EenVandaag! Hij denkt werkelijk dat een datacenter veel werkgelegenheid biedt en ‘universitair geschoolde mensen’ naar Zeewolde trekt. Die man leeft in een sprookjeswereld.
  Zodra het DC eenmaal staat en draait, zijn er minimale man/vrouwschappen nodig om de fysieke zaken te onderhouden. En de ‘universitair geschoolde mensen? Die werken o.a. vanuit Bangalore, India en bijvoorbeeld Boston, Amerika aan dit datacenter.
  Bedenkelijk dus dat NL belastingmunten worden besteed aan dit stukje politieke egotripperij!

 9. Goed bezig! Echt veel teveel aanname’s en loze beloftes vanuit het geheimzinnige bedrijf en ook vanuit Provincie en Gemeente Zeewolde. Gaat dit bedrijf de hoge kosten op zich nemen om de door hen geproduceerde warmte naar de woningen te krijgen ( dat dit kan is ook zeer onzeker) of gaat het warme water in het Veluwemeer en de Hoge Vaart? Een hele grote ramp voor de natuur!
  En ik hoor nergens iets over straling vanuit zo’ n mega datacentre.
  Ps. Als de wethouder perse in de hoogste regionen wil voetballen dan gaat ie die onmogelijke droom maar najagen en niet over de ruggen van de inwoners van Zeewolde en Harderwijk dit idiote plan doordrukken!

Laat een antwoord achter aan Klaas Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.